Przejdź do:

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN-u. Zamknięcie naboru wniosków następuje po trzech miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

 • Ogłoszenie konkursu: 15.12.2015 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15.03.2016 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2016 r.

NCN zamieszcza listę laureatów na swojej stronie internetowej nie później niż po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków.

2. Osoby upoważnione do składania wniosków w konkursie ETIUDA 4

Z wnioskami o stypendium w ramach konkursu ETIUDA 4 mogą wystąpić osoby fizyczne nie posiadające stopnia naukowego doktora, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), które planują pobyt stażowy w jednostce zagranicznej. Jako jednostkę realizującą wnioskodawca podaje jednostkę, w której prowadzi badania naukowe, ma wszczęty przewód doktorski lub zamierza otworzyć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2016 r., lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane są jedynie projekty badawcze dotyczące badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. wnioskodawca może we wniosku uzasadnić, że jego projekt dotyczy badań podstawowych; to uzasadnienie ocenia Zespół Ekspertów. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN. Prosimy więc o uważną analizę, czy NCN jest właściwym adresatem Państwa wniosku. Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowebadania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

4. Panele NCN

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN-u nie udziela sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji wnioskodawcy jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione.

5. Wnioskodawca

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktorskich okres pobierania stypendium musi wynosić co najmniej sześć, a maksymalnie dwanaście miesięcy. Stypendium doktorskie ETIUDA 4 przyznawane jest na przygotowywanie/dokończenie pracy doktorskiej. Oznacza to, że obrona doktoratu przed zakończeniem pobierania stypendium uniemożliwia dalsze jego pobieranie. W szczególności, jeśli obrona doktoratu nastąpi przed upływem wymaganych sześciu miesięcy, spowoduje to rozwiązanie umowy stypendialnej i konieczność zwrotu środków. Obronę doktoratu należy zatem planować najwcześniej sześć miesięcy po rozpoczęciu pobierania stypendium. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego w ramach konkursu ETIUDA 4 to 1 października 2016 r.

Otwarcie przewodu doktorskiego stanowi warunek złożenia wniosku. Wnioskodawca musi mieć otwarty przewód doktorski w chwili złożenia wniosku lub musi ten przewód otworzyć najpóźniej 30 czerwca 2016 r. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie otwarli przewodu doktorskiego podpisują oświadczenie, generowane przez system, w którym deklarują, że przewód zostanie otwarty w wymaganym terminie.

Z wnioskami o stypendium mogą zgłaszać się badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji, natomiast przewód doktorski musi być wszczęty w polskiej jednostce naukowej.

UWAGA: w konkursie ETIUDA 4 oceniany jest wyłącznie dorobek wnioskodawcy.

6. Okres realizacji stypendium naukowego

Stypendium musi się rozpocząć: 1 października 2016 r.

Stypendium nie może trwać krócej niż 6 miesięcy i dłużej niż 12 miesięcy.

7. Finansowanie

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 4 obejmuje środki finansowe wyłącznie na:

 • stypendium naukowe;
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.

W ramach stypendium ETIUDA 4 nie ma możliwości planowania następujących wydatków:

 • zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej ani drobnego sprzętu, ani materiałów;
 • finansowania wynagrodzeń opiekuna naukowego (promotora/promotora pomocniczego) ani opiekuna stypendysty w ośrodku zagranicznym;
 • pokrywania kosztów uczestnictwa w konferencjach ani związanych z tym przejazdów.

Stypendysta pobiera stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie.

Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na pobyt stażowy w jednostce zagranicznej. W celu obliczenia kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym należy podać następujące informacje:

 • długość trwania stażu zagranicznego (w miesiącach),
 • odległość między krajem zamieszkania wnioskodawcy a krajem, w którym wnioskodawca zamierza odbyć staż (w kilometrach).

