16 września 2013 r.

240 milionów złotych wynoszą środki przeznaczone przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych w ogłoszonych po raz szósty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Termin składania wniosków upływa dnia 16 grudnia 2013 roku.

PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę naukową, takich, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Temat projektu nie musi być jednak związany z przygotowywaną rozprawą doktorską. Na realizację projektów w konkursie PRELUDIUM 6 Rada NCN przeznaczyła kwotę 30 mln zł Okres realizacji projektu w ramach konkursu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 36 miesięcy, a wysokość finansowania pojedynczego projektu nie może przekraczać 50 tys. zł na każde 12 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM, skierowany do młodych badaczy, podobnie jak stypendia doktorskie i staże podoktorskie, stanowi bardzo ważną część działalności Centrum. Jednym z naszych priorytetów jest wspieranie osób stojących na początku swojej ścieżki naukowej – mówi prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

W konkursach PRELUDIUM 2 i PRELUDIUM 3, rozstrzygniętych w 2012 r. kwota wniosków zakwalifikowanych do finansowania wyniosła ponad 90,6 mln zł.

OPUS jest natomiast konkursem ogólnym, w którym udział może wziąć każdy naukowiec, niezależnie od posiadanego stopnia lub tytułu naukowego, dorobku czy też doświadczenia. Z tego względu konkurs ten cieszy się wśród wnioskodawców największą popularnością. W ramach tego konkursu finansowany może być również zakup lub wytworzenie aparatury badawczej niezbędnej do przeprowadzenia badań. Minimalny czas realizacji projektu wynosi rok, a maksymalny – trzy lata. W konkursie OPUS 6 Centrum ma do rozdysponowania 180 mln zł.

Trzecim z ogłoszonych konkursów jest SONATA, w której kierownikiem projektu może być jedynie badacz ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Na realizację projektów w ramach konkursu SONATA przeznaczono 30 mln zł.

Ogłaszając konkursy i finansując projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, czyli badań teoretycznych, które nie muszą być nastawione na natychmiastowe praktyczne zastosowanie ich wyników Narodowe Centrum Nauki wspiera rozwój polskiej nauki.

Badania podstawowe są jednak niezwykle ważne dla rozwoju innowacyjności, gdyż nie tylko pozwalają zrozumieć i wyjaśnić zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, ale przede wszystkim stanowią intelektualny zaczyn pomysłów praktycznych, często wyprzedzających swoją epokę. Mogą one w przyszłości zaowocować ważnymi wynalazkami – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W konkursach OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA, rozstrzygniętych w 2012 r., Centrum przyznało polskim naukowcom łącznie ponad 682 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl.