Jak należy czytać rankingi grantobiorców Narodowego Centrum Nauki?

Niniejsze zestawienia obejmują zwycięzców konkursów Narodowego Centrum Nauki, czyli podmioty, którym zostało przyznane finansowanie na realizację projektów badawczych oraz staży podoktorskich. Ujęto w nich również projekty złożone do NCN przez osoby fizyczne, które na czas realizacji projektu lub stażu zostały zatrudnione przez wybrany podmiot, będący również stroną umowy o finansowanie podpisywanej z NCN.

Rankingi obejmują zwycięzców piętnastu konkursów ogłoszonych w pięciu naborach przez Narodowe Centrum Nauki:

  • rozstrzygniętych w 2011 r. – HARMONIA 1, OPUS 1, SONATA 1, PRELUDIUM 1,
  • rozstrzygniętych w 2012 r. – HARMONIA 2, MAESTRO 1 i 2, OPUS 2 i 3, PRELUDIUM 2 i 3, SONATA 2 i 3, SONATA BIS 1 oraz pierwszej edycji konkursu STAŻE PODOKTORSKIE NCN (FUGA 1).

Zestawienia obejmują wszystkie projekty zakwalifikowane do finansowania przez zespoły ekspertów. Nie uwzględniają późniejszych jednostkowych rezygnacji z realizacji danego przedsięwzięcia badawczego, uwzględniają natomiast projekty, którym przyznano finansowanie w drodze odwołania. Z tego względu, a także z powodu ciągle trwającego procesu podpisywania przez jednostki naukowe umów z NCN, liczba projektów aktualnie realizowanych przez dany podmiot może się nieco różnić od liczby projektów podanej w poniższych zestawieniach.

Narodowe Centrum Nauki jest rządową agencją wykonawczą, która finansuje prowadzenie badań podstawowych. Z tego względu prezentowane zestawienia dotyczą jedynie badań naukowych finansowanych w drodze otwartych konkursów NCN. Nie należy ich traktować jako podstawy do całościowej oceny jakości bądź stworzenia hierarchii jednostek naukowych. Warto pamiętać, że podmioty oraz uczeni realizujący badania naukowe w polskich jednostkach korzystają również z innych znaczących źródeł finansowania badań naukowych (m.in. środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programów Ramowych Unii Europejskiej i grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Zwycięzcy konkursów NCN otrzymują niejednokrotnie wysokie granty na prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane ze środków unijnych (np. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) oraz krajowych, przede wszystkim z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Poniższe listy grantobiorców powinny być więc czytane z uwzględnieniem złożoności systemu finansowania badań naukowych w Polsce.

Listy obejmują łącznie 257 podmiotów, którym przyznano w sumie 4 360 grantów na łączną kwotę 1 537 175 905 zł. Podmioty te zostały w pierwszej kolejności uporządkowane według liczby przyznanych grantów, zaś w następnej kolejności według uzyskanej kwoty finansowania. Jednocześnie warto wspomnieć, że w ww. konkursach złożono 19 919 wniosków, co oznacza, że w latach 2011-2012 całościowy wskaźnik sukcesu wyniósł ok. 22%.


Rankingi

Oprócz zestawienia wszystkich grantobiorców uszeregowanych według liczby uzyskanych projektów oraz według przyznanej kwoty, przygotowano tabele prezentujące zwycięzców konkursów NCN w różnych typach konkursów, w grupach nauk oraz z uwzględnieniem typu wnioskodawcy (np. szkoły wyższe, instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk). Środki przyznane poszczególnym województwom przedstawiono w formie tabeli oraz mapy Polski.

Spis tabel

1 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
2 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie, według przyznanej kwoty.  
3 Zestawienia podmiotów w grupach nauk
  Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce  
Nauki o Życiu  
Nauki Ścisłe i Techniczne  
4 Zestawienie zwycięzców konkursów NCN według typów grantobiorców  
  Akademie medyczne  
Instytuty badawcze  
Jednostki Polskiej Akademii Nauk  
Wyższe szkoły ekonomiczne  
Wyższe szkoły rolnicze  
Wyższe szkoły techniczne  
Uniwersytety  
5 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursie FUGA 1, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
6 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursach typu HARMONIA, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
7 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursach typu MAESTRO, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
8 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursach typu OPUS, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
9 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursach typu PRELUDIUM, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
10 Zestawienie wszystkich podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursie SONATA według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
11 Zestawienie podmiotów, którym zostało przyznane finansowanie w konkursie SONATA BIS 1, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania.  
12 Zestawienie województw Polski, według liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania oraz wysokości kwot finansowania przyznanego w latach 2011-2012.  
13 Mapa Polski ilustrująca finansowanie przyznane zbiorczo wnioskodawcom w województwach oraz liczby projektów realizowanych przez jednostki naukowe w danym województwie, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy nauk.