Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 1. osoby fizyczne,
 2. uczelnie,
 3. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 4. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 5. instytuty badawcze,
 6. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sekcji Status wnioskodawcy należy wybrać z listy właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy, zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizujący - należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której będzie realizowany projekt.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Spoza bazy).

Przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne.

Dane wnioskodawcy muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), pod numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

Po określeniu Wnioskodawcy/Podmiotu realizującego sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1
 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1

1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby

2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy wybrać „Przeglądanie” i odszukać właściwą gminę,  a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy. 

3. Adres korespondencyjny – telefon, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), adres strony internetowej. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.

4. Status organizacyjny – w przypadku osoby fizycznej należy wskazać status organizacyjny podmiotu.

5.  Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga   odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj, należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

7. We wniosku należy podać właściwy numer NIPREGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy;

8. Pytanie: Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? Za pomocą przycisku Edytuj należy zaznaczyć zapoznanie się z zasadami występowania pomocy publicznej.

UWAGA: We wnioskach składanych w konkursie Sonatina 3 nie można występować o pomoc publiczną.

 9. Dane Kierownika podmiotu - należy wpisać dane osoby, która jest upoważniona do reprezentacji podmiotu. W przypadku, gdy wymagane dokumenty będą podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu należy pamiętać o dołączeniu upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)”, należy podać dane z drugiego poziomu wnioskodawcy, jednostki będącej miejscem realizacji.

W tej sekcji należy odpowiedzieć na pytanie: Czy podmiot otrzymuje subwencję na działalność naukową?

Jeżeli podmiot nie otrzymuje subwencji na działalność naukową należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego.

Do wniosku należy dołączyć dokument sporządzony w języku angielskim podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie, w formie pliku PDF.

Zakładka: PARTNERZY

W przypadku wniosków składanych przez podmioty proste, w zakładce tej redaktor wniosku może wskazać inny wydział, gdzie projekt będzie realizowany. W celu dodania kolejnego wydziału, należy kliknąć Dodaj wydział.

Redaktor podczas wypełniania wniosku będzie miał możliwość przypisania z podziałem na poszczególne wydziały np. zadań w planie badawczym jak również wykonawców.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu: tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Można go dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: wiodący obszar badawczy został wybrany podczas zakładania wniosku w tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące: wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy grupę nauk, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS3 (Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa). Można wybrać od 1 do 3 pomocniczych określeń identyfikujących, ale co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego, do którego składany jest wniosek.
 4. Planowany okres realizacji projektu: 24 miesiące albo 36 miesięcy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu: obejmuje kierownika oraz pozostałych wykonawców. W liczbie tej nie uwzględnia się wykonawców zbiorowych. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce, musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 6. Słowa kluczowe: należy podać zarówno w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami. Słowa kluczowe w obu wersjach językowych muszą być tożsame.
 7. Planowane nakładyOgółem: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? W przypadku odpowiedzi „tak”, należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa została nawiązana. Informacje te wykorzystywane są do zestawień statystycznych przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku.

Zakładka INFORMACJE OGÓLNE obejmuje również część: INFORMACJA O ZAGRANICZNYM OŚRODKU NAUKOWYM, BĘDĄCYM MIEJSCEM PLANOWANEGO STAŻU ZAGRANICZNEGO

W oknie otwieranym przyciskiem Edytuj należy wpisać:

 • nazwę i adres zagranicznego ośrodka naukowego,
 • kraj odbywania stażu zagranicznego
 • imię i nazwisko opiekuna naukowego z ośrodka, w którym realizowany będzie staż (należy podać dane osoby, która będzie sprawować faktyczną opiekę nad stażystą).
 • planowany okres trwania stażu (w miesiącach)
 • odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym (wybierana z listy rozwijanej)

Zakładka: STRESZCZENIE (język angielski)

Streszczenie projektu musi być sporządzone w języku angielskim i nie może zawierać więcej niż 1 stronę maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.

Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU - wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu, należy sporządzić zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame. Streszczenie nie może zawierać więcej niż 1 stronę maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: Popularnonaukowe streszczenie projektu powinno zawierać wyłącznie takie dane, które w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wnioskodawca chciałby udostępnić. na stronie internetowej Centrum. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane ze środków publicznych.

Zakładka: KRYTERIUM BADAŃ NAUKOWYCH – wypełniana w języku angielskim

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne. Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce można wskazać maksymalnie 3 osoby, które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/WYKONAWCY

UWAGA: w konkursie SONATINA 3 ankietę dorobku naukowego przedstawia tylko kierownik projektu.

Najpierw należy wpisać dane kierownika projektu, a następnie wykonawców.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego, musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dane Kierownika projektu (Principal Investigator) wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej osoby w bazie Nauki Polskiej. W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych, należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), pod poniższymi numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), nr PESEL).

UWAGA: dane kierownika projektu, należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych wczytywanych z bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane wczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne, należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: stopnia i tytułu naukowego, imion, nazwisk, numeru PESEL jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w systemie ZSUN/OSF. Zmiana danych może wiązać się z koniecznością zaczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego tj.: Academic and Research Career, Publication Record itd.

Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu badawczego (sekcja wypełniana w języku angielskim)

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system, na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system ZSUN/OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący.
 3. Dane osobowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj.  
 4. Typ zatrudnienia w projekcie - wynagrodzenie pełnoetatowe:
 • Dla kierownika projektu można zaplanować wyłącznie wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych pod warunkiem, że na dzień zakończenia naboru wniosków nie jest zatrudniony w jednostce naukowej jako pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny, naukowy lub badawczo-techniczny i chce uzyskać takie zatrudnienie. Jeżeli dana osoba jest zatrudniona na którymś z wymienionych stanowisk, w dalszym ciągu ma możliwość złożenia wniosku w konkursie, pod warunkiem, że inna jednostka naukowa wystąpi z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego do NCN, w którym osoba ta, będzie wskazana jako kierownik projektu. W takiej sytuacji, mówimy o przeniesieniu zatrudnienia do innej jednostki naukowej.
 • W sytuacji tzw. przeniesienia zatrudnienia, Centrum rekomenduje rezygnację z dotychczasowego zatrudnienia. Jednostka naukowa we współpracy z kierownikiem projektu, powinna dochować wszelkich starań, aby zatrudnienie zostało zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi jednostki oraz Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN, zgodnie z którym wynagrodzenie etatowe może być pobierane przez kierownika projektu, m.in. pod warunkiem, że w okresie jego pobierania nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek innego pracodawcy.

Kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia, nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
 2. w okresie pobierania tego wynagrodzenia, nie jest zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę ani nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;
 1. wysokość środków na zatrudnienie wynosi 100 tys. zł rocznie w konkursie SONATINA.

UWAGA: Jeżeli wynagrodzenie etatowe nie jest pobierane przez cały okres planowany we wniosku, kwota na wynagrodzenie etatowe ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane. 

UWAGA: szczegółowe informacje o wynagrodzeniach w projekcie znajdują się w dokumencie: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, pkt.2.1

 1. Rodzaj stanowiska:
 • pozostałe: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać tę opcję.
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: należy podać planowany okres pobierania wynagrodzenia, który nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 1. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu, należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?
 • Czy Pani/Pan zamierza wprowadzić informację o przerwach w karierze naukowej?

Sposób wskazania przerw w karierze kierownika projektu:

 • na podstawie przerw określonych ustawowo:

Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia:

- w okresie 3 lat?

- w okresie 5 lat (ST i NZ) /10 lat (HS)?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak”, należy podać liczbę miesięcy. Pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST oraz 10 lat dla paneli HS, służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.

 • na podstawie liczby urodzonych/przysposobionych dzieci
 • w przypadku kobiet okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

8. Dane adresowe: należy podać adres zamieszkania i korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Korespondencja pomiędzy NCN a kierownikiem projektu, odbywać się będzie za pośrednictwem adresu skrytki ePUAP lub adresu email. Podanie adresu ESP jest dobrowolne.

UWAGA: w sytuacji, gdy numer PESEL kierownika projektu figuruje w bazie OPI, system automatycznie pobierze dane z bazy Nauka Polska.

 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: miejsce pracy zaczyta się automatycznie, gdy kierownik projektu zaczyta swoje dane z bazy OPI. W przypadku gdy dane powyższej osoby zostały wpisane „Spoza bazy OPI” to wówczas miejsce pracy można wprowadzić przyciskiem „Dodaj z bazy OPI” lub „Dodaj spoza bazy”. W przypadku gdy kierownik projektu nie posiada miejsca pracy, należy zaznaczyć opcję „Bez miejsca pracy”.
 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełnia wyłącznie kierownik projektu:  
 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje, a np. dzieła artystyczne). Jeśli osiągnieciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus.
 1. 11. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego kierownika projektu: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KARIERY NAUKOWEJ NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM.  

 

UWAGA: informacje zawarte w tej części wniosku, należy wypełnić w języku angielskim. Poniższe sekcje wypełnia kierownik projektu.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”.

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej sekcji, należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.

W zakładce tej jest również możliwość wypisania projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN, jednak ich realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (na dzień składania wniosku umowa nie została podpisana). 

 1. Publikacje naukowe (Publication Record)

- dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu):

 • należy wykazać od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań),

- dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne):

 • należy wykazać od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat   przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR, lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań),

1 najważniejszą publikację spośród wymienionych wyżej publikacji należy dołączyć do ankiety dorobku naukowego jako pliki PDF (plik nie może być większy niż 10 MB).

Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. W przypadku monografii, należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora). Ponadto wypełniając zakładkę trzeba  wpisać następujące dane bibliograficzne: imię i nazwisko autora/autorów, tytuł publikacji, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań publikacji bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

UWAGA: W przypadku załączenia więcej niż 1 publikacji, system będzie komunikował błąd podczas sprawdzania kompletności wniosku.

Kierownik projektu może wykazać prace, które mają się ukazać, pod warunkiem, że publikacja jest przyjęta do druku. Wówczas należy zaznaczyć, że dana publikacja nie jest jeszcze opublikowana (ma status Accepted for publication), następnie w zakładce  Załączniki  trzeba dodać list/listy od redakcji potwierdzające przyjęcie tej pracy do druku.

UWAGA: tytuły prac w języku w jakim zostały wydane. Jeżeli prace nie ukazały się w języku angielskim, ich tytuły należy przetłumaczyć na język angielski i dopisać w nawiasie kwadratowym obok tytułów oryginalnych.

 1. Dorobek naukowy w ramach nauk o sztuce (HS): muzyka, sztuki plastyczne, film (Scientific Achievements – Art.)
 • do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

3.  Projekty badawcze (Research Projects)

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA.

W sekcji tej należy wskazać projekty które są/były finansowane ze środków finansowych przeznaczonych na naukę i zostały wyłonione w drodze konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane z subwencji na działalność naukową. Projekty muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane.

Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.

W zakładce tej nie ma możliwości wypisania projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN, jednak ich realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (brak podpisanej umowy).

W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji, nie należy podawać daty ich zakończenia. System automatycznie oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji (Project in progress).

Projekty wprowadza się ręcznie przy użyciu przycisku Add. Należy podać:

 • charakter udziału w projekcie (Role in the project),
 • tytuł i numer projektu, (tytuł należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski) (Project title in the original language [and, if applicable, title’s translation into English]),
 • numer projektu (Project ID),
 • źródło finansowania (Sources of funding),
 • wysokość finansowania: należy wpisać kwotę i walutę, w jakiej przyznano finansowanie (Amount of funding),
 • miejsce realizacji (Host Institution),
 • data rozpoczęcia i zakończenia projektu (Start date /Finish date),
 • wykaz publikacji (List of the most important publications).

Ponadto, dla każdego projektu wymienionego w ankiecie, konieczne jest podanie wykazu najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie.

Nie należy podawać publikacji zgłoszonych do recenzji. Niepodanie publikacji, będzie traktowane jako brak efektów realizacji projektu/projektów.

4. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) – W zakładce tej trzeba podać informacje o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych realizowanych lub zrealizowanych przez kierownika projektu lub o których finansowanie się ubiega, finansowanych zarówno ze środków NCN oraz z innych źródeł.

Należy podać: tytuł projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania oraz wyjaśnić zasadności finansowania planowanych we wniosku zadań w świetle powyższych zadań zbliżonych.

Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania zadań badawczych.

W przypadku, gdy kierownik projektu dotychczas nie realizował/nie realizuje zbliżonych tematycznie zadań badawczych należy zaznaczyć nie dotyczy.

5. Doświadczenie naukowe (Research Stays) - należy opisać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium oraz okres pobytu.

6. Wyróżnienia (Prizes/Awards) – w zakładce tej powinno się wpisać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania oraz informacje o innych aktywnościach naukowych np. wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych (nie więcej niż 1500 znaków ze spacjami).

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”

DODAWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU NAUKOWEGO

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę, następnie należy podać wymagane dane.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę jaką pełni dana osoba w projekcie („wykonawca”).
 2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt.
 3. Rola pełniona w projekcie: w j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz;
 4. Typ zatrudnienia w projekcie: należy wybrać:
 • wynagrodzenie dodatkowe: w ramach konkursu SONATINA 3 dla ewentualnych wykonawców można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych.
 • bez wynagrodzenia.
 1. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać: pozostałe

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

6.  Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach): należy podać planowany okres pobierania wynagrodzenia, nie musi być równy okresowi realizacji projektu.

Zakładka: PLAN BADAŃ– wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwy zadań badawczych (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame.
 2. Zakładka Podmiot realizujący zadanie zostanie wypełniona automatycznie przez system.

Zakładka: KOSZTORYS - wypełniana w języku angielskim

Planowane wydatki powinny być zgodne z dokumentem https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/koszty_w_projektach_badawczych_finansowanych_przez_NCN_SONATNA3.pdf.

Kosztorys powinien być skalkulowany realistycznie, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej, czyli uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Należy pamiętać, że wszystkie wydatki ujęte w kosztorysie, muszą być uzasadnione i powiązane z realizacja zadań badawczych w projekcie. Wszystkie koszty należy zaplanować zgodnie z warunkami konkursu, wewnętrznymi regulacjami jednostki, w których realizowany będzie projekt oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

UWAGA: system nie weryfikuje automatycznie poprawności wprowadzanych kwot.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może zostać zmniejszona.

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie SONATINA 3 nie ma limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty.

Koszty przedstawione w kosztorysie, należy uzasadnić w części: Kalkulacja i uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez wypełnienie wszystkich zakładek.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Sekcja Wynagrodzenia(Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
 • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators) – przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
 • Liczbę osób, pobierającą wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Charakter udziału w projekcie / Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project / Type and character of position) – wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – wypełnia automatycznie system.
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie.
 • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie (Project-related remuneration period months)/w miesiącach/ – system wypełnia automatycznie.
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN)
 1. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m.in.:
 • Materiały i drobny sprzęt     (Materials and small equipment)
 • Usługi obce (Outsourced services)

UWAGA: osoby pobierające wynagrodzenia w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.

 • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips)
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations)
 • Inne koszty (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników badań.
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.
 1. Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators’ qualifications): w tej części wniosku kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez kierownika projektu oraz wykonawców. 

Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone, zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia).

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń. W zależności od statusu wnioskodawcy oświadczenia składają:

 1. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna: osoba fizyczna będąca wnioskodawcą i osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu planowanego jako miejsce realizacji projektu badawczego;
 2. w przypadku pozostałych wnioskodawców: kierownik projektu badawczego i osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Kierownik projektu/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami, w języku angielskim).

W przypadku, gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku, nie posiada jeszcze wymaganych zgód, a będą one konieczne, może opisać proces zaawansowania w ubieganiu się o nie.

Jeżeli do realizacji projektu nie są wymagane żadne zgody w sekcji „Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie…” system automatycznie wczyta informację „bd”- brak danych, dzięki czemu informacje w systemie będą kompletne.  

W przypadku badań klinicznych podlegających ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych wygeneruje się dodatkowa sekcja Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ( maks.2,5 tys. znaków ze spacjami, w języku angielskim).

UWAGA: w przypadku badań wymagających specjalnej zgody, wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

Zakładki: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (nie więcej niż 5 stron maszynopisu w języku angielskim) i SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO (nie więcej niż 15 stron maszynopisu w języku angielskim)

Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm).

Skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego musi zawierać następujące informacje.

 • Cel naukowy projektu - problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu - dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej;
 • Koncepcja i plan badań - ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań - sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura - spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

UWAGA: zakładkę należy wypełnić dołączając plik PDF przed zablokowaniem wniosku. Po zablokowaniu zakładka będzie cały czas aktywna. Wnioskodawca ma możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego do momentu wysłania wniosku. W celu aktualizacji pliku nie trzeba powracać do edycji całego wniosku. Opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku. 

Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO BĘDĄCEGO MIEJSCEM REALIZACJI STAŻU ZAGRANICZNEGO – nie więcej niż 2 strony maszynopisu w języku angielskim

Uzasadnienie wyboru ośrodka będącego miejscem stażu, należy sporządzić w osobnym pliku. Plik należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 2 strony zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Treść zakładki powinna obejmować uzasadnienie wyboru ośrodka pod względem renomy, dostępnego sprzętu czy też specyfiki osiągnięć naukowych, charakterystykę prowadzonych badań, zgodność badań z badaniami przygotowanymi w ramach projektu badawczego, opis badań/zadań planowanych do przeprowadzenia w trakcie odbywanego stażu, perspektywę wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej kierownika projektu.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.  

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

Lista załączników zależy od typu wniosku, w przypadku konkursu SONATINA 3 są to:

Załącznik 1  W przypadku podmiotów nieotrzymujących subwencji na działalność naukową. W przypadku (dokument przygotowany w języku angielskim):

1. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym / realizującym.
2. Informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik 2 Potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora (należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF).

Załącznik 3 Oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora (dotyczy wniosków, w których stan zaawansowania przewodu doktorskiego kierownika projektu pozwala na nadanie stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2019 r. należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF).

Załącznik 4 Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego. Dokument ten powinien zawierać: datę sporządzenia dokumentu, nazwę ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego, imię i nazwisko opiekuna naukowego, imię i nazwisko kierownika projektu, liczbę miesięcy planowanego stażu, oferowane zaplecze badawcze przez jednostkę zagraniczną (opcjonalnie), podpis opiekuna naukowego lub osoby upoważnionej do reprezentowania ośrodka naukowego, w którym realizowany będzie staż zagraniczny.

Załącznik 5 Listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku (dotyczy wniosków, w których w ankiecie dorobku naukowego, w sekcji dotyczącej publikacji, wskazane zostały prace przyjęte do druku). Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do druku. 

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności (1) wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję wniosku do NCN (2).

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając (przycisk „Powrót do edycji”(3)) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku.  Jest tu także możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzenia dołączonych dokumentów klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie. Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia  procesu  oceny  wniosku, a  w  przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

W przypadku, gdy potwierdzenie złożenia wniosku podpisuje inna osoba niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu to wówczas należy przesłać do Centrum pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania dokumentów może zostać zeskanowane i załączone do systemu wraz z potwierdzeniem założenia wniosku lub przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki.

Potwierdzenia złożenia wniosku można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem  elektronicznym.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie”, istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć ostatecznej wersji wniosku. Po zablokowaniu i pobraniu potwierdzeń złożenia wniosku możliwa jest aktualizacja tylko skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego. Pozostałe zakładki nie mogą być edytowane.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN" (4). Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

UWAGA: nie należy wysyłać wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.