Przejdź do:

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować następujące podmioty wskazane w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615, z późn. zm.):

 • jednostka naukowa;
 • konsorcjum naukowe;
 • sieć naukowa;
 • jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną;
 • centrum naukowo-przemysłowe;
 • centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centrum naukowe uczelni;
 • biblioteka naukowa;
 • przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego;
 • jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoba fizyczna;
 • przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż wymienione powyżej.

Kierownik projektu może występować jako osoba fizyczna bądź z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Przez osobę fizyczną rozumieć należy osobę, która w momencie składania wniosku nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt. Doktoranci niezatrudnieni w jednostkach, w których planują realizować projekty powinni występować o finansowanie jako osoby fizyczne. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów, które będą realizowane w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa (w tym podmioty sektora publicznego ubiegające się o pomoc publiczną), konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni. W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot. Osoby fizyczne wskazują we wniosku jednostkę, w której będzie realizowany projekt.

Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi realizującemu projekt i zatrudniającemu kierownika projektu. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną, warunkiem finansowania projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie).  NCN zawiera umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCA I PROJEKT BADAWCZY

Projekty badawcze są realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Brak specyficznych wymogów dotyczących kierownika projektu. Kierownik może wskazać w projekcie jednego lub dwóch głównych wykonawców (wybrane spośród wykonawców osoby pełniące istotną rolę w projekcie). Kierownik projektu oraz główny wykonawca/ główni wykonawcy we wniosku wypełniają ankietę dorobku naukowego, która podlega ocenie (obowiązek ten nie dotyczy pozostałych wykonawców).  

Członkowie zespołu badawczego mogą pochodzić z obecnej grupy badawczej kierownika projektu, pochodzić z jego jednostki lub z innych jednostek z Polski lub z zagranicy. Skład zespołu badawczego nie podlega obostrzeniom formalnym w zakresie wieku członków zespołu, ich obywatelstwa ani kraju rezydencji. Badania objęte wnioskiem nie muszą być prowadzone na terytorium Polski. Kluczowe jest zatrudnienie kierownika i wykonawców projektu (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane środki finansowe.

Każda z osób wchodzących w skład zespołu badawczego musi oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu. Przykładowo: zgłoszenie wniosku do konkursu OPUS 3 w V edycji konkursów (ogłoszonych 15.03.2012 r.) uniemożliwia złożenie wniosku przez tego samego kierownika w konkursach PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1. Składanie przez zespół badawczy kilku wniosków w danej edycji konkursowej jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy projekty kierowane są przez różne osoby. Dozwolone jest kierowanie więcej niż jednym projektem badawczym zgłoszonym/finansowanym w różnych edycjach konkursów np. OPUS 3 i OPUS 4, OPUS 3 i SONATA 4). Pamiętać należy jednak, że kierownikiem niektórych typów konkursów (PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS) można być tylko raz. Osoba będąca już kierownikiem lub wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN może składać kolejny wniosek, jeśli czas poświęcony przez nią na realizację projektów, w których uczestniczy lub planuje uczestniczyć (i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy) nie przekroczą 100% deklarowanego czasu pracy.

Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części „Zbliżone zadania badawcze” zbliżone tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł (w tym z NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Przedstawianie tych projektów ma na celu wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem a innymi projektami. UWAGA: projekt podlegający ocenie w aktualnie trwającym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej.

Projekt badawczy musi obejmować badania podstawowe. Wnioskodawca jest proszony o przedstawienie uzasadnienia spełniania kryterium badań podstawowych w proponowanym projekcie. Wniosek musi dotyczyć dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale zatwierdzonym przez Radę NCN i zostać złożony do właściwego panelu odpowiadającego tematyce wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim, w oparciu o szczegółowe wytyczne. Zgłoszony wniosek musi być kompletny. Kompletność wniosku można sprawdzić w systemie OSF za pomocą opcji „Sprawdź kompletność”.

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.

Podmiot wnioskujący (z wyjątkiem osoby fizycznej), który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje dodatkowe informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach, wraz z wykazem publikacji pracowników oraz posiadanej aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (wymagane jest oświadczenie podmiotu przystępującego do konkursu o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł). Celem tego oświadczenia jest wykluczenie podwójnego finansowania, czyli zapewnienie, że wydatki ponoszone w ramach projektu finansowanego przez NCN nie były, nie są i nie będą pokryte z innych źródeł.

Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł dla paneli ST oraz NZ i 150 000 zł dla paneli HS.

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Dla projektów, w których kwota wnioskowana przekracza 2 000 000 zł konieczny jest audyt zewnętrzny, którego koszty pokrywa podmiot realizujący projekt.

Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych) wnioskodawca składa wraz z wnioskiem kopię wymaganych zgód (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej - w formacie PDF). Wnioskodawca deklaruje we wniosku, czy odpowiednia zgoda jest konieczna dla przeprowadzenia planowanych badań, a deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.