pt., 07/06/2024 - 13:00
Kod CSS i JS

322 grantobiorców, których projekty były na listach rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 otrzymało dziś decyzje o finansowaniu. Tym samym grono laureatów tych konkursów zwiększyło się z 452 do 774 badaczek i badaczy.

Sfinansowanie dodatkowych projektów badawczych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 było możliwe dzięki zwiększeniu budżetu Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę 200 milionów złotych w 2024 roku.

OPUS to konkurs dla naukowczyń i naukowców pracujących w obszarze badań podstawowych, w którym mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych. Konkurs ma szeroką formułę, jest przeznaczony dla wszystkich, niezależnie od wieku oraz stażu naukowego. W PRELUDIUM z kolei mogą wziąć udział badaczki i badacze, którzy nie mają stopnia naukowego doktora, a więc znajdują się na początku drogi naukowej. SONATA BIS to konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, zaś MAESTRO jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców, realizujących pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Łącznie w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13 otrzymaliśmy ponad 4,8 tysiąca wniosków od naukowców z całej Polski. W wyniku pierwotnych rozstrzygnięć finansowanie o wartości ponad 464,5 mln zł otrzymały 452 wnioski. Dzięki uruchomieniu wszystkich list rezerwowych sporządzonych przez zespoły ekspertów w tych konkursach, finansowanie otrzymały kolejne 322 wnioski o wartości ponad 400 mln zł. Wskaźnik sukcesu ostatecznie wyniósł niemal 13,5% dla OPUS 25, 16,8% dla PRELUDIUM 22, 33,9% dla MAESTRO 15 i 23,81% dla SONATA BIS 13.

  OPUS 25 PRELUDIUM 22 MAESTRO 15 SONATA BIS 13 SUMA

Wnioski złożone

2184

2153

56

420

4813

Listy podstawowe – liczba sfinansowanych projektów

176

231

7

38

452

Listy rezerwowe – liczba sfinansowanych projektów

118

130

12

62

 322

Łącznie sfinansowane

294

361

19

100

 774

Listy podstawowe – wartość sfinansowanych projektów

301 644 985

36 459 553

21 190 300

105 219 046

 464 513 884

Listy rezerwowe – wartość sfinansowanych projektów

171 092 859

20 007 461

47 834 719

161 444 657

400 379 696

Łącznie wartość sfinansowanych projektów

472 737 844

56 467 014

69 025 019

266 663 703

864 893 580

Pierwsze wyniki, budżet NCN i listy rezerwowe

Pierwsze wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 zostały ogłoszone w listopadzie 2023 roku. Wtedy na listach rankingowych w OPUS znalazło się 176 projektów spośród 2184 złożonych, zaś w PRELUDIUM – jedynie 231 wniosków spośród 2153 złożonych, ich łączny budżet wyniósł nieco ponad 338 milionów złotych. To najniższa liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania w tego rodzaju konkursach od początku działalności NCN. Wskaźniki sukcesu spadły do rekordowo niskiego poziomu 8,06% dla konkursu OPUS oraz 10,73% dla PRELUDIUM. Już wtedy trwały intensywne starania o zwiększenie budżetu Centrum, z tego względu Rada NCN po konsultacji z dyrekcją podjęła uchwałę umożliwiającą zespołom ekspertów przygotowanie list rezerwowych. Na listach zamieszczono projekty, które przeszły pełną procedurę oceny, zostały wysoko ocenione przez ekspertów, ale nie uzyskały finansowania wyłącznie z powodu braku środków w budżecie NCN.

Listy rezerwowe zostały stworzone także w konkursach SONATA BIS 13 oraz MAESTRO 15. Wyniki tych konkursów zostały ogłoszone w lutym 2024 roku. W MAESTRO finansowanie otrzymało jedynie 7 spośród 56 złożonych wniosków przy wskaźniku sukcesu 12,5%. W SONATA BIS tylko 38 projektów spośród 420 złożonych wniosków znalazło się na listach rankingowych, co oznacza, że w przypadku tego konkursu wskaźnik sukcesu spadł do najniższego poziomu w historii konkursu – 9%.

Wszyscy wnioskodawcy, których projekty znalazły się na listach rezerwowych zostali o tym poinformowani – otrzymali decyzje dyrektora NCN z odpowiednią adnotacją.

Zapowiedź zwiększenia budżetu NCN padła w lutym ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie została potwierdzona w maju, poprzez zaakceptowanie przez ministra zmiany planu rzeczowo-finansowego Narodowego Centrum Nauki na 2024 rok. Następnie Rada NCN podjęła uchwały o zwiększeniu budżetów konkursów, dla których w ciągu ostatnich miesięcy eksperci NCN sporządzali listy rezerwowe, co pozwoliło Narodowemu Centrum Nauki sfinansować wszystkie projekty z list rezerwowych.

Dzięki szybkiej decyzji Rady, Narodowe Centrum Nauki przy ogłaszaniu wyników konkursów OPUS 26 i SONATA 19 nieco ponad tydzień później (24 maja) mogło wydać decyzje pozytywne nie tylko projektom zakwalifikowanym do finansowania przez zespoły ekspertów na tzw. listach podstawowych, ale także projektom zamieszczonym na listach rezerwowych w tych dwóch konkursach. Teraz decyzje o finansowaniu otrzymują pozostałe projekty zamieszczone na listach rezerwowych.

Dodatkowe 200 milionów złotych, które zostały przekazane Narodowemu Centrum Nauki w 2024 roku, zostało przeznaczonych na pokrycie kosztów zaplanowanych na ten rok budżetowy w projektach z list rezerwowych w konkursach OPUS 25 i 26, PRELUDIUM 22, SONATA 19, MAESTRO 15 i SONATA BIS 13. Koszty tych projektów zaplanowane na kolejne lata będą przekazywane grantobiorcom co roku w transzach, zgodnie ze sporządzonymi przez nich kosztorysami projektów.

Zachęcamy badaczki i badaczy, którzy otrzymali finansowanie w konkursach NCN do upowszechniania informacji o swoich projektach w mediach społecznościowych.

Jak to zrobić?

  1. Wybrać dobre zdjęcie (związane z badaniami, grupą badawczą),
  2. dodać dwa-trzy zdania opisu popularnonaukowego o celach projektu i o tym, jak poszerzy on dotychczasową wiedzę
  3. użyć hashtagu/hashtagów - #NCNtotlen, #badaniapodstawowe #projektyNCN.

Niech taka pozytywna opowieść dociera do społeczeństwa i osób decydujących o finansowaniu nauki.


Publikacja list rezerwowych oraz wysyłka decyzji

W związku z intensywnymi pracami prowadzonymi przez biuro Narodowego Centrum Nauki w systemie OSF w celu wydania projektom z list rezerwowych decyzji pozytywnych, opisy popularnonaukowe do list rezerwowych w konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22 zostaną uzupełnione w najbliższym możliwym terminie.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.