Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-05

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor, dr hab. Wojciech Sowa
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2018-08-01

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3 - kwerenda kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ks. dr Adam Kubiś 6930
2 Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedziele badania pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Szymon Adam Wiśniewski 35882
3 Zasada gościnności a założenia etyczne w myśli Immanuela Kanta wyjazd badawczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ks. dr Zdzisław Kieliszek 5720
4 Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznych badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr inż. Wojciech Zalewski 40590
5 Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej kwerenda Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Maciej Serowaniec 6490
6 Przygotowanie sekwencji ruchu oczu a wzrokowa uwaga przestrzenna. badania wstępne Akademia Ignatianum w Krakowie dr Łukasz Michalczyk 14278
7 Rola służb bezpieczeństwa w polityce władz jugosłowiańskich wobec Kościołów i wyznań w latach 1945-74 kwerenda Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Paweł Wawryszuk 31908
8 Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiej wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr Marta Ewa Kuc 24970
9 Zygmunt Haupt w zbiorach archiwum Instytutu Literackiego - kwerenda naukowa kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Paweł Tomasz Panas 6349
10 Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnej badania wstępne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Maciej Jabłoński 14522
Nauki o życiu
1 Wstępna analiza potencjału symbiotycznych bakterii Rhizobium jako wektora transformacji genetycznej roślin Phaseolus vulgaris badania pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Katarzyna Anna Hnatuszko-Konka 41800
2 Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu "Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej". badania wstępne Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk dr Jakub Mateusz Kryczka 49500
3 Zredukowany tlenek grafenu (rGO) jako czynnik indukujący hipoksję oraz modulator apoptozy w komórkach raka sutka inkubowanych w obecności inhibitora proteasomów badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Rafał Krętowski 50000
4 Wstępna ocena wpływu nanokompozytu heksagonalnego azotku boru dekorowanego nanocząsteczkami złota (h-BN-Au) i wybranymi lekami na prawidłowe i nowotworowe komórki w warunkach in vitro badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Magdalena Joanna Jędrzejczak-Silicka 49500
5 Zmiany ekspresji genów związanych z reakcją zapalną komórek obserwowane w odpowiedzi na wysiłek fizyczny o dużej intensywności u zawodników zaadoptowanych w przebiegu wieloletniego treningu oraz u osób nietrenujących badania wstępne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku dr hab. Agnieszka Monika Maciejewska-Skrendo 49995
6 Czy konkurencja jest stresująca? Badania parametrów stresu oksydacyjnego w wyniku oddziaływania czynnika biotycznego badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Dagmara Błońska 24750
7 Model dostosowania układu biologicznego do zmiennego obciążenia azotem amonowym w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Justyna Anna Koc-Jurczyk 49500
8 Analiza jakościowa i ilościowa karotenoidów zawartych w piórach i ich wpływ na intensywność koloru czerwonych ornamentów dzięcioła średniego (Dendrocopos medius). badania pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Ewa Węgrzyn 49999
9 Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana. badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Brygida Świeżawska 49665
10 Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ektotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio rerio staż naukowy Uniwersytet w Białymstoku dr Adam Hermaniuk 48360
11 Ocena procesu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy w przebiegu endometrosis na poziomie genowym. badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Małgorzata Andrea Domino 50000
12 Badanie gęstości kości w aspekcie jej składu mineralnego i stopnia nagromadzenia tkanki tłuszczowej u trzewnej u starzejących się mężczyn badania wstępne Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr inż. Aleksandra Rył 32030
13 Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno- wschodniej badania wstępne Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Joanna Werszko 49500
14 Grelina i jej znaczenie w nowotworach badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Adam Ireneusz Cygankiewicz 49500
15 Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europie wyjazd badawczy Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr Kamil Najberek 43256
16 Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie badania pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Tadeusz Góralczyk 49995
17 Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej - ATCC PCS-500-011 badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Joanna Kocot 41349
Nauki ścisłe i techniczne
1 Złożoność problemów homomorfizmu dla szczególnych klas grafów konsultacje naukowe Politechnika Warszawska dr Paweł Rzążewski 10418
2 Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny. wyjazd konferencyjny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Przemysław Adam Młynarczyk 20680
3 Metalocenylotio-β-laktamy - nowa grupa inhibitorów bakteryjnych β-laktamaz Ser i MBL badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Łukasz Jan Szczupak 49229

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2018-08-31

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczyn badania pilotażowe Politechnika Gdańska dr Dagmara Nikulin 49500
2 Kwerenda dotycząca miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" (1954-1981) kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Regina Solová 6846
3 Architektura i medycyna. Badania dotyczące pruskich zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych powstałych w XIX i na początku XX stulecia, w wybranych miejscowościach na terenie Niemiec. wyjazd badawczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr Daria Bręczewska-Kulesza 19874
4 Dorobek literacki i naukowy Georga Büchnera jako przykład wpływu odkryć w naukach przyrodniczych i medycznych na rozwój dramatu w pierwszej połowie XIX wieku kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Anna Róża Burzyńska 20000
5 Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi badania pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Marta Małgorzata Borowska-Stefańska 29766
6 Archiwum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Oporu i jego rola w rozliczaniu nazistowskiej przeszłości Austrii kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Jakub Maciej Gortat 14803
7 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania na starość wyjazd konferencyjny Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Damian Walczak 6820
8 Wycena opcji za pomocą transformaty Fouriera badania wstępne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Arkadiusz Orzechowski 6846
9 Poszukiwania religijne jako mechanizm obronny w obliczu wybranych aspektów ludzkiej sytuacji egzystencjalnej badania pilotażowe Akademia Ignatianum w Krakowie dr Agnieszka Małgorzata Krzysztof-Świderska 11550
10 Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Barbara Ostafińska-Molik 49995
11 Empiryczne badania pilotażowe dotyczące problematyki wykluczenia transportowego na obszarach górskich na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczad badania pilotażowe Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dr Ariel Arkadiusz Ciechański 20020
12 Kościół w świetle listów Awita z Vienne kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach ks. dr Wojciech Michał Kamczyk 9240
13 Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskim wyjazd konferencyjny Uniwersytet Łódzki dr Marek Andrzej Majer 10606
14 Ratowanie Żydów podczas drugiej wojny światowej w narracjach europejskich muzeów wyjazd badawczy Polska Akademia Nauk dr Zofia Danuta Wóycicka 32752
15 Zachowania animatorów rynku na rynkach opcyjnych badania pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Marcin Tomasz Czupryna 14300
16 Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego - próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi (przygotowanie narzędzia i badania wstępne) badania wstępne Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk dr Amadeusz Citlak 23980
17 Indeks cen mieszkań w Polsce staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Radosław Trojanek 49358
18 Gromadzenie informacji podatkowych przez zagraniczne administracje skarbowe kwerenda Uniwersytet Rzeszowski dr Paweł Majka 12436
19 Współczynnik optymizmu w problemie gazeciarza z funkcją celu opisującą zadowolenie decydenta wyjazd konferencyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Milena Bieniek 17270
20 Polityka ekshumacyjna. Kazus peruwiański wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Joanna Pietraszczyk-Sękowska 14191
21 Realizacja badań wstępnych w projekcie "Ściąganie i plagiatowanie. Studencka kultura kopiowania w warunkach umasowienia, komercjalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce" badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Beata Bielska 39930
22 Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym - porównanie międzynarodowe wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Dorota Sikora-Fernandez 16038
23 Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnym badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Agata Trzcińska 20966
24 Staż naukowy w zespole prof. Jakoba Edlera w Manchester Insitute of Innovation Research. Postrzeganie i zarządzanie ryzykiem przez interesariuszy polityki innowacyjnej w Polsce - opracowanie ram analitycznych projektu badawczego (etap I) staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Seweryn Krupnik 16874
25 Przejścia, progi, pogranicza: liminalność w 'Metamorfozach' Apulejusza z Madaury kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Julia Anna Doroszewska 14097
26 Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzeki badania wstępne Uniwersytet Szczeciński dr Piotr Maliński 49995
27 Rola centralności kategorii moralnych w procesie definiowania tożsamości w okresie adolescencji. badania wstępne Akademia Ignatianum w Krakowie dr Małgorzata Steć 41910
28 Funkcje założone i rzeczywiste kształcenia w szkołach z programami kształcenia International Baccalaureate w Polsce badania pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Joanna Leek 6534
Nauki ścisłe i techniczne
1 Modelowanie wpływu zmian klimatu na ekstremalne stany uwilgotnienia gleb prowadzące do spadków plonów w Polsce wyjazd konferencyjny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Mikołaj Piniewski 16500
2 Projektowanie i synteza przełączalnych dielektryków typu perowskitu na bazie organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnych badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Rok 38500
3 Badania konduktometryczne jako kryterium oceny termodynamicznej stabilności i budowy kompleksów inkluzyjnych jonów kwasu cynamonowego i jego pochodnych z α i β cyklodekstryną w szerokim przedziale temperatur. wyjazd konferencyjny Uniwersytet Łódzki dr Zdzisław Kinart 8338
4 Nieinwazyjne badanie jednorodności struktury kompozytów miękkich magnetycznie badania wstępne Politechnika Częstochowska dr inż. Adam Jakubas 13090
5 Stopień skrępowania odkształceń wymuszonych w ścianach żelbetowych w młodym wieku i w trakcie eksploatacji. wyjazd badawczy Politechnika Śląska dr inż. Agnieszka Anna Jędrzejewska 34804
6 Przeprowadzenie badań ultraszybkiej krystalizacji w wybranych szkłach metalicznych metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego badania wstępne Politechnika Warszawska dr hab. inż. Jerzy Michał Antonowicz 11550
7 Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiem badania wstępne Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Łukasz Jakub Binkowski 46183
8 Kształt wiązki emisyjnej pulsarów. wyjazd badawczy Uniwersytet Zielonogórski dr Anna Maria Skrzypczak 16500
9 Charakterystyki prądowo-napięciowe w cienkich warstwach La1,952Sr0,048CuO4. badania wstępne Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dr Iryna Zaytseva 9064
10 Analiza nanostrukturalnej warstwy wierzchniej stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl po procesie SSPD i azotowaniu próżniowym. badania wstępne Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania dr inż. Daniel Szczepan Toboła 49500
11 Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na procesy transportowe białek enzymatycznych w membranach celulozowych pochodzenia mikrobiologicznego badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Radosław Drozd 27500
12 Synteza i charakterystyka nanokompozytów aerożel krzemionkowy/włókna węglowe z nanowarstwą metaliczną jako materiałów o potencjalnych zdolnościach do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego badania wstępne Politechnika Poznańska dr inż. Agnieszka Ślosarczyk 49500
13 Magnesy molekularne jako innowacyjne wypełnienie membran hybrydowych do odwadniania etanolu metodą perwaporacji badania wstępne Politechnika Śląska dr inż. Gabriela Dudek 41800
14 Katalityczna synteza i badanie właściwości fizykochemicznych cyklicznych acetali otrzymywanych z biomasy jako potencjalnych dodatków do paliw. badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Maciej Piotr Kapkowski 49995
15 Badania wstępne odporności korozyjnej stopów wysokoentropowych w środowisku symulowanych płynów ustrojowych. badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Zbigniew Szklarz 41580
16 Analiza szerokości, anatomii i składu izotopowego przyrostów rocznych Quercus pontica jako źródło informacji o zmianach klimatu Małego Kaukazu w ostatnich stuleciach badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Magdalena Opała-Owczarek 48950
17 Wpływ rodaju mezofazy krzemionkowej i polimerowej na kinetykę transportu substancji aktywnej z powstałego porowatego kompozytu badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Agnieszka Kierys 30250
18 Zastosowanie rozmytego rachunku przedziałowego w systemach wspomagania decyzji oraz do optymalizacji działania klasyfikatorów konsultacje naukowe Uniwersytet Rzeszowski dr Urszula Maria Bentkowska 5390
19 Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSM wyjazd konferencyjny Politechnika Gdańska dr inż. Leszek Jarzębowicz 19910
20 Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasową badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Małgorzata Pająk 18700
21 Analiza chemiczna i mikroskopowa uwodnionych krzemianów wapnia w układzie CaO-SiO2-H2O w materiałach autoklawizowanych o niskiej zawartości wapna (mniej niż 10%) i wysokiej zawartości komponentów szklanych o strukturze amorficznej. staż naukowy Politechnika Świętokrzyska dr inż. Anna Agata Stępień 32082
22 Benzofosfolan-3-ony - synteza i aplikacje w reakcji sprzęgania. badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Sylwia Sowa 49500
23 Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin) badania wstępne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Ilona Weronika Sadok 49500
Nauki o życiu
1 Poszukiwanie pozarybosomalnych partnerów białka uL10 w warunkach stresowych badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Barbara Katarzyna Michalec-Wawiórka 49500
2 Wybrane aspekty dotyczące wykorzystania balona żołądkowego jako metody wspomagającej chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum dr hab. Piotr Jakub Major 49588
3 Analiza funkcjonalna wariantów genów dksA i sanA związanych z niskoadhezyjnym i niskoinwazyjnym fenotypem pałeczek Salmonella Enteritidis. badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Rafał Kolenda 49375
4 Identyfikacja wariantów strukturalnych w genomie ludzkim przy użyciu długich fragmentów z sekwencjonowania następnej generacji, w oparciu o technologię Oxford Nanopore badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Michał Jakub Piętal 47135
5 Analiza transkryptomu drożdży Yarrowia lipolytica w hodowlach z wykorzystaniem mieszanin substratów badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Zbigniew Dawid Lazar 49500
6 Wpływ H. pylori na różnicowanie prawidłowych fibroblastów żołądka szczura w kierunku fibroblastów towarzyszących nowotworom, odpowiedzialnych za przejście epitelialno-mezenchymalne prawidłowych komórek epitelialnych badania wstępne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dr Gracjana Krzysiek-Mączka 49500
7 Wpływ mikropęcherzyków uwalnianych przez komórki dendrytyczne pochodzenia mieloidalnego hodowane w obecności analogów witaminy D na komórki linii białaczkowych. badania wstępne Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Eliza Hanna Turlej 50000
8 Ocena przydatności poszczególnych grup stawonogów lądowych jako bioindykatorów wpływu intensywności wypasu na różnorodność biologiczną w strefie klimatu suchego Mongolii badania pilotażowe Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dr Lech Miłosz Karpiński 18894
9 Rola kinazy Akt w regulacji metabolizmu żelaza w komórkach SH-SY5Y z nadekspresją SOD1 G93A badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Małgorzata Hałoń-Gołąbek 50000
10 Wpływ hipoksji na wybrane parametry fizjologii mózgu i układu sercowo-naczyniowego wyjazd badawczy Gdański Uniwersytet Medyczny dr Marcin Lech Gruszecki 22000
11 Pogłębiona charakterystyka raka jajnika z wykorzystaniem krążącego DNA nowotworowego (ctDNA). badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Magdalena Ratajska 49500
12 Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotną opornością na inhibitory kinaz ścieżki signałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) badania pilotażowe Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Magdalena Olbryt 49500
13 Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną. badania wstępne Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Maciej Świątkiewicz 49476
14 Wpływ leków hipotensyjnych na interakcję komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy. badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Paweł Adam Uruski 49500
15 Bioresorbowalna nanowłóknina do terapii glejaka - optymalizacja struktury włókien dla kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowego badania wstępne Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr Monika Anna Musiał-Kulik 48730
16 Wpływ środka mikrobiologicznego zawierającego Trichoderma Harzianum Rifai szczep T-22 na rozkład substancji czynnych chemicznych środków ochrony roślin badania pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Ewa Szpyrka 43340
17 Charakterystyka biochemiczna szlaków biosyntezy erytrytolu i mannitolu u drożdży z kladu Yarrowia badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Magdalena Rakicka 49500
18 Badanie aktywności fungistatycznej jasmonianu metylu wobec Colletotrichum lupini sprawcy antraknozy łubinu. badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Bartosz Nitkiewicz 31075
19 Wpływ antagonisty receptora mGlu1 na wzmocnienie odpowiedzi przeciwnowotworowej inhibitora kinazy BRAF w modelu komórkowym czerniaka złośliwego. badania wstępne Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Monika Krystyna Woźniak 49500
20 Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego na podstawie analizy wybranych parametrów hemostazy u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym w trakcie terapii indukującej remisję. badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Olga Jankowska-Łęcka 49500
21 Analiza in vitro roli białka ADAM17 w procesach kluczowych dla rozwoju limfangioleiomiomatozy badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Renata Katarzyna Mężyk-Kopeć 47742
22 Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Eugnomini Lacordaire, 1863 (Coleoptera: Curculionidae) wyjazd badawczy Uniwersytet Opolski dr Miłosz Adam Mazur 16061
23 Badanie szlaku biosyntezy IA-myo-inozytolu w nasionach i siewkach kukurydzy (Zea mays) badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Anna Ciarkowska 34210
24 Model regulacji przepływu elektronów przez kompleks cytochromu bc1 wyjazd konferencyjny Uniwersytet Jagielloński dr Robert Ekiert 7150
25 Poszukiwanie czynników spowalniających starzenie wykorzystując model drożdży pączkujących Saccharomyces cerevisiae badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr Mateusz Mołoń 49999
26 Nowe terapie choroby Parkinsona - pochodne ksantyn o dwukierunkowym działaniu badania wstępne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dr Kamil Kuder 38283
27 Wpływ białek wiążących chitynę na aktywność owadobójczą entomopatogenów wykorzystywanych do produkcji biologicznych środków ochrony roślin badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Jakub Baranek 49940
28 Identyfikacja funkcji potencjalnego systemu dwukomponentowego MSMEG6236/6238 u Mycobacterium smegmatis. badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr Anna Żaczek 49999
29 Rola nowych adipokin w patogenezie miażdżycy i "paradoksu otyłości" u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- badanie pilotażowe. badania pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr hab. Anna Szpakowicz 50000
30 Kompleksowa analiza ekspresji i metylacji łagodnych guzów ślinianek badania wstępne Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Maria Kiwerska 50000
31 Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej - ważnego enzymu biotechnologicznego wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Łukasz Pepłowski 24838
32 Rola bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w procesach tolerancji roślin do siedlisk zanieczyszczonych metalami ciężkimi wyjazd badawczy Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Alicja Agnieszka Babst-Kostecka 49907
33 Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex badania wstępne Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agata Gryta 29865
34 Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków? badania wstępne Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr inż. Małgorzata Janina Krześniak 48400
35 Zróżnicowanie przestrzenne mikrobiomu zatok przynosowych w warunkach przewlekłego zapalenia - implikacje dla metod badawczych wymagających hodowli bakterii badania wstępne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dr Joanna Szaleniec 46750
36 Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae) badania wstępne Uniwersytet Gdański dr Przemysław Baranow 25245
37 Identyfikacja i porównanie mikroRNA uczestniczących w odpowiedzi na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w komórkach ziarnistych świni i chomika. badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Nynca 49500
38 Badanie transportu jonów i wody przez nabłonek oskrzelikowy w gradientach osmotycznych - badanie patomechanizmu mukowiscydozy badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Mirosław Artur Zając 49500
39 Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemu badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dr Artur Słomka 48510
40 Ocena wpływu trwałego zanieczyszczenia organicznego PFOS oraz jego wybranych przemysłowych zamienników na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowieka badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Katarzyna Joanna Mokra 49280
41 Wpływ działania sił trakcyjnych na parametry funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa u osób z przewlekłym zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa badania pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Michał Wendt 44605
42 Poszukiwanie spektroskopowych markerów odpowiedzi komórek nowotworowych rdzeniaka zarodkowego na promieniowanie jonizujące. badania pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Jakub Maciej Surmacki 49995
43 Wpływ czynników KRAB-ZNF na profil ekspresji genów raka płuca. badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Marta Gładych 49500
44 Opracowanie metody superrozdzielczej analizy struktury fabryk replikacyjnych badania wstępne Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Małgorzata Alicja Śliwińska 49990