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 3 do uchwały Rady NCN nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Minimalna długość stażu zagranicznego to trzy miesiące, maksymalna – sześć miesięcy. Staż należy planować tak, by zakończył się najpóźniej dwanaście miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

8. Ocena wniosku

Przebiega w następujących etapach:

1. Ocena formalna wniosku wykonywana przez koordynatorów dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

2. Ocena merytoryczna wniosku. Wniosek (formularz oraz wartość planowanych badań) najpierw ocenia niezależnie dwóch członków Zespołu Ekspertów, po czym te oceny są analizowane, konfrontowane i uzgadniane podczas I posiedzenia Zespołu Ekspertów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z wnioskodawcą. Kandydaci, których wnioski zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej, zostaną zaproszeni do siedziby NCN-u. Rozmowy odbywają się w języku polskim lub angielskim, osobiście z wnioskodawcami. Nie można więc przeprowadzić rozmowy np. przez telefon, skype’a, przy udziale tłumacza itd. O terminie i szczegółach rozmowy wnioskodawca zostanie poinformowany z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

Lista projektów rekomendowanych do finansowanie jest ustalana podczas II posiedzenia Zespołu Ekspertów, po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami.

UWAGA: nie wszyscy członkowie Zespołu Ekspertów równie szczegółowo znają treść projektu i należy to wziąć pod uwagę, przygotowując się do rozmowy.

9. Format i zawartość krótkiego opisu prowadzonych badań, popularnonaukowego opisu badań oraz opisu  badań naukowych

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – 11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne – 1,5 cm.

Krótki opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 1 strona. Streszczenie należy przygotować jedynie w języku polskim.

Każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w postaci popularnonaukowego opisu badań po zakwalifikowaniu projektu do finansowania i ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym opisie badań należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Opis powinien zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na stronie NCN-u.

Opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 10 stron. Należy go przygotować jedynie w języku polskim. Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu dla podanych wytycznych dotyczących jego formatowania, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej wraz z literaturą.

Opis badań można załączyć do formularza w pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

10. Dodatkowe załączniki

Do wniosku o finansowanie stypendium naukowego należy dołączyć;

W wersji elektronicznej;

 • Kopie uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopia zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy.
 • Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy.

11. Wysłanie/przekazanie wniosku do NCN-u

Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem sprawdź kompletność i następnie pokaż szczegóły). System nie zezwala na przesłanie do NCN-u wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub dołączone obowiązkowe załączniki. Należy pamiętać, że system nie jest w stanie sprawdzić merytorycznej zawartości wypełnionych pól/dołączonych załączników. Sprawdzenie, czy zawartość jest zgodna z wymogami należy do osoby/osób przygotowujących wniosek.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne. Każda zmiana treści w wersji elektronicznej pociąga za sobą konieczność sporządzenia nowego wydruku wniosku. Wnioskodawca składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej formularza.

Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. W celu przesłania wniosku należy użyć przycisku Wyślij do NCN. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków, czyli w dniu 15.03.2016 r. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN-u drogą elektroniczną, choć możliwe jest jego wydrukowanie. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie z w przygotowaniu na wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Drukuj wersję do NCN. Wydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku.

UWAGA: przed wydrukowaniem należy zwrócić uwagę na ustawienia druku, bowiem wydruk musi zawierać wszystkie niezbędne elementy: nagłówki stron, stopki itp. Do drukowanej wersji wniosku wysyłanej do NCN-u nie należy dołączać szczegółowego opisu projektu (opisy nie są zawarte w wydruku „wersji dla NCN”), można je jednak wydrukować dla własnych potrzeb, używając przycisków PDF aktualnej wersji wniosku. Samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN-u.

Wersja papierowa wniosku musi być opatrzona oryginalnym podpisem wnioskodawcy. Skany ani faksymile nie są akceptowane.

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, należy przekazać do siedziby Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, dopisując na kopercie nazwę konkursu (ETIUDA 4). Wniosek można doręczyć do NCN-u osobiście lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego, o ile wpłynie on do NCN-u przed upływem terminu naboru wniosków. W przypadku wniosków wysyłanych w ostatnim dniu naboru termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek został nadany w polskiej placówce operatora wyznaczonego (aktualnie Poczty Polskiej): decyduje wówczas data stempla pocztowego. Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy nadać wniosek specjalnym listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku sygnowania wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy, należy wraz z wnioskiem przesłać oryginał pełnomocnictwa.

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.