Wyniki konkursu MINIATURA 1


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.:

  • MINIATURA 1 – pojedyncze działania naukowe.

Data ostatniej aktulizacji: 2017-08-11

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Dorota Kiebzak-Mandera, dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek i dr Monika Góral-Kurbiel
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2016 r.

Lista rankingowa 1

Data opublikowania: 2017-08-03

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Polskie miody odmianowe jako źródło unikalnych substancji antyoksydacyjnychwyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr inż. Michał Marek Halagarda13 475
2Drgania i stateczność kolumn z członami piezoelektrycznymi poddanych obciążeniu swoistemu.badania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Krzysztof Sokół6 050
3Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowebadania pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr hab. Anna Marta Brytek-Matera41 283
4Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyahstaż naukowySWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Agnieszka Bielewska25 322
5Wpływ treningu Nordic Walking na stężenie białka prekursorowego amyloidu alfa we krwi osób po 60 r.żbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskudr Jakub Antoni Kortas48 918
6Ocena przydatności dowodowej wybranych systemów pomiaru istotnych parametrów neurofizjologicznych i fizjologicznych w procesach z zakresu prawa autorskiegobadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Aleksandra Nowak-Gruca18 700
7Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar.wyjazd konferencyjnyUniwersytet w Białymstokudr Adam Naumowicz14 830
8Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacjibadania pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Ewa Oleńska49 500

Lista rankingowa 2

Data opublikowania: 2017-08-09

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Inżynieria defektów jako narzędzie tworzenia materiałow kompozytowych polimerów koordynacyjnych MOFs dla katalizy i remediacji środowiskastaż naukowyUniwersytet Wrocławskidr Adam Wiktor Augustyniak47590
2Efekt opcji domyślnej w tworzeniu sądów moralnych. Analiza wpływu dostępności myśli.badania wstępneAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Michał Białek27736
3Wyjazd badawczy na podstawie zaproszenia Visiting Fellowship w London School of Economics and Political Science, Department of Media & Communications w celu przeprowadzenia badań o upolitycznieniu internetowych tabloidów na przykładzie "Mail Online"wyjazd badawczyAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Helena Chmielewska-Szlajfer41006
4Receptor farnezylowy X w mózgu - nowy element w patomechanizmie ostrej encefalopatii wątrobowejbadania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Maria Czarnecka49940
5Identyfikacja pozycji CpG różnicujących populację europejską i azjatycką na poziomie metylacji DNA.badania wstępneInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Patrycja Agnieszka Daca-Roszak49500
6Poszukiwanie genetycznych czynników zaangażowanych w proces lipodystrofii towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek.badania wstępneUniwersytet Medyczny - Białystokdr Tomasz Domaniewski47300
7Symulator stabilizacji pokonfliktowej w badaniach nad bezpieczeństwemkonsultacje naukoweUniwersytet Warszawskidr hab. Agata Magda Dziewulska48383
8Badanie asocjacyjne całego genomu (genome-wide association study, GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji kiełkowania nasion rzepaku (Brassica napus)wyjazd badawczyInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Radzików-Błoniedr Katarzyna Gacek45955
9Szukanie niezmienników rozmaitości zwartychinneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Anna Gąsior6930
10Opracowanie metody generacji atmosferycznej warstwy przyziemnej (ABL) w krótkich tunelach wiatrowychbadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Renata Urszula Gnatowska41266
11Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawadr Marlena Godlewska49940
12Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr hab. Patrycja Golińska49500
13Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zikabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Natalia Agata Gruba45485
14Analiza wpływu fluorku sodu na rozwój układu rozrodczego i poziom stresu oksydacyjnego w gonadach zarodków kury domowej (Gallus domesticus)badania wstępneUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Agnieszka Karolina Grzegorzewska49027
15Strategia inwestowania w źródła energii elektrycznej. Wartość rynkowa elektrowni i rynku energii elektrycznej.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Opolskadr inż. Anna Maria Hnydiuk-Stefan9441
16Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony - perspektywa antropologicznawyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Agata Hummel47213
17Szybka i tania synteza nanoporowatych materiałów węglowych przy użyciu ogrzewania mikrofalowegobadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Justyna Weronika Kaźmierczak-Raźna49099
18Rola mutantów endonukleazy bakteryjnej Cpf1 jako potencjalnego efektora CRISPRbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Lublindr Michał Kiełbus49434
19Rola sitagliptyny w modulacji odpowiedzi komórek nowotworu jajnika na stosowane chemioterapeutykibadania wstępneŚląski Uniwersytet Medyczny - Katowicedr Agnieszka Anna Kosowska49500
20Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne.badania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Krakówdr Paweł Kroh49045
21Wpływ wyciszenia ekspresji genu kodującego nietypową kinazę białkową Rio1 na morfogenezę drożdżaka Candida albicansbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Konrad Kubiński42900
22Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Barbara Monika Kuźnar-Kamińska49940
23Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizyczne furano-estrowych wielofazowych układów polimerowych na bazie substratów pochodzenia roślinnegobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecindr inż. Magdalena Kwiatkowska49993
24Przestrzenne zróżnicowanie sygnalizacji wizualnej i wokalnej pomiędzy populacjami dzięcioła średniego z Europy Środkowej oraz Gór Kantabryjskich na zachodnim zasięgu występowania gatunku.wyjazd badawczyUniwersytet Rzeszowskidr Konrad Leniowski29618
25Lokalizacja i charakterystyka immunohistochemiczna neuronów przedzwojowych oraz projekcji viscerofugalnych ze zwojów trójkąta pęcherza moczowego do zwoju krezkowego tylnego u świni domowej.badania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Ewa Lepiarczyk45474
26Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza)badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marcin Maciejewski18378
27Badania kinetyki reakcji chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych w monolitycznych mikroreaktorach przepływowychbadania wstępneInstytut Inżynierii Chemicznej PANdr inż. Katarzyna Ewa Maresz40700
28Związki platyny(II) z 4-podstawionymi pochodnymi 2,6-bis(tiazol-2-yl)pirydyny jako potencjalne luminofory i cytostatykibadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Anna Maria Maroń50000
29Empiryczna weryfikacja teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych. Badania pilotażowe osób zdrowych i z wybranych grup klinicznych.badania pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Dorota Małgorzata Mącik26609
30Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanegobadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marta Migocka-Patrzałek49707
31Zawartość związków biologicznie aktywnych oraz właściwości prozdrowotne wybranych kwiatów jadalnych w badanich in vitrobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Wrocławdr inż. Paulina Balbina Nowicka49610
32Efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego w ujęciu prawnoporównawczymwyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Jan Olszanowski8067
33Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnymbadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Michał Piekarski5445
34Nanocząstki metali szlachetnych naśladujące aktywność peroksydazy, katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowejbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Mariusz Daniel Pietrzak49500
35Prezentacja wyników badań nt. "Synteza i charakteryzacja wysokoprzewodzących nanokrystalizowanych materiałów katodowych Li(Fe1-xMnx)0,88V0,08PO4 (x = 0,25; 0,5; 0,75)" na konferencjach międzynarodowych w Bukowinie Tatrzańskiej i Waszyngtonie (USA)wyjazd konferencyjnyPolitechnika Warszawskadr inż. Tomasz Karol Pietrzak16456
36Stworzenie i zaprezentowanie koncepcji modelu optymalizacji planu finansowego gospodarstwa domowego uwzględniającego krótko- i długoterminowe preferencje względem ryzyka.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny - Wrocławdr Radosław Andrzej Pietrzyk12529
37Identyfikacja sekwencji nukleotydowych aktywujących czynniki kontaktu w osoczu krwi człowieka za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) - znaczenie dla patogenezy powikłań zakrzepowo-zatorowychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Michał Błażej Ponczek49610
38Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawadr Piotr Tadeusz Popławski50000
39Rola sekwencji transpozonowych w promowaniu zmienności genomowej oraz związanych z nią przyczynach lekooporności u Candida albicansbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Leszek Potocki49940
40Petrologiczna i geochemiczna analiza osadów turbidytowych za pomocą mikroskopii elektronowej SEM-EDS i EPMAbadania wstępneInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Naukdr Joanna Pszonka44500
41Poszukiwanie składowych deterministycznych w rzeczywistych układach złożonychkonsultacje naukoweUniwersytet Rzeszowskidr Rafał Grzegorz Rak26043
42Synteza multiwalencyjnych iminocukrów o nowej architekturze rdzeniabadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Tomasz Rowicki49940
43Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach światabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Joanna Różycka-Tran20350
44Funkcjonalne mikrowłókna poliakrylonitrylowe jako sensory promieniowania i znaczniki oryginalności produktów o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Elżbieta Sąsiadek50000
45Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności.wyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Justyna Maria Siemionow9861
46Fizykochemiczne i biochemiczne właściwości warstw grafenopochodnychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Sylwia Marta Smarzewska44000
47Identyfikacja zoonotycznych grup genotypów Giardia duodenalis u zwierząt dzikich i domowych za pomocą izotermicznej amplifikacji DNA (LAMP), real-time PCR i PCR - oszacowanie ryzyka zarażeń ludzibadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Piotr Adam Solarczyk18700
48Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w ośrodkach ziarnistych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynówbadania wstępneAkademia im. Jana Długosza - Częstochowadr inż. Marcin Sosnowski10835
49Filogeneza, ewolucja i klasyfikacja pluskwiaków z rodziny Ricaniidae Amyot et Audinet-Serville, 1843 (Hemiptera: Fulgoromorpha)wyjazd badawczyMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Adam Stroiński23069
50Wyznaczenie krzywych energii potencjalnej stanów 12Σ i 22Σ cząsteczek KSrbadania wstępneInstytut Fizyki PANdr Jacek Szczepkowski44000
51Wzory przywiązania do miejsca w kontekście migracji na przykładzie polskich migrantów poakcesyjnych.badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Agnieszka Ewa Trąbka23338
52Synteza katalizatorów o właściwościach kwasowych z zastosowaniem technik ciśnieniowychbadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Maciej Trejda49500
53Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Ewa Węgrzyn33000
54Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowychbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha - Krakówdr Magdalena Więcek49885
55Cytotoksyczność i antybiotykooporność jako wstępna ocena patogenności Clostridium difficile w miodziebadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Joanna Wojtacka49995
56Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metalibadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr inż. Marta Woźniak-Budych48510
57Synteza nowych dwucentrowych kompleksów polipirydylowych rutenu oraz ich charakterystyka jako sensybilizatorów w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC).badania pilotażoweUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Maciej Adam Zalas44550
58Porównanie stosowanych schematów terapeutycznych (farmakoterapia i leczenie niefarmakologiczne) i kosztów szpitalnego leczenia depresji u dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Poznaniu i w Kilonii (Niemcy) w 2016 roku.inneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Tomasz Zaprutko19218
59Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana - struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNAbadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Jowita Żmieńko49500

Lista rankingowa 3

Data opublikowania: 2017-08-11

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Badania pilotażowe nad metodami rekonstrukcji tomograficznej w czasie rzeczywistym w zastosowaniu do fizyki plazmy i syntezy jądrowejbadania pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Jakub Bielecki49990
2Funkcjonalizacja grafenowych kropek kwantowych za pomocą ligandów specyficznie rozpoznających komórki nowotworowebadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr inż. Dorota Katarzyna Flak38170
3Rekonstrukcja zdarzeń w eksperymencie MINERvAwyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Golan24200
4Równania ewolucji dla procesów relaksacyjnychwyjazd badawczyInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Katarzyna Górska34735
5Badania składu izotopowego siarki, azotu i tlenu w potencjalnych ogniskach zanieczyszczeń stanowiących źródła siarczanów i azotanów w wodach podziemnych na obszarach przekształconych antropogenicznie na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegobadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Sabina Jakóbczyk-Karpierz47283
6Anomalia niskiej ceny na polskim rynku kapitałowymbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Jasiniak49225
7Eksperymentlane i numeryczne badania wpływu temperatury spalania kory sosnowej na retencję pierwiastków śladowych w popiołachbadania wstępneAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Wojciech Jerzak30921
8Biochemiczne podstawy działania roślin leczniczych - wstępna ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających ekstraktów z połonicznika (Herniaria L.)badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Joanna Maria Kołodziejczyk-Czepas46860
9Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanychwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Klaudia Nowicka6600
10Badanie zachowania zmęczeniowego materiałów poddanych wieloosiowym obciążeniom asynchronicznymbadania wstępneUniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszczdr inż. Łukasz Pejkowski34870
11Rekonstrukcja metodami termochronologii niskotemperaturowej historii chłodzenia i ekshumacji środkowo-wschodniej części Wielkiego Kaukazubadania pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Artur Sobczyk49280
12Ocena równoważnego słupa wody uzyskanego z modeli klimatycznych CMIP5 na podstawie pomiarów satelitarnych misji GRACEwyjazd konferencyjnyCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Wińska17930
13Ocena możliwości zastosowania nowych technik sterylizacyjnych karbapenemówbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr hab. Przemysław Zalewski49995