śr., 26/06/2024 - 13:00
Kod CSS i JS

53 badaczek i badaczy zrealizuje działania naukowe dzięki finansowaniu z NCN. Przedstawiamy drugą listę rankingową w konkursie MINIATURA 8, dla wniosków złożonych w marcu.

MINIATURA to konkurs, w którym naukowcy ze stopniem doktora, pracujący w polskich jednostkach naukowych, mogą ubiegać się o finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł na realizację pojedynczego działania naukowego. W katalogu finansowanych działań znajdują się badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze oraz wyjazdy konsultacyjne.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego realizowanego przez naukowców, którzy nie mieli wcześniejszych doświadczeń w samodzielnym kierowaniu projektami badawczymi. Realizacja działania w ramach MINIATURY ma pomóc w przygotowaniu założeń projektu badawczego, o którego finansowanie będzie można następnie wnioskować w konkursie NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Osobą realizującą działanie naukowe mogą być badaczki lub badacze posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe, którzy uzyskali pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres kwalifikowalności do konkursu może być przedłużony w przypadkach opisanych w regulaminie, np. o czas poświęcony na opiekę lub wychowywanie dzieci, czas przebywania na długoterminowych zasiłkach lub pobierania świadczeń w związku z niezdolnością do pracy.

53 pomysły na badania

Na drugiej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 8 znalazły się 53 działania o całkowitej wartości 2 024 930 zł.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. badania nad wpływem współczesnych uwarunkowań obserwowanych na rynku pracy na kształt życia zawodowego i prywatnego pracowników. Dr Katarzyna Woźniak-Jasińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zbada postawy, preferencje i prezenteizm pracowników w kontekście pracy hybrydowej. Dr Marcin Rojek z Uniwersytetu Łódzkiego dzięki finansowaniu w konkursie MINIATURA 8 przeprowadzi badania wstępne/pilotażowe dotyczące edukacyjnych właściwości coworkingu.

W grupie nauk ścisłych i technicznych naukowcy w całej Polsce będą zajmować się m.in. modelowaniem numerycznym wybranych zjawisk, badaniem własności materiałów oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technik do wytworzenia substancji do specyficznych zastosowań. Dr inż. Sylwia Baluta z Politechniki Wrocławskiej zrealizuje wyjazd badawczy dotyczący nowatorskiego podejścia do otrzymywania stabilnych biosensorów z wykorzystaniem immobilizacji lakazy za pomocą plazmy. Dr Sebastian Jurczyk z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zrealizuje działanie mające na celu badanie i ocenę efektywności procesu modyfikacji wybranych poliestrów biodegradowalnych metodą reaktywnego wytłaczania w celu poprawy ich właściwości fizykochemicznych.

W grupie nauk o życiu wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się w większości takie, które stawiają zdrowie człowieka w centrum zainteresowania, ale także te podejmujące tematykę zdrowia zwierząt lub procesów występujących w świecie roślin. Dr Jakub Kryściak z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zbada wpływ specyficznego treningu piłkarskiego na zmęczenie nerwowo-mięśniowe oraz homeostazę kwasowo-zasadową u młodych piłkarzy nożnych. Z kolei dr inż. Luiza Tymińska-Czabańska z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zrealizuje działanie dotyczące zastosowania georadaru ze skanerem 3D do pomiarów zmienności systemów korzeniowych sosny zwyczajnej.

Wszystkie działania zakwalifikowane do finansowania w ramach listy rankingowej nr 2 w konkursie MINIATURA 8

Lista rankingowa nr 2 w konkursie MINIATURA 8 w .pdf

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 18 działań o wartości 435 998 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 20 działań o wartości 901 120 zł
  • nauki o życiu: 15 działań o wartości 687 812 zł

Nabór wniosków w MINIATURA 8 trwa

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 8 został otwarty 1 lutego i potrwa do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00. Procedura oceny w przypadku MINIATURY różni się od pozostałych konkursów NCN na projekty badawcze – wnioski nie czekają na uruchomienie procedury do zakończenia naboru, a są oceniane w miarę ich wpływu do NCN, przez ekspertów będących członkami zespołu oceniającego w konkursie MINIATURA 8. Ocena merytoryczna jest jednoetapowa, a wyniki są publikowane raz w miesiącu, dla wniosków złożonych w konkretnym miesiącu naboru.

Budżet konkursu MINIATURA 8 ustalony przez Radę NCN to 20 milionów złotych. Nabór może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy 40 milionów złotych.

Przypominamy, że środki przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie MINIATURA 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że musi się on zmieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Wysyłka decyzji

26 czerwca 2024 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 8 w marcu br. Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysłane są do wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji, należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. Jeżeli podano błędny adres należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.