czw., 15/09/2022 - 15:49
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki otwiera cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą starać się naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz badacze z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce.

Wszystkie otwarte teraz konkursy umożliwiają finansowanie badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach, we wszystkich grupach nauk. Dzięki środkom z NCN można sfinansować koszty niezbędne do realizacji projektów: wynagrodzenia, stypendia, wyjazdy służbowe, zakupić aparaturę naukowo-badawczą lub inne potrzebne materiały.

Wnioski, w zależności od konkursu, można składać albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. O granty mogą ubiegać się również obcokrajowcy, niezależnie od obywatelstwa, zarówno Ci przebywający już w naszym kraju (w konkursach OPUS 24, SONATA 18 lub PRELUDIUM BIS 4), jak i dopiero planujący przyjazd do Polski (w konkursie POLONEZ BIS 3). Wnioski można składać do 15 grudnia.

Dla wszystkich naukowców

OPUS 24 to konkurs otwarty dla szerokiego grona badaczy, w którym można zaplanować realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem. Współpraca międzynarodowa może obejmować wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich urządzeń badawczych, może także odbywać się w ramach Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave lub w innej formie.

Program Weave opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Jego celem jest uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wnioski LAP złożone w tej edycji konkursu OPUS będą oceniane przez NCN jako agencję wiodącą.

W konkursie OPUS 24 można złożyć wnioski na projekty trwające 1, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 350 mln zł.

Szczegółowe warunki konkursu

Wsparcie naukowców rozpoczynających kariery

W konkursie SONATA 18 o środki na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego mogą ubiegać się początkujący badacze. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1, 2 lub 3 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 120 mln zł.

Warunki konkursu

Szansa dla doktorantów

PRELUDIUM BIS 4 to konkurs, w którym wnioski mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej. Budżet może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 3 lub 4 lata. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu PRELUDIUM BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 4 wynosi 30 mln zł.

Warunki konkursu

POLONEZ BIS 3 – ostatni konkurs dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS to program wspierający mobilność naukowców do Polski, dofinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia on naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy realizację ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Adresatami konkursu są naukowcy, którzy mają stopień doktora lub przynajmniej cztery lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego, w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie przebywali, nie byli zatrudnieni ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie) i nie kierowali w tym czasie żadnym projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce.

Grant POLONEZ BIS gwarantuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Polsce na okres 24 miesięcy oraz fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi.

Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są  zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Budżet konkursu POLONEZ BIS 3 to 27 mln zł.

Warunki konkursu

Strona Polonez BIS


Ocena wniosków i wyniki

Wnioski złożone do NCN będą oceniane w systemie środowiskowej oceny peer review, w ścieżce jedno- lub dwuetapowej, w zależności od konkursu.  Wśród kryteriów oceny znajdują się m.in. poziom naukowy projektu badawczego, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dziedziny naukowej, ocena możliwości realizacji zaplanowanych badań, kwalifikacje i osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, zasadność zaplanowanych kosztów.

Wyniki konkursów będą ogłaszane według harmonogramu: dla wniosków OPUS, SONATA i POLONEZ BIS do czerwca 2023 r, dla wniosków OPUS LAP najpóźniej w listopadzie 2023 r., dla wniosków PRELUDIUM BIS 4 – najpóźniej w maju 2023 r.