Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie FUGA 5 – informacje ogólne


1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. Zamknięcie naboru następuje po trzech miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

 • Ogłoszenie konkursu: 15.12.2015 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15.03.2016 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2016 r.

NCN zamieszcza listę laureatów na swojej stronie internetowej nie później niż po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków.

2. Osoby upoważnione do składania wniosków w konkursie FUGA 5

Konkurs jest skierowany do osób fizycznych rozpoczynających karierę naukową, (patrz art. 28 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wniosek o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora. Do tego okresu nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowych urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonych na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolności do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Wnioski mogą składać również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2016 r.

UWAGA: nadanie stopnia doktora nie jest tożsame z obroną pracy doktorskiej.

Z wnioskami mogą zgłaszać się osoby niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji.

3. Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane są jedynie projekty badawcze dotyczące badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Wnioskodawca może we wniosku uzasadnić, że jego projekt dotyczy badań podstawowych; to uzasadnienie ocenia Zespół Ekspertów. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN. Prosimy więc o uważną analizę, czy NCN jest właściwym adresatem Państwa wniosku. Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowebadania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

4. Panele NCN

Projekt musi dotyczyć dyscyplin lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji wnioskodawcy jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

Składanego wniosku nie można kierować do dwóch paneli jednocześnie. Po złożeniu wniosku nie można go przenosić między panelami. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione.

5. Wnioskodawca

Wnioskodawca w konkursie Fuga 5 nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (z wyłączeniem projektów, które zakończą się na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu podoktorskiego), ani w czasie składania wniosku nie może ubiegać się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez NCN (za zakończenie ubiegania się o finasowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez NCN należy rozumieć ogłoszenie wyników tego konkursu w systemie OSF).

Laureat konkursu FUGA może złożyć wniosek o finansowanie projektu badawczego jako kierownik w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, pod warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia w tym projekcie na czas odbywania stażu. Projekt powinien być realizowany w jednostce stażowej, a zadania badawcze nie mogą się pokrywać z zadaniami wykonywanymi w ramach stażu. Wnioskodawca/laureat może również być wykonawcą w projektach finansowanych przez NCN, ale nie może pobierać wynagrodzenia.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku jednostkę naukową, dla której finansowanie nie będzie stanowić pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis), w której chce odbyć staż podoktorski. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 839).

Staże podoktorskie można odbywać w następujących instytucjach prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 • podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 • jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
 • instytucie badawczym,
 • międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem stażu jest zatrudnienie Wnioskodawcy przez jednostkę naukową wskazaną we wniosku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Na czas stażu wnioskodawca jest zobowiązany do rezygnacji z zatrudnienia lub uzyskania urlopu bezpłatnego w dotychczasowej jednostce naukowej. Rozwiązanie umowy o zatrudnienie powinno przypadać najdalej na dzień rozpoczęcia stażu. NCN może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny zatrudnienia.

Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
 2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
 3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem (za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie tj. 15 marca 2016 r.) lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.

Zasadniczym celem stażu podoktorskiego jest zmiana środowiska naukowego stażysty, preferowani są kandydaci niezwiązani dotąd z jednostką stażową żadnymi umowami.

Wnioskodawca musi uzyskać oświadczenie jednostki o wyrażeniu zgody na staż i załączyć go do formularza projektu.

Wnioskodawca wskazuje we wniosku opiekuna naukowego, pod kierunkiem którego będą prowadzone planowane badania. Opiekun stażysty musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i być zatrudniony w jednostce wybranej na miejsce stażu. Opiekunem nie może być promotor lub promotor pomocniczy doktoratu wnioskodawcy.

6. Okres realizacji stażu podoktorskiego

Staż musi się rozpocząć: 1 października 2016 r., 1 listopada 2016 r. lub 1 grudnia 2016 r.

Staż nie może trwać krócej niż 12 miesięcy ani dłużej niż 36 miesięcy.

7. Finansowanie stażu

Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu, otrzymuje na zatrudnienie wnioskodawcy zryczałtowaną kwotę, której wysokość zależy od czasu trwania projektu i wynosi odpowiednio:

 • 9 000 zł miesięcznie od 1. do 12. miesiąca stażu,
 • 10 000 zł miesięcznie od 13. do 24. miesiąca stażu,
 • 11 000 zł miesięcznie od 25. do 36. miesiąca stażu.

Podane kwoty obejmują wszystkie obciążenia (składki, podatek) narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty. Podane kwoty mogą być tak rozplanowane, żeby zabezpieczyć wypłatę ewentualnych dodatków stażowych, nagród, dodatkowych pensji (tzw. trzynastek) – zgodnie z prawem obowiązującym w jednostce.

Na badania planowane przez Wnioskodawcę jednostka stażowa otrzymuje dofinansowanie w kwocie:

 • nieprzekraczającej 24 000 zł dla paneli HS,
 • nieprzekraczającej 72 000 zł dla paneli ST i NZ

na każde pełne dwanaście miesięcy stażu. Finansowanie jest proporcjonalne do liczby miesięcy zadeklarowanych jako czas realizacji stażu.

Jednostka naukowa otrzymuje ponadto 1000 zł brutto miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i obsługę administracyjno-finansową projektu.

Z przyznanych środków nie można kupować ani finansować wytwarzania aparatury naukowo-badawczej. Opiekun naukowy stażu  nie może być beneficjentem jakichkolwiek środków finansowych z puli przyznanej Wnioskodawcy.

