Przejdź do:

 1. Zakładka: WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

      5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

Kierownik projektu może występować tylko z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Osoba fizyczna nie może składać wniosku w tym typie konkursu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lidera podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w zakładce Partnerzy.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz: baza linków do formularzy danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

Po określeniu Wnioskodawcy sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca poziom 1
 • Wnioskodawca poziom 2

Wnioskodawca poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby. Uczelnie podają informacje w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu.     
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 1. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 1. Status organizacyjny – należy wybrać z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 1. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?  wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 1. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego?  Należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.
 1. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy;
 1. Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeżeli wnioskowane finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną to podmiot wnioskuje o udzielenie pomocy publicznej. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie jest wymaganym załącznikiem do papierowej wersji wniosku. 

W przypadku gdy wnioskowane finansowanie będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną, zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

UWAGA: zmiana w kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych we wniosku danych.

 1. Wielkość przedsiębiorstwa, współpraca z organizacją prowadzącą badania – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Mikro- mały średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy: Mikro, Małe, Średnie, Duże.
 2. Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? Przez organizację prowadzącą badania należy rozumieć organizację, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy : „tak” lub „nie”.
 1. Dane kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

Wnioskodawca poziom 2

 1. W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki do wersji elektronicznej wniosku należy dołączyć informacje dotyczące:
 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka dotyczy wyłącznie wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz wnioskodawcy/ lidera, tzn. członków podmiotów złożonych, zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca

Partnerów projektu należy wprowadzić w szczególności dla wnioskodawców o statusie konsorcjum, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowego uczelni. Status wnioskodawcy można zmienić w sekcji Wnioskodawca. Każdy Partner musi określić, czy finansowanie, o które się ubiega, nie będzie dla podmiotu stanowić pomocy publicznej. W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy obowiązkowo wypełnić „Kwestionariusz występowania/ niewystępowania pomocy publicznej”.

W sytuacji gdy projekt będzie realizowany na co najmniej dwóch wydziałach tej samej jednostki, istnieje możliwość dodania kolejnego wydziału za pomocą przycisku Dodaj wydział. Dane  wprowadzone w ten sposób mają charakter wyłącznie informacyjny. Redaktor podczas wypełniania wniosku będzie miał możliwość przypisania z podziałem na poszczególne wydziały np. zadań w planie badawczym jak również wykonawców.

 1. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE
 1. Rodzaj współpracy międzynarodowej. Należy wybrać (za pomocą przycisku Edytuj) jedną z czterech OPCJI współpracy, w ramach której realizowany będzie projekt oraz określić, czy jest to współpraca rozpoczynana czy kontynuowana.

Rodzaje współpracy:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych
 1. Zagraniczna/e instytucja/e naukowa/e. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru opcji współpracy międzynarodowej z punktów „a, b, c”. Należy podać nazwę instytucji (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych, natomiast w przypadku instytucji spoza obszaru Unii Europejskiej – w języku angielskim) oraz adres siedziby. Jeśli kierownik projektu współpracuje z więcej niż jednym partnerem zagranicznym, za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić nazwy wszystkich instytucji, z których pochodzą partnerzy zagraniczni.
 2. Nazwa programu lub inicjatywy międzynarodowej ogłaszanej we współpracy dwu- lub wielostronnej. Zakładka dostępna jest w przypadku wyboru opcji „b i c” współpracy międzynarodowej. Należy podać (za pomocą przycisku Edytuj):
  1. Rodzaj programu lub inicjatywy międzynarodowej – należy wybrać z listy rozwijalnej program, w którym bierze się udział lub, jeśli brak na liście danego programu, wybrać opcję Inne i wprowadzić dany program lub inicjatywę.
  2. Nr programu/Nazwa programu – pole to jest opcjonalne. Należy wypełnić, jeśli program lub inicjatywa posiada swoją specyficzną dodatkową nazwę lub numer.
  3. Czy projekt został zgłoszony do MNiSW jako temat do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą (tzw. wymiana osobowa)? Należy zaznaczyć jedną z opcji: „tak” lub „nie”. 
 1. Infrastruktura badawcza. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru opcji „d” współpracy międzynarodowej. Dane można wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych). Jeśli projekt realizowany jest na więcej niż jednym wielkim urządzeniu badawczym, należy wymienić wszystkie nazwy wielkiej infrastruktury badawczej.
 2. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF, bez możliwości wklejenia tekstu. Tytuł podaje się w dwóch wersjach językowych po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 3. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin. W tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 4. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie), ale co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące musi być wybrane w ramach panelu głównego.
 1. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach (12 miesięcy/24 miesiące/36 miesięcy) Czas trwania projektu, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ  ewentualne zmiany w planie badań projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy
 2. Liczba wykonawców projektu (bez wykonawców zbiorowych) jest to sumaryczna liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym kierownik projektu, wiodący partner zagraniczny, partnerzy zagraniczni oraz wykonawcy krajowi). Liczba wykonawców projektu nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Liczba wykonawców musi być zgodna z liczbą wykonawców wprowadzoną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 3. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 4. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.
 5. Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej: należy wybrać „tak” lub „nie”. Po wybraniu odpowiedzi „tak” należy , za pomocą przycisku Edytuj ,wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa jest nawiązana.