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2018-10-01

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Pomiar i ocena efektywności gospodarowania materiałami w przemyśle. badania wstępne Politechnika Świętokrzyska dr inż. Aneta Agnieszka Masternak-Janus 11660
2 Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu - rola pobudzenia emocjonalnego badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Jerzy Wojciechowski 35651
3 Obozy koncentracyjne w fazie przejściowej. Martwe ciała i sposoby funkcjonowania liminalnego świata. Kwerenda wstępna. kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marta Zawodna-Stephan 20005
4 Zbieżność rozwiązań optymalnych w modelach ekonomicznych - staż naukowy w University of Vigo, Hiszpania staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Marta Kornafel 24462
5 Rola czytelnictwa w wybranych obozach koncentracyjnych - zebranie materiałów źródłowych kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Lucyna Sadzikowska 13145
6 Ewolucja formy miejskiej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - wyniki badania pilotażowego wyjazd konferencyjny Uniwersytet Łódzki dr Bartosz Bartosiewicz 14410
7 Instytucje de iure i de facto z perspektywy ekonomii kosztów transakcyjnych staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Jacek Lewkowicz 24981
8 Badania migracji ludności za pomocą narzędzi ewolucyjnej teorii gier - staż naukowy w INE PAN Warszawa staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Jakub Bielawski 9529
9 Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej kwerenda Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Aysen Kaim 16047
10 Koncepcja modelu raportowania zintegrowanego w świetle paradygmatu pragmatycznego konstruktywizmu wyjazd konferencyjny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Joanna Dyczkowska 7392
11 Platformowe modele biznesowe a prekaryzacja pracy. Na przykładzie kierowców Ubera badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Dominika Polkowska 24090
12 Historiografie feministyczne. Kształtowanie technik narracyjnych we współczesnych teoriach feministycznych wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Katarzyna Agata Szopa 25843
13 Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peru wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Wiesław Więckowski 23034
14 Ultrasonografia w badaniach lingwistycznych. Obrazowanie położenia, ruchów i kształtu języka. staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Monika Łuszczuk 47300
15 Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w wybranych krajach europejskich badania wstępne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Agnieszka Żur 12169
16 Uwarunkowania specyfiki zachowań politycznych mieszkańców województwa śląskiego badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Agnieszka Turska-Kawa 42240
17 Włoska tradycja federalizmu i republikanizmu: historia i współczesność staż naukowy Akademia Ignatianum w Krakowie dr Rafał Lis 43560
18 Rysując feminizm: Alternatywne komiksy kobiece w USA w latach 70. i 80. XX wieku kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Małgorzata Olsza 13547
19 Polskość jako idea emancypacyjna. Pamiętniki chłopskie w kontekście nieformalnych praktyk nabywania tożsamości narodowej badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Michał Stanisław Rauszer 16500
20 Zachowania przestrzenne osób w okresie późnej dorosłości na obszarach zurbanizowanych. Case Study Bydgoszcz. badania wstępne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Iwona Dorota Józefowicz 49742
21 Walory estetyczne łacińskiej poezji pasterskiej - Kalpurniusz Sykulus kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Edyta Maria Gryksa 16269
22 Położenie międzynarodowe II RP i rządu polskiego na emigracji w latach 1937-1943 w świetle dokumentów Anthony'ego J. Drexel Biddle'a kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Krzysztof Siwek 37180
23 Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Anna Głowa 31227
24 Analiza aktywności politycznej posłanek w organach ustawodawczych PRL 1944/45-1989 kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska 15028
25 Odpady komunalne w gminach. Analiza przestrzennego zróżnicowania i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych wyjazd konferencyjny Uniwersytet Łódzki dr Elżbieta Antczak 7590
26 Mentoring jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - badanie pilotażowe. badania pilotażowe Collegium Civitas dr Małgorzata Baran 32120
Nauki o życiu
1 Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny? badania wstępne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Katarzyna Dorota Arczewska 50000
2 Ekspresja kalretikuliny 3 (CRT3) w rosnącej łagiewce pyłkowej Petunia hybrida. badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Piotr Paweł Wasąg 47080
3 Opracowanie nowych i bardziej efektywnych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z wykorzystaniem wirusów onkolitycznych badania wstępne Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dr Łukasz Kuryk 50000
4 Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków. badania wstępne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Jakub Baran 49500
5 Charakteryzacja przemiany nabłonkowo-mezenchymatycznej (EMT) w okołoimplantacyjnym zarodku myszy badania wstępne Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Teresa Filimonow 49995
6 Analiza transkryptomiczna linii pszenżyta o zróżnicowanej odpowiedzi na stres glinowy indukowany niskim pH podłoża. badania wstępne Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Agnieszka Niedziela 49500
7 Zbadanie mechanizmu wyciszenia bakteryjnego genu w transformantach roślinnych na przykładzie lnu badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Aleksandra Anna Boba 49500
8 Identyfikacja nowych czynników molekularnych w etiopatogenezie wad rozwojowych tarczycy z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy genomu badania pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Ewelina Anna Szczepanek-Parulska 50000
9 Mikrofalowa synteza fotosensybiilizatorow ftalocyajninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznej badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Marcin Wierzchowski 46522
10 Analiza polimorfizmu genów warunkujących biosyntezę trichotecenów i zearalenonu u zróżnicowanych geograficznie szczepów Fusarium graminearum sensu stricto badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Katarzyna Anna Bilska 48851
11 Badanie molekularnego mechanizmu działania białka HMGB-1 (High mobility group box 1 protein) w procesie indukowania nadwrażliwości pirogenowej na lipopolisacharyd u szczura badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Jakub Piotrowski 29865
12 Wpływ subinhibicyjnych stężeń ciprofloksacyny na zmienność oportunistycznych patogenów z rodzaju Proteus badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Agnieszka Lidia Zabłotni 49280
13 Rozmieszczenie cytotypów kostrzewy ametystowej Festuca amethystina L. (Poaceae) w Europie badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr hab. Marcin Kiedrzyński 39490
14 Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolu badania wstępne Warszawski Uniwersytet Medyczny dr inż. Małgorzata Czerwonka 44880
15 Wpływ biowęgla na stabilność procesu fermentacji metanowej badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Katarzyna Bułkowska 48785
16 Wykorzystanie systemu CRISPR/Cas9 do ukierunkowanej mutagenezy wybranego genu Gallus gallus domesticus badania wstępne Instytut Biotechnologii i Antybiotyków dr inż. Luiza Chojnacka-Puchta 49500
17 Sekwencjonowanie oraz porównawcza analiza genomu wydajnego producenta celulozy badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Małgorzata Ryngajłło 16786
18 Analiza potencjalnych mechanizmów po-transkrypcyjnej i po-translacyjnej regulacji czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 oraz ich wzajemnych zależności w kontekście heterogenności i chemiooporności komórek raka jajnika in vitro. badania wstępne Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk dr Michał Kiełbik 49800
19 Rola białka klotho w stresie aparatu Golgiego indukowanym antygenami bakteryjnymi badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Jennifer Gabriela Mytych 49995
20 Przygotowanie i charakteryzacja zestawu mutantów Arabidopsis thaliana dla wybranych podjednostek TRAPP - homologów ssaczych białek specyficznych dla kompleksu TRAPP-III. badania wstępne Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Marta Hoffman-Sommer 30430
21 Dynamika zmian apoplastu podatnych i odpornych roślin ziemniaka w odpowiedzi na inokulację wirusem Y ziemniaka (PVY NTN) badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Katarzyna Otulak-Kozieł 47388
22 Analiza kinetyki oddziaływań glikanów klastryny izolowanej z męskiego nasienia z endolektyną DC-SIGN. badania pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Beata Olejnik 41470
23 Wpływ zdalnego hartowania przez niedokrwienie na poziom powysiłkowej reakcji zapalnej oraz stężenie białka prekursorowego amyloidu alfa badania wstępne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Jan Paweł Mieszkowski 49500
24 Badanie reakcji stresowej sarny europejskiej Capreolus capreolus na obszarze farm wiatrowych badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Daniel Klich 46013
25 Sposób żywienia i stan odżywienia a wybrane parametry jakości nasienia - badanie wstępne badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Dawid Madej 49995
26 Poszukiwanie nowych wymiarów zespołu kruchości - ocena potencjału gojenia tkanek miękkich pacjentów w wieku ≥65 lat badania wstępne Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dr hab. Jakub Kenig 49511
27 Molekularna identyfikacja zmian w strukturze mikroorganizmów glebowych na skutek uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810- analiza metagenomiczna badania wstępne Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Ewelina Żmijewska 39930
28 Ocena zdolności białka SIGIRRΔEx8 do wiązania aptameru DNA. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś 49500
29 Staż naukowy w zakresie eksperymentalnych technik mikrochirurgicznych. staż naukowy Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk dr Helena Krystyna Domin 42350
30 Udział receptorów PYR/PYL w regulacji wrażliwości zarodków ziarniaków pszenżyta na ABA badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Justyna Fidler 46332
31 Biodostępność oleosomowych form lipidów. badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Beata Piłat 49940
32 Molekularne podstawy aktywności przeciwnowotworowej nowej grupy bereniloimidazolowych nanokompleksów metali przejściowych (Pt, Pd, Au, Cu) skoniugiwanych z dendrymerem poliamidoaminowym PAMAM drugiej i trzeciej generacji. badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Robert Czarnomysy 50000
33 Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro. badania wstępne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Anna Litwiniuk 49940
34 Podatność komórek dziąsła i więzadła ozębnowego na stymulację wybranymi cytokinami - poszukiwanie czynników wpływających na rozwój chorób przyzębia badania wstępne Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Karol Julian Serwin 49995
35 Ocena wpływu promieniowania UV na fotostabilność retinoidów stosowanych na skórę w obecności substancji promieniochronnych badania wstępne Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dr Agata Kryczyk 46366
36 Morfologia współczesnych Psychodomorpha wskazówką do rozwikłania skomplikowanych zagadek ewolucyjnych i filogenetycznych w obrębie wybranych rodzin Diptera Nematocera. wyjazd badawczy Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Kornelia Maria Skibińska 49995
37 Przeżywalność lekoopornych bakterii i występowanie genów lekooporności w sztucznym śniegu produkowanym z zanieczyszczonych mikrobiologicznie wód powierzchniowych badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń 38069
38 Badania aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej nowych ligandów serotoninowych - pochodnych arylopiperazyny - u zwierząt doświadczalnych. badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Ewa Kędzierska 44000
39 Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążenia badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Jadwiga Sternak 49500
40 Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi. badania pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Diana Massalska 49500
41 Analiza właściwości antybakteryjnych składników jadu kobry plującej Naja ashei badania wstępne Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr Aleksandra Bocian 49500
42 Estry 3-MCPD i 2-MCPD jako markery zafałszowania olejów i produktów spożywczych. badania wstępne Politechnika Gdańska dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska 39600
43 Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne badania wstępne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Anna Maria Pytlak 49654
44 Modelowanie kinetyki kiełkowania i inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus w sokach jabłkowych pod wpływem działania wysokiego ciśnienia hydrostatycznewgo i ultradźwięków. badania wstępne Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego dr inż. Izabela Anna Porębska 35000
45 Ocena statusu BRCA1/2 oraz białka CTCF w raku pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę (≤T2). badania wstępne Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Michał Daniel Szymański 49500
46 Wykorzystanie badań molekularnych do oceny występowania wybranych gatunków pierwotniaków oraz Nosema sp. u czerwiu i pszczół. badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Maria Michalczyk 49995
Nauki ścisłe i techniczne
1 Transparent ceramics based on improved HP and SPS method badania wstępne Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Natalia Miniajluk 31020
2 Synteza i charakterystyka tia-dipirometenu - prekursora dla nowej grupy związków typu BODIPY badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Arkadiusz Konrad Gut 49830
3 Wpływ wilgotności powietrza na proces chłodzenia układów elektronicznych badania pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Marcin Kałuża 49302
4 Integracja grafowych modeli danych konsultacje naukowe Uniwersytet w Białymstoku dr inż. Dominik Tomaszuk 14140
5 Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowych badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Iwona Ostolska 49390
6 Mieszana walencyjność Fe w krzemianach warstwowych badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Mariola Wioletta Kądziołka-Gaweł 44110
7 Grupy polskie jako grupy automorfizmów modeli badania wstępne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Maciej Malicki 25300
8 Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią mas badania pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Katarzyna Macur 49775
9 Wytwarzanie cienkich warstw kompozytowych na bazie azotku miedzi z zastosowaniem łączonych technik chemicznych oraz ich charakteryzacja wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Robert Szczęsny 23397
10 Selektywne polerowanie elektrochemiczne stali stopowej typu 304 w przyjaznej środowisku mieszaninie eutektycznej chlorku choliny z kwasem szczawiowym lub cytrynowym. badania wstępne Politechnika Wrocławska dr Juliusz Winiarski 36179
11 Rozwój wydm embrionalnych na plaży jako efekt oddziaływania roślinności pionierskiej - rejony i tempo odbudowy na polskim wybrzeżu po katastrofalnych spiętrzeniach sztormowych z sezonu 2016/17 badania wstępne Uniwersytet Szczeciński dr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz 28600
12 Badanie trwałości tiolaktonu homocysteiny (HTL) w ślinie badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Justyna Piechocka 49566
13 Analiza eksperymentalna i numeryczna uszkodzenia oraz zniszczenia w metalach badania wstępne Politechnika Poznańska dr hab. inż. Tomasz Jankowiak 34757
14 Badanie wpływu zmiany geometrii generatora worteksowego na wybrane parametry wirów pierścieniowych badania wstępne Politechnika Częstochowska dr inż. Konrad Gruszka 46200
15 Adsorpcja porfiryn na powierzchni Au(110): wpływ struktury atomowej podłoża na uporządkowanie warstw molekularnych. badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Edyta Lament 38379
16 Wyjazd na konferencję międzynarodową w Darmstadt w Niemczech i prezentacja wyników analiz temperatur powietrza i wody metodą falkową i metodą EMD. wyjazd konferencyjny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Mariola Urszula Kędra 7207
17 Optymalizacja Sieci Sterowanych Programowo ze względu na pobór energii i wymagania nowoczesnych usług. staż naukowy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Piotr Boryło 28826
18 Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w złożonych modelach biofizycznych. wyjazd konferencyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Andrzej Tomski 13212
19 Naturalne i wymuszone powstawanie aerozoli solankowych w rożnych warunkach pogodowych badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Monika Panfil 24506
20 Wpływ optycznych i elektrycznych parametrów podwójnej warstwy ITO na rezystancję kontaktów wytwarzanych w niskotemperaturowych procesach metalizacji badania pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Małgorzata Monika Musztyfaga-Staszuk 18700
21 Dyssypacja energii odkształcenia plastycznego w okolicach koncentratorów naprężeń występujących w materiałach kompozytowych badania wstępne Politechnika Białostocka dr inż. Grzegorz Rogowski 26400
22 Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowej badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Marcin Wardach 27500

