na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 16 września 2013 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  1. załącznik nr 1 – zakres danych wymaganych we wniosku składanym przez podmioty określone w art. 10 ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  2. załącznik nr 2 – panele NCN
  3. załącznik nr 3 – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
  4. Załącznik nr 4 – Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów, a w szczególności z Regulaminem zawierającym również arkusze ocen. Należy także na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.