Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SYMFONIA 4 – wypełnianie zakładek formularza


 1. Zakładka: WNIOSKODAWCA

Z wnioskiem może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe.

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status:

 1. Jednostka naukowa
 2. Konsorcjum naukowe.

Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: jednostkę naukową lub lidera konsorcjum naukowego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego podawane są w zakładce Partnerzy.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz: baza linków do formularzy danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Po określeniu Wnioskodawcy sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca (poziom 1)
 • Wnioskodawca (poziom 2)

Wnioskodawca (poziom 1)

 1. Nazwa jednostki (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby: należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny: poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację. Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny: wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? – za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej: wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeśli po udzieleniu wszystkich odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku. Oznacza to jednocześnie, że taki podmiot nie może złożyć wniosku w konkursie. Po wypełnieniu kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie jest wymaganym załącznikiem do papierowej wersji wniosku.
 9. Dane Kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

Wnioskodawca (poziom 2):

 1. W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:
  • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. Zakładka: PARTNERZY

Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz wnioskodawcy, tzn. członków podmiotów złożonych, zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa, należy wypełnić dane każdej jednostki występującej w projekcie (poza wskazaną w sekcji A. Wnioskodawca), przy czym wymaga się, aby wskazane jednostki funkcjonowały w ramach jednostki wskazanej w sekcji A (czyli posiadały ten sam REGON). W przypadku konieczności wprowadzenia partnera o innym numerze REGON należy zawiązać konsorcjum naukowe i zmienić status wnioskodawcy w sekcji A. Konsorcjum naukowe analogicznie do jednostki naukowej – wszyscy partnerzy wypełniają i przysyłają oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej.

 1. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

B. Informacje ogólne

 1. Tytuł projektu (w języku polskim i w języku angielskim): podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się przy pomocy edytora tekstu w systemie OSF, nie można go skopiować, obie wersje językowe muszą być tożsame. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące: z uwagi na międzydziedzinowy charakter projektu należy wybrać co najmniej 2 obszary badań, czyli np. NZ i HS.
  1. Wiodący obszar został wybrany podczas zakładania wniosku, jednak w tej sekcji można go zmienić. Panele wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
  2. Kolejny obszar badawczy wybierany jest poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj kolejny panel dyscyplin” i postepowanie jak powyżej.
 4. Planowany okres realizacji projektu: podaje się w miesiącach 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60 miesięcy. Czas trwania projektu, a co za tym idzie, planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ  ewentualne zmiany w wykonaniu zadań badawczych projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu: jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje ona kierowników, partnerów z polskiej lub zagranicznej jednostki naukowej oraz wszystkich wykonawców oprócz wykonawców zbiorowych. Liczba wykonawców nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 6. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu i w razie konieczności doprecyzować jego specyfikę. Wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 7. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? – należy wybrać „tak” lub „nie”. Po wybraniu odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa jest nawiązana. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku. Za współpracę międzynarodową uważa się realizacje zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych.

Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

 • uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
 • upowszechnienia wiedzy o projekcie zagranicą,
 • realizacji zadań badawczych przez polski zespół badawczych bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
 • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach naukowych.

Na etapie składania wniosku nie jest wymagane przedłożenie potwierdzeń nawiązania współpracy międzynarodowej. Nie są wymagane również żadne potwierdzenia od zagranicznej jednostki o nawiązaniu współpracy w ramach projektu.

B1. Informacja o zespołach badawczych

Wnioskodawca podaje liczbę zespołów naukowych i liczbę partnerów projektu. Suma zespołów badawczych i partnerów łącznie nie może być większa niż 4.

Szczegółowe dane dotyczące zespołów badawczych i zespołów partnera wypełniane są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji „Kierownicy / Partnerzy /Wykonawcy”

 1. Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim – obie wersje językowe muszą być tożsame, należy je załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Treść streszczenia musi być podzielona na następujące sekcje:

 1. Cel prowadzonych badań/ hipoteza badawcza (Research project objectives/ Research hypothesis)
 2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka (Research project methodology)
 3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa (Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society)

Podczas tworzenia pliku PDF należy zachować sumaryczny limit 1 strony zdefiniowanego maszynopisu. Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w plikach.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

 1. Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU – wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim – obie wersje językowe muszą być tożsame, należy je załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Każdy projekt, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (NCN) w postaci popularnonaukowego opisu projektu po zakwalifikowaniu projektu do finansowania i ogłoszeniu wyników konkursu. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na tych stronach.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

 1. Zakładka: UZASADNIENIE CHARAKTERU PROJEKTU – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu ma obowiązek uzasadnić, że składany projekt dotyczy:

 • badań podstawowych (justification – basic reserach)

W tej zakładce kierownik projektu może uzasadnić, że planowane w ramach realizacji projektu badania to badania podstawowe. Podane informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie powyższej sekcji w przypadku, gdy projekt może budzić wątpliwości pod tym względem. Szansa wykorzystania wyników badań w praktyce nie dyskwalifikuje ich „podstawowości”. Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami.

 •  międzydziedzinowego charakteru projektu (justification –interdisciplinary nature of project)

Należy wyjaśnić, na czym polega międzydziedzinowość projektu, a w szczególności, w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwoju co najmniej dwóch dziedzin nauki, a nie tylko wykorzysta osiągnięcia jednej z dziedzin do rozwoju innej. Wypełnienie tej zakładki jest obowiązkowe, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami.

 1. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

Jest to zakładka opcjonalna, w której kierownik projektu może poinformować, czy wniosek był już składany do Narodowego Centrum Nauki w poprzednich edycjach. Kierownik może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku oraz wymienić zarzuty sformułowane przez ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić, co zostało zmienione we wniosku składanym w bieżącej edycji (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami).

UWAGA: Proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

 1. Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazać maksymalnie 3 osoby, które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Jednocześnie informujemy, że ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

 1. Zakładka: KIEROWNICY/ PARTNERZY/ WYKONAWCY

Liczba wymienionych w tej sekcji kierowników, partnerów oraz członków zespołów badawczych musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

We wniosku możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby wykonawców, w tym maksymalnie czterech o charakterze kierownika i partnera, przy czym jedynie dla kierowników i partnerów wymagane jest wprowadzenie ankiety dorobku naukowego. Dodatkowo można zaplanować również udział wykonawców zbiorowych, liczba osób wymieniona w tej kategorii nie wlicza się w liczbę wykonawców projektu.

W polskich zespołach badawczych muszą zostać utworzone nowe, pełnoetatowe miejsca pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowisko typu „post-doc”, łączny okres zatrudnienia osób na tym stanowisku nie może być krótszy niż dwukrotność okresu realizacji projektu) oraz przynajmniej czterech doktorantów-stypendystów (łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż czterokrotność okresu realizacji projektu)

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba będąca w projekcie kierownikiem nie może być w tym samym projekcie wykonawcą).

W każdej grupie badawczej może być jeden kierownik oraz partner oraz dowolna (uzasadniona) liczba wykonawców. Partner projektu jest przypisany do wnioskodawcy. Ankietę dorobku naukowego wypełniają kierownicy oraz partnerzy projektu.

Kierownika projektu/ kierownika zespołu/ partnera projektu wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).

Ankieta dorobku wypełniana jest przez Kierownika projektu/ kierowników zespołów/ partnerów projektu:

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Podmiot: w tym miejscu system  automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący.
 3. Dane osobowe: należy wypełnić, używając przycisku Edytuj. W przypadku osób będących wykonawcami projektu nie jest możliwe podanie ich danych osobowych, a jedynie przewidzianej do pełnienia funkcji w projekcie. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”: wówczas należy wprowadzić datę urodzenia oraz kraj pochodzenia
 4. Typ zatrudnienia: należy wybrać z podanych opcji:
 • wynagrodzenie pełnoetatowe: dla kierownika projektu/zespołu można zaplanować wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych pod warunkiem, że nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, lub jest zatrudniony jako pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub badawczo-techniczny na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, z terminem zakończenia tej umowy upływającym nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN oraz w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy, jak również nie będzie pobierał w tym czasie świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.  

W przypadku gdy kierownik projektu/zespołu w momencie składania wniosku spełnia warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony upływający nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie i zaplanował dla siebie w ramach budżetu wynagrodzeń – wynagrodzenie etatowe, zobowiązany będzie również do wypełnienia sekcji: „Zatrudnienie kierownika projektuang. PI’s full time employment. Informacje wymagane w tej zakładce wskazane będą w dalszej części instrukcji.

 • wynagrodzenie dodatkowe: w przypadku gdy kierownik projektu/zespołu posiada zatrudnienie w jednostce naukowej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony z terminem zakończenia tej umowy upływającym później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie, istnieje możliwość zaplanowania dla kierownika wynagrodzenia w ramach budżetu wynagrodzeń dodatkowych.
 • bez wynagrodzenia: w przypadku partnera projektu oraz w przypadku osób, które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN lub pobierania stypendium naukowego NCN.
 1. Rodzaj stanowiska:
 • pozostałe – dotyczy kierownika projektu oraz kierowników zespołów, na potrzeby realizacji projektu należy wybrać tę opcję.

Dla partnera projektu nie można przewidzieć wynagrodzenia w projekcie, system automatycznie w powyższej sekcji zaczyta opcję „bez wynagrodzenia”.

 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 2. Obszar badawczy: należy wybrać z listy rozwijanej jedną z opcji: HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, NZ – Nauki o Życiu lub ST – Nauki Ścisłe i Techniczne. Dla każdej z osób: kierownika projektu/zespołu oraz partnera projektu należy wskazać w obrębie której z dziedzin prowadzi swoją działalność naukową. Jest to ważna informacja ze względu na warunek miedzydziedzinowości badań.                          
 1. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?

– Odpowiedź: TAK lub NIE

 • Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia – w okresie ostatnich 7 lat?

– Odpowiedź TAK lub NIE. Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi TAK, system prosi o podanie liczby pełnych miesięcy urlopu.

 1. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i do korespondencji, jeżeli jest inny niż zamieszkania. Są to dane obowiązkowe w przypadku kierownika projektu. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy.

Wnioskodawca ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych  ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj spoza bazy.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełniają kierownik projektu/kierownicy zespołów/partnerzy.
  1. dla paneli ST i NZ należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
  2. dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection, Scopus lub z innego dostępnego źródła. W przypadku niemożności podania powyższych danych należy zaznaczyć N/A.
 2. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z zaleceniami systemu.

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

 1. Zakładka Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career): należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe [dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach].
 2. Zakładka Publikacje naukowe (publication Record): należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:
 1. dla paneli ST i NZ należy podać od 5 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2006-2016, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Trzy najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku PDF. Kolejne publikacje należy wprowadzać, używając przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość „0”), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość „0”).
 2. dla paneli HS należy podać od 5 do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2006-2016, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Trzy najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci plików PDF. Kolejne publikacje należy wprowadzić, używając przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło, rok wydania, jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni Impact Factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.

UWAGA: tytuły publikacji, nazw periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim).

 1. Zakładka Dorobek naukowy – sztuka (Scientific Achievements –Art.): muzyka, sztuki plastyczne, film – dotyczy tylko wniosków składanych w ramach paneli HS. W tym miejscu wnioskodawca powinien przedstawić wykaz do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

UWAGA: W zależności od reprezentowanej dyscypliny i zgromadzonego dorobku, wnioskodawca możne wypełnić obie zakładki: 12.2. i 12.3. lub jedną z nich.

 1. Zakładka Proj. badawcze (Research projects):

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA.

Muszą to być projekty zakończone w okresie 10 lat przed zgłoszeniem wniosku (czyli w latach 2006-2015) i/lub aktualnie realizowane projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych. Kierownik projektu musi przedstawić co najmniej 2 zakończone w ostatnich 10 latach projekty, którymi kierował. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim:

 • charakter udziału w projekcie (Principal Investigator),
 • tytuł i numer projektu (tytuł należy podać w języku angielskim),
 • źródło finansowania,
 • wysokość finansowania (wraz z walutą),
 • miejsce realizacji,
 • lata realizacji,
 • wykaz publikacji.

Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu (opublikowanych lub przyjętych do druku, nie należy podawać publikacji wysłanych do czasopisma lub w przygotowaniu). Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji.

 1. Zakładka Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks): sekcja dotyczy tylko kierownika projektu i kierowników zespołów, powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych zgłoszonych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo, a także uzasadnić finansowanie zbliżonych, proponowanych zadań badawczych.

W zakładce należy wyjaśnić różnice w wykonywanych/wykonanych zadaniach badawczych w stosunku do proponowanych we wniosku.

 1. Zakładka Doświadczenie naukowe (Research Stays): powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat. Należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visiting professor, oraz okres pobytu.
 2. Zakładka Opis do trzech najważniejszych osiągnięć naukowych z ostatnich 10 lat (Research Achievements): w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki: autorstwa dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej. Maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu.
 3. Zakładka Wyróżnienia (Prizes/Awards): powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i prestiżowe polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. W tej sekcji można podać również wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Maksymalnie 5 wyróżnień, dopuszczalne jest użycie 1500 znaków.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę następnie należy podać wymagane dane.

Liczba wykonawców jest nieograniczona.

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę, jaką pełni dana osoba w projekcie („wykonawca”). W polu nie ma możliwości podania imienia i nazwiska danej osoby.
 2. Podmiot: należy wybrać odpowiednią jednostkę, w której dana osoba będzie realizować projekt.
 3. Rola pełniona w projekcie: w j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz. NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko).
 4. Typ zatrudnienia w projekcie: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:

- Stypendium może być zaplanowane tylko dla osób wymienionych w pkt. I. 2 regulaminu i musi mieścić się w przedziale 500-3000 zł miesięcznie.

- Stypendium musi być zaplanowane na okres 6-60 miesięcy.

- Stypendysta wybierany jest na drodze konkursu. Nie można więc zaplanować stypendium dla konkretnej osoby, kandydata nie można wymienić z imienia i nazwiska.

- W okresie pobierania stypendium naukowego wykonawca nie może pobierać wynagrodzenia ze środków NCN.

UWAGA: w konkursie SYMFONIA budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej 18 tys. zł.

 • bez wynagrodzenia: gdy nie jest przewidziane wynagrodzenie.
 1. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
  • typu post-doc – osoba uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu.

Osoba na stanowisku typu post-doc powinna zostać wybrana w otwartym konkursie, w którym kierownik projektu przewodniczył komisji rekrutacyjnej; kierownik projektu nie był promotorem / promotorem pomocniczym wybranej osoby (wśród wykonawców zatrudnianych na etat na stanowisku typu post-doc dozwolone jest zatrudnienie jednej osoby nie spełniającej tego kryterium).

Osoba zatrudniona w projekcie na powyższym stanowisku w okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie nie może pobierać wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, także posiadającego siedzibę poza granicami RP.

UWAGA: w konkursie SYMFONIA wymagane jest utworzenie co najmniej dwóch stanowisk typu post- doc na łączny okres co najmniej 72 miesięcy  pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób na tych stanowiskach nie może być krótszy niż dwukrotność zaplanowanego czasu trwania projektu. W ramach każdego stanowiska można zatrudnić więcej niż jedną osobę. Najkrótszy możliwy okres zatrudnienia każdej z osób na tym stanowisku to sześć miesięcy.

 • doktorant i/lub student (wykonawca pobierający stypendium naukowe) – stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

– jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

– jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

– jest doktorantem.

UWAGA: w konkursie SYMFONIA wymagane jest zatrudnienie co najmniej 4 doktorantów. Łączny okres zaangażowania doktorantów nie może być krótszy niż czterokrotność zaplanowanego czasu trwania projektu;

 • Doktorant – (wykonawca pobierający wynagrodzenie dodatkowe) w przypadku zaangażowania osób legitymujących się statusem doktoranta.
 • Student – (wykonawca pobierający wynagrodzenie dodatkowe) w przypadku zaangażowania osób legitymujących się statusem studenta.
 • pozostałe – wszystkie osoby nie spełniające powyższych wymogów
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

 1. Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i języku angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie.

Zadaniami badawczymi nie są: czynności związane z logistyką projektu, takie jak np. przegląd literatury, zakup aparatury lub materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji.

Zadaniami badawczymi są: analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwy zadań badawczych (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame.
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.
 1. Zakładka: KOSZTORYS ZBIORCZY – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W całym okresie realizacji projektu koszty projektu muszą być zaplanowane na poziomie minimum 2 mln zł.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w konkursie.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie  i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany. Każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez Zespół Ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania lub znaczących negocjacji.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 • Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, udziału w konferencjach, materiałów, odczynników, usług obcych.
 • Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, serwisu aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% zakładanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu. Nie ma potrzeby przedstawiać Narodowemu Centrum Nauki do wglądu powyższych ustaleń.

Jedną z części budżetu, której górny limit został określony jest wysokość budżetu wynagrodzeń. Kolejnym ograniczeniem jest to, że w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym jednostkowy koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części: Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale zwłaszcza dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) opisać obowiązków kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs): powinna precyzować,
 • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators): przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
 • Liczbę osób, pobierającą wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget):  przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Charakter udziału w projekcie / Typ i rodzaj stanowiska / Forma zatrudnienia w projekcie (Full name / Nature of contribution in the project / Type and charakter of position): wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity): wypełnia automatycznie system.
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks): zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji, jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie.
 • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie (Project-related remuneration period months)/w miesiącach/: system wypełnia automatycznie.
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN) w tej sekcji należy przedstawić całkowite wynagrodzenie dla poszczególnych osób zaangażowanych do realizacji projektu.
 • Dodatkowe uzasadnienie (Justification of the amount of remuneration) – zakładka pojawia się w sytuacji, gdy przy wyborze wynagrodzenia pełnoetatowego kierownik projektu lub kierownik zespołu  przewidzi dla siebie wynagrodzenie wyższe niż 140/120 tys. zł rocznie oraz gdy dla osoby na stanowisku typu post-doc, zostanie przypisane wynagrodzenie wyższe niż 85 tys. zł rocznie. Za pomocą przycisku Edytuj uzasadnienie kierownik projektu ma możliwość przedstawienia szczególnych okoliczności uzasadniających wyższe wynagrodzenie.

Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN, wiersz: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe. W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności. Przypominamy, że Rada NCN uchwaliła dokument: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki precyzujący maksymalny limit budżetu wynagrodzeń.

Przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik projektu/kierownik zespołu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:

 • zatrudnione w oparciu o pełnoetatowe stanowisko pracy w tym lub innym projekcie NCN,
 • będą pobierać stypendia naukowe w ramach tego lub innego projektu NCN.

Wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu/zespołu i osoby na stanowisku typu post-doc (rocznie/na osobę):

 • maksymalne wynagrodzenie 140 tys. zł – kierownik projektu,
 • maksymalne wynagrodzenie 120 tys. zł – kierownik zespołu,
 • maksymalne wynagrodzenie 85 tys. zł – post-doc.

Jeśli zatrudnienie w danym roku będzie krótsze niż 12 miesięcy, kwotę należy proporcjonalnie obniżyć. Stawkę roczną należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę planowanych miesięcy zatrudnienia.

Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez Zespół Ekspertów.

W przypadku, gdy kierownik projektu/zespołu planuje swoje zatrudnienie pełnoetatowe, powinien przedstawić w zakładce „Zatrudnienie kierownika projektu” (PI’s full time employment) uzasadnienie spełnienia warunków dla takiego zatrudnienia.

Wynagrodzenie dodatkowe dla kierownika projektu oraz wykonawców (miesięcznie):

Maksymalna kwota na dodatkowe wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zespołu badawczego, z wyłączeniem osób, dla których wynagrodzenie dodatkowe nie może być planowane.

Kierownik może zrezygnować z pobierania wynagrodzenia dodatkowego na rzecz wykonawcy.

 • W grupie kierownika projektu

W przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych, wynagrodzenia dodatkowe mogą wynieść maksymalnie:

 • 4 tys. zł dla jednej osoby,
 • 5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 6 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 7 tys. zł dla czterech lub więcej osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu;
 • 8 tys. zł dla pięciu lub więcej osób, z czego co najwyżej 4 tys. zł dla kierownika projektu.

W przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych, wynagrodzenia dodatkowe mogą wynieść maksymalnie:

 • 1 tys. zł dla jednej osoby,
 • 2 tys. zł dla dwóch osób,
 • 3 tys. zł dla trzech osób,
 • 4 tys. zł dla czterech lub więcej osób.
 • W grupie kierownika zespołu

W przypadku, gdy kierownik zespołu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych, wynagrodzenia dodatkowe mogą wynieść maksymalnie:

 • 2,5 tys. zł dla jednej osoby,
 • 3,5 tys. zł dla dwóch osób, z czego co najwyżej 2,5 tys. zł dla kierownika projektu,
 • 4,5 tys. zł dla trzech lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5,tys. zł dla kierownika projektu,
 • 5,5 tys. zł dla czterech lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5,tys. zł dla kierownika projektu,
 • 6,5 tys. zł dla pięciu lub więcej osób, z czego co najwyżej 2,5,tys. zł dla kierownika projektu.

W przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych, wynagrodzenia dodatkowe mogą wynieść maksymalnie:

 • 1 tys. zł dla jednej osoby,
 • 2 tys. zł dla dwóch osób,
 • 3 tys. zł dla trzech osób,
 • 4 tys. zł dla czterech lub więcej osób.

Należy pamiętać, że maksymalny budżet wynagrodzeń dodatkowych w projekcie powinien zostać oszacowany na podstawie kwot podanych powyżej w odniesieniu do każdego z zespołów z osobna. Wszystkie sumy należy przemnożyć przez okres realizacji projektu (w miesiącach). Uzyskana w ten sposób kwota stanowić będzie maksymalny budżet wynagrodzeń z puli wynagrodzeń dodatkowych.

Stypendia naukowe (miesięcznie):

W konkursie SYMFONIA budżet stypendiów naukowych na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi co najwyżej 18 tys. zł.

Jedno przyznane stypendium może wynosić od 500 zł do 3000 zł miesięcznie. Może być przyznane na okres trwania projektu, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż czas trwania projektu (jednak nie dłużej niż 60 miesięcy). Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu, na jaki są przyznane.

* Wszystkie kwoty są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy. Ze wskazanych kwot mogą zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia (np. premie) finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłacenia.

 1. Aparatura (Planned Equipment): przyciskiem Dodaj tworzy się wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Przypominamy, że w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej – przy czym jednostkowy koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

W zakładce Aparatura należy umieścić koszty, które można zaksięgować w ramach trzech wymienionych poniżej kategorii.

 • Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) rozumiana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków trwałych. Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.
 • Inne urządzenia – w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków trwałych.
 • Oprogramowanie – w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

We wniosku w systemie OSF powyższa zakładka nie została podzielona na trzy części. Powyższe zestawienie ma na celu pomóc Państwu w przyporządkowaniu kosztu do zakładki Aparatura.

Należy wprowadzić:

 • nazwę aparatury naukowo-badawczej (Equipment name): w języku polskim oraz w języku angielskim,
 • merytoryczne uzasadnienie (Justification of purchase): w języku angielskim, przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu,
 • podmiot realizujący zakup (Purchasing entity): dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu, dla pozostałych podmiotów sekcja zostanie automatycznie wypełniona przez system,
 • planowany rok zakupu (Year of purchase),
 • koszt jednostkowy w zł (Unit Cost – PLN),
 • liczbę sztuk (Amount),
 • koszt całkowity (Cost – PLN): wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby kupowanych sztuk,
 • wnioskowane dofinansowanie z NCN (Contribution of the NCN – PLN).
 1. Inne koszty (Other costs): W każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m.in.:
 • Materiały (Materials) – koszty zakupu środków nietrwałych (np. odczynników) przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych.
 • Usługi obce (Outsourcing and subcontracting) – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:
  1. koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
  2. koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
  3. koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
  4. w szczególnych sytuacjach – podczas prowadzenia badań z udziałem osób badanych, za kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji zadań badawczych.

Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.

 • Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs) – koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in.:
 1. koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu,
 2. koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

 1. diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ze zn. 5§ 2 Kodeksu pracy,
 2. ubezpieczenie osobowe,
 3. opłaty konferencyjne,
 4. inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations) – koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci: diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.
 • Inne koszty (Other costs) – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
 1. koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
 2. specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
 3. koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie),
 4. koszty zgłoszenia patentów.
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators) – ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.

UWAGA: koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

 1. Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators qualifications): W tej części wniosku kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez kierownika projektu oraz wykonawców.
 1. Informacja nt. usług obcych przewidzianych do wykonania w ramach współpracy z partnerem projektu i ich ewentualnymi zespołami naukowymi wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania (External services): należy podać rodzaj usługi, jej koszt oraz powiązanie z zadaniami w projekcie
 2. Zatrudnienie kierownika projektu/zespołu (PI’s full time employment): zakładka uaktywnia się wyłącznie w przypadku wskazania dla kierownika projektu i/lub kierownika zespołu opcji: wynagrodzenie pełnoetatowe. Kierownicy powinni w tej zakładce uzasadnić spełnienie kryteriów wynagrodzenia pełnoetatowego oraz przedstawić aktualny stan zatrudnienia.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

 1. Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

Kierownik wypełnia kilka osobnych tabel, po jednej dla każdego podmiotu wskazanego w sekcji Wnioskodawca oraz w sekcji Partnerzy.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia). System tworzy komunikat o ewentualnej niezgodności.

 1. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane wprowadzane do treści oświadczeń. Komplet wymaganych oświadczeń dostępny jest do wglądu poprzez przycisk wydruku wniosku. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez osoby reprezentującą/-e jednostki składającą projekt.

W sekcji Oświadczenia kierownik projektu deklaruje, czy ubiega się o finansowanie tych samych zadań badawczych z innego źródła oraz czy  proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej.

W przypadku wybrania odpowiedzi twierdzącej, wnioskodawca może opisać, gdzie ubiega się o finansowanie oraz jakie działania podjął w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. W związku z faktem, że wszystkie wnioski będą oceniane przez ekspertów zagranicznych zaleca się wypełnienie tej sekcji w języku angielskim.

 1. Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

UWAGA: Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 30 stron zdefiniowanego maszynopisu. Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Szczegółowy opis projektu należy sporządzić w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące sekcje, tzn. tekst musi być podzielony na:

 • Research Project Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project scientific hypotheses,
 • Significance of the project: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact,
 • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives,
 • Research Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research,
 • Literature references.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 30 stron.

 1. Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

 1. Podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące: - wersja elektroniczna wniosku
 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. W przypadku podmiotów złożonych należy załączyć do wniosku w systemie OSF umowę o utworzeniu konsorcjum naukowego.
 2.  W sytuacji gdy wnioskodawcą jest Jednostka naukowa, należy załączyć do wniosku w systemie OSF porozumienia podpisane przez kierowników zespołu.
 3. W przypadku gdy nawiązana zostanie współpraca z partnerami projektu, każdy z partnerów musi przedstawić list intencyjny w języku polskim lub angielskim załączany do wniosku w wersji elektronicznej.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ojcowskim etc.

UWAGA: każdy członek podmiotu złożonego przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Nie ma możliwości załączenia tego dokumentu w systemie OSF w sekcji Załączniki.

Wnioski muszą być kompletne, kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników.

UWAGA: Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.