UWAGA: w konkursie HARMONIA 8 współpraca międzynarodowa jest wymagana.

Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

 • uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
 • upowszechnienia wiedzy o projekcie za granicą,
 • realizacji zadań badawczych przez polski zespół badawczych bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
 • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach naukowych.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 lipca 2017 r. – data załaduje się automatycznie.
 2. Lokalizacja projektu: – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności jaka jest możliwa, Jeżeli projekt będzie realizowany w kilku miejscach należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części (maksymalnie 2500 znaków).
 1. Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w j. polskim i angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame, należy je załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne , górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Treść streszczenia musi być podzielona na następujące sekcje:

 1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza (Research project objectives/Research hypothesis)
 2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka (Research project methodology)
 3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa (Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society).
 4. Korzyści wynikające za współpracy z partnerem zagranicznym, wartość dodana wynikają ze współpracy międzynarodowej (International collaboration)

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego. Prosimy również o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w plikach.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

 1. Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESCZENIE PROJEKTU- wypełniana w j. polskim i angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame, należy je załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Popularnonaukowe streszczenie każdego projektu, który otrzyma finansowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe będą realizowane w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie. Powyższe streszczenie powinno być przedstawione w języku polskim i angielskim.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

 1. Zakładka: UZASADNIENIE  BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w j. angielskim

W tej zakładce kierownik projektu może uzasadnić, że planowane w ramach realizacji projektu badania to badania podstawowe. Podane informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie powyższej sekcji w przypadku, gdy projekt może budzić wątpliwości pod tym względem. Szansa wykorzystania wyników badań w praktyce nie dyskwalifikuje ich „podstawowości”. Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami.

 1. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY – wypełniana w języku angielskim

Jest to zakładka opcjonalna, w której kierownik projektu może poinformować, czy wniosek był już składany do Narodowego Centrum Nauki w poprzednich edycjach. Można podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wymienić zarzuty sformułowane przez Ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić, co zostało zmienione we wniosku składanym w bieżącej edycji. Proszę podać wszystkie informacje w języku angielskim. Jeśli kierownik wymienia zarzuty sformułowane przez ekspertów po polsku, należy je przetłumaczyć lub sparafrazować na język angielski (do 10000 znaków).

UWAGA: proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

 1. Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie 3 osób , które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Jednocześnie informujemy, że ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

 1. Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU / PARTNERZY ZAGRANICZNI / WYKONAWCY

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy.

Kierownika projektu oraz Partnera zagranicznego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj.
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).

UWAGA: dane kierownika projektu należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych zaczytanych z bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane zaczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne, należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: tytułu, imion, nazwisk, numeru PESEL jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w OSF.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca
 1. Dane osobowe należy wypełnić, używając opcji Edytuj. W przypadku osób będących wykonawcami projektu nie jest możliwe podanie ich danych osobowych, a jedynie przewidzianej do pełnienia funkcji w projekcie. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.

