Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Lp Tytuł Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 "Projektowalne" nukleazy - badania strukturalne, programowanie specyficzności i próby wykorzystania w inżynierii genomowej prof. dr hab. Matthias Bochtler Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 2 500 000
2 Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych i procesów ekologicznych prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Oleksyn Instytut Dendrologii PAN 2 740 210
3 Mechanizmy regulacji replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych: czy istnieją ogólnobiologiczne reguły kontroli tego procesu? prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Władysław Węgrzyn Uniwersytet Gdański; Wydział Biologii 2 996 000
4 Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń neuroanatomicznych, układu współczulnego oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Olgierd Narkiewicz Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 000 000
5 Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji procesów mobilizacji i "homingu" komórek macierzystych. prof. dr hab. Mariusz Zdzisław Ratajczak Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski 2 978 900
6 Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wiekiem w sporadycznym typie choroby Alzheimera prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Marceli Kuźnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2 989 800
7 Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświadczalne testowanie hipotez i budowa teorii ewolucji strategii życiowych zintegrowanej z fizjologią i biologią komórki prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin Kozłowski Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 498 638
8 Nowe funkcje białek endocytarnych w regulacji transkrypcji dr hab. Marta Miączyńska Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 2 875 000
9 Określenie znaczenia nowych, potencjalnych biomarkerów opartych na miRNA w biologii i wczesnym wykrywaniu raka jajnika. prof. dr hab. Janusz Limon Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 3 000 000
10 Mechanizm uszkadzania tkanki łącznej w hiperhomocysteinemii prof. dr hab. Hieronim Jakubowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii 1 799 421
11 Wysokorozdzielcza mapa pęknięć dsDNA w genomie człowieka dr Krzysztof Flawiusz Ginalski Uniwersytet Warszawski; Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 3 000 000
12 Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego prof. dr hab. Jerzy Zygmunt Ostrowski Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 2 628 000
13 Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe związane z zaostrzeniami astmy okrzelowej - rola wirusów paragrypy prof. dr hab. Marek Leszek Kowalski Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii ,Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii 2 710 000
14 Cytotoksyczne koniugaty, oparte o fibroblastyczny czynnik wzrostu 1 (FGF1) lub specyficzne przeciwciała, celujące w nowotwory nadprodukujące recepory FGF. prof. dr hab. Jacek Józef Otlewski Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii 2 796 000
15 Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby prof. dr hab. Piotr Milkiewicz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski 1 895 800
16 Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych prof. dr hab. Katarzyna Justyna Kieć-Kononowicz Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 2 000 000
17 Mechanika, struktura i zróżnicowany wzrost ściany komórkowej - morfogeneza roślin z perspektywy mechaniki prof. dr hab. Dorota Monika Kwiatkowska Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1 632 000
18 Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji prof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 560 830
19 Rola ludzkiej rybonukleazy DIS3, katalitycznej podjednostki kompleksu egzosomu, w patogenezie szpiczaków mnogich oraz fizjologii komórki. dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski Uniwersytet Warszawski; Wydział Biologii 2 990 000
20 Wczesne mechanizmy molekularne w inwazyjnych komórkach raka jelita grubego indukowane przez geny kontrolowane przez czynnik transkrypcyjny Snail prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Czesław Stanisław Cierniewski Instytut Biologii Medycznej PAN 2 460 500
21 Inhibitory proteinaz serynowych jako czynniki regulujące funkcje komórek dendrytycznych. dr hab. Joanna Cichy Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 2 655 900
22 Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udział steroidów jajnikowych, prostaglandyn i kwasu lizofosfatydowego oraz ich receptorów w patogenezie prof. dr hab. Dariusz Jan Skarżyński Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 2 926 000
23 DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi jak i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNA. prof. dr hab. Aldona Magdalena Dembińska-Kieć Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Wydział Lekarski 2 824 000