Czym jest pomoc publiczna?

Pojęcie pomocy publicznej wykształciło się w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na gruncie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomoc publiczna może wystąpić w przypadku udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu po spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

 • wsparcie jest udzielane przez państwo lub ze środków państwowych (w przypadku projektów zgłaszanych do finansowania przez NCN ta przesłanka jest zawsze spełniona)
 • stanowi ono dla przedsiębiorcy przysporzenie korzystniejsze od warunków oferowanych na rynku (przykładowo prywatny inwestor czy instytucja finansowa nie przekazałaby przedsiębiorcy bezzwrotnych środków na rozwój działalności bez perspektywy uzyskania zwrotu z takiej inwestycji)
 • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów; w przypadku projektów zgłaszanych do finansowania przez NCN ta przesłanka jest zawsze spełniona bo dofinansowanie dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa)
 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE (w przypadku działalności badawczo-rozwojowej nie istnieją co do zasady bariery w przepływie towarów i usług związanych z tą działalnością, dlatego należy przyjąć, że finansowanie projektów badawczych związanych z działalnością gospodarczą danego podmiotu będzie skutkować spełnieniem omawianej przesłanki).

W projektach badawczych finansowanych przez NCN będziemy mieli więc do czynienia z pomocą publiczną, w przypadku gdy o finansowanie ubiega się przedsiębiorca. Co istotne, zgodnie z przepisami unijnymi przedsiębiorcą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą (tj. oferuje towary lub świadczy usługi) niezależnie od jego formy prawnej i źródła finansowania (podmioty prywatne i publiczne). Nie ma również znaczenia, czy taki podmiot działa dla zysku. Przedsiębiorstwem w myśl przepisów prawa Unii Europejskiej może być również fundacja, stowarzyszenie oraz podmiot sektora publicznego (np. muzeum), w tym organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę (np. uczelnia, instytut badawczy) w zakresie w jakim prowadzi działalność gospodarczą.

Kontakt w sprawie pomocy publicznej: Barbara Kania-Dec, 12 341 90 32

WYSTĘPOWANIE POMOCY PUBLICZNEJ W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NCN

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH WNIOSKODAWCÓW

Za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki może być udzielana pomoc publiczna na finansowanie badań naukowych realizowanych w formie projektów badawczych. 

Tryb i warunki udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015, poz. 1381).

Każdy podmiot wnioskujący o finansowanie projektu badawczego ze środków NCN jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy, czy wsparcie o które ubiega się na finansowanie badań podstawowych będzie stanowić dla niego pomoc publiczną. W tym celu, wnioskodawca wypełniając wniosek w systemie ZSUN/OSF w sekcji POMOC PUBLICZNA będzie poproszony o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy wnioskowane finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną?” W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, wnioskodawca powinien zapoznać się z Zasadami występowania pomocy publicznej. Jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy podmiot udzieli odpowiedzi twierdzącej, to będzie wnioskować o pomoc publiczną.

W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej, wnioskodawca nie będzie wnioskować o pomoc publiczną. W razie wątpliwości odnośnie poprawności udzielonej odpowiedzi, na etapie oceny formalnej Centrum może zwrócić się do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności w tym nadesłania dokumentacji potwierdzającej wyrażone we wniosku, bądź wyjaśnieniach stanowisko wnioskodawcy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O POMOC PUBLICZNĄ

W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną (odpowiedź twierdząca na pytanie „Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną?”), wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia dodatkowych pól we wniosku oraz przedłożenia dodatkowych załączników, zgodnie z poniższą instrukcją:

Sekcja: Pomoc publiczna

W sekcji POMOC PUBLICZNA każdy wnioskodawca musi odpowiedzieć na pytanie: Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie, wnioskodawca powinien zapoznać się z Zasadami występowania pomocy publicznej, w których zostały zawarte niezbędne wskazówki pozwalające ustalić czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną. Co istotne, pytanie to dotyczy każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy podmiotów (lider i każdy z partnerów), a osoby je reprezentujące udzielając odpowiedzi powinny również oświadczyć, że zapoznały się z treścią ww. Zasad.

Jeśli w wyniku przeprowadzonej analizy wnioskodawca lub podmiot wchodzący w skład grupy podmiotów odpowie na zadane pytanie „tak” to znaczy, że podmiot ten będzie wnioskować o pomoc publiczną. Wybór tej opcji spowoduje automatyczne dodanie do omawianej sekcji wniosku dodatkowych, pól do wypełnienia. Ponadto w sekcji wyświetli się lista załączników, wraz z ich wzorami, które podpisane podpisem kwalifikowalnym należy dołączyć do wniosku. 

Zakładka: Termin realizacji i lokalizacja projektu

Wnioskodawca powinien podać miejsce realizacji projektu poprzez wskazanie adresu, miejscowości, gminy, powiatu i województwa, w takiej dokładności jaka jest możliwa. W przypadku projektu, który będzie zlokalizowany w kilku miejscach, należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej, bądź najistotniejszej części.

Data rozpoczęcia realizacji projektu dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną jest uzupełniana automatycznie przez system po wpisaniu lokalizacji projektu. Zasadą jest, że termin rozpoczęcia realizacji projektu badawczego przypada na pierwszy roboczy dzień miesiąca przypadający po upłynięciu kolejnych pełnych 9 miesięcy od daty zakończenia naboru wniosków w danej edycji konkursów. Przykładowo dla konkursów ogłaszanych w marcu 2019 r, dla których zakończenie naboru wniosków zaplanowane jest w czerwcu 2019, terminem rozpoczęcia projektu badawczego będzie 1 kwietnia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektu jest przeliczana automatycznie przez system na podstawie daty rozpoczęcia realizacji projektu i podanej liczby miesięcy realizacji projektu.

UWAGA. W przypadku projektów składanych w konkursach międzynarodowych termin rozpoczęcia projektu wnioskodawca powinien uzupełnić samodzielnie, zgodnie z zasadami określonymi w formularzu wniosku.

Zakładka: Informacje o przedsiębiorstwie

W części tej należy określić wielkość przedsiębiorstwa oraz zadeklarować czy projekt będzie realizowany we współpracy z organizacją badawczą.

Pole: Wielkość przedsiębiorstwa

Wnioskodawca powinien właściwie określić status przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: rozporządzenie Komisji nr 651/2014).

Ocena wielkości przedsiębiorstwa dokonywana jest na podstawie danych finansowych (tj. rocznego obrotu i całkowitego bilansu rocznego) i liczby osób zatrudnionych. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego ocena jego wielkości opiera się wyłącznie na danych tego przedsiębiorstwa. W przypadku jednak, gdy badany podmiot jest powiązany (np. kapitałowo, czy poprzez osoby wspólników/udziałowców) z innymi przedsiębiorstwami, konieczne jest uwzględnienie także danych tych przedsiębiorstw. Ustalając wielkość przedsiębiorstwa, należy więc w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy jest ono niezależne, czy też jest przedsiębiorstwem powiązanym/partnerskim z innymi podmiotami.

Dane dotyczące zatrudnienia, obrotów i bilansu przyjmuje się z zamkniętego roku obrachunkowego. Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na uzyskanie lub utratę jego statusu, chyba że zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

Zgodnie z art. 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014:

 • do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milinów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
Kategoria przedsiębiorstwa Liczba osób zatrudnionych Roczny obrót/Całkowity bilans roczny
Średnie mniej niż 250 ≤50 mln euro / ≤ 43 mln euro
Małe mniej niż 50 ≤ 10 mln euro / ≤ 10 mln euro
Mikro mniej niż 10 ≤ 2 mln euro / ≤ 2 mln euro

Za duże przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014, czyli niekwalifikujące się do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Podana przez wnioskodawcę wielkość przedsiębiorstwa musi być zgodna z danymi wskazanymi w części A pkt. 6 
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie składanego w formie załącznika do wniosku.

Pole: Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?

Wnioskodawca powinien zaznaczyć jedną z dwóch możliwych do wyboru opcji (TAK/NIE).

Organizacją prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 jest „podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy”.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo w ramach realizacji projektu będzie współpracować z organizacją prowadzącą badania, w tym punkcie należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”. W takim przypadku przedsiębiorstwo powinno dodatkowo przedłożyć załącznik tj.
Oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowego na rzecz realizacji projektu badawczego.

Zakładka: SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Wnioskodawca sporządzając Szczegółowe Zestawienie Wydatków powinien na początku określić rodzaj wydatku wpisując np. zakup komputera. Następnie należy określić kategorię tego kosztu, wybierając z rozwijalnej listy właściwą literę oznaczającą dany koszt tj.:

W - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektu badawczego, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją; (w przypadku wynagrodzeń dla wykonawców zbiorowych należy wybrać kategorię Wz);

W przypadku ubiegania się o pomoc publiczną koszty stypendiów naukowych NCN dla studentów i doktorantów oraz stypendiów doktoranckich dla doktorantów są kosztem niekwalifikowanym. Wynagrodzenia  dla  studentów  i  doktorantów mogą być  zaplanowane  na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy bądź umowy cywilnoprawnej na realizację zadań w projekcie badawczym.

A - koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

G - koszty budynków i gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego; w przypadku budynków, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów – koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

E - koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego;

Op - inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu badawczego;

O – dodatkowe koszty ogólne (koszty pośrednie)

Jeżeli dany koszt nie kwalifikuje się do objęcia pomocą (tzn. nie mieści się w żadnej z kategorii wymienionych powyżej) to w kolumnie „Kategoria kosztu” należy wybrać literę N (niekwalifikowalne).

Wnioskodawca powinien określić, czy dany wydatek kwalifikuje się do kosztów bezpośrednich realizacji projektu, czy do kosztów pośrednich. W tym celu w rubryce „Rodzaj kosztu” należy z listy rozwijalnej wybrać odpowiednio literę P - koszty pośrednie, B – koszty bezpośrednie. W przypadku kosztów wynagrodzeń i zakupu aparatury system automatycznie zakwalifikuje te koszty jako bezpośrednie (brak możliwości wyboru). W przypadku kosztów wynagrodzeń dla wykonawców zbiorowych należy wybrać kategorię Wz (w kosztorysie ogólnym kwoty wydatków dla wykonawców zbiorowych zostaną wliczone do kategorii innych kosztów bezpośrednich).

W kolumnie „Koszt kwalifikowalny” należy wpisać wartości dotyczące wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Jeżeli podmiot wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu nabyć objętych wnioskiem to w rubryce „Koszt kwalifikowalny” wpisuje kwotę netto (bez kwoty podatku VAT), a jeżeli takiej możliwości nie ma to w rubryce tej wpisuje kwotę brutto (wraz z podatkiem VAT). Jeżeli  podmiot wnioskujący o udzielenie pomocy publicznej ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT jedynie w części, to w rubryce tej podaje koszt pomniejszony o tą część podatku VAT, co do której ma prawną możliwość jego odzyskania. Przez prawną możliwość  odzyskania podatku VAT należy rozumieć zarówno prawną możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak i prawną możliwość zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. W kolumnie „Środki własne” należy wpisać łączną wartość kosztów, które będą finansowane ze środków podmiotu wnioskującego o udzielenie pomocy publicznej, w tym w szczególności te, które nie mogą być dofinansowane ze środków NCN (m.in. wartość podatku VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków kwalifikowalnych, co do którego podmiot wnioskujący o udzielenie pomocy ma prawną możliwość jego odzyskania). W kolumnie „Dofinansowanie z NCN” powinna być wpisana kwota wnioskowanego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych, które mają być poniesione w ramach danego zadania. Wartość kosztów podanych w kolumnie „Dofinansowanie z NCN” nie może być większa od wartości kosztów podanych w kolumnie „Koszt kwalifikowalny”. Na podstawie określenia wartości dofinansowania i środków własnych, system automatycznie wyliczy wartość w rubryce „Koszt razem brutto” (suma dofinansowania i środków własnych).

UWAGA! Suma kosztów dla poszczególnych kategorii powinna być zgodna z kwotami podanymi w sekcji: Koszty – zestawienia.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc publiczną powinien przedłożyć wymagane załączniki przygotowane według wytycznych opisanych poniżej.

UWAGA! Wszystkie załączniki powinny zostać podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Osoba będąca kierownikiem projektu nie może być jednocześnie osobą reprezentującą wnioskodawcę. W przypadku załączników składanych w formie kopii dokumentu (np. kopia sprawozdań finansowych) należy tą kopię potwierdzić za zgodność z oryginałem (klauzula „Za zgodność z oryginałem” umieszczona na każdej stronie dokumentu lub klauzula „Za zgodność z oryginałem od strony ...do strony ...” umieszczona na pierwszej stronie dokumentu, wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu). Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię należy zeskanować, podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym i załączyć w formacie PDF do wniosku.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw

Część A

W pkt. 1-4 wnioskodawca powinien podać pełną nazwę przedsiębiorstwa, adres zamieszkania lub adres siedziby, siedmiocyfrowy identyfikator gminy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

W pkt. 5 należy wskazać odpowiednią formę prawną (poprzez zaznaczenie np. znakiem X właściwej formy). Jeśli wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem państwowym, jednoosobową spółką Skarbu Państwa, jednoosobową spółką jednostki samorządu terytorialnego, spółką akcyjna albo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku do której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiadają uprawnienia takie, jak uprawnienia przedsiębiorcy dominującego, lub jednostką sektora finansów publicznych, to w ostatnim wierszu tabeli (inna forma prawna) należy zaznaczyć „X” oraz określić, w jakiej formie prowadzona jest działalność np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pkt. 6 należy określić wielkość wnioskodawcy (mikro, małe, średnie, inne (duże) przedsiębiorstwo) zaznaczając właściwą kategorię np. znakiem X.

W pkt. 7 wnioskodawca powinien podać kod działalności PKD, w związku z którą ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

W pkt. 8 należy podać datę utworzenia przedsiębiorstwa (wpisu do KRS, rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Część B

Należy wypełnić poszczególne punkty. W przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy przedsiębiorcy należy zakreślić opcję „nie dotyczy”.

Punkty 1-2 nie dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają krócej niż trzy lata. Punkty 5-7 nie dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bez względu na okres działalności. W przypadku pozostałych podmiotów przy udzieleniu odpowiedzi twierdzącej w pkt. 5 (w jakimkolwiek jego podpunkcie) należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienie dla sposobu odzyskania płynności finansowej w pkt. 6. W pkt. 7, w przypadku kiedy podmiot należy do grupy kapitałowej wnioskodawca musi udzielić odpowiedzi na wszystkie trzy podpunkty.

Część C

W części tej należy zaznaczyć, czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy.

Część D

W części tej należy wskazać czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc publiczną, w sektorach lub dziedzinach wyszczególnionych w pkt. 1-8.

Część E

W tabeli należy podać informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną oraz informacje o otrzymanej pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej. W sytuacji jeśli wnioskodawca nie otrzymał wcześniej takiej pomocy, to tabelę należy pozostawić niewypełnioną lub wpisać w poszczególne rubryki „nie dotyczy”.

W sekcji dotyczącej Informacji dotyczących przedsięwzięcia każdy przedsiębiorca powinien obowiązkowo wypełnić pkt. 1 tj. Informacje ogólne. Wypełnienie pkt. 2 tj. Informacji szczegółowych jest uzależnione od przeznaczenia pomocy publicznej i należy go wypełnić tylko w przypadku jeśli dany typ pomocy dotyczy przedsiębiorstwa.

Na ostatniej stronie formularza należy podać dane osoby/osób upoważnionych do przedstawienia informacji, czyli osób reprezentujących dany podmiot. Osoby te muszą podpisać formularz elektronicznie.

Sprawozdania finansowane za okres 3 ostatnich lat obrotowych – dotyczy tylko średnich i dużych przedsiębiorstw

Duży i średni przedsiębiorca do wniosku powinien dołączyć sprawozdania finansowe lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie obejmujące trzy ostatnie lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Jeśli przedsiębiorca działa przez okres krótszy niż 3 lata to powinien przedłożyć wskazane dokumenty za cały okres działalności.

Sprawozdanie powinno zawierać wszystkie elementy wymagane na podstawie art. 45 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. nr 121 poz. 591 z późn. zm.)

W uzasadnionych przypadkach, Centrum może poprosić o przedłożenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki.

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne – obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorstw

Podmiot wnioskujący o udzielenie pomocy, który nie otrzymał pomocy publicznej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną na realizację projektu badawczego, jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty. W oświadczeniu należy podać poprawne dane przedsiębiorstwa zgodne z dokumentem rejestrowym.

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorstw

Przedsiębiorca wnioskujący o finansowanie projektu badawczego nie może uzyskać dofinansowania do kwot podatku VAT, co do którego ma prawną możliwość jego odzyskania. Przez prawną możliwość odzyskania podatku VAT należy rozumieć zarówno prawną możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jak i prawną możliwość zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. W związku z tym, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego, iż w kwotach wnioskowanego dofinansowania z NCN nie są ujęte kwoty podatku VAT, co do którego przedsiębiorcy przysługuje prawo do jego odzyskania. W oświadczeniu należy podać poprawne dane przedsiębiorstwa zgodne z dokumentem rejestrowym.

Jeżeli w kwotach wnioskowanego dofinansowania z NCN został ujęty podatek VAT należy podać przyczyny braku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że podpisując ww. oświadczenie przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania NCN o wszelkich zmianach, które wpłyną na zwiększenie zakresu podatku VAT, co do którego przedsiębiorca będzie miał prawną możliwość jego odzyskania oraz do zwrotu na rzecz NCN kwot odpowiadających podatkowi VAT, co do którego taka prawna możliwość jego odzyskania powstała.

Oświadczenie o braku okoliczności wyłączających udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego - obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorstw

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, pomoc publiczna nie może być udzielona za pośrednictwem Centrum w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2, 3, 4 li. C oraz ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Tym samym wnioskodawca nie może ubiegać się o pomoc:

 • przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomoc bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
 • uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • przyznawaną w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
 • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub
 • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.

Ponadto pomoc nie może być przyznana przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 rozporządzenia nr 651/2014.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia pomoc nie może być również udzielona za pośrednictwem Centrum przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, czyli przedsiębiorcy na którym ciąży obowiązek zwrotu udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy.

W związku z tym, podmiot ubiegający się o pomoc publiczną powinien przedłożyć oświadczenie o braku ww. okoliczności wykluczających udzielenie pomocy. W oświadczeniu należy podać poprawne dane przedsiębiorstwa, zgodne z dokumentem rejestrowym.

Informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych – dotyczy wnioskujących o zakup aparatury

Jednym z kosztów kwalifikowalnych są koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu badawczego. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości.

Tym samym, wnioskodawca planujący zakupić aparaturę na potrzebę realizacji projektu badawczego, powinien wskazać czy aparatura naukowo-badawcza oraz sprzęt będą wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich ekonomicznej użyteczności w myśl przepisów o rachunkowości. W tym celu, w załączniku należy opisać sposób oszacowania kosztu aparatury naukowo-badawczej zaplanowanej do zakupu w ramach wskazanego projektu badawczego (podanie ceny zakupu danego środka trwałego, uwzględnienie okresu realizacji projektu, okresu ekonomicznej użyteczności aparatury, stawek amortyzacyjnych). W oświadczeniu należy podać poprawne dane przedsiębiorstwa, zgodne z dokumentem rejestrowym.

Oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowego na rzecz realizacji projektu badawczego – dotyczy przedsiębiorstw współpracujących w ramach projektu z organizacją prowadzącą badania

W przypadku, gdy projekt badawczy jest realizowany przez przedsiębiorcę we współpracy z organizacją prowadzącą badania, przedsiębiorca powinien zapewnić, że w ramach współpracy zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków określonych w pkt. 28 lit. a) – d) Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198, 27.6.2014, s.1-29). Wskazanie jednego z tych warunków, jest konieczne w celu potwierdzenia, że w ramach współpracy organizacja prowadząca badania nie wnosi wkładu finansowego na rzecz realizacji projektu badawczego.

Zgodnie z pkt. 28 Zasad ramowych, w przypadku wspólnych projektów realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa ponoszą pełne koszty projektu lub
 • wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów lub
 • wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy lub
 • organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu, do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej

W związku z powyższym przedsiębiorstwo, które będzie współpracować z organizacją prowadzącą badania powinno wskazać, czy w ramach tej współpracy będzie zachodził minimum jeden z ww. warunków.