UWAGA: zwracamy uwagę, że kierownik projektu powinien prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji  projektu przez co najmniej 50 % czasu trwania realizacji projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

 1. Typ zatrudnienia w projekcie:
 1. wynagrodzenie dodatkowe: budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 4 tys. zł,
 2. bez wynagrodzenia: w przypadku osób które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN lub pobierania stypendium naukowego NCN
 1. Rodzaj stanowiska:
 1. pozostałe: na potrzeby realizacji projektu kierownik powinien wybrać tę opcję.
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 2. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:

Na podstawie udzielonych odpowiedzi system sam określi czy kierownik projektu jest osobą rozpoczynającą karierę. W przypadku konkursu HARMONIA informacja ta służy przede wszystkim celom statystycznym.

 1. Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?

Odpowiedź: „tak” lub „nie”

 1. Czy kierownik projektu jest w trakcie studiów doktoranckich? W przypadku odpowiedzi „tak” wygeneruje się dodatkowa sekcja Uczelnia doktoranta należy ją uzupełnić za pomocą przycisków Wybierz z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy.
 2. Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

- w okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się w przypadku wyboru panelu NZ lub ST)

- w okresie 7 lat?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi w części dotyczącej 7 lat, system sam określi czy kierownik projektu jest osobą rozpoczynającą karierę naukową. Dodatkowe pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.

 1. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Są to dane obowiązkowe w przypadku kierownika projektu. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.
 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy.

Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych  ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj spoza bazy.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez kierownika projektu i wiodącego partnera zagranicznego:
 1. dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 2. dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji  N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnieciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus  i należy podać odpowiednie współczynniki.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj; nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

 • Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – (wypełnia kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny) należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.
 • Publikacje naukowe (Publication Record) (wypełnia kierownika projektu i wiodącego partnera zagranicznego)- należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:
  • dla paneli ST i NZ należy podać od 3 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JRC oraz monografii o zasięgu światowym. Publikacje powinny pochodzić z lat 2011-2016, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Trzy najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku pdf. Kolejne publikacje należy wprowadzać stosując przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
  • dla paneli H - należy podać od 3 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2006-2016, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Trzy najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci plików pdf. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło, rok wydania, jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni Impact Factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.

Należy obowiązkowo załączyć pliki pdf nie większe niż 10 MB każdy, w przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową , redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

 • Dorobek naukowy w ramach nauk o sztuce (HS): muzyka, sztuki plastyczne, film (Scientific Achievements –Art.) do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia.

UWAGA: tytuły publikacji, nazw periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim).

 • Projekty badawcze (Research Projects)

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA.

Wypełnia wyłącznie kierownik projektu. Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane. Przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami polskiej grupy badawczej realizującej projekt w ramach konkursów międzynarodowych. W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji proszę nie podawać daty zakończenia projektu. System sam oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji. Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy, okresu zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim:

 • charakter udziału w projekcie (Role in the project)
 • tytuł i numer projektu, (tytuł należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski) (Project title in the original language [and, if applicable, title’s translation into English])
 • numer projektu (Project ID)
 • źródło finansowania (Sources of funding),
 • wysokość finansowania wraz z walutą (Amount of funding/Currency code)
 • miejsce realizacji (Host Institution)
 • lata realizacji (Start date /Finish date)
 • wykaz publikacji (List of the most important publications)

Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektu. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania.

UWAGA: projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki zaczytują się automatycznie z formularza systemu OSF poprzedniego wniosku. Nie ma możliwości edycji powyższej sekcji, dlatego też prosimy o sprawdzenie poprawności danych. W celu uaktualnienia informacji prosimy o kontakt z wyznaczonym opiekunem projektu podanym w systemie OSF. Wszystkie dane kontaktowe pracowników Centrum są dostępne pod adresem  https://ncn.gov.pl/o-ncn/struktura .

 W przypadku gdy nie można wykazać projektów badawczych z danego okresu, należy zaznaczyć opcję nie dotyczy.

 • Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) (wypełnia kierownik projektu)- powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych objętych wnioskiem o finansowanie złożonym w ramach aktualnie otwartych lub ocenianych konkursów NCN oraz już realizowanych/zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN przez kierownika projektu lub innych wykonawców projektu. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach konkursu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.

