Ogłoszenie konkursu IdeaLab

IdeaLab to jeden z trzech konkursów finansowanych z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014–2021 w ramach programu „Badania podstawowe”. NCN jest operatorem programu, który jest realizowany we współpracy z Norweską Radą Badań. Celem programu jest wzmacnianie współpracy badawczej pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem oraz rozwój wiedzy opartej na badaniach. Konkurs IdeaLab zostanie przeprowadzony zgodnie z formułą „sandpit” opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą Idélab. Głównym elementem konkursu są warsztaty IdeaLab, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami dla społeczeństwa opisanymi w ogłoszeniu konkursowym. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.

Wyniki konkursu

Adresaci konkursu

IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie IdeaLab może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, czy przedsiębiorcy.

Zakres tematyczny

Tematyka konkursu IdeaLab „Managing Threats” została ustalona przez Komitet Programu „Badania podstawowe” z udziałem ekspertów reprezentujących Radę NCN i Norweską Radę Badań. Temat konkursu „Managing Threats” dotyczy wyzwań wynikających ze złożonych procesów, jakie zachodzą w naszych czasach, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji, brak stabilności geopolitycznej i wiele innych rodzą niepewność (pociągającą za sobą zagrożenia, a w niektórych przypadkach szanse), którym musi stawić czoło społeczeństwo europejskie.

Finansowanie

Konkurs IdeaLab jest finansowany z funduszy EOG, czyli środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021. Budżet konkursu wynosi niemal 4,5 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, aparaturę, zakup materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej lecz z wyłączeniem podwykonawstwa. Termin kwalifikowalności poniesionych wydatków upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.

Czas realizacji

Projekt może trwać 24 lub 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się ona zakończyć do 30 kwietnia 2024 r

Procedura konkursowa

Konkurs IdeaLab składa się z trzech etapów:

1. Wnioskowanie o uczestnictwo w warsztatach Wnioski zawierają informacje o kwalifikacjach i zainteresowaniach kandydatów. Zgłoszenia są oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów, którego członkami nie mogą być naukowcy z Polski, Norwegii, Islandii ani Liechtensteinu. Każde zgłoszenie podlega indywidualnej ocenie co najmniej trzech ekspertów, co stanowi punkt wyjścia do ustalenia przez zespół ekspertów listy uczestników warsztatów.

2. Warsztaty Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji projektów badawczych, które będą mogły otrzymać finansowanie w konkursie IdeaLab. Warsztat odbędzie się 21-25 października 2019 w Polsce. Eksperci dokonują najpierw indywidualnej, a następnie zespołowej oceny koncepcji projektów. Wynikiem tego etapu jest lista projektów zawierająca oceny ustalone przez ekspertów.

3. Złożenie wniosku pełnego Opracowane podczas warsztatów koncepcje projektów stanowią główną część wniosków, które mogą zostać złożone w konkursie. Oceny zgodności wniosków pełnych z koncepcjami projektów dokonuje zespół ekspertów. Lista rankingowa projektów zatwierdzana jest przez Komitet Programu „Badania”. Decyzje o finansowaniu wydaje dyrektor NCN.

Harmonogram konkursu

  • Ogłoszenie konkursu: 17 czerwca 2019
  • Zamknięcie naboru wniosków o uczestnictwo warsztatach: 19 sierpnia 2019 r.
  • Wybór uczestników warsztatów: wrzesień 2019 r.
  • Warsztaty: październik 2019 r.
  • Zamknięcie naboru wniosków pełnych: grudzień 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników: do końca marca 2020 r.
  • Podpisywanie umów: kwiecień-czerwiec 2020 r.

Kontakt

Barbara Świątkowska, e-mail: barbara.swiatkowska@ncn.gov.pl, tel. +48 12 341 9150