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2018-10-19

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Potencjalna rola EZH2 jako koaktywatora receptora androgenowego w regulacji ekspresji genów związanych z proliferacją i przejściem epitelialno-mezenchymalnym w potrójnie negatywnych rakach piersi badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Ewa Forma 49940
2 Cytomolekularna analiza częściowych mieszańców owsa i kukurydzy badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dominika Ewa Idziak-Helmcke 49500
3 Ocena potencjału konsorcjum bakteryjnego do degradacji bisfenolu A i S w środowisku wodnym z uwzględnieniem jego wpływu na bioróżnorodność mikroorganizmów autochtonicznych badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Magdalena Maria Noszczyńska 49500
4 Pamięć epigenetyczna indukowana stresem hipoksji u Solanum lycopersicum L.: analiza wzoru metylacji DNA genu niesymbiotycznej hemoglobiny klasy I (nsHb1) badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Małgorzata Barbara Czernicka 50000
5 Fotochromowe przełączniki molekularne jako ligandy ryboprzełączników. badania wstępne Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej dr inż. Filip Artur Stefaniak 21670
6 Znaczenie epigenetyki w patomechanizmie różnic fenotypowych w cukrzycy MODY badania wstępne Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dr hab. Magdalena Maria Szopa 46959
7 Różnorodność, zbiorowiska oraz specyficzność żywicielska grzybów endofitycznych zasiedlających wybrane gatunki wątrobowców naziemnych (Marchantiophyta) badania pilotażowe Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Beata Cykowska-Marzencka 49986
8 Identyfikacja i analiza substratów komórkowych roślinnego białka DXO1. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Agnieszka Krystyna Gozdek 49280
9 Mechanizmy dobierania się ptaków w pary w oparciu o geny odporności wrodzonej badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Patrycja Maria Podlaszczuk 49500
10 Wzajemne relacje apoptozy i autofagii limfocytów T krwi obwodowej w zaburzeniach depresyjnych. badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Krzysztof Pietruczuk 50000
11 Izolacja litycznych bakteriofagów zakażających kliniczne szczepy Clostridium difficile badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr hab. Krzysztof Hinc 36300
12 Molekularne testy diagnostyczne do identyfikacji gatunków pasożytów wewnętrznych łosia (Alces alces) badania wstępne Uniwersytet w Białymstoku dr Magdalena Świsłocka 49995
13 Wiązanie kwasów żółciowych przez składniki owoców z rodziny Ribes - badania in vitro badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Małgorzata Maria Redzynia 49995
14 Ocena udziału sestryn w odpowiedzi adaptacyjnej do warunków krótkotrwałej restrykcji kalorycznej w modelu szczura badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Agata Wrońska 50000
15 Ocena roli miR-24 w procesie włóknienia tkanki wątrobowej pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. badania pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Małgorzata Blatkiewicz 49500
16 Ocena wpływu alfa-ketoglutaranu (AKG) na poziom i aktywność neutralnej endopeptydazy (NEP) w komórkach nowotworowych. badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Magdalena Mizerska-Kowalska 49500
17 Poszukiwanie mutacji w chorobach neurodegeneracyjnych u pacjentów z pojedynczym wariantem genu TREM2 badania wstępne Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Beata Joanna Pepłońska 50000
18 EPIP - kluczowy element molekularnego szlaku regulującego odcinanie kwiatów u łubinu żółtego badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Emilia Wilmowicz 48840
19 Aktywacja struktur podkorowych na skutek stymulacji systemu melanopsynowego u człowieka. staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Aleksandra Domagalik-Pittner 40047
20 Zastosowanie technik ukierunkowanego transferu z użyciem ultradźwięków i modyfikacji peptydowych w modelu lipofekcji opartym na poliprenolach staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Monika Rak 49500
21 Strategie pokarmowe wiewiórek w Łazienkach Królewskich badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Dagny Natalia Krauze-Gryz 49500
22 Ocena przydatności bakteryjnej biocelulozy jako matrycy do hodowli wysoko produktywnych komórek roślinnych na przykładzie Chelidonium majus badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Adam Feliks Junka 49500
23 Rola ceramidu w rozwoju zmian neurodegeneracyjnych w hipokampie w następstwie cukrzycy badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Urszula Baranowska 50000
24 Wpływ solaryzacji na mikrobiotę gleb szkółek leśnych badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Marta Bełka 48785
25 Zmiany w proteomie nasion podczas kiełkowania w odpowiedzi na zanieczyszczenia jonami ołowiu badania wstępne Uniwersytet w Białymstoku dr Aleksandra Maria Staszak 49995
26 Wpływ cyklofosfamidu i krwiotwórczych komórek macierzystych (odnowa układu białokrwinkowego) na aktywację i różnicowanie mikrogleju u szczurów z alergicznym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego. badania pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Kaja Kasarełło 49500
27 Rola enzymów odpowiedzialnych za tworzenie siarkowodoru w patogenezie ostrego zapalenia trzustki u szczurów. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dr Patrycja Bronowicka-Adamska 48895
28 Ocena objawów abstynencji po odstawieniu 4-chlorometkatynonu (4-CMC) i 4-metoksypirolidynopentiofenonu (4-MeO-PVP) badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Jakub Łukasz Wojcieszak 27665
29 Ocena wpływu adenozyny na metabolizm lipidów w wątrobie na modelu mysim. badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Agnieszka Chomiczewska 49832
30 Ocena aktywności cytostatycznej i proapoptycznej estrów kwasu glicyretynowego badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Barbara Wicher 49940
31 Charakterystyka kompleksu chloroplastowej dehydrogenazy NADH (NDH) u chwastnicy jednostronnej w wysokim natężeniu światła badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Wioleta Paulina Wasilewska-Dębowska 43934
32 Analiza mutacji genów BRCA w odniesieniu do profilu transkryptomicznego płytek krwi u chorych na raka jajnika badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Anna Maria Supernat 49500
33 Klonowanie, ekspresja, oczyszczanie i wstępne badania krystalograficzne wybranych białek Komagataeibacter, mających wpływ na syntezę nanocelulozy bakteryjnej o określonych właściwościach badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Izabela Szymczak 47300
34 Wykorzystanie metody opartej na systemie CRISPR-Cas do badania interakcji transportera sacharozy StSUT4 z receptorem etylenu badania wstępne Uniwersytet Gdański dr Izabela Anna Chincinska 50000
35 Wpływ tymochinonu (ang. thymoquinone) na ekspresję cząsteczek miRNA, modulujących rozwój raka gruczołu sutkowego psa (Canis lupus familiaris) w modelu doświadczalnym z użyciem Danio pręgowanego (Danio rerio). badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Małgorzata Maria Chmielewska-Krzesińska 49995
36 Pochodzenie populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski w I-IV w. n. e. - wstępna analiza izotopowa strontu badania wstępne Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Małgorzata Marcinkowska-Swojak 46420
37 Ekspresja wybranych transporterów leków w nerkach badania wstępne Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Joanna Maria Łapczuk-Romańska 49500
38 Ocena potencjału biotechnologicznego mikrobiomu borowiny leczniczej ze złoża "Kołobrzeg" badania wstępne Uniwersytet Szczeciński dr Anna Wierzbicka-Woś 49995
39 Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie w rozstrzyganiu kwestii ewolucyjnych i filogeograficznych na przykładzie krytycznego rodzaju Oenothera L. (Onagraceae) badania wstępne Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Monika Woźniak-Chodacka 48568
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiej wyjazd konferencyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Andrzej Bogumił Jakubowski 6754
2 Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe badania pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Wiktor Razmus 10670
3 Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. badania wstępne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Paweł Stróżak 48290
4 Wpływ foresightowej dojrzałości kompetencyjnej na oburęczność organizacyjną badania wstępne Politechnika Białostocka dr Anna Kononiuk 35530
5 Elektryfiakcja i symbolika elektyczności w projekcie modernizacyjnym II Rzeczpospolitej kwerenda Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dr Filip Burno 5850
6 Wykorzystanie metod badań socjologicznych w badaniach użytkownika - badanie wstępne zastosowania teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologicznej poza nauką badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Seweryn Albert Rudnicki 33660
7 Życie religijne dwudziestowiecznych polskich ludowych wizjonerek w świetle zgromadzonych danych zastanych kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Maciej Krzywosz 7320
8 Zasady konfiskaty korzyści z przestępstwa w prawie karnym francuskim, niemieckim oraz angielskim. kwerenda Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Ariadna Helena Ochnio 11345
9 Identyfikacja determinant i skutków porażek przedsiębiorców społecznych badania pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Martyna Julia Wronka-Pośpiech 37598
10 Budowa i weryfikacja skal pomiarowych wiedzy subiektywnej klienta badania pilotażowe Akademia Leona Koźmińskiego dr Przemysław Tomczyk 29700
11 Antyczne Nikonion - analiza i weryfikacja danych z badań archeologicznych 1957-2013 wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Inga Berenika Głuszek 33576
12 Umasowienie elit a misja uniwersytetu w teorii Jose Ortegi y Gasseta kwerenda Akademia Ignatianum w Krakowie dr Jarosław Charchuła 7370
13 Postawy wobec pomocy psychologicznej on-line osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. wyjazd konferencyjny Uniwersytet Szczeciński dr Magdalena Mirosława Chęć 7755
14 Sekstusa Empiryka wykładnia rozumiania filozofii Ksenofanesa z Kolofonu wyjazd konferencyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Sebastian Remigiusz Śpiewak 10002
15 Polskie życie teatralne w Petersburgu 1905-1917 kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Alicja Kędziora 21277
16 Republican Moves: The Dutch Roots of Modern Kinesis (Republikańskie poruszenie: niderlandzkie korzenie nowoczesnej kinesis) - badania wstępne badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr hab. Wojciech Klimczyk 9487
17 Postawy motywacyjne wobec podatków - adaptacja kwestionariusza V. Braithwaite do warunków polskich badania wstępne Akademia Leona Koźmińskiego dr Sabina Kołodziej 20295
18 Wyjazd badawczy do głównych organizacji ruchu Fair Trade w celu przeprowadzenia badań jakościowych na temat barier rozwoju inicjatywy Fair Trade i osiągania jej podstawowych celów oraz możliwości ich likwidacji. wyjazd badawczy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Magdalena Kamila Śliwińska 10600
19 Gdańskie protestanckie kazania pogrzebowe (1586-1746) w ujęciu tekstologicznym kwerenda Uniwersytet Gdański dr Dominika Janus 10490
20 Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo - wyjazd badawczy wyjazd badawczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Andrzej Marian Szabaciuk 21949
21 Transgraniczne sprawy rodzinne pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Brexit i co dalej? kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Anna Juryk 32488
22 Stronniczość polityczna w mediach - doskonalenie metod badań zawartości i wpływu mediów staż naukowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Rafał Klepka 8014
23 Buriacki szamanizm w Mongolii. Problemy odrodzenia i instytucjonalizacji etnicznego systemu wierzeń w społeczeństwach współczesnych. wyjazd badawczy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Wojciech Połeć 49821
24 Arystotelizm i praktyki samokształcenia w XVI-wiecznej Europie Środkowowschodniej: wstępne badania nad wybranymi rękopisami uczniów powstałymi podczas studiów zagranicznych kwerenda Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. Valentina Lepri, prof. nadzw. IFiS PAN 28693
25 Juliusza Mieroszewskiego rozważania o miejscu Polski w Europie i na świecie. Kwerenda archiwalna. kwerenda Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Zbigniew Łysek 12600
26 Wirtualna śmierć realne konsekwencje - efekty śmierci bohatera w grze wideo w świetle Teorii opanowania trwogi. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Agnieszka Natalia Strojny 24288
27 Habitus klasowy imigrantów z krajów postkomunistycznych w Wielkiej Brytanii kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Przemysław Sadura 49170
28 Rekonstrukcja archiwum rodowego - model Archiwum Lehndorffów kwerenda Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Anna Żeglińska 8712
29 Filozofia i retoryka w "Rozmyślaniach" Marka Aureliusza kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Krzysztof Łapiński 8800
30 U podstaw filozoficznego ujęcia zjawiska gier - niepublikowana spuścizna Bernarda Suitsa w archiwum Uniwersytutu Waterloo kwerenda Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie dr Filip Kobiela 13120
31 Malarz Joseph Prechtl i jego twórczość w świetle źródeł kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska 16908
32 Społeczna opowiedzialność biznesu a prawa człowieka: prezentacja wstępnych wyników badań w zakresie koncepcji "należytej staranności" spółek w respektowaniu praw człowieka na Światowym Kongresie w Lucernie, Szwajcaria. wyjazd konferencyjny Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu dr Izabela Magdalena Schiffauer 9258
33 Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. wyjazd konferencyjny Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Małgorzata Łysiak 8910
34 Cechy wymowy języka polskiego u Ukraińców przebywających w Polsce badania pilotażowe Politechnika Koszalińska dr Jolanta Sypiańska 11257
35 Wpływ wykluczenia społecznego na poczucie autentyczności. Wstępne badania eksperymentalne. badania wstępne Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Dominik Borawski 32219
36 Techniki tłumaczeniowe stosowane w przekładzie terminów nieprzystających - prawo karne Polski oraz Zjednoczonego Królestwa. badania pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Anna Maria Kizińska 9636
37 W poszukiwaniu mistycznych tradycji sahajiya w Bengalu - zapomniane teksty ezoteryczne w zbiorach manuskryptów Indii i Bangladeszu. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Michał Panasiuk 15469
38 The Danube Underwater Heritage. Nieinwazyjne badania podwodne wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego na terenie Delty Dunaju wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Martin Lemke 49322
39 Udział organizacji profesjonalnych w wykonywaniu wybranych zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami. staż naukowy Politechnika Warszawska dr Dorota Izabella Wilkowska-Kołakowska 24197
40 Fiński model społeczno-polityczny. Studium socjologiczne wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Wojciech Woźniak 23760
41 Porządek symboliczny a socjologia - przegląd literatury kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Krzysztof Ryszard Świrek 19880
42 Jakość relacji w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej badania wstępne Politechnika Białostocka dr Urszula Kobylińska 10715
43 Wszczęcie w stosunku do państwa członkowskiego procedury ochrony wartości (art. 7 TUE) a uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w UE wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Ewa Joanna Kamarad 23622
44 Przejawy eksternalizacji tożsamości etnicznej w przestrzeni wybranych miast na obszarze Bałkanów Zachodnich badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Valentin Todorov Mihaylov 10330
45 Transformacja zdolności naturalnych w talent. Retrospektywne badania polskich arcymistrzów i arcymistrzyń szachowych. badania wstępne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Alicja Baum 46266
Nauki ścisłe i techniczne
1 Kontrola własności nadprzewodników wysokotemperaturowych za pomocą światła staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Ravindra Witold Chhajlany 49126
2 Poszukiwanie sygnatury radiomicznej złośliwych nowotworów płuc, z wykorzystaniem analizy obrazów niskodawkowej tomografii komputerowej. staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Franciszek Binczyk 36282
3 Badania pilotażowe wpływu naprężeń ścinających i czasu ich oddziaływania na degradację czynnika von Willebranda badania pilotażowe Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z Religi dr inż. Maciej Gawlikowski 49335
4 Wyjazd konsultacyjny konsultacje naukowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Damian Nieckarz 7700
5 Charakterystyka fizykochemiczna koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych dla potencjalnych zastosowań w katalizie. konsultacje naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Mateusz Piotr Penkala 11616
6 Modelowanie Matematyczne z Wykorzystaniem Rachunku na Miarach wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Hanna Wojewódka 11385
7 Synteza nowych fluoroforów na drodze katalizowanej Pd(II) aktywacji wiązań C-H amidów pirenowych i 2,7-ditertbutylopirenowych prowadzonej w warunkach reakcji Fujiwara-Moritani badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Anna Maria Wrona-Piotrowicz 49500
8 Analiza zjawiska przepływu w odpylaczach cyklonowych z zastosowaniem metody anemometrii obrazowej (DPIV - Digital Particle Image Velocimetry) badania pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Marek Wasilewski 13200
9 Badanie przemian fazowych cienkich warstw blend typu polimer:fulleren metodą zmienno-temperaturowej elipsometrii spektroskopowej badania wstępne Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Barbara Hajduk 49500
10 Odporność splątania w układach wielocząstkowych na lokalny szum - wyjazd badawczy do ICFO - The Institute of Photonic Sciences wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Maciej Demianowicz 40322
11 Minimalizacja katalitycznego wpływu matrycy nieorganicznej oraz jej rola w detekcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą Py-GC-FID/MS jako sprzężonej techniki analizy ciała stałego badania wstępne Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Marcin Mateusz Sajdak 40700
12 Wpływ struktury oraz kompozycji materiału roślinnego na ekstrakcję wybranych związków biologicznie aktywnych badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Katarzyna Rafińska 45265
13 Pomiar stężeń aktywności izotopów: 238U, 234U oraz stosunku 234U/238U w węglu kamiennym i produktach jego spalania w różnych reżimach technologicznych badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agata Magdalena Walencik-Łata 12815
14 Synteza, zagęszczanie oraz badania strukturalne i mikrostrukturalne tetraedrytów siarczkowych i fosforkowych do zastosowań termoelektrycznych badania pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Juliusz Leszczyński 49500
15 Określenie zmienności wskaźnika LAI różnych typów pokrycia roślinnego jako parametru umożliwiającego ocenę ewapotranspiracji rzeczywistej badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Mariusz Tomasz Siedlecki 6358
16 Nowe katalizatory Irydowe z asymetrycznym ligandem N-hetorocyklicznym do wzmocnienia sygnału NMR metodą SABRE. badania wstępne Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Adam Mames 45100
17 Zastosowanie metody 2D-NMR do badania struktury szkieł układu Li2O-Al2O3-B2O3-TiO2-P2O5 oraz procesu ich krystalizacji. wyjazd badawczy Politechnika Warszawska dr Wioleta Ślubowska 8525
18 Optymalizacja topologii struktur sprężystych metodą automatu komórkowego adaptowanego do nieregularnych siatek elementów skończonych. staż naukowy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Katarzyna Tajs-Zielińska 11929
19 Wykładnik Łojasiewicza wielomianów rzeczywistych i zespolonych. konsultacje naukowe Uniwersytet Łódzki dr Grzegorz Oleksik 9108
20 Nowe metody stabilizacji rodników semichinonowych jako droga do potencjalnych funkcyjnych materiałów. Badania wstępne badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Maciej Witwicki 40700
21 Analiza wpływu sposobów wywoływania wrzenia w przepływie w minkanale na intensywność wymiany ciepła i powstawanie niestabilności związanych z początkiem przemiany fazowej badania wstępne Politechnika Świętokrzyska dr hab. Beata Maciejewska 35200
22 Polimorfizm kompleksów molekularnych N1-benzoilohydrazonu pirydylo-2-karboksyaldehydu z alifatycznymi kwasami dikarboksylowymi wyjazd badawczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Liliana Agnieszka Mazur 44242
23 Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego badania pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Małgorzata Szopińska 47894
24 Interdyscyplinarny eksperyment lizymetryczny na odpadach komunalnych o zróżnicowanym dostępie do tlenu. badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dominika Anna Dąbrowska 47674
25 Zlodowacenie Gór Rodniańskich (Karpaty Wschodnie, Rumunia) podczas maksimum ostatniego zlodowacenia badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Piotr Kłapyta 9427
26 Polimery tworzone z udziałem fulerenów oraz metali przejściowych jako sorbenty wodoru badania wstępne Uniwersytet w Białymstoku dr Emilia Grądzka 44000
27 Anizotropia rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych stopów tytanu Ti6Al4V otrzymywanych za pomocą druku 3D badania wstępne Politechnika Białostocka dr inż. Anna Falkowska 42416
28 Środowiskowe czynniki wpływające na własności stali o podwyższonej wytrzymałości poddanej działaniu spawalniczego cyklu cieplnego badania wstępne Politechnika Gdańska dr inż. Aleksandra Świerczyńska 22262
29 Pasywująco-antyrefleksyjne warstwy podwójne Al2O3/TiO2 dla ogniw fotowoltaicznych o podwyższonej sprawności. badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Barbara Agnieszka Swatowska 31900

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2018-11-19

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta - rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus? badania wstępne Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Bielański 48020
2 Ocena możliwości wykorzystania systemu CRISPR III-A jako narzędzia inżynierii genomowej. badania wstępne Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk dr Dawid Paweł Grzela 50000
3 Ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa u młodych dorosłych (AYA T-ALL): charakterystyka na poziomie transkryptomu miRNA badania wstępne Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr Małgorzata Agnieszka Dawidowska 49542
4 Wpływ drapieżnictwa i presji antropogenicznej na skład diety jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Puszczy Białowieskiej: analiza DNA-metabarcoding wyjazd badawczy Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk dr Marcin Churski 43604
5 Poszukiwanie mechanizmu hamowania procesu retrakcji skrzepu i fibrynolizy u chorych na astmę. Rola dysmutazy ponadtlenkowej, mieloperoksydazy i mitochondriów płytkowych. badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska 50000
6 Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców badania wstępne Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agata Aleksandra Leszczuk 44000
7 Ocena możliwości zastosowania funkcjonalizowanych jedwabnych sfer w leczeniu raka płuca badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Anna Katarzyna Florczak 49500
8 Wpływ energii mechanicznej dostarczonej za pomocą ultradźwięków na charakterystykę fizykochemiczną surowców roślinnych bogatych w białko i skrobię. badania wstępne Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. inż. Joanna Paulina Harasym 50000
9 Analiza składu jakościowego wydzielin grzybów mikroskopowych wyizolowanych ze środowisk związanych z węglem kamiennym. badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Piotr Krzysztof Siupka 49940
10 Modelowanie wzrostu roślin rolniczych za pomocą programu DSSAT. konsultacje naukowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Elżbieta Wójcik-Gront 18909
11 Pozyskanie izoform białek PR-10 z dziurawca zwyczajnego, jako potencjalnych receptorów melatoniny i mediatorów przekazu sygnału hormonalnego, oraz wstępna charakterystyka krystalograficzna ich kompleksów z naturalnymi ligandami badania wstępne Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Śliwiak 49500
12 Poszukiwanie szczepów pleśni zdolnych do syntezy oksydazy glicerolowej oraz charakterystyka enzymu badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr Daniel Broda 49940
13 Wpływ polimorfizmu angiopoetyny 1 i angiopoetyny 2 oraz mechanizmów epigenetycznych na zanik naczyń mikrokrążenia i zaburzenia angiogenezy u pacjentów z twardziną układową. badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Małgorzata Michalska-Jakubus 49929
14 Znaczenie oksydacji lipidów tkankowych w procesie nowotworowym z uwzględnieniem suplementacji diety wybranymi surowcami roślinnymi - badania wstępne na modelu raka sutka. badania wstępne Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Agnieszka Białek 44684
15 Gatunki inwazyjne jako żywiciele patogenów transmitowanych przez kleszcze a "efekt rozcieńczenia" badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Joanna Małgorzata Hildebrand 49775
16 Wpływ zmiennego pola magnetycznego na proces gojenia ran badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr hab. inż. Rafał Mariusz Rakoczy 49995
17 Biomechanika zespolenia złamania przezkrętarzowego kości udowej z zastosowaniem wzmocnienia zespolenia kablem. badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Marcin Andrzej Ceynowa 19800
18 Ekspresja białka STING w błonie śluzowej żołądka oraz limfocytach i monocytach krwi obwodowej u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori: korelacja z parametrami zapalenia śluzówki żołądka i dystrybucją limfocytów regulatorowych. badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy dr Anna Helmin-Basa 49962
19 Taksonomia integratywna w ocenie bioróżnorodności na przykładzie krewetek słodkowodnych (Malacostraca, Decapoda, Caridea) Europy. badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Aleksandra Ewa Jabłońska 49814
20 Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych badania wstępne Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Piotr Bulak 49665
21 Wpływ suplementacji diety wybranymi pierwiastkami na rozwój pszczoły miodnej staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Aneta Agnieszka Ptaszyńska 46959
22 Ekspozycja gniazd w mikroskali i behawior jako determinanty sukcesu gniazdowego ptaków żyjących intensywnym w krajobrazie rolniczym badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Zbigniew Kwieciński 50000
23 Badanie poziomu metylacji DNA u regnerantów jeczmienia (Hordeum vulgare L.) w oparciu o metodę DArTseq-met badania wstępne Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Renata Orłowska 50000
24 Wpływ kwasu kynureninowego na parametry morfologiczne i biochemiczne otyłości w modelu u Danio pręgowanego (Danio rerio) wyjazd badawczy Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Katarzyna Aleksandra Smolińska 49998
25 Wpływ aplikacji bradyrizobiowych czynników Nod na poziom syntezy alkaloidów chinolizydynowych w różnych odmianach łubinu. badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Dominika Kidaj 27170
26 Zastosowanie mezoporowatej krzemionki jako nośnika dla trudnorozpuszczalnej substancji leczniczej badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Małgorzata Zofia Geszke-Moritz 49467
27 Ocena ekspresji długich niekodujących RNA (lncRNA) we wczesnych stadiach zaawansowania gruczolakoraka płuca (AC) badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Anetta Sulewska 50000
28 Nowatorskie inhibitory punktów kontrolnych - aptamery PD1 w terapii nowotworowej badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Stanisław Malicki 49500
29 Wpływ treningu równowagi na poziom wybranych czynników neurotroficznych, wskaźników pro- i przeciwzapalnych u osób starszych zdrowych i osób z Chorbą Parkinsona badania wstępne Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie dr Jadwiga Szymura 49940
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Skłonność do inwestowania w spółki o niestereotypowych cechach: moderujący wpływ potrzeby domknięcia poznawczego i presji czasowej badania wstępne Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Paweł Adam Niszczota 29170
2 Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku - kwerenda kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ks. dr Krzysztof Mirosław Smykowski 8648
3 Nowa myśl religijna szyickich uczonych we współczesnym Iranie konsultacje naukowe Uniwersytet Warszawski dr Magdalena Rodziewicz 12672
4 Zagadnienia wyceny instrumentów pochodnych na rynkach niepłynnych - staż naukowy w IM PAN Warszawa staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Agnieszka Anna Rygiel 13200
5 Polityka kulturalna jako mechanizm działań podporządkowania w polityce ZSRR w latach 1955-1957/1958. Przypadek Polski i Jugosławii. badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Mateusz Jakub Sokulski 31201
6 Media społecznościowe a efektywność ekonomiczna hoteli. Kontekst miejski badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Tomasz Napierała 26081
7 Badania izotopowe kopalnych szczątków pszenicy z Niżu Polskiego badania pilotażowe Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Katarzyna Rennwanz 25542
8 Republika Federalna Niemiec w polskiej publicystyce politycznej (1965-1972). Rola dziennikarzy we froncie ideologiczno-propagandowym w świetle niemieckich archiwów państwowych kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Anna Patecka-Frauenfelder 43832
9 Finansowe konsekwencje ograniczania korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorców z osłon podatkowych na odsetkach badania wstępne Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Anna Leszczyłowska 31900
10 Ocena dokładności reguł klasyfikacji transakcji: porównanie wyników dla giełd w Pradze, Warszawie i Budapeszcie wyjazd konferencyjny Uniwersytet Gdański dr Sabina Nowak 7172
Nauki ścisłe i techniczne
1 Warunek gęstości miary w zanurzeniach przestrzeni Sobolewa wyjazd badawczy Politechnika Warszawska dr Przemysław Górka 13791
2 Rozpoznanie molekularne kwasu foliowego i antyfolianów przez neutralne receptory na bazie mocznika i cukrów prostych badania wstępne Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Magdalena Ceborska 39380
3 Prezentacja wyników badań oddziaływań międzyatomowych w podwójnej pułapce magnetooptycznej Rb-Hg wyjazd konferencyjny Uniwersytet Opolski dr Marcin Witkowski 8470
4 Światłowodowe źródła wysokoenergetycznych impulsów w paśmie 1 μm badania wstępne Politechnika Wrocławska dr inż. Karol Krzempek 49500
5 Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeń wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr Mateusz Zawadzki 49996
6 Zastosowanie opracowanej procedury prognozowania do prognozowania krajowych skal czasu UTC(k) realizowanych w oparciu o masery wodorowe wyjazd konferencyjny Uniwersytet Zielonogórski dr inż. Łukasz Paweł Sobolewski 16170
7 Zastosowania układów dynamicznych w biomedycynie staż naukowy Politechnika Łódzka dr Katarzyna Małgorzata Szymańska-Dębowska 39617
8 Nakrycia Kleina krzywych genusu 2. wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Borówka 35002
9 Poszukiwanie nowych ketosteroidowych dehydrogenaz bakteryjnych katalizujących utleniające odwodornienie steroidów badania wstępne Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Maria Wojtkiewicz 46920
10 Ocena stopnia zanieczyszczenia mięsa pozyskanego ze zwięrząt łownych, w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego, na podstawie wyników oznaczenia zawartości wybranych metali i ich organicznych form badania wstępne Politechnika Gdańska dr Małgorzata Helena Rutkowska 35200
11 Heterogeniczne katalizatory typu hydrotalkitu w reakcji Bayera-Villigera utleniania steroidów do laktonów przy użyciu nadtlenku wodoru jako utleniacza. badania wstępne Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Robert Jan Karcz 47300
12 Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości staż naukowy Uniwersytet Morski w Gdyni dr hab. inż. Joanna Elżbieta Brzeska 40700

Lista rankingowa nr 6

Data opublikowania: 2018-12-05

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Ocena toksyczności in vitro heterocyklicznych amin aromatycznych, ich mieszanin z wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz przetworzonych produktów mięsnych badania wstępne Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Sylwia Stypuła-Trębas 48734
2 Identyfikacja funkcji małego niekodującego RNA powstającego w odpowiedzi na uszkodzenia DNA (ang. DNA damage response RNA, DDRNA). badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr Iwona Maria Rzeszutek 49995
3 Badanie mechanizmów kompleksów metali z lipopeptydowymi biosurfaktantami na wirulencję grzyba Candida albicans badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Tomasz Wojciech Janek 49500
4 Rola czynników jądrowych I (NFIA i NFIB) w rozwoju trzustki badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Wojciech Jan Szlachcic 49500
5 Epidemiologia genomiczna pałeczek Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC w Polsce w latach 2016-2018. badania wstępne Narodowy Instytut Leków dr Anna Baraniak 49500
6 Oddziaływania z wodą jako wskaźnik zmian właściwości bezglutenowego makaronu ryżowego wzbogacanego składnikami pochodzącymi z jaj badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr Magdalena Witek 35145
7 Wstępna charakterystyka funkcji białka błonowego ERD6 w transporcie glukozynolanów w odporności Arabidopsis na infekcje badania wstępne Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Marta Pastorczyk 49500
8 Sukcesja wtórna fitoplanktonu w okresowych zbiornikach wodnych: wpływ temperatury i fotoperiodu na strukturę zbiorowisk badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Sofia Celewicz 6897
9 Zróżnicowanie genetyczne i ewolucja molekularna rodzaju Colobanthus w oparciu o sekwencje genomu chloroplastowego badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Piotr Paweł Androsiuk 49500
10 Modelowanie kierunków oraz tempa zmian w lasach na gruntach porolnym staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr inż. Katarzyna Staszyńska 21435
11 Zastosowanie techniki wysokich ciśnień hydrostatycznych do redukcji immunoreaktywności białek fermentowanego ciasta pszennego badania wstępne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Katarzyna Stasiewicz 49500
12 Kontakty domen strukturalnych chromatyny badane metodą GAM. Staż naukowy w laboratorium profesor Any Pombo w Berlinie. staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Teresa Jadwiga Szczepińska 50000
13 Ocena wpływu 5- fenoksyfenylo-5-alkiloaminoazotanów kwasu barbiturowego na ochronę serca przed uszkodzeniem w wyniku niedokrwienia i reperfuzji. badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Iwona Dorota Bil-Lula 50000
14 Udział cząsteczek sygnałowych w odpowiedzi obronnej łubinu na patogena grzybowego Colletotrichum gloeosporioides - sprawcę antraknozy badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Magda Anna Formela-Luboińska 46970
15 Wstępna ocena właściwości octów fermentowanych z owocow i ziół: skład oraz właściwości przeciwutleniające i genoprotekcyjne w porównaniu do maceratów octowych. badania wstępne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dr Małgorzata Anna Kalemba-Drożdż 10450
16 Analiza tworzenia biofilmu i wnikania bakterii patogennych do wnętrza nasion kiełków spożywczych badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Monika Maria Trząskowska 34100
17 Wpływ wzbogacania folii na bazie skrobi naturalnych i modyfikowanych chemicznie w ekstrakty z produktów pszczelich na ich właściwości fizyczne i przeciwutleniające - badania wstępne badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Paulina Pająk 50000
18 Opracowanie metod analizy alkaloidów pirolizydynowych do oceny skażenia żywności i wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt badania wstępne Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Piotr Kaczyński 49245
19 Zastosowanie środowiskowego DNA (eDNA) w badaniu dynamiki inwazji pacyficznej gorbuszy Oncorhynchus gorbuscha w północnej Europie na przykładzie rzek Wielkiej Brytanii staż naukowy Uniwersytet Gdański dr Michał Edward Skóra 48937
20 Ocena możliwości uzyskania mięsa drobiowego o podwyższonym udziale kwasów n-3 i zwiększonej stabilności oksydacyjnej, dzięki optymalizacji dodatku naturalnego przeciwutleniacza do pasz zawierających skoncentrowane źródło WNKT n-3. badania pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Kamil Sierżant 49951
21 Czy cukier może zahamować insulinooporność? Ocena skuteczności i bezpieczeństwa izomaltulozy, trehalozy i tagatozy w odwracaniu oporności na insulinę u myszy karmionych dietą bogatotłuszczową. badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Emilia Sokołowska 50000
22 Ocena roli komórek nowotworu jelita grubego poddanych działaniu chemioterapi na potencjał angiogenny komórek śródbłonka badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Katarzyna Ewa Sobierajska 49940
23 Wpływ inwazyjnego krzewu Aronia × prunifolia na cykle biogeochemiczne w ekosystemie leśnym badania wstępne Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr hab. inż. Andrzej Mariusz Jagodziński 50000
24 Rola makrofagów w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych badania wstępne Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Justyna Anna Czapla 49500
25 Czy apoptoza jest mechanizmem obronnym Microcystis aeruginosa przed presją zooplanktonu? badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Krzysztof Rzymski 22000
26 Dofinansowanie stażu w 4D Nucleome Center w Jackson Laboratory for Genomic Medicine staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Michał Jakub Łaźniewski 50000
27 Analiza aktywności oraz stanu metylacji podjednostki katalitycznej PP2A pod wpływem hipoksji w strefie korzeniowej w ekotypach Arabidopsis thaliana różniących się wrażliwością na stres - badania wstępne badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Anna Magdalena Kołton 50000
28 Analiza poziomu mRNA genów ważnych dla rowoju preimplantacyjnego w dojrzałych plemnikach mężczyzn z oligozoospermią. badania wstępne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dr hab. Anna Sadakierska-Chudy 49962
29 Różnorodność filogenetyczna grzybów lichenizujących obecnych w siedliskach słodkowodnych Andów i ich pozycja systematyczna w obrębie Pezizomycotina badania pilotażowe Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Pamela Liz Rodriguez de Flakus 44000
30 Wpływ ostopestu plamistego (Sylibum marianum) na profil antyoksydacyjno-oksydacyjny oraz mineralny u kozy domowej w ciąży i okresie okołoporodowym. badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Beata Izabela Łebkowska-Wieruszewska 49327
31 Odpowiedź aparatu fotosyntetycznego lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) na stres solny badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Krzysztof Michał Tokarz 49999
32 Mutageneza szlaków biosyntezy metabolitów wtórnych modelowej trawy Brachypodium distachyon badania wstępne Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr hab. inż. Karolina Anna Krystkowiak 47300
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Transport lotniczy w obsłudze polskiego handlu zagranicznego badania wstępne Uniwersytet Szczeciński dr Marta Mańkowska 8800
2 Struktura procesów translokalnych na rynku nieruchomości wyjazd konferencyjny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Justyna Brzezicka 9515
3 Legitymizacja władzy i jej działań w Republice Filipin w okresie prezydentury Rodrigo Duterte wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Franciszek Czech 17250
4 Sakrament startu czy pożegnania z Kościołem - opinie młodzieży na temet bierzmowania badania wstępne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. dr Dariusz Tułowiecki 13722
5 Eurosceptycy wobec unijnych działań zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa: analiza konstruktywistyczna kwerenda Politechnika Opolska dr Filip Tereszkiewicz 28840
6 Proces (re)adaptacji społecznej polskich migrantów w Londynie w obliczu Brexitu - zmiana i redefinicja statusu społecznego z perspektywy wewnątrzgrupowej badania wstępne Uniwersytet w Białymstoku dr Katarzyna Anna Winiecka 19437
7 Polityczno-społeczna rola Kościołów afroamerykańskich na Południu USA. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Paulina Napierała 22871
Nauki ścisłe i techniczne
1 Wpływ ultrasonikacji na właściwości optyczne nanostruktur bioorganicznych badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr hab. Piotr Marcin Fita 44220
2 Stereoselektywne protonowanie prochiralnych jonów enolanowych katalizowane salanami badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Daniel Adam Łowicki 42900
3 Modelowanie systemów cyber-fizycznych z zastosowaniem interpretowanej sieci Petriego - staż naukowy w UC Berkeley staż naukowy Uniwersytet Zielonogórski dr hab. inż. Remigiusz Grzegorz Wiśniewski 28930
4 Badanie procesów pamięci z wykorzystaniem specjalistycznych metod analizy czynności elektrycznej mózgu (EEG i ERP) staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Karina Maciejewska 49995
5 Przygotowanie oraz charakteryzacja związków z grupy tlenków wieloskładnikowych w postaci cienkich warstw badania wstępne Politechnika Gdańska dr inż. Sebastian Molin 46000
6 Predykcyjna regulacja przekształtnika AC/DC z filtrem LCL oraz dodatkowym sprzężeniem zwrotnym wyjazd konferencyjny Politechnika Białostocka dr inż. Piotr Falkowski 13449
7 Hybrydowa metoda Rough — DEA obiektywizacji oceny technologii w projektach foresight wyjazd konferencyjny Politechnika Białostocka dr inż. Ewa Chodakowska 14562
8 Charakterystyka struktury pierwotnej oraz mikrosegregacji składu chemicznego w nowych materiałach żarowytrzymałych na bazie kobaltu umacnianych fazą gamma ' badania wstępne Politechnika Śląska dr inż. Agnieszka Wanda Tomaszewska 49500
9 Doświadczalna weryfikacja algorytmów optymalizacji topologicznej stosowanych w pojektowaniu płaskich konstrukcji prętowych badania wstępne Politechnika Świętokrzyska dr inż. Anna Rębosz-Kurdek 14454
10 Badania eksperymentalne odpowiedzi dynamicznej struktur TBC (thermal barrier coating) - PMC (polymer matrix composite) z uwagi na oddziaływanie wysokich prędkości uderzenia. staż naukowy Politechnika Lubelska dr inż. Przemysław Wiktor Golewski 25200
11 Badania odpowiedzi na zadane obciążenia mechaniczne zaawansowanych struktur kompozytowych honeycomb-pianka poliuretanowa-płatki grafenu w warunkach wysokich prędkości odkształceń staż naukowy Politechnika Lubelska dr Daniel Pietras 25200
12 Forma chemiczna metali ciężkich w osadach ściekowych jako wskaźnik ryzyka ekologicznego badania wstępne Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk dr inż. Malwina Daniela Tytła 35200
13 Scyntylatory na bazie domieszkowanych jonami Ce3+ mieszanych granatów Lu3-xLaxAl5-yGaxO12: krystalizacja oraz właściwości luminescencyjne i scyntylacyjne badania wstępne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Karol Andrzej Bartosiewicz 49940
14 Badanie dokowania węglowodorów alifatycznych na centrach aktywnych zeolitu metodą dynamiki molekularnej - staż naukowy. staż naukowy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Anna Drzewiecka-Matuszek 14289
15 Optymalizacja metody przygotowania i składu jakościowo-ilościowego elektrolitu podstawowego do badania czerwonych szminek z wykorzystaniem mikroemulsyjnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Król 50000
16 Wpływ nowej miary równoważności i podobieństwa uwzględniającej niepewność na przetwarzanie obrazów wyjazd konferencyjny Uniwersytet Rzeszowski dr Barbara Pękala 19871
17 Synteza oraz badania na obecność mezofaz niesymetrycznie podstawionych bezno[b]fenazyn. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Jarosław Andrzej Grolik 49984
18 Wysokoczułe kryształy luminescencyjne na bazie mieszanych perowskitów i tlenków otrzymywane metodą mikrowyciągania wyjazd badawczy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Wojciech Gieszczyk 48501
19 Badania in-situ struktury próbek stopów rozciąganych ze stałą prędkością. badania pilotażowe Politechnika Śląska dr hab. inż. Mirosława Anna Pawlyta 40150
20 Multidekadowa zmienność temperatury powietrza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim tysiącleciu wyjazd konferencyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Krzysztof Bartoszek 9757
21 Zastosowanie mikrowagi oscylacyjnej TEOM w badaniach aktywności i odporności na zawęglanie katalizatorów badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Marcin Cichy 30250
22 Reakcje fosforylacji i synteza nowych biochelatów celulozy badania wstępne Instytut Włókiennictwa dr Marcin Kudzin 46200
23 Opracowanie nowych algorytmów szukania i śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie zespolonej do analizy problemów elektrodynamicznych konsultacje naukowe Politechnika Gdańska dr inż. Piotr Kowalczyk 33000
24 Nowe biomedycznie ważne syntony w chemii supramolekuarnej oligopeptydów wyjazd konferencyjny Politechnika Łódzka dr inż. Joanna Bojarska 5955
25 Porównanie algorytmów k-mer, pwm i sztucznej inteligencji do przewidywania wiązania czynników transkrypcyjnych do genomu Arabidopsis. wyjazd badawczy Uniwersytet Opolski dr inż. Sławomir Stemplewski 27280
26 Synteza i właściwości sorpcyjne kompozytów zeolitowo-węglowych badania wstępne Politechnika Lubelska dr Lidia Teresa Bandura 46200
27 Badanie wpływu właściwości adsorpcyjnych biokompatybilnych surfaktantów cukrowych na zwilżalność i bilans hydrofobowo-hydrofilowy Ti6Al4V staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Joanna Krawczyk 44748
28 Wpływ kwasu cynamonowego i jego hydroksypochodnych na właściwości elektryczne układów modelujących błony biologiczne oraz linii komórkowych glejaka wielopostaciowego badania pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Monika Naumowicz 49028

Lista rankingowa nr 7

Data opublikowania: 2018-12-21

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Analiza oddziaływania jednego z białek kompleksu rekrutowanego przez modyfikowany histon H3 z czynnikiem eIF4AIII - rdzeniową podjednostką eksonowego kompleksu łącznikowego (ang. Exon Junction Complex, EJC) u Arabidopsis thaliana. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr inż. Helena Anna Kossowska 49005
2 Identyfikacja profilu miRNA w egzosomach izolowanych z krwi obwodowej chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Joanna Patrycja Wróblewska 49995
3 Ocena wpływu przeciwciał przeciw cytrulinowanym białkom (ACPA) na różnicowanie/aktywację osteoklastów w szpiku kostnym i destrukcję przyległego stawu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. badania wstępne Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher dr Weronika Joanna Kurowska 41650
4 Potencjalna rola cytokin w rozwoju lekooporności w raku jajnika badania pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Tomasz Jerzy Gromowski 49830
5 Depresja w chorobie Parkinsona: rola patologicznej agregacji α-synukleiny. badania wstępne Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk dr Piotr Chmielarz 50000
6 Analiza wpływu parametrów pakowania na procesy respiracji pieczarek dwuzarodnikowych (Agaricus bisporus) wyrażone jako zmiany cech jakościowych grzybów poddanych przechowywaniu w warunkach temperatury pokojowej. badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Ewelina Dorota Pogorzelska-Nowicka 16313
7 Zastosowanie naturalnych rozpuszczalników eutektycznych do waloryzacji produktów ubocznych przemysłu piwowarskiego badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Aleksandra Grudniewska 49500
8 Tworzenie i przemiany lotnych związków siarki w procesie fermentacji alkoholowej owoców i ich wpływ na aromat destylatów badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Urszula Anna Dziekońska-Kubczak 49830
9 Endogenne i egzogenne uwarunkowania stężenia cholesterolu u chorych na mukowiscydozę - znaczenie cholestazy oraz spożycia fitosteroli roślinnych badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Sławomira Barbara Drzymała-Czyż 49610
10 Edycja genomu marchwi z użyciem kompleksów Cas9/Cpf1:gRNA przez elektroporację protoplastów badania wstępne Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka 48950
11 Końcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs) i prostacyklina (PGI2) w procesie starzenia się płuc. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum dr Andrzej Fedorowicz 50000
12 Perspektywy wykorzystania alginianu sodu i jego oligosacharydów do otrzymywania mukoadhezyjnych lamelek z posakonazolem do podania dopoliczkowego badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Marta Szekalska 50000
13 Wirtualny gradient ciśnień przez zwężenie w tętnicy wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną badania wstępne Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dr hab. Paweł Kleczyński 49500
14 Analiza mechanizmu kształtowania profilu związków lotnych w mięsie poddanym niskotemperaturowej obróbce cieplnej (sous-vide) badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Iwona Maria Wojtasik-Kalinowska 24134
15 Wykorzystanie cytometrii przepływowej w analizie żywotności i aktywności proteolitycznej komórek drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae w celu monitorowania efektywności fermentacji etanolowej badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Wojciech Juzwa 26400
16 Określenie związku mutacji w wybranych genach naprawy DNA z dziedziczną predyspozycją do raka piersi u mężczyzn. badania wstępne Uniwersytet Zielonogórski dr Marek Szwiec 38181
17 Występowanie feniksyny i receptora GPR173 w ścianie nowotworowo zmienionego jelita grubego człowieka badania pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Agnieszka Oponowicz 36520
18 Regulacja alternatywnej ścieżki autofagii/mitofagii w celu przełamania oporności komórek nowotworowych na stosowane terapie badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Kaja Anna Urbańska 49995
19 Poszukiwanie różnic strukturalnych cukrowych antygenów powierzchniowych Streptococcus bovis biotypu I i II o potencjalnym znaczeniu w etiologii nowotworu jelita grubego badania wstępne Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr inż. Anna Maciejewska 50000
20 Wpływ obcego gatunku mięczaka Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) na zarażenie rodzimych błotniarek (Gastropoda: Lymnaeidae) metacerkariami echinostom (Digenea: Echinostomatidae). badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Anna Maria Cichy 30134
21 Analiza zmienności genetycznej wirusa mozaiki stokłosy (Brome mosaic virus, BMV) jako czynnika warunkującego zagrożenie fitopatologiczne dla zbóż i traw. badania wstępne Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Katarzyna Trzmiel 49900
22 Wpływ długotrwałego stresu socjalnego na zmiany strukturalne i funkcjonalne układów glutaminianergicznego i noradrenergicznego w korze czołowej szczura badania wstępne Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Zelek-Molik 49500
23 Poszukiwania chemotaksanomicznych markerów dla grzybów endofitycznych Herniaria glabra L. badania wstępne Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy dr Solomiia Kozachok 49147
24 Ocena efektywności ogrzewania przy wykorzystaniu ciągłej terapii nerkozastępczej - poszukiwanie skutecznej metody ogrzewania pozaustrojowego poszkodowanych w hipotermii głębokiej. badania wstępne Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Tomasz Darocha 48598
Nauki ścisłe i techniczne
1 Cyklazyny i ich reaktywność - nowe motywy strukturalne w inżynierii molekularnej. badania wstępne Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk dr Marcin Lindner 49500
2 Nowa metoda syntezy germanenu badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Marek Kopciuszyński 7095
3 Synteza nowego typu analogów nukleotydów zawierających wiązanie P-N o potencjalnym zastosowaniu jako pronukleotydy anty-HIV badania wstępne Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Romanowska 49995
4 Badanie gazowego układu przeznaczonego do pracy w warunkach silnej dynamiki zmian właściwości układu - badanie wstępne dla określenia cech układu stykowego wyłącznika wysokich napięć badania wstępne Politechnika Warszawska dr hab. inż. Marcin Szewczyk 36127
5 Optymalizacja pomiarów magnetycznych dla ultra-cienkich epitaksjalnych warstw metali ferromagnetycznych za pomocą magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD). badania wstępne Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Kinga Freindl 30635
6 Esterquaty zawierające dikambę w podsatawniku estrowym kationu jako nowe potencjalne herbicydy selektywne badania wstępne Politechnika Poznańska dr inż. Anna Syguda 49940
7 Katalityczny hydrokraking oleju algowego na zeolitowych katalizatorach niklowych jako nowa droga produkcji paliwa lotniczego typu Bio-Jet badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Karolina Agnieszka Chałupka 22220
8 Mezoprowate materiały krzemionkowe z odwzorowaniem jonów Pt(II) i Pt(IV) - synteza, charakterystyka i zastosowanie w analityce platyny badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Joanna Dobrzyńska 45430
9 Synteza i badania właściwości fizycznych syntetyczych analogów wybranych minerałów zawierających miedź badania wstępne Politechnika Gdańska dr Michał Jerzy Winiarski 49995
10 Analiza efektu zamykania się pęknięcia zmęczeniowego w warunkach wieloosiowego stanu wytężenia badania wstępne Politechnika Wrocławska dr inż. Grzegorz Stanisław Lesiuk 42900
11 Physicochemical characterization of stimuli-responsive smart-materials. Short scientific visit in Lutkenhaus Lab at Texas A&M University. staż naukowy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Piotr Aleksander Batys 38120
12 Zastosowanie mewalonolaktonu w syntezie funkcyjnych alifatycznych poliestrów badania wstępne Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Michał Kawalec 49995
13 Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr hab. inż. Przemysław Grzegorz Łopato 23430
14 Nowe chiralne organokatalizatory na bazie cyklicznego kwasu fosforowego. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Joanna Szawkało 49940
15 Dobór metody immobilizacji RGO i TiO2 na wytypowanych strukturach włóknistych badania wstępne Instytut Włókiennictwa dr inż. Magdalena Olak-Kucharczyk 46200
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Czynności orzecznicze non existens (nieakty) w ogólnym postępowaniu administracyjnym kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Weronika Gabriela Szafrańska 23481
2 Partnerstwo, współpraca i wsparcie w relacjach specjalistów z rodzicami dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi - polska adaptacja Family-Professional Partnership Scale (FPPS) oraz Enabling Practises Scale (EPS) badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr Tomasz Gosztyła 18392
3 Specyfika pracy kuratora sądowego z cudzoziemcami badania pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Łukasz Krzysztof Wirkus 7700
4 Koncepcja adaptatywnego powtórnego wykorzystania odzyskanych materiałów i produktów budowlanych we wnętrzu architektonicznym, w realizacji strategii odpowiedzialnego środowiskowo zarządzania surowcami materiałowymi. badania wstępne Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dr Magdalena Celadyn 6600

Lista rankingowa nr 8

Data opublikowania: 2019-01-17

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki ścisłe i techniczne
1 Nowe metody wyznaczania niepewności funkcji rozkładów partonów w jądrach atomowych konsultacje naukowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Aleksander Kusina 29810

Lista rankingowa nr 9

Data opublikowania: 2019-02-01

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Egzogenna melatonina jako czynnik modyfikujący odpowiedź komórek zawiesinowych tytoniu linii BY-2 na stress oksydacyjny wywołany działaniem ołowiu. badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr inż. Agnieszka Kobylińska 47465
2 Wpływ, pochodzącej od bakteriofaga Φ24B małej niekodującej cząsteczki RNA na metabolizm bakterii Escherichia coli - analiza z wykorzystaniem spektroskopii NMR wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Bożena Nejman-Faleńczyk 46051
3 Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1. badania pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Martyna Zofia Wróbel 42636
4 Analiza wpływu podaży witaminy D z produktów spożywczych na poziom 25(OH)-cholekalcyferolu we krwi, w zależności od ekspozycji na promieniowanie słoneczne badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. inż. Dominika Głąbska 48730
5 Ścieżka przekazu sygnału w odpowiedzi sosny zwyczajnej na stres zanieczyszczenia powietrza w krakowskiej aglomeracji miejskiej badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr inż. Anna Maria Hebda 49500
6 Wykorzystanie profili chromatograficznych lotnych związków i widm w bliskiej podczerwieni do rozpoznawania zafałszowań mięsa mielonego badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Elżbieta Górska-Horczyczak 29040
7 Receptory P2X7 - udział w zaburzeniach funkcji nerek w cukrzycy badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Ewelina Kreft 49830
8 Wstępne badanie regulacji procesu naprawy jednoniciowych pęknięć DNA w komórkach ssaczych w warunkach niskiego stężenia tlenu badania pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mirosław Zarębski 49500
9 Ocena możliwości poprawy biodostępności wapnia w napoju makowym poprzez mikrobiologiczną degradację kwasu fitynowego badania wstępne Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr inż. Marta Wilk 34289
10 Ocena przydatności Paramecium sp. do określania toksyczności chronicznej wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Ariel Mateusz Marchlewicz 50000
11 Zróżnicowanie taksonomiczne i genetyczne populacji modrzewia na wybranych stanowiskach w Karpatach - rezerwat "Modrzewie" w Gorcach badania pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Marta Katarzyna Kempf 35200
Nauki ścisłe i techniczne
1 Przesunięcie Lamba dla elektronu w pułapce. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Grzegorz Euzebiusz Łach 48906
2 Wysokotopliwe stopy wysokoentropowe o wysokiej plastyczności i odporności na korozję badania wstępne Politechnika Warszawska dr inż. Grzegorz Cieślak 47300
3 Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznej badania wstępne Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Małgorzata Szymczak-Żyła 39600
4 Selektywne stapianie laserowe stopów o wysokiej entropii badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Dariusz Dominik Grzesiak 38516
5 Wpływ korekcji stopniowej na transport rumowiska korytowego potoków karpackich badania wstępne Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Joanna Korpak 45911
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Wykorzystywanie paradygmatu konformizmu normatywnego w domenie sądów moralnych badania wstępne SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Konrad Maksymilian Bocian 10659
2 Formy autobiograficzności we francuskojęzycznym komiksie i noweli graficznej kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Kalina Kupczyńska 21197
3 Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej - archiwum historii mówionej. Przeprowadzenie wywiadów pilotażowych. badania pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Aleksandra Wąsowska 26467
4 Proces moralnego dystansowania się w grach komputerowych - badania wstępne badania wstępne Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk dr Krzysztof Marek Hanusz 47520
5 Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego w życiu codziennym w latach 1864-1917 na Ziemiach Zabranych badania wstępne Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Wiktoria Kudela-Świątek 47790
6 Doświadczanie sprawczości i wspólnotowości a rozpoznawanie radości w niejednoznacznych ekspresjach emocjonalnych badania wstępne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Dorota Jasielska 22134
7 Problem przemocy domowej wśród polskich imigrantów w Anglii w opinii brytyjskich praktyków badania wstępne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Iwona Zielińska 29245
8 Łaciński "Cornutus" czy czeski "Roháč"? - identyfikacja źródła glos polskich w słowniku CornPaul kwerenda Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Jasińska 12232
9 Teorie wyobraźni we francuskiej filozofii współczesnej konsultacje naukowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marta Ples-Bęben 7150
10 Wpływ obecności producentów leków na uczelniach medycznych na socjalizację do zawodu lekarza. badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Marta Makowska 49115
11 Doświadczanie piętna przez osoby świadczące usługi seksualne badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Izabela Maria Ślęzak-Niedbalska 11000
12 Hipertrofia turystyki miejskiej a miejska resilience wyjazd konferencyjny Uniwersytet Łódzki dr Joanna Kowalczyk-Anioł 7209
13 Sezonowe uwarunkowania popytu na pracę w przedsiębiorstwach branży turystycznej badania pilotażowe Politechnika Koszalińska dr Kamila Magdalena Radlińska 25300
14 Empiryczny model zachowań turystów na rynku usług biur podróży badania pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak 47293
15 Migranci sezonowi na wsi i ich rola w lokalnej gospodarce: Efektywne i inkluzywne modele lokalnej konsumpcji wyjazd badawczy Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr hab. Adam Czarnecki 43351
16 Atrybuty i przypadłości kategorii wyniku całkowitego dla beneficjentów sprawozdań finansowych badania wstępne Uniwersytet Łódzki dr Artur Robert Sajnóg 44000
17 Filozofia polska wobec kwestii tożsamości kulturowej - perspektywa międzykulturowa wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Iwona Janina Krupecka 12100

Lista rankingowa nr 10

Data opublikowania: 2019-03-01

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Wpływ zagrożenia tożsamości płci na dystans psychologiczny wobec osób nietypowych dla swojej płci biologicznej badania pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Karolina Marzena Konopka 16016
2 Relacjonowanie działań komunikacyjnych z uwzględnieniem ich multimodalności. Badania pilotażowe na materiale etiud Szkoły Filmowej w Łodzi badania pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Celina Maria Heliasz-Nowosielska 14740
3 Badania nad rozwojem kompetencji informacyjnych tłumaczy wyjazd konferencyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Joanna Ewa Sycz-Opoń 10785
4 Rolnicy a system zarządzania suszą rolniczą w Polsce badania wstępne Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Monika Kaczała 49500
5 Konstrukcja i testowanie modelu matematycznego dla problemu wyboru optymalnej metody alokacji zysku pomiędzy współpracującymi firmami. wyjazd konferencyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Anna Tatarczak 8085
Nauki ścisłe i techniczne
1 Wpływ ciśnienia na strukturę perowskitowych hybrydowych związków organiczno-nieorganicznych z ligandem fosfinowym badania wstępne Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Aneta Ciupa-Litwa 18491
2 Otrzymywanie i charakterystyka domieszkowanych węglowych materiałów elektrodowych badania wstępne Politechnika Gdańska dr inż. Maria Krystyna Rybarczyk 49500
3 Opracowanie metody modyfikacji na położu stałym foldamerów aromatycznych, wykorzystywanych w procesie projektowania sond molekularnych oraz ocena jej użyteczności w syntezie biblioteki sond molekularnych. badania wstępne Politechnika Wrocławska dr inż. Michał Jewgiński 49500
4 Synteza interkalacyjnego związku grafitu z kwasem nadrenowym badania wstępne Politechnika Poznańska dr inż. Bartosz Piotr Gurzęda 15576
5 Charakterystyka spektroskopowa okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w progresji miażdżycy badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Krzysztof Czamara 49500
6 Badania wpływu implantacji jonowej powłok CoCrWC oraz NiCrSiBC na odporność na zużycie kawitacyjne i kawitacyjno-erozyjne badania wstępne Politechnika Lubelska dr inż. Mirosław Szala 47025
7 Obserwacje na teleskopie 30-metrowym IRAM i współpraca z ekspertami wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anli Tsai 10186
8 Usuwanie wybranych mikrozanieczyszczeń antropogenicznych przy zastosowaniu zaawansowanych procesów utleniania indukowanych światłem słonecznym staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Katarzyna Maria Kowalska 31196
9 Zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszynowego w badaniu transkryptów RNA raka przełyku. konsultacje naukowe Uniwersytet w Białymstoku dr Aneta Polewko-Klim 12196
10 Hydrofobizacja zapraw lekkich polisiloksanami modyfikowanymi bionanopolimerami badania wstępne Politechnika Lubelska dr hab. inż. Danuta Grażyna Barnat-Hunek 47960
11 Ocena zjawisk powierzchniowych w trakcie kształtowania się złączy polimer-polimer. Zastosowanie techniki obtryskiwania kompozytowych prepregów w celu selektywnej lokalizacji zbrojenia włóknami ciągłymi. badania wstępne Politechnika Poznańska dr inż. Jacek Andrzejewski 49500
12 Analiza jakościowa hybrydowego reaktora chemicznego wyjazd konferencyjny Politechnika Śląska dr inż. Piotr Skupin 7197
13 Mechanika połączeń jednostronnych w konstrukcjach warstwowych badania wstępne Politechnika Poznańska dr Robert Studziński 29124
14 Kompozytowe detektory termoluminescencyjne na bazie warstw i kryształów granatów. badania wstępne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Vitalii Gorbenko 49940
15 Badania mechanizmów reakcji utleniania typu Criegee'a - nowe techniki monitorowania reakcji sprzężone z metodami detekcji jonów tandemowej spektrometrii mas. badania pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Kacper Błaziak 49940
16 Wyznaczanie parametru log BB in vitro w oparciu o dane retencyjne uzyskane przy użyciu nowych faz pseudostacjonarnych w kapilarnej elektrokinetycznej chromatografii badania wstępne Gdański Uniwersytet Medyczny dr Krzesimir Ciura 49500
17 Geometria wielowymiarowych hydrodynamicznie całkowalnych równań różniczkowych cząstkowych wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Giovanni Moreno 15984
18 Obróbka nagniataniem staliwa duplex badania wstępne Politechnika Częstochowska dr hab. inż. Grzegorz Emil Stradomski 18700
19 Opracowanie metod osadzania białka mitochondrialnego kanału wapniowego typu uniport na powierzchni elektrod złotych badania wstępne Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Kurzątkowska 49500
20 Nowa metoda analizy numerycznej wyników pomiarów elipsometrycznych dla struktur cienkowarstwowych wyjazd badawczy Politechnika Koszalińska dr inż. Krzysztof Grzegorz Dorywalski 19727
21 Wykorzystanie zjawiska zarodkowania heterogenicznego w spiekaniu reakcyjnym granatu żelazowo - gadolinowego. badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Radosław Stanisław Lach 49500
22 Sterowanie właściwościami eksploracyjnymi i eksploatacyjnymi algorytmów ewolucyjnych. badania wstępne Politechnika Koszalińska dr hab. inż. Adam Słowik 6600
23 Badania struktury i parametrów mechanicznych kompozytów betonowych wykonanych na spoiwach czteroskładnikowych badania wstępne Politechnika Lubelska dr hab. inż. Grzegorz Ludwik Golewski 37840
24 Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę komórkową i współczynnik tłumienia naprężeń sztywnych bio-pianek poliuretanowych staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Łukasz Piszczyk 30167
25 Związki między deformacjami bi-lipschitzowsko trywialnymi a deformacjami μ-constant wyjazd badawczy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dr Piotr Ryszard Migus 13609
26 Ocena właściwości antyutleniających wybranych mieszanin - poszukiwanie przyczyn obserwowanego efektu antyutleniającego mieszaniny badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Małgorzata Olszowy 21450
27 Predykcyjne sterowanie wielopoziomowym przekształtnikiem ANPC ze zredukowaną ilością obliczeń wyjazd konferencyjny Politechnika Białostocka dr inż. Krzysztof Kulikowski 13449
28 Badanie możliwości zastosowania fotodetektorów półprzewodnikowych w dozymetrii wykorzystującej dozymetry termoluminescencyjne (TLD) badania wstępne Politechnika Warszawska dr inż. Piotr Kamil Sobotka 49500

Lista rankingowa nr 11

Data opublikowania: 2019-03-15

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Odwrócenie fenotypu ataksji Fridereicha poprzez stymulację procesu transkrypcji wyjazd badawczy Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Julia Oliwia Misiorek 41428
2 Mitochondria jako kluczowy parametr w ocenie jakości plemników buhajów. badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Zofia Eliza Madeja 49005
3 Poznanie mechanizmu fizycznego funkcjonującego na szlaku transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII, odpowiadającego za foto-izomeryzację neoksantyny badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Monika Zubik 49440
4 Potencjalny wpływ nizyny i betuliny skorelowanych z marbofloksacyną lub tetracykliną na tworzenie się biofilmu oraz na wartości MIC wybranych substancji czynnych pośród bakterii wyizolowanych z zapalenia wymienia u bydła mlecznego badania pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Edyta Dorota Kaczorek-Łukowska 49995
5 Udział parkiny w molekularnych mechanizmach aktywacji inflammasomu w liniach ludzkich mielo- i limfoidalnych białaczek badania wstępne Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Anna Magdalena Lenkiewicz 49995
6 Badanie efektów biologicznych na poziomie komórki przy terapii BNCT z wykorzystaniem wiązki neutronów dla wybranej linii nowotworowej w reaktorze badawczym Maria badania wstępne Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr Kamila Maliszewska-Olejniczak 49574
7 Rozpoznanie wpływu kolonii ptaków morskich na strefę płytkiego litoralu Wyspy Niedźwiedziej (Svalbard) badania pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska-Skarbek 49940
8 Poszukiwanie genetycznych czynników wpływających na progresję guza liściastego piersi u kobiet badania wstępne Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie dr Jerzy Mituś 50000
9 Analiza odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko białkom HtrA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów badania wstępne Uniwersytet Gdański dr Dorota Maria Żurawa-Janicka 47850
10 Nowa strategia farmakoterapii padaczki lekoopornej badania wstępne Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Marek Robert Król 33000
11 Profil związków polifenolowych w zróżnicowanych odmianowo cebulach podanych osmokoncentracji badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk 33000
12 Rola MCPIP1 w raku endometrium badania wstępne Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dr Janusz Ligęza 50000
13 Sekwencjonowanie ogólnogenomowe z wykorzystaniem kolekcji zielnikowych: przełom w biogeografii molekularnej śluzowców (Myxomycetes)? badania pilotażowe Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr hab. Anna Małgorzata Ronikier 49280
14 Wpływ IAA-asparaginianu na karbonylację białek w siewkach grochu (Pisum sativum L.) w warunkach stresu solnego badania wstępne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Maciej Karol Ostrowski 28039
15 Molekularne podłoże występowania różnic w odpowiedzi komórek różnych gatunków Cryptococcus spp. na wybrane komponenty surowicy. badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Mariusz Dyląg 49500
16 Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój patogenicznch grzybów rodzaju Fusarium i ograniczenie syntezy mykotoksyn badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. Karolina Gromadzka 49498
17 Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w delimitacji gatunków porostów na przykładzie krytycznego rodzaju Wetmoreana (Teloschistaceae, grzyby zlichenizowane) staż naukowy Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk dr Karina Wilk 20570
18 Ocena ryzyka transferu wielolekoopornych szczepów E. faecium w aspekcie zwierzę - człowiek, w oparciu o analizę molekularną. badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Aleksandra Trościańczyk 47844
19 BATLANTIC - Czy istnieje uniwersalne narzędzie do oceny stanu przybrzeżnych stref środowiska morskiego? staż naukowy Uniwersytet Gdański dr Anna Justyna Lizińska 45637
20 W jakim stopniu stosunki stechiometryczne pierwiastków biogennych w biomasie mchów torfowisk niskich odzwierciedlają ich dostępność w siedlisku? badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Łukasz Adrian Kozub 39600
21 Korelacja faz rozwojowych pąków kwiatowych linii żeńskiej oraz trójjednopiennej z lokalizacją transkrypcji genu płci CsWIP1 badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Ewa Siedlecka 50000
22 Badanie ochronnego działania leków przeciwzakrzepowych - dabigatranu i rivaroksabanu w modelu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego utlenionym cholesterolem badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Paulina Ewa Gorzelak-Pabiś 49159
23 Zastosowanie związków polikrystalicznych boru w kontekście badań biologicznych w metodzie BNCT. badania wstępne Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr Karolina Wójciuk 47300
24 Analiza molekularnych mechanizmów odporności wybranych odmian pszenicy zwyczajnej w odpowiedzi na porażenie przez rdzę brunatną. badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Agnieszka Paulina Tomkowiak 48785
Nauki ścisłe i techniczne
1 Nadprzewodzące chalkogenki żelaza domieszkowane jonami metali bloku d w warunkach ekstremalnych wyjazd badawczy Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Damian Karol Paliwoda 32230
2 Ocena losowej nośności fundamentów bezpośrednich z uwzględnieniem przestrzennej zmienności parametrów gruntu oraz lokalizacji sondowań podłoża wyjazd konferencyjny Politechnika Wrocławska dr inż. Marcin Zbigniew Chwała 10626
3 Wysokotemperaturowe badania zwilżalności i reaktywności ciekłego stopu AZ91 w kontakcie z materiałem ceramicznym B4C badania wstępne Instytut Odlewnictwa dr inż. Artur Kudyba 39700
4 Analiza pola prędkości oraz analiza struktur wirowych w obszarze wirnika turbiny Darrieusa pracującego w stanie nieustalonym z dynamicznym oderwaniem przepływu na łopatach wykorzystując autorską metodę aktywnej komórki - konsultacje naukowe konsultacje naukowe Politechnika Warszawska dr inż. Krzysztof Rogowski 7064
5 Przegrupowanie Claisena jako narzędzie w syntezie α-trifluorometylo-γ,δ-nienasyconych amidów pochodnych węglowodanów. badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Monika Bilska-Markowska 45034
6 Krople płynu i ich transport w ośrodkach porowatych wyjazd konferencyjny Uniwersytet Wrocławski dr hab. Maciej Grzegorz Matyka 7260
7 Badania wpływu zawartości boru i krzemu na strukturę i stabilność termiczną stopów glinu zawierających wydzielenia fazy kwazikrystalicznej badania wstępne Politechnika Wrocławska dr inż. Piotr Józef Bardziński 43071
8 Tworzenie układów z udziałem atomów palladu oraz grafenowych kropek kwantowych kowalencyjnie zmodyfikowanych pochodnymi fulerenowymi badania wstępne Uniwersytet w Białymstoku dr Joanna Breczko 45100
9 Kształtowanie własności fizycznych i chemicznych stopu CoCrMo do zastoswań w układzie moczowym człowieka badania wstępne Politechnika Śląska dr inż. Wojciech Tomasz Kajzer 40150
10 Badanie reakcji rozkładu biogennego dopaminy w obecności oksydazy monoaminowej B za pomocą metody EVB (Empirical Valence Bond) staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Zbigniew Brela 15763
11 Analiza wakancyjnych mechanizmów umocnienia w odkształconym i wyżarzonym magnezie wyjazd badawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Bartosz Sułkowski 25300
12 Monitorowanie własności dynamicznych uszkodzonych belek z betonu wysokowartościowego poprzez obserwacje rotacji ich osi badania wstępne Politechnika Opolska dr inż. Piotr Adam Bońkowski 36300
13 Charakterystyka struktury chemicznej i elektronowej warstw tlenków kobaltu CoOx wytwarzanych techniką plazmową, jako materiałów o potencjalnym zastosowaniu w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody. badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Jacek Balcerzak 45650
14 Immobilizowane katalizatory w syntezie cyklicznych węglanów z olefin i CO2 badania wstępne Politechnika Śląska dr inż. Agnieszka Siewniak 37290
15 Badanie wpływu temperatury i czasu przebywania na własności fizykochemiczne produktów hydrotermicznego uwęglania wysłodków buraczanych badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Małgorzata Maria Wilk 49500
16 Synteza kompozytów polimer przewodzący/nanocząstki metali do zastosowań elektrokatalitycznych. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Agata Fedorczyk 42669
17 Synteza dipeptydowych analogów β-amino-α-fluorofosfonianów badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marcin Kaźmierczak 49258
18 Badania właściwości elektronowych kryształów GaN1-xAsx zorientowanych ścianą (0001) staż naukowy Uniwersytet Wrocławski dr Miłosz Tadeusz Grodzicki 43128
19 Badania wpływu kształtu i powierzchni tłucznia granitowego na proces przejmowania ciepła podczas konwekcji wymuszonej. badania wstępne Politechnika Wrocławska dr inż. Magdalena Nemś 47355
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Staż naukowy na Uniwersytecie Dhaka w Bangladeszu w celu przeprowadzenia analiz porównawczych południowoazjatyckiego modelu biznesu społecznego z europejskim modelem inwestycji społecznych. staż naukowy Uniwersytet Wrocławski dr hab. Agnieszka Katarzyna Makarewicz-Marcinkiewicz 17083
2 Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia badania pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Wojciech Głód 11330
3 Umocowanie w prawie w "Ogólnej teorii norm" Hansa Kelsena z perspektywy horyzontalnej i wertykalnej wyjazd konferencyjny Uniwersytet Łódzki doc Monika Katarzyna Zalewska 12809
4 Międzynarodowa krytyka realizmu prawnego Alfa Rossa w świetle źródeł kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Urszula Kosielińska-Grabowska 17820
5 Prawne formy zarządzania dziedzictwem kultury w Europie kwerenda Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Andrzej Jakubowski 9546
6 Rosyjska ekspansja na Zachód. Niemiecka polityka dworu petersburskiego w latach 1775-1786. Kwerenda w Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego w Moskwie. kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Jacek Kordel 12181
7 Witalność wiejskich przestrzeni nadrzecznych. Analiza form i sposobów zagospodarowania trzech rzek nizinnych. badania wstępne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Dawid Rajmund Soszyński 5813
8 Zbiorowiska semi-naturalne a dobrobyt człowieka w ujęciu usług ekosystemowych badania pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Agnieszka Anna Nowak 36705
9 Przeobrażenia stref wpływów w epoce globalizacji - prezentacja badań wstępnych wyjazd konferencyjny Uniwersytet Wrocławski dr Tomasz Klin 5847
10 Czynniki długowieczności polskich firm badania wstępne Akademia Leona Koźmińskiego dr Anna Marta Pikos 17149
11 Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w narracjach nauczycieli i terapeutów badania wstępne Uniwersytet Gdański dr Marta Jurczyk 6919
12 Wyjazd konferencyjny: Works in Progress Intellectual Property 2019 (WPIP) Colloquium, University of Huston Law Center, Texas, US; tytuł referatu: Copyright exhaustion in the digital environment - the EU and international perspective wyjazd konferencyjny Uniwersytet w Białymstoku dr Joanna Banasiuk 9891
13 Hierarchiczność współpracy naukowej i nierównomierny rozkład korzyści ze współpracy naukowej w kontekście modelu centrum-peryferie - badania wstępne wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Adam Mirosław Płoszaj 40287
14 Imigracja z ziem polskich XIX - XXI wieku w działalności wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej muzeów Norwegii i Szwecji wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Michalina Petelska 16662
15 Koncepcja Hiramatsu "one village, one product" jako element regionalnej specjalizacji przemysłowej wyjazd konferencyjny Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Anna Helena Jankowiak 5614
16 Elastyczność psychologiczna w funkcjonowaniu jednostki wyjazd konferencyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Lidia Natalia Baran 11000
17 Modelowanie procesów decyzyjnych w zarządzaniu projektami wyjazd konferencyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Paweł Błaszczyk 13200
18 Pilotażowe badania kształtu traktu głosowego podczas artykulacji samogłosek u osób z zaburzeniami prymarnej motoryki języka badania pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Barbara Ilona Sambor 18700
19 Michael Sittow - Melchior Alemán i jego działalność na dworze kastylijskim (1492-1506) według dokumentów z Archivo General de Simancas kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Oskar Jacek Rojewski 38154
20 Związki zaufania interpersonalnego, zaangażowania afektywnego pracowników oraz dzielenia się wiedzą ukrytą oraz ich wpływ na innowacyjność organizacji staż naukowy Politechnika Warszawska dr Helena Anna Bulińska-Stangrecka 37404
21 Motywacja i prokrastynacja a efektywność zmiany u osób będących na diecie - badania podłużne badania wstępne Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Magdalena Poraj-Weder 20295
22 Współpraca międzyorganizacyjna jako przejaw orientacji przedsiębiorczej badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Rafał Kusa 48708
23 O wielości dróg katolików świeckich w Polsce Ludowej. Koncepcje polityczne Jerzego Hagmajera, Jana Frankowskiego i Konstantego Łubieńskiego - kwerenda wstępna kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Ariel Krzysztof Orzełek 20317
24 Wpływ orzecznictwa hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego na status prawny Katalonii kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Andrzej Jackiewicz 15346
25 Instytucjonalna ochrona praw człowieka w systemie ustrojowym Izraela kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Paweł Marcin Sadowski 20812

Lista rankingowa nr 12

Data opublikowania: 2019-04-09

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki o życiu
1 Analiza poziomu metylacji DNA oraz aktywności transkrypcyjnej genów 35S rRNA w komórkach kalusa Brachypodium hybridum badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Natalia Borowska-Żuchowska 49500
2 Wpływ warunków wewnątrzkomórkowych na interaktom ludzkiego białka dekapującego. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Renata Joanna Grzela 49500
3 Kompleksowanie białek serwatkowych i polisacharydów w celu modyfikacji trawienia i wchłaniania białka staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr hab. inż. Bartosz Grzegorz Sołowiej 22220
4 Rola zewnątrzkomórkowego DNA neutrofilowego jako czynnik aktywujący mechanizm uwalniania Neutrofilowych Pułapek Zewnątrzkomórkowych badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Marcin Zawrotniak 42790
5 Badania nad indukcją zwiększonej syntezy ß(1,3)/(1,6)-glukanu w komórkach drożdży Candida utilis ATCC 9950 namnażanych w podłożach modelowych badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Anna Maria Bzducha-Wróbel 45199
6 Transkryptomiczna i proteomiczna analiza efektów mutacji skutkującej nadprodukcją toksyny PVL u Staphylococcus aureus. badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr inż. Emilia Aleksandra Bonar 49995
7 Ocena możliwości kompensacji strat cieplnych i profilaktyki hipotermii pourazowej w warunkach symulowanej ewakuacji w ratownictwie górskim badania wstępne Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Paweł Podsiadło 35960
8 Wpływ mutacji w genie EMD na poziom uszkodzeń DNA oraz organizację chromatyny w komórkach otrzymanych od pacjentów z EDMD1 badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Maja Machowska 50000
9 Przejścia fazowe indukowane fosforylacją białka HP1a i ich rola w kondensacji chromatyny badane wielowymiarową spektroskopią NMR. badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Rafał Łukasz Augustyniak 49940
10 Badanie wpływu zaburzeń naturalnych i antropogenicznych na elementy bilansu wodnego ekosystemów leśnych - staż naukowy w Forest Hydrology & Soils Laboratory, Mississippi State University staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Anna Katarzyna Ilek 41800
11 Udział kisspeptyny-10 w regulacji metabolizmu kolagenu w sercu badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Paulina Radwańska 50000
12 Czy zjawisko FRET może posłużyć do monitorowania aktywności kanałów potasowych KATP sterujących wydzielaniem insuliny? konsultacje naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Katarzyna Walczewska-Szewc 30395
13 Kinetyka zmian potencjału buforującego i stężenia diagnostycznie istotnych wskaźników biochemicznych we krwi w aspekcie poziomu adaptacji wysiłkowej sportowców suplementowanych wodorowęglanem sodu badania pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Krzysztof Durkalec-Michalski 49524
14 Wpływ pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propanowego na ochronne działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w teście maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES) u myszy. badania wstępne Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki dr Mirosław Piotr Zagaja 46750
15 Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowych badania wstępne Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr hab. inż. Justyna Cybulska 49450
16 Czy naturalne biostymulatory wpływają na strukturę makromolekuł u roślin? badania wstępne Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Piotr Dominik Salachna 47030
17 Czy alarminy HMGB1, CRAMP i IL-33 modulują aktywność mastocytów w odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej? badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Justyna Agier 41800
18 Odziaływanie pomiędzy komórkami efektorowymi, regulacyjnymi oraz Tγδ warunkuje rozwój alergii na chrom lub tolerancję. badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Magdalena Ewa Zemelka-Wiącek 49346
19 Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem badania wstępne Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk dr Daria Zarabska-Bożejewicz 47735
20 Duże pola vs. małe pola - jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych? badania pilotażowe Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk dr Konrad Marcin Kalarus 24300
21 Badanie kinetyki degradacji antocyjanów podczas homogenizacji wysokociśnieniowej roztworów modelowych badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Bartosz Kruszewski 46245
22 Kształtowanie profilu bakterii fekalnych przez rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego z Fagopyrum esculentum Moench w warunkach in vitro badania wstępne Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Krzysztof Dziedzic 41470
23 Badania cytomolekularne struktury jąderka u modelowych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Ewa Joanna Robaszkiewicz 49995
24 Określenie pierwotnych kryteriów modelu optymalizacji warunków regeneracji i przechowywania chemicznych roztworów myjących w zbiornikach stacji CIP badania wstępne Politechnika Koszalińska dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk 30360
25 Dendrymery polipropylenoiminowe jako nośniki siRNA w terapii genowej przeciwko mięsakowi prążkowanokomórkowemu (ARMS). badania wstępne Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Barbara Ziemba 47342
26 Badanie zależności zawartości pierwiastków enzymatycznych w stawach międzykręgowych kręgosłupa od zmian zwyrodnieniowych szkieletu osiowego. badania wstępne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Mikołaj Dąbrowski 49995
27 Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie - poszukiwanie inhibitorów proteaz aspartylowych Sap. badania wstępne Uniwersytet Gdański dr Agata Błaszczyk 34650
28 Różnorodność nicieni z rodziny Ostertagiinae pasożytujących u kozicy tatrzańskiej. Rozpoznanie zmienności w obrębie rodzajów Teladorsagia i Marshallagia na poziomie morfologicznym i genetycznym. badania pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Jerzy Andrzej Kowal 31900
29 Biogeochemia inwazyjnego gatunku nawłoci Solidago gigantea badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Małgorzata Anna Dambiec 24530
30 Potencjalne wykorzystanie organicznych nanocząsteczek w opryskach roślin uprawnych, jako promotorów wnikania substancji czynnych do roślin na przykładzie pokonania barirey kutykularnej liści przez herbicydy. badania wstępne Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Michał Ludynia 33660
31 Próba identyfikacji białek motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii majowej badania wstępne Uniwersytet Gdański dr Małgorzata Kapusta 50000
Nauki ścisłe i techniczne
1 Nieliniowe efekty termoelektryczne w układzie kropki kwantowej sprzężonej z ferromagnetycznymi elektrodami wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Piotr Stanisław Trocha 45100
2 Konstrukcja nanogrzechotek katalitycznych zawierających cząstki Co3O4 do eliminacji lotnych związków organicznych badania wstępne Uniwersytet Jagielloński dr Anna Rokicińska 44000
3 Nowe jednostki tetraaza[14]annulenu jako przyszłe komponenty układów supramolekularnych. badania wstępne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Jarosław Paweł Kowalski 49500
4 Wspomagana ultradżwiękami synteza nanokompozytów jako katalizatorów stosowanych do waloryzacji modelowyzch cyąsteczek wchodzącyh w skład ligniny wyjazd badawczy Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Dimitrios Giannakoudakis 49159
5 Badanie formowania porowatych nanostruktur w cienkich warstwach azotku galu badania wstępne Instytut Technologii Elektronowej dr hab. Michał Adam Borysiewicz 34100
6 Zwiększenia oddziaływania ferromagnetyk/antyferromagnetyk epitaksjalnych warstw Fe/FeO wyjazd konferencyjny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Anna Kozioł-Rachwał 17600
7 Nowe wieloparametrowe podejście do badania kosmicznych błysków promieniowania gamma z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Maria Dainotti 49282
8 Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi na powierzchniowe stany elektronowe w kanonicznych izolatorach topologicznych typu Bi2Se3 badania wstępne Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Maciej Szymon Chrobak 43120
9 Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości cząsteczek InH i InD oraz wsparcie doświadczalne dla zaawansowanych obliczeń ab initio dla tych molekuł badania wstępne Uniwersytet Rzeszowski dr Wojciech Szajna 47740
10 Zmiany częstości i intensywności atmosferycznych zjawisk ekstremalnych nad Europą w świetle projekcji wysokorozdzielczych regionalnych modeli klimatu do roku 2100. wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Bartosz Czernecki 35200
11 Analiza mikrokalorymetryczna białek surowicy krwi jako czynnik oceniający wczesną odpowiedź na immunoterapię w raku płuca badania wstępne Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Kędra-Królik 46860
12 Porządkowanie się ładunku przestrzennego molekuł wody indukowane polaryzacją spontaniczną kryształu LiNbO3. wyjazd konferencyjny Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Julita Karolina Piecha 16825
13 Obserwacje reakcji chemicznych na granicy faz minerał/woda w czasie rzeczywistym oraz pomiar mikrotopografii mineralnych sorbentów drobnoziarnistych - badanie wstępne badania wstępne Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Agnieszka Ewa Bańkowska-Sobczak 19580
14 Polipirolowy nanosensor pH badania wstępne Uniwersytet Wrocławski dr Tomasz Paweł Czaja 41800
15 Badania biomimetyczne i obliczeniowe przenikania saponin triterpenowych przez barierę krew-mózg badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Katarzyna Ewa Stępnik 42130
16 Nowe rutenowe katalizatory do generowania wodoru z alkoholi badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Szymon Rogalski 49500
17 Zastosowanie analiz sedaDNA dla zwiększenia wartości interpretacyjnej form przetrwalnych wrotków (Rotifera) w badaniach paleolimnologicznych badania wstępne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Magdalena Urszula Suchora 49453
18 Projektowanie i charakterystyka fizykochemiczna nowych materiałów elektrodowych do konwersji energii słonecznej badania wstępne Uniwersytet Warszawski dr Aldona Jelińska 48950
19 Opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania polikrystalicznego tytanianu bizmutowo-potasowego K0.5Bi0.5TiO3 o wysokiej gęstości. badania wstępne Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr inż. Piotr Artur Czaja 40040
20 Opracowanie optycznego systemu podgrzewania podłóż wykorzystywanych w spintronice badania wstępne Politechnika Łódzka dr inż. Bartłomiej Guzowski 37480
21 Wzorcowanie termicznych wzorców napięcia przemiennego za pomocą kwantowego wzorca napięcia przemiennego staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Michał Piotr Grzenik 36586
22 Wpływ sposobu suszenia drewna na siły skrawania - wyjazd badawczy do InnoRenew. wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Daniel Chuchała 27691
23 Staż naukowy w zakresie badań własności fizycznych układów dwuskładnikowych. staż naukowy Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr Sławomir Pieprzyk 35095
24 Właściwości konwersyjne i czujnikowe wielokompozytowych szkieł telurynianowych domieszkowanych erbem i iterbem. badania wstępne Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr hab. Radosław Paweł Lisiecki 49500
25 Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami badania pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Przemysław Karpowicz 48400
26 Analiza głębokich sieci neuronowych za pomocą teorii optymalizacji w przestrzeniach Hilberta konsultacje naukowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Jan Piotrowski 16439
27 Badanie wpływu wypełnienia pianą aluminiową na intensyfikację wymiany ciepła badania wstępne Politechnika Wrocławska dr inż. Artur Jan Nemś 36159
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1 Jemen w ruchu: etnografia wojny, granic i zmagań o mobilność badania wstępne Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk dr Bogumiła Hall 43956
2 B.F. Skinner, twórca amerykańskiego behawioryzmu, w optyce krytyki posthumanistycznej kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Justyna Włodarczyk 11900
3 Staż naukowy: Modalności w języku pozycyjnym staż naukowy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Anna Maria Karczewska 49500
4 Chronologia względna zmian fonologicznych i morfologicznych w języku łacińskim wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Dariusz Rafał Piwowarczyk 19825
5 Mowa kierowana do dzieci i dorosłych: badanie wstępne z użyciem artykulografu Carstens AG501 badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Katarzyna Klessa 12628
6 Ochrana zagraniczna i kwestia żydowska w Europie na przełomie XIX i XX wieku kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Artur Markowski 26620
7 Geneza i rozwój koncepcji norm ponadkonstytucyjnych we francuskiej nauce prawa publicznego kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Krzysztof Kaleta 9989
8 Film dokumentalny jako narzędzie feministycznych interwencji kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Dagmara Rode 14064
9 Sztuczna inteligencja w prezentacji produktów: wpływ na mechanizmy podejmowania decyzji przez konsumentów badania wstępne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Wojciech Jakub Trzebiński 25300
10 Trzecia fala neoliberalizacji miast polskich na przykładzie Poznania i Wrocławia - badania wstępne badania wstępne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Piotr Juskowiak 13860
11 Wstępna analiza fizykochemiczna materiału kostnego pochodzącego z pochówków "atypowych" wyeksplorowanych z historycznego (XII - XVII w.) cmentarzyska w Byczynie (woj. opolskie). badania wstępne Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Agata Izabela Cieślik 48274
12 Prezentacja wstępnych wyników badań prawnoporównawczych w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń konsumentów o naprawienie szkody wyrządzonej praktykami antykonkurencyjnymi na XIV Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (ASCOLA) wyjazd konferencyjny Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Anna Piszcz 5559
13 Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań. badania pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Benjamin David Stanley 43972
14 "Wczesna recepcja "Robinsona Crusoe" w Polsce, 1764-1779". Udział w konferencji "300 years of Robinsonades", Uniwersytet Jeana Moulina - Lyon 3, 11-12 kwietnia 2019. wyjazd konferencyjny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Jakub Paweł Lipski 5502
15 Czynniki wpływające na podatność łańcucha dostaw suplementów diety na oszustwa wyjazd konferencyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Aleksandra Kowalska 13640
16 Czynniki psychospołeczne a występowanie syndromów psychosomatycznych w grupie chorych na astmę wyjazd konferencyjny Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń Collegium Medicum im. L. Rydygiera - Bydgoszcz dr Agnieszka Woźniewicz 13706
17 Ontologia formy matematycznej Saundersa Mac Lane'a. staż naukowy Politechnika Warszawska dr Bartłomiej Skowron 29438
18 Psychospołeczne konsekwencje wprowadzenia powszechnego dostępu do broni. Kwerenda porównująca skutki w trzech krajach o całkowicie odmiennych doświadczeniach: USA, Kanady, Australii. kwerenda SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr hab. Wojciech Marek Kulesza 48356
19 Wyjazd badawczy na Massachusetts Insitute of Technology (MIT) celem zrealizowania projektu badawczego w zakresie ram etycznych funkcjonowania chatbotow online. wyjazd badawczy Akademia Leona Koźmińskiego dr Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska 21377
20 Sieć osadnicza Warmii - badania wstępne badania wstępne Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk dr Wiesława Duży 11064

Lista rankingowa nr 13

Wnioski skierowane do finansowania po ponownej ocenie w związku z uchyleniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN i skierowaniem wniosków do ponownego rozpatrzenia

Data opublikowania: 2019-04-09

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki ścisłe i techniczne
1 Wpływ parametrów geometrycznych i konstrukcyjno-materiałowych modeli doświadczalnych w skali na zjawisko transmisji i promieniowania dźwięków materiałowych badania wstępne Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Agata Joanna Szeląg 49508
2 Zmiany sąsiedztwa obszarów naturalnych i antropogenicznych (Wildlife-Urban Interface, WUI) w świetle zmian użytkowania ziemi w Karