Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Lp. Tytuł Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Tomasz Dietl Instytut Fizyki PAN 3 000 000
2 Kataliza metalonieorganiczna - nowa strategia syntezy metaloorganicznych reagentów, polimerów i nanomateriałów prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Bogdan Marciniec Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2 400 000
3 Grawitacja kwantowa niezależna od tła prof. dr hab. Jerzy Krzysztof Lewandowski Uniwersytet Warszawski 1 794 000
4 Nano-lepkość zależna od skali długości w miękkiej materii i żywych komórkach prof. dr hab. Robert Hołyst Instytut Chemii Fizycznej PAN 2 930 000
5 Ogniskowanie i obrazowanie w ośrodkach silnie rozpraszających z użyciem interferometrii światła częściowo spójnego oraz optyki adaptywnej. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 960 700
6 Nowe podejście do rozpoznania chiralnego organicznych kationów i anionów - dynamiczna chemia kombinatoryjna prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Janusz Jurczak Instytut Chemii Organicznej PAN 2 963 000
7 Dynamika korelacji w gęstej materii hadronowej prof. dr hab. David Blaschke Uniwersytet Wrocławski 1 949 000
8 Badania wpływu domieszek rezonansowych i konwencjonalnych na własności termoelektryczne z uwzględnieniem efektów relatywistycznych prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Toboła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 086 800
9 Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczących prof. dr hab. Zbigniew Kisiel Instytut Fizyki PAN 1 272 700
10 Semiklasyczna kwantowa grawitacja i fenomenologia kwantowej grawitacji prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman Uniwersytet Wrocławski 1 363 420
11 Oligo-atomowe supercieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych prof. dr hab. Józef Emanuel Korecki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 782 400
12 Określenie sejsmicznej struktury systemu litosfera-astenosfera strefy brzeżnej kratonu wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Andrzej Grad Uniwersytet Warszawski 2 364 500
13 Kwantowe korelacje: struktura, detekcja i zastosowania prof. dr hab. czł. koresp. PAN Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański 1 408 100
14 Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznych prof. dr hab. inż. Marek Kubale Politechnika Gdańska 1 250 000
15 Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Skowroński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 850 000
16 Manipulacja pojedynczym spinem w nanostrukturach półprzewodnikowych dr hab. Piotr Jan Kossacki Uniwersytet Warszawski 2 920 000
17 Nowe epitaksjalne nanostruktury półprzewodnikowe: właściwości optyczne i zastosowania prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Politechnika Wrocławska 2 897 600
18 Interpretacja i modelowanie własności pulsarów w szerokim zakresie częstotliwości. dr hab. Jarosław Dyks Centrum Astronomiczne PAN im. Mikołaja Kopernika 1 300 000
19 Holo True3D: Wielowiązkowe obrazowanie i pomiary holograficzne prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska Politechnika Warszawska 2 069 300
20 Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury prof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy Pielichowski Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2 648 000
21 Rozwiązalność, chaos i sterowanie w układach kwantowych prof. dr hab. Marek Marcin Kuś Centrum Fizyki Teoretycznej PAN 2 363 400
22 Nowe narzędzie w projektowaniu funkcjonalnych materiałów dla ogniw typu Li-ion prof. dr hab. inż. Janina Maria Molenda Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1 950 000
23 Zastosowanie grup warkoczowych w fizyce i informatyce (dla 2D układów hallowskich - wyjaśnienie struktury złożonych fermionów i geometria informacji) prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak Politechnika Wrocławska 1 250 000
24 Nowe izomery porfiryny: synteza, spektroskopia, fotofizyka, tautomeria i zastosowania prof. dr hab. Jacek Waluk Instytut Chemii Fizycznej PAN 2 878 400
25 Interdyscyplinarne zastosowania teorii macierzy przypadkowych prof. dr hab. Maciej Andrzej Nowak Uniwersytet Jagielloński 1 939 800
26 Materiały plazmoniczne nowej generacji dr hab. Dorota Anna Pawlak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 2 930 000
27 Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych dla projektowania nowych materiałów. prof. dr hab. inż. Marek Danielewski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2 080 000
28 Efekty izotopowe wiązania do enzymu jako nowe, unikalne narzędzie badania oddziaływań receptor - ligand prof. dr hab. inż. Piotr Paneth Politechnika Łódzka 2 968 280
29 Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki Uniwersytet w Białymstoku 1 000 000