Kod CSS i JS
 1. Czy istnieje możliwość zatrudnienia badacza z Ukrainy w ramach środków zaplanowanych na zatrudnienie na stanowisku post-doc?

  Jeżeli środki przeznaczone na zatrudnienie postdoca nie są wykorzystane lub nie są w pełni wykorzystane na ten cel, można je wykorzystać na zatrudnienie naukowca z Ukrainy na warunkach opisanych w piśmie dyrektora NCN.

 2. Czy istnieje możliwość zatrudnienia badacza z Ukrainy w ramach środków, które pozostały w kategorii „wynagrodzenia” (np. środki pozostałe po skróceniu zatrudnienia na stanowisku post-doc, środki pozostałe w wyniku niezatrudnienia stypendysty z uwagi na brak odpowiedniego kandydata itp.)?

  Tak. Istnieje możliwość zatrudnienia naukowca z Ukrainy w ramach środków pochodzących z dowolnej pozycji kosztów bezpośrednich w kosztorysie załączonym do umowy grantowej. Jednostka może również dofinansować wynagrodzenie ze środków własnych lub z kosztów pośrednich projektu.

 3. Czy wymagane jest uzyskanie zgody NCN przed zatrudnieniem badacza z Ukrainy?

  Nie. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje podmiot w którym realizowany jest projekt. W terminie 7 dni od dnia zatrudnienia Centrum musi być poinformowane pisemnie (pismo przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum) o zatrudnieniu badacza z Ukrainy wraz z danymi określonymi w piśmie dyrektora NCN.

  Formularz informacji o zatrudnieniu badacza

 4. Czy Narodowe Centrum Nauki proponuje jakąś formę pomocy dla naukowców, którzy po 24 lutego 2022 r. opuścili Ukrainę, ale nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora (ani równorzędnego) ponieważ są w trakcie studiów doktoranckich itp.?

  W ramach tej inicjatywy nie ma takiej możliwości, natomiast wspomniane osoby mogą być zatrudniane w projektach NCN na obecnych zasadach. Specjalny program dla osób bez doktoratu ogłosiła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

 5. Czy Narodowe Centrum Nauki wymaga nostryfikowania dyplomu w przypadku badacza z Ukrainy?

  Nie. Narodowe Centrum Nauki nie wymaga nostryfikacji dyplomów.

 6. Czy osoby obecnie przebywające w Ukrainie, które planują w najbliższym czasie z niej wyjechać mogą zostać zatrudnione w ramach projektów finansowanych przez NCN?

  Tak. W zespołach badawczych można zatrudniać osoby, które bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowały i prowadziły badania w jednostkach naukowych w Ukrainie, a w wyniku działań militarnych przybyły na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później. W chwili rozpoczęcia zatrudnienia osoba taka powinna już przebywać na terytorium Polski.

 7. Czy naukowiec z Ukrainy, zatrudniony do realizacji zadań badawczych musi być wykazany w raportach rocznych/końcowych w zespole projektowym?

  Tak. W raportach rocznych i końcowych należy wykazać wszystkich wykonawców, którzy pobierali wynagrodzenie ze środków danego projektu.

 8. Czy Narodowe Centrum Nauki posiada bazę zgłoszonych wniosków, w ramach których można zatrudnić badacza z Ukrainy lub bazę badaczy z Ukrainy, którzy byliby chętni do podjęcia zatrudnienia w projektach?

  Narodowe Centrum Nauki uruchomiło bazę ofert pracy w grantach NCN dla naukowczyń i naukowców uciekających przed wojną w Ukrainie.

  Oferty pracy dla badaczy z Ukrainy można zamieszczać także w istniejących już portalach takich jak #ScienceforUkraine.