wt., 02/08/2022 - 08:30
Kod CSS i JS

Informujemy, że umowy o finansowanie, które zostały dostarczone do NCN, czekają obecnie na sprawdzenie pod względem formalnym. Przypominamy, że zostaną one podpisane przez dyrektora NCN dopiero po otrzymaniu przez nas dokumentu potwierdzającego zatrudnienie kierownika projektu przez podmiot przyjmujący na warunkach określonych w §2 ust. 1-2 umowy o finansowaniu (tzn. na cały okres realizacji projektu, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie w celu wykonywania zadań badawczych i udziału w szkoleniach związanych z realizacją projektu POLONEZ BIS).

Potwierdzenie zatrudnienia powinno być złożone w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez przedstawiciela instytucji przyjmującej), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia. Zatrudnienie na potrzeby projektu POLONEZ BIS musi rozpocząć się w dniu rozpoczęcia projektu.