Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie FUGA 5 – wypełnianie zakładek formularza


1. Zakładka: MIEJSCE ODBYCIA STAŻU

W sekcji Status wnioskodawcy system automatycznie wybiera status Osoba fizyczna.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

W sekcji Miejsce odbycia stażu należy wprowadzić jednostkę stażową. Jednostkę można wybrać z bazy OPI (przycisk: Wybierz z bazy OPI) lub wpisać nową (przycisk: Dodaj spoza bazy). Dane jednostki naukowej muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/zmodyfikować.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz baza linków do formularzy danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Po określeniu Miejsca odbycia stażu sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Miejsce odbycia stażu (poziom 1)
 • Miejsce odbycia stażu (poziom 2)

Miejsce odbycia stażu (poziom 1):

 1. Nazwa podmiotu: (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby: należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku: Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z „Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju” Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny: poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny: wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy  jednostka należy do kategorii szkoły wyższej (A.1) lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2), lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 6. Dane Kierownika jednostki: osoba uprawniona do reprezentowania jednostki.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka realizująca nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa: wypełniają WSZYSCY wnioskodawcy. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy państwa, w tym pomocy de minimis. Formularz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Na podstawie udzielonych odpowiedzi wyświetli się informacja, czy wnioskowane finansowanie na badania nie stanowi dla podmiotu pomocy państwa. W przypadku udzielenia odpowiedzi wskazujących, że finansowanie stażu będzie pomocą państwa dla jednostki, dalsze wypełnianie wniosku nie jest możliwe. Po wypełnieniu kwestionariusza należy wybrać Drukuj oświadczenie. Wydrukowane oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa i kwestionariusz muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Podpisane oświadczenie jest wymaganym załącznikiem do papierowej wersji wniosku.

Miejsce odbycia stażu (poziom 2):

 1. W sekcji „Miejsce odbycia stażu” (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową, wówczas zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza się informacje dotyczące:
 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

B. Informacje ogólne

 1. Temat badań naukowych realizowanych podczas stażu podoktorskiego: podany przy zakładaniu wniosku można edytować w trakcie przygotowania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się przy pomocy edytora tekstu w systemie OSF, tekstu nie da się wkleić.

UWAGA: Przycisk Edytuj w sekcji B otwiera okno edycji tematyki badań naukowych realizowanych podczas stażu podoktorskiego, termin rozpoczęcia stażu oraz planowany okres stażu podoktorskiego (w miesiącach).

 1. Planowany termin rozpoczęcia stażu: wybieramy jedną z trzech możliwych dat: 1 października 2016 r., 1 listopada 2016 r. lub 1 grudnia 2016 r. 
 2. Planowany okres trwania stażu (w miesiącach): staż nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 36 miesięcy.
 3. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić używając przycisku Wybierz.
 4. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3): wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu HS6, a na koniec np. HS6_5 (Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia). Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, a nawet spoza obszaru tematycznego np. HS, np. NZ4_10 (Neuroobrazowanie).
 5. Liczba wykonawców projektu: jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu. W przypadku FUGI system automatycznie wpisuje dwie osoby, tj. wnioskodawcę i opiekuna naukowego stażysty.
 6. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

3. Zakładka: POPULARNONAUKOWY OPIS BADAŃ

Popularnonaukowy opis badań planowanych przez wnioskodawcę podczas stażu podoktorskiego należy załączyć w postaci pliku PDF w języku polskim poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik  – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne 1,5 cm).

Każdy projekt, który otrzyma finansowanie, zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) w postaci popularnonaukowego opisu projektu po zakwalifikowaniu projektu do finansowania i ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na tych stronach. Powyższe streszczenie powinno być przedstawione w języku polskim.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

4. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI NAUKOWEJ

 1. Kategoria naukowa jednostki naukowej (stażowej), przyznana w oparciu o przepisy art. 42 i następne ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,  a także wydanego na podstawie art. 44 ust. 2 powyższej ustawy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 877). Przycisk Edytuj otwiera listę kategorii nadawanych przez MNiSW: należy wybrać właściwą dla danej jednostki.
 2. Charakterystyka jednostki naukowej, w której będzie realizowany staż: tekst wpisuje się w edytorze. W tej zakładce należy uzasadnić wybór jednostki, opisać oferowane przez nią zaplecze badawcze, wsparcie naukowe i kompetencyjne oraz osiągnięcia naukowe jednostki w dziedzinie, w której będą realizowane badania naukowe planowane przez Wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje dotyczące zespołu badawczego umieszcza się dalszej części wniosku, w zakładce Charakterystyka zespołu naukowego.

5. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

Wnioskodawca może uzasadnić w tej części wniosku, że planowane w ramach stażu podoktorskiego badania spełniają kryterium badań podstawowych. Podane tu informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Tekst wpisuje się w edytorze, można wprowadzić maksymalnie 2500 znaków ze spacjami.

Wypełnienie zakładki jest opcjonalne.

6. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

Wnioskodawca może przedstawić w powyższej zakładce informacje, czy wniosek był składany do Narodowego Centrum Nauki w poprzednich edycjach. W tym celu należy wpisać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wymienić zarzuty sformułowane przez Ekspertów zarówno te z recenzji z etapu pierwszego, jak i z opinii po rozmowie kwalifikacyjnej oraz wyjaśnić, co zostało zmienione we wniosku składanym w bieżącej edycji (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami).

Wypełnienie zakładki jest opcjonalne.

UWAGA: Wprowadzenie zmian we wniosku nie gwarantuje finansowania w bieżącym konkursie. W każdej edycji wniosek jest rozpatrywany na nowo, na tle pozostałych wniosków.

7. Zakładka WNIOSKODAWCA/OPIEKUN NAUKOWY

Zarówno dane Wnioskodawcy, jak i Opiekuna naukowego stażysty, wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy. Najpierw należy określić wnioskodawcę, a następnie opiekuna naukowego:

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).
 1. Dane osobowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne.
 2. Planowany charakter udziału w realizacji stażu wypełniany jest automatycznie przez system.
 3. Podmiot: w tym miejscu system automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce planowanego stażu w zakładce Miejsce odbycia stażu.
 4. W oknie edycji danych osobowych wnioskodawcy należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy Wnioskodawca posiada stopień naukowy doktora?

- Odpowiedź: TAK lub NIE

 • Czy przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia w okresie ostatnich 7 lat?

 - Odpowiedź TAK lub NIE. Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi TAK, system prosi o podanie liczby pełnych miesięcy urlopu.

 1. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Podanie aktualnego adresu do korespondencji jest bardzo istotne, gdyż w razie zakwalifikowania Wnioskodawcy do II etapu oceny merytorycznej, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, zawiadomienie zostanie wysłane pocztą.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy.

Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych ręcznie; w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj spoza bazy.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełniają: Wnioskodawca i Opiekun naukowy:
  1. dla paneli ST i NZ, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
  2. dla paneli HS, jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection, Scopus lub z innego dostępnego źródła. W przypadku niemożności  podania powyższych danych należy zaznaczyć N/A.
 2. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z zaleceniami systemu.

UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

 1. Zakładka Przebieg kariery naukowej:
 2. Wnioskodawca wpisuje nazwy uczelni, instytutów lub innych jednostek organizacyjnych, specjalności, datę uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego,
 • Opiekun naukowy przedstawia opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwy uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.
  1. Zakładka Dorobek naukowy: podają Wnioskodawca i Opiekun naukowy.
 1. dla paneli HS:

Wnioskodawca zamieszcza wykaz wszystkich dotychczasowych publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Tam, gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni IF czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań. Tytuły prac muszą być wpisane w oryginalnym języku publikacji.

Opiekun naukowy podaje do 10 najważniejszych/reprezentatywnych prac opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku (tj. z lat 2006-2016; inne nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku). W ocenie dorobku będzie brana pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile te listy mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Tam, gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni IF czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań. Tytuły prac muszą być wpisane w oryginalnym języku publikacji.

 1. dla paneli NZ i ST:

Wnioskodawca podaje wykaz wszystkich dotychczasowych publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, jak w przypadku paneli HS.

Opiekun naukowy podaje do 10 najważniejszych/reprezentatywnych prac opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (tj. z lat 2011-2016, inne publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku) z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JRC oraz monografii o zasięgu światowym. Należy podać aktualny pięcioletni IF czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań. Tytuły prac muszą być podane w oryginalnym języku publikacji.

UWAGA: jeżeli Wnioskodawca lub Opiekun korzystali z urlopu macierzyńskiego – w przypadku wniosków składanych do paneli NZ oraz ST, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy lub pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia, podane poniżej ograniczenia, tj. pięć lat wydłużają się o czas trwania urlopu.

 1. Zakładka Dorobek naukowy – sztuka: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film. Wypełnia Wnioskodawca i Opiekun naukowy pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony w ramach panelu HS.

Wnioskodawca w tym miejscu może przedstawić wykaz najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

Opiekun naukowy podaje do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

UWAGA: w zależności od reprezentowanej dyscypliny i zgromadzonego dorobku, wnioskodawca możne wypełnić obie zakładki: 8.2. i 8.3. lub jedną z nich.

Podsumowując, kolejne publikacje wprowadza się przyciskiem Dodaj, a następnie podaje autora/autorów, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni IF (jeżeli  czasopismo nie ma IF, należy wpisać „0”), liczbę cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie jest cytowana, należy wpisać „0”). Jeżeli Wnioskodawca/Opiekun naukowy nie mają żadnych publikacji należy wybrać Nie dotyczy.

 1. Zakładka Projekty badawcze: wypełnia tylko Wnioskodawca. Tu wnioskodawca opisuje udział w projektach badawczych oraz ich wyniki. Należy podać: tytuły i numery projektów, źródła ich finansowania, lata i miejsce realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu (np.: kierowanie projektem/ udział) oraz wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie.

W przypadku braku możliwości podania powyższych danych należy zaznaczyć Nie dotyczy.

 1. Zakładka Doświadczenie naukowe: wypełnia tylko Wnioskodawca. Należy opisać doświadczenia zdobyte w kraju i za granicą, podając państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu oraz okres pobytu.
 2. Zakładka Wyróżnienia: wypełnia tylko Wnioskodawca. Należy wymienić najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia będące efektem prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę. Można wykazać również inną aktywność naukową (np. wykłady plenarne na konferencjach), a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki wskazać aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych (plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych itd.).
 3. Zakładka Stypendia i nagrody: wypełnia tylko Wnioskodawca. Należy podać wszystkie otrzymane stypendia i nagrody w trakcie kariery naukowej.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce wpisać „nie dotyczy”.

UWAGA: Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. Podczas oceny dorobku naukowego Wnioskodawcy nie bierze się pod uwagę nieopublikowanych prac.

8. Zakładka: PLANOWANE WYDATKI

W zakładce należy rozplanować poszczególne zadania badawcze w czasie trwania projektu, podać ich przewidywane koszty oraz uzasadnienie poniesienia. Wprowadzane kwoty powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. Podczas wypełniania tej części formularza należy wziąć pod uwagę wszelkie wydatki związane z planowanymi badaniami: można zaplanować koszty uczestnictwa w konferencjach, zakup książek, baz danych, odczynników, materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, usługi obce, wyjazdy służbowe itd.

UWAGA: w ramach projektów FUGA nie można planować zakupu aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego o małej mocy obliczeniowej.

Kolejne zadania w tabeli planowanych wydatków wpisuje się po naciśnięciu przycisku Edytuj, a następnie Dodaj. Zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

UWAGA: Pozycja Razem podana w planowanych wydatkach musi być identyczna z sumą środków na realizację badań podaną w sekcji kosztorysu, tzn. w zakładce Formy finansowania stażu podoktorskiego. System sygnalizuje ewentualne niezgodności, podświetlając na czerwono niezgodność w polu Różnica na samym dole tabeli. Przekroczenie dopuszczalnego limitu na badania naukowe jest również sygnalizowane pod tabelą. Jeżeli kwoty są różne, należy je skorygować, bowiem takiego wniosku nie można ani wydrukować, ani wysłać do NCN. 

9. Zakładka: FORMY FINANSOWANIA STAŻU PODOKTORSKIEGO

Zakładka ta określa wysokość środków planowanych na realizację stażu w kolejnych latach kalendarzowych.

 1. Czas trwania stażu:
 • Planowany okres trwania stażu (w miesiącach)
 • Termin rozpoczęcia stażu

Dane wymagane w obu powyższych sekcjach system OSF pobiera automatycznie z zakładki Informacje ogólne. Do chwili wydruku ostatecznej wersji wniosku i wysłania jej do NCN, czas trwania i termin rozpoczęcia stażu mogą być modyfikowane przez Wnioskodawcę.

 1. Wsparcie finansowania stażu przez Narodowe Centrum Nauki: po naciśnięciu przycisku Edytuj pokazuje się tabela z automatycznie uzupełnionymi wartościami: Wynagrodzenie dla wnioskodawcy brutto i środki dla jednostki na zorganizowanie środowiska pracy. Wnioskodawca uzupełnia jedynie wysokość zaplanowanych środków na realizację badań naukowych. Kwota Razem w pozycji środki na realizację badań naukowych w kosztorysie musi być równa kwocie Razem w Planowanych wydatkach.  

Wprowadzane kwoty powinny być zaokrąglane do pełnych złotych.

Należy pamiętać o limitach środków na badania, przeznaczonych na każde pełne dwanaście miesięcy stażu, które wynoszą odpowiednio: 24 000 zł dla paneli HS i 72 000 zł dla paneli ST i NZ. Wysokość finansowania jest proporcjonalna do liczby miesięcy zadeklarowanych jako okres trwania stażu (np. dla projektu w panelu NZ, trwającego 28 miesięcy, maksymalna kwota, jaką może zaplanować Wnioskodawca, to 168 000 .

UWAGA: System sygnalizuje, kiedy zostanie przekroczony limit środków na badania. Wydatki powinny być skalkulowane precyzyjnie i realistycznie, nie mogą być ani przeszacowane, ani niedoszacowane (Centrum nie negocjuje kosztorysów). Każdy wydatek powinien mieć swoje odzwierciedlenie w opisie planowanych badań.

10. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej zakładki należy upewnić się, że zostały kompletnie wypełnione zakładki Wnioskodawca/Opiekun oraz Miejsce odbycia stażu.

W zakładce Oświadczenia Wnioskodawca zobligowany jest uzupełnić:

 • pkt 3: jeżeli wnioskodawca odbywał lub odbywa studia III stopnia należy wskazać jednostkę, w której studia miały/mają miejsce. Jednostkę można wskazać na dwa sposoby: Wybierz z bazy OPI lub Dodaj jednostkę zagraniczną.
 • pkt 4: jeżeli Wnioskodawcy nadano stopień naukowy doktora, wpisuje żądane informacje i wskazuje jednostkę, która nadała mu  stopień. Jeżeli Wnioskodawcy nie nadano stopnia naukowego doktora, wpisuje termin, do którego uzyska stopień (nie później niż do 30 czerwca 2016 r.) oraz wskazuje jednostkę, w której uzyska stopień doktora. Jednostkę wybiera się jw.
 • pkt 7:oświadczenia wnioskodawcy, należy odpowiedzieć na pytania TAK/NIE.

UWAGA: jeżeli województwo, w którym znajduje się jednostka naukowa, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia, uzyskał/uzyska stopień naukowy doktora, był zatrudniony w ciągu dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej jest tym samym województwem co województwo potencjalnej jednostki stażowej, system nie pozwoli na wydrukowanie i wysłanie wniosku. Wniosek taki nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz Uchwale Rady NCN nr 96/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie warunków konkursu FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

11. Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

Powinno się tu umieścić opis badań planowanych przez wnioskodawcę podczas stażu podoktorskiego w języku polskim.

UWAGA: Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego maszynopisu. Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Opis badań planowanych przez wnioskodawcę podczas stażu podoktorskiego należy sporządzić w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać następujące punkty: cel naukowy, znaczenie badania, koncepcja i plan badań, metodyka i literatura.

 1. Cel naukowy planowanych badań – należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest istotą problemu, opisać zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy.
 2. Znaczenie prowadzonych badań – należy wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego.
 3. Koncepcja i plan badań – należy wskazać szczegółowe cele badawcze, opisać, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń.
 4. Metodyka badań – należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, wskazać, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach.
 5. Literatura.

UWAGA: Przed sporządzeniem opisu należy również przeczytać w systemie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdej zakładce.

12. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU NAUKOWEGO

UWAGA: Charakterystykę zespołu naukowego w jednostce naukowej będącej miejscem realizacji stażu podoktorskiego należy sporządzić w osobnym pliku w języku polskim, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Treść umieszczona w tej zakładce jest bardzo istotna dla oceny wniosku. Trafność wyboru jednostki i związana z nią parametryzacja ustąpiła miejsca wadze osiągnięć naukowych zespołu badawczego. W tym miejscu należy scharakteryzować zespół naukowy prowadzący badania w jednostce będącej miejscem stażu, opisać prowadzone przez niego badania, komplementarność tych badań z pracami wnioskodawcy, perspektywę wykorzystania zdobytej podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy, możliwość ewentualnego zatrudnienia w jednostce stażowej, perspektywy współpracy z podmiotami spoza dotychczasowego ośrodka/środowiska naukowego, publikacji w czasopismach/wydawnictwach wyższej rangi, możliwości uczestnictwa w projektach badawczych itd.

13. Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku:

 1. Listy referencyjne: wnioskodawca dołącza minimum dwa listy. Akceptowalne są listy referencyjne w języku polskim lub angielskim. Nie jest konieczne załączenie oryginału listu do wersji drukowanej wniosku.
 2. Kopia dyplomu lub potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora.
 3. W przypadku osób, którym stopień doktora nie został jeszcze nadany: oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia.
 4. Oświadczenie o niewystępowaniu  pomocy państwa wraz z wypełnionym kwestionariuszem niewystępowania pomocy państwa. Ten załącznik należy dodać do wersji drukowanej wniosku i przesłać do NCN.
 5. Oświadczenie jednostki naukowej o wyrażeniu zgody na realizację stażu podoktorskiego przez wnioskodawcę. 

Wnioski muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność i następnie Pokaż szczegóły). System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników.

UWAGA: Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Wniosek w wersji papierowej podpisuje wnioskodawca.