pon., 20/05/2024 - 10:45
Kod CSS i JS

Publikujemy pierwsze wyniki ósmej edycji konkursu MINIATURA. 40 naukowców z całej Polski otrzyma finansowanie w wysokości ponad 1,7 mln złotych na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Pierwsza lista rankingowa MINIATURA 8

W ósmej edycji konkursu MINIATURA wyłoniono 12 badaczek i badaczy, którzy zajmą się realizacją działań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wśród nich znalazły się tematy dotyczące relacji międzyludzkich, zwłaszcza w obrębie najbliższej rodziny, a także opieki rodzicielskiej. Dr Albert Pielak z Politechniki Warszawskiej przeprowadzi kwerendę skupiając się na odpowiedzialności rodzicielskiej w perspektywie prawnoporównawczej.  

Wśród 14 laureatów z grupy nauk ścisłych i technicznych sfinansowane zostaną działania poruszające między innymi kwestie bieżących problemów środowiskowych i rolniczych. Dr Ewa Grabska-Szwagrzyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego weźmie udział w wyjeździe konsultacyjnym dotyczącym identyfikacji lasów pierwotnych i starych drzewostanów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.

W grupie nauk o życiu do finansowania zakwalifikowanych zostało 14 działań naukowych. Poruszane przez naukowców tematy skupią się w dużej mierze wokół zagadnień związanych ze zdrowiem i różnego rodzaju chorobami. Dr Patrycja Mołek-Dziadosz z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II w swoich badaniach wstępnych oceni stopień karbonylacji białek osocza i jego związek z fenotypem skrzepu fibrynowego u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Wszystkie tematy działań naukowych laureatów tegorocznej edycji są dostępne na listach rankingowych:

Listy rankingowe w konkursie MINIATURA 8

Lista rankingowa nr 1 w konkursie MINATURA 8 (.pdf)

Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 397 276 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 641 561 zł
  • nauki o życiu – 665 827 zł

Łączna kwota działań naukowych, które otrzymały finansowanie i znalazły się na pierwszej liście rankingowej – 1 704 664 zł.

O konkursie MINIATURA

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych, które mają przygotować do przyszłego projektu badawczego, który weźmie udział w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych oraz międzynarodowych. W trakcie trwania ósmej edycji konkursu można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego, które potrwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na tegoroczną edycją wynosi 20 mln złotych. Środki finansowe przeznaczone na realizacje działań naukowych są podzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór. Wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko jeśli zmieści się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Wnioski można składać jeszcze do 31 lipca 2024 r.

W konkursie o finansowanie badań wstępnych lub pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów badawczych i konsultacyjnych mogą wziąć udział naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badacze starający się o środki z konkursu MINIATURA muszą posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów ani kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

Wysyłka decyzji

20 maja 2024 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 8 w lutym br.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysłane są do wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. Jeżeli podano błędny adres należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.