8. Ocena wniosku

Ocena wniosku przebiega w następujących etapach:

1. Ocena formalna wniosku wykonywana przez koordynatorów dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

2. Ocena merytoryczna wniosku. Wniosek (formularz oraz wartość planowanych badań) najpierw ocenia niezależnie  dwóch członków Zespołu Ekspertów, po czym te oceny są analizowane, konfrontowane i uzgadniane podczas I posiedzenia Zespołu Ekspertów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z Wnioskodawcą. Kandydaci, których wnioski zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, zostaną zaproszeni do siedziby NCN-u. Rozmowy odbywają się w języku polskim lub angielskim, osobiście z Wnioskodawcami. Nie można więc przeprowadzić rozmowy np. przez telefon, Skype, przy udziale tłumacza itd. O terminie i szczegółach rozmowy Wnioskodawca zostanie poinformowany z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

Lista projektów rekomendowanych do finansowanie jest ustalana podczas II posiedzenia Zespołu Ekspertów, po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami.

UWAGA: Nie wszyscy członkowie Zespołu Ekspertów równie szczegółowo znają treść projektu i należy to wziąć pod uwagę, przygotowując się do rozmowy.

9. Format i zawartość popularnonaukowego opisu badań, opis planowanych badań, charakterystyka zespołu naukowego

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – 11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne – 1,5 cm.

Każdy projekt, który otrzyma finansowanie, zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki w postaci popularnonaukowego opisu badań po zakwalifikowaniu projektu do finansowania i ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym opisie badań należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, jakie wnioskodawca chciałby udostępnić na tej stronie.

Opis badań naukowych wraz ze spisem literatury nie może przekroczyć dziesięciu stron. Należy bezwzględnie przestrzegać podanego limitu, bowiem przekroczenie go może skutkować odrzuceniem wniosku podczas oceny formalnej.

Opis badań można załączyć do formularza w pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

Charakterystyka zespołu naukowego - charakterystyka prowadzonych badań, zgodność tych badań z pracami wnioskodawcy, perspektywa wykorzystania zdobytej podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy: możliwość zatrudnienia w jednostce, w której będzie realizowany staż, możliwość nawiązania współpracy z podmiotami spoza dotychczasowego ośrodka/środowiska naukowego, możliwość publikacji w czasopismach/wydawnictwach wyższej rangi, możliwość uczestnictwa w projektach badawczych (maks. 1 strona standardowego maszynopisu w języku polskim).

10. Dodatkowe załączniki

Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:

W wersji elektronicznej:

 • Kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora. Osoby, którym stopień doktora nie został jeszcze nadany, załączają oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
 • Oświadczenie jednostki naukowej o wyrażeniu zgody na staż podoktorski wnioskodawcy;
 • Minimum 2 listy referencyjne. Nie istnieją formalne wymogi dotyczące formy, ani treści listów referencyjnych. Treść listów i ich autorstwo są analizowane przez Zespół Ekspertów. Akceptowalne są wyłącznie listy w języku polskim i/lub angielskim, wystawione w celu rekomendacji Wnioskodawcy do odbycia stażu naukowego.

W wersji elektronicznej i papierowej:

 • Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa.

Wnioskodawca ponadto deklaruje we wniosku, czy planowane przez niego badania wymagają zgody i/lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach; zgody wymaganej na podstawie przepisów o gatunkach chronionych lub o obszarach objętych ochroną; przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej.

Deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów. Odpowiedzialność za otrzymanie zgód i przeprowadzenie badań zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa na Wnioskodawcy i zatrudniającej go instytucji naukowej.

11. Wysłanie/przekazanie wniosku do NCN

Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem sprawdź kompletność i następnie pokaż szczegóły). System nie zezwala na przesłanie do NCN wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub dołączone obowiązkowe załączniki. Należy pamiętać, że system nie jest w stanie sprawdzić merytorycznej zawartości wypełnionych pól/dołączonych załączników. Sprawdzenie, czy zawartość jest zgodna z wymogami należy do osoby/osób przygotowujących wniosek.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne. Każda zmiana treści w wersji elektronicznej pociąga za sobą konieczność sporządzenia nowego wydruku wniosku. Wnioskodawca składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej formularza.

Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie lub pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. W celu przesłania wniosku należy użyć przycisku Wyślij do NCN. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków, czyli w dniu 15.03.2016 r. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN drogą elektroniczną, choć możliwe jest jego wydrukowanie. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie z w przygotowaniu na wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Drukuj wersję do NCN. Wydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku.

UWAGA: przed wydrukowaniem należy zwrócić uwagę na ustawienia druku, bowiem wydruk musi zawierać wszystkie niezbędne elementy: nagłówki stron, stopki itp. Do drukowanej wersji wniosku wysyłanej do NCN nie należy dołączać szczegółowego opisu projektu (opisy nie są zawarte w wydruku „wersji dla NCN”), można je jednak wydrukować dla własnych potrzeb, używając przycisków PDF aktualnej wersji wniosku. Samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN.

Wersja papierowa wniosku musi być opatrzona oryginalnym podpisem wnioskodawcy. Skany ani faksymile nie są akceptowane.

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (np. formularzem pomocy publicznej) należy przekazać do siedziby Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, dopisując na kopercie nazwę konkursu (FUGA 5). Wniosek można doręczyć do NCN osobiście lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego, o ile wpłynie on do NCN przed upływem terminu naboru wniosków. W przypadku wniosków wysyłanych w ostatnim dniu naboru termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek został nadany w polskiej placówce operatora wyznaczonego (aktualnie Poczty Polskiej): decyduje wówczas data stempla pocztowego. Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy nadać wniosek specjalnym listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku sygnowania wniosku przez pełnomocnika wnioskodawcy, należy wraz z wnioskiem przesłać oryginał pełnomocnictwa.

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.