1. Określenie stron umowy ze wskazaniem Lidera.
  2. Przedmiot umowy (zawarcie konsorcjum w celu realizacji wspólnego projektu badawczego).
  3. Okres trwania umowy.
  4. Sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu badawczego.
  5. Podział prac pomiędzy członkami konsorcjum.  
  6. Sposób korzystania z aparatury naukowo-badawczej zakupionej do realizacji projektu badawczego.
  7. Określenie praw do własności intelektualnej będącej wynikiem realizacji projektu.

Umowa musi być podpisana przez osoby uprawione do reprezentacji wszystkich członków konsorcjum.

Umowa może zawierać również inne postanowienia.