W zakładce należy wyjaśnić różnice w wykonywanych/wykonanych zadaniach badawczych w stosunku do proponowanych we wniosku.

W przypadku gdy projekty o zbliżonych zadaniach badawczych nie zostały zgłoszone do finansowania, należy zaznaczyć  nie dotyczy.

 • Doświadczenie naukowe (Research Stays) (wypełnia kierownik projektu)-ta sekcja powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visting professor oraz okres pobytu.
 • Wyróżnienia (Prizes/Awards) (wypełnia kierownik projektu)-powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania.
 • Współpraca międzynarodowa (International cooperation) – zakładka pojawia się wyłącznie w przypadku zaznaczenia w zakładce Informacje ogólne opcji: Rodzaj współpracy międzynarodowej: Kontynuowana. W zakładce należy podać publikacje powstałe w ramach dotychczasowej współpracy, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”.

Partnera zagranicznego wyprowadza się przyciskiem Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy

Liczba partnerów zagranicznych jest nieograniczona.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: należy wybrać w systemie rolę jaką pełni dana osoba w projekcie „Wiodący partner zagraniczny” lub „Partner zagraniczny”.
 • Wiodący partner zagraniczny – osoba wybrana spośród wszystkich partnerów zagranicznych wymienionych we wniosku, której dorobek będzie podlegał ocenie. W projekcie może występować tylko jeden wiodący partner zagraniczny. W przypadku współpracy tylko z jednym partnerem zagranicznym należy nadać mu status wiodącego partnera zagranicznego,
 • Partner zagraniczny- osoby, z którymi została nawiązana współpraca międzynarodowa.
 1. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca,
 1. Zagraniczna jednostka naukowa: pojawia się automatycznie przy uzupełnieniu wszelkich informacji w zakładce Informacje Ogólne,
 1. Dane osobowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj.
 1. Typ zatrudnienia/Rodzaj stanowiska/Okres pobierania wynagrodzenia: system wypełnia powyższe sekcje automatycznie z uwagi na fakt, że w projekcie nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego,
 1. Dane adresowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj: adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu,
 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy, Dodaj z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy. W ostatnim wypadku należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: sekcja ta pojawi się wyłącznie w przypadku Wiodącego partnera projektu.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku – sekcja ta pojawi się wyłącznie w przypadku Wiodącego partnera projektu.

Wykonawcę wprowadza się za pomocą przycisku Dodaj wykonawcę następnie należy podać wymagane dane.

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: należy wybrać w systemie rolę jaką pełni dana osoba w projekcie „Wykonawca” lub „Wykonawca zagraniczny”.
 • Wykonawca -  (krajowy),
 • Wykonawca zagraniczny.
 1. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać właściwą jednostkę.
 1. Zagraniczna jednostka naukowa: sekcja pojawi się wyłącznie przy wyborze opcji „Wykonawca zagraniczny”.
 1. Rola pełniona w projekcie: w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. badacz; NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców.
 1. Typ zatrudnienia w projekcie:
 •  bez wynagrodzenia- w przypadku wykonawców zagranicznych   system automatycznie zaznaczy powyższą opcję.
 • wynagrodzenie dodatkowe - budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc; realizacji projektu wynosi dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 4 tys. zł,
 1. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
 • typu doktorant – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), pod pojęciem doktoranta należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich,
 • pozostałe: dla wszystkich innych rodzajów stanowisk,
 • student
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wsinąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

 1. Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie.

Zadaniami badawczymi nie są: czynności związane z  logistyką projektu, takie jak np. przegląd literatury, zakup aparatury, materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji.

Zadaniami badawczymi : analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame (maks. 2000 znaków).
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.
 1. Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY

WSZYSTKIE ZAKŁADKI NALEŻY WYPEŁNIĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

UWAGA: naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN: MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6, muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z wytycznymi Rady NCN określonymi w dokumencie będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu: Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Należy dostosować się do limitów finansowych określonych w warunkach  konkursu, dotyczących np. kwoty całkowitej, o którą można wnioskować, wysokości kosztów pośrednich, limitu środków na wynagrodzenia. Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

Wszystkie koszty powinny być skalkulowane precyzyjnie i realistycznie, nie mogą być ani przeszacowany, ani niedoszacowany. Każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorysy powinny mieć poziom ogólności, który umożliwi ekspertom ocenę zasadności poniesienia poszczególnych wydatków, a równocześnie – ze względu na nadmiernie precyzyjne specyfikacje – nie wykluczy możliwości dokonania planowanych zakupów po uzyskaniu finansowania

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie HARMONIA 8 nie ma ograniczenia limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy, natomiast wysokość finansowania na cały okres finansowania projektu nie może przekroczyć:

 • 500 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 1 mln zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 1,5 mln zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

    Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.

    Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu. Nie ma potrzeby przedstawiać Narodowemu Centrum Nauki do wglądu powyższych ustaleń.

UWAGA: w konkursie HARMONIA nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys – podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części: Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale przede wszystkim dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) opisać obowiązków kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
 • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators)- przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
 • Liczbę osób, pobierającą wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych, (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget)- przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Charakter udziału  w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project / Type and charakter of position)  – wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity) -wypełniany automatycznie przez system.
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) - zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie).
 • Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie (Project-related remuneration period months) /w miesiącach/ – system wypełnia automatycznie.
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie ( Total salary cost on grant-PLN)

Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności. Przypominamy, że Rada NCN uchwaliła dokument: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki precyzujący maksymalny limit budżetu wynagrodzeń.

UWAGA: przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:

 • zatrudnione w oparciu o pełnoetatowe stanowisko pracy w innym projekcie NCN,
 • będą pobierać stypendia naukowe w ramach innego projektu NCN

Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera (w tym partnera wiodącego) i wykonawcy zagranicznego, jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

W konkursie Harmonia 8 budżet wynagrodzeń dodatkowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 4 tys. zł.

 1. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m. in.:
 • Materiały (Materials and small equipment): koszty zakupu środków nietrwałych (np. odczynników) przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych lub do wartości niematerialnych i prawnych.
 • Usługi obce (Outsourcing services): w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m. in.:
 • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
 • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
 • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
 • w szczególnych sytuacjach- podczas prowadzenia badań z udziałem osób badanych, za kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do prowadzenia realizacji zadań badawczych.

Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.

 • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips): koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m. in.:
 • koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu,
 • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

 • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych podstawie art. 77 ze zn. 5§ 2 Kodeksu pracy,
 • ubezpieczenie osobowe,
 • opłaty konferencyjne,
 • inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związanych z tematyką projektu. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.
 • Inne koszty (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników:
 • koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich,
 • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,
 • koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie).
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.
 1. Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators’ qualifications): w tej części wniosku kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez kierownika projektu oraz wykonawców.

UWAGA: koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

 1. Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku  podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendia naukowe, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Zakładka jest prosta lub rozbudowana w zależności od tego, czy projekt objęty jest pomocą publiczną, określoną w sekcji Wnioskodawca.

Sekcja Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów pojawi się, gdy wnioskodawca będzie starał się o pomoc publiczną. Zakładka wypełni się automatycznie po wypełnieniu zakładki Szczegółowe zestawienie wydatków.

Koszty ujęte w kolumnie „Razem” w wierszu „Koszty realizacji projektu ogółem” muszą być zgodne z kwotą w kolumnie „Dofinansowanie z NCN” w wierszu „Razem” w sekcji „Harmonogram”. Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia). System tworzy komunikat o ewentualnej niezgodności.

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w instrukcji pomocniczej sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Przed rozpoczęciem wypełniania powyżej zakładki prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną w tej zakładce, przycisk pokaż/ukryj instrukcje oraz instrukcja dotyczącą pomocy publicznej.

 1. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

Osoby/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy podmiot, który reprezentuje lub kierownik projektu ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, należy podać to źródło i szczegółowo opisać dane złożonego tam projektu. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z postępowania konkursowego w NCN.

Osoby/ osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik projektu może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna. W przypadku gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada jeszcze wymaganych zgód – a będą one konieczne, może opisać proces zaawansowania w ubieganiu się o nie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

Należy szczególnie zwrócić uwagę na nowe zagadnienia ujęte w sekcji Oświadczenia, obowiązujące w 22 edycji konkursów ogłoszonych przez Centrum: HARMONIA 8/MAESTRO 8/SONATA BIS 6 , takie jak:

W przypadku gdy finansowanie projektu będzie stanowiło pomoc publiczną, wnioskodawca zobowiązany jest również wypełnić „Oświadczenie dla Narodowego Centrum Nauki”, w którym zdeklaruje, że do wersji papierowej wniosku dołączy określone załączniki.

Wniosek o udzielenie pomocy publicznej składa się z następujących dokumentów:

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – Dz. U. z 2010 r., poz. 312, nr 53 z późn. zm.).
 2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
 5. Oświadczenie o braku okoliczności wyłączjących udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego.
 6. Informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych.
 7. Oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowanego na rzecz realizacji projektu badawczego.
 1. Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku polskim

Skrócony opis projektu badawczego należy sporządzić w osobnym pliku wyłącznie w języku polskim. Plik należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 5 stron zdefiniowanego maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym, opis skrócony nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: „wydaje się, że…", „warto przeanalizować", „projekt może…" itp.; język opisu powinien być staranny.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące sekcje, tzn. tekst musi być podzielony na:

 • Cel naukowy – opis problemu, którego rozwiązania podejmuje się wnioskodawca, hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
 • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Uzasadnienie wyboru wiodącego partnera zagranicznego i celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu-lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego- adekwatność wyboru partnera w stosunku do badań proponowanych we wniosku, znaczenie projektu dla współpracy międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana wynikająca ze współpracy z partnerem zagranicznym, zakres współpracy
 • Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego - jakie obowiązują zasady, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione (powyższa sekcja nie pojawi się przy wyborze współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem/ partnerami z zagranicznych instytucji).
 • Literatura.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 5 stron.

 1. Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

Szczegółowy opis projektu badawczego należy sporządzić w osobnym pliku wyłącznie w języku angielskim. Plik należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 15 stron zdefiniowanego maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące sekcje, tzn. tekst musi być podzielony na:

 • Research Project Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project research hypotheses;
 • Significance of the project: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact;
 • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of prelinimary and initial research indicating feasibility of research objectives;
 •  Research Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
 • International collaboration: significance of the project for international collaboration, benefits of international cooperation, value added of collaboration with foreign partner(s), scope of cooperation;
 • Conditions of participation: rules for participation, costs covered by Polish funding institution, costs already covered/items already provided;
 • Literature references.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 15 stron.

 1. Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy załączyć do wersji elektronicznej i papierowej  wniosku. Załączniki w wersji elektronicznej należy dodać  za pomocą przycisku  Załącz plik. Lista załączników zależy od treści wniosku.

 1. Podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące (wyłącznie w wersji elektronicznej wniosku).
 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym.
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. W przypadku podmiotów złożonych należy załączyć do wniosku w systemie OSF umowę o utworzeniu konsorcjum naukowego (wyłącznie w wersji elektronicznej wniosku).
 2. Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Nie ma możliwości załączenia tego dokumentu w systemie OSF w sekcji Załączniki.

UWAGA: każdy członek podmiotu złożonego przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej.

 1. W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

(Wzory i rodzaje dokumentów podane są w sekcji Oświadczenia)należy dołączyć do wersji papierowej wniosku.

 1. Dokument określający ramy współpracy między partnerami  w zakresie realizacji projektu badawczego, w przypadku projektu realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych oraz projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej. Dokument w postaci skanu w formie pliku PDF należy załączyć do wersji elektronicznej wniosku.
 2. Dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej, w przypadku projektu realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej. Dokument w postaci skanu w formie pliku PDF należy załączyć do wersji elektronicznej wniosku.
 3. Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń, w przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Dokument w postaci skanu w formie pliku PDF należy załączyć do wersji elektronicznej wniosku.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym itp.

Zakres wymaganych podpisów na wniosku w wersji papierowej:

 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną np. jednostka naukowa, wersję papierową wniosku podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu (Rektor/Prorektor ds. nauki).
 • w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym wersję papierową wniosku podpisują osoby reprezentujące wnioskodawcę (lidera) i wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu złożonego.

Wnioski muszą być kompletne, kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.