śr., 22/11/2023 - 11:00
Kod CSS i JS

W trzeciej edycji międzynarodowego konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze zostanie sfinansowanych 13 projektów o łącznej wartości ponad 15 mln zł. Badacze mogli składać wnioski w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych oraz nauk społecznych.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie SHENG złożonych zostało 125 wniosków, z czego zaledwie 5 dotyczyło badań z zakresu nauk społecznych. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znalazł się 1 projekt z grupy nauk HS oraz 12 z grupy nauk ścisłych i technicznych.

Lista rankingowa

Lista rankingowa w .pdf

Nowe metody obrazowania nauki ścisłe w służbie nauk o życiu

Komórki są podstawowymi jednostkami strukturalnymi i funkcjonalnymi żywych organizmów. Dla zastosowań badawczych, diagnostycznych czy farmakologicznych potrzebne są szybkie i nieniszczące badania funkcjonalne żywych kultur komórek. Jednak badania na poziomie pojedynczych komórek (o sub-komórkowej dokładności) są czasochłonne gdy badana jest cała populacja, uciążliwe w mikroskopowym obrazowaniu fluorescencyjnym, ze względu na konieczność znakowania próbek, oraz toksyczne. Zespół z Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kujawińskiej, we współpracy z naukowcami z Nanjing University of Science and Technology, będzie pracował nad nowymi narzędziami obrazowania nie-fluorescencyjnego do analizy pojedynczych komórek, umożliwiając naukowcom efektywne badanie dużych populacji z sub-komórkową precyzją, przy łatwym przygotowaniu próbki i bez ryzyka kontaminacji.

Głównym celem projektu dr hab. inż. Dominiki Wawrzyńczyk z Politechniki Wrocławskiej jest opracowanie nowej techniki zaawansowanego bioobrazowania i biowykrywania optycznego, wykorzystującej szybkie mapowanie czasów życia luminescencji wraz ze specjalnie zaprojektowanymi luminescencyjnymi nanosondami do wykrywania i obrazowania w czasie rzeczywistym zmian w ich najbliższym środowisku. Nowa metoda obrazowania dla potrzeb biomedycznych powstanie dzięki interdyscyplinarnemu doświadczeniu – w zakresie nanoinżynierii, posiadanemu przez polskich naukowców, oraz w zakresie zaawansowanego bioobrazowania optycznego i biosensorów zespołu chińskiego z Shenzhen University.

Nauka jako broń w walce ze zmianami klimatu

Zespół dra hab. Piotra Matczaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z naukowcami z Chinese Academy of Sciences, zajmie się bardzo aktualnym w kontekście zmian klimatycznych problemem wzrastających temperatur na obszarach zurbanizowanych. Naukowcy sprawdzą na przykładzie Warszawy i Pekinu, w jaki sposób rozwój miast wiąże się ze wzrostem temperatur na ich obszarze oraz czy i w jaki sposób miejskie wyspy ciepła mogą zostać zneutralizowane lub zminimalizowane poprzez odpowiednie zagospodarowanie miejskiej zieleni i zbiorników wodnych. W efekcie przeprowadzonych badań zostaną opracowane rekomendacje pozwalające na złagodzenie w przyszłości skutków występowania wysp ciepła w obu badanych miastach.

Szybki postęp technologiczny w ostatnich latach nie tylko spowodował rozwój technologii kosmicznych, informacyjno-komunikacyjnych czy sztucznej inteligencji, ale też stał się przyczyną wzrostu dotkliwości i częstotliwości występowania klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka. Zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dzisiejszego świata. Próbą odpowiedzi na to wyzwanie jest projekt naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Witolda Rohma, który będzie realizowany we współpracy z badaczami z China University of Mining and Technology. Celem inicjatywy o nazwie Destination Earth jest stworzenie wirtualnej repliki (cyfrowego bliźniaka) obiektów i systemów ziemskich, m.in. atmosfery, oceanów i powierzchni lądowych, którą będzie można wykorzystać do symulacji i przewidywania ich odpowiedzi na różne warunki. Aby uzyskać potrzebne do tego celu dane w czasie rzeczywistym projekt przewiduje wykorzystanie systemów satelitarnych do monitorowania i badania systemów ziemskich (teledetekcja GNSS), wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Badania mogą mieć wpływ na przyszłość społeczeństw m.in. w zakresie ochrony przed zmianami klimatu czy załamaniem systemów gospodarczych.

Konkurs SHENG

Międzynarodowy, dwustronny konkurs SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NSFC), zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają jednocześnie rekomendację NCN i NSFC. W konkursie SHENG 3 można było składać wnioski obejmujące badania podstawowe w wybranych obszarach dyscyplin objętych panelami ST1-ST3, ST6-ST7, ST9-ST10 oraz HS4.

Sfinansowane badania będą prowadzone w Polsce i w Chinach, a nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Otrzymane środki można przeznaczyć na prowadzenie badań, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. Więcej o konkursie można przeczytać w ogłoszeniu.

Wysyłka decyzji

Informujemy, że zostały wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie SHENG 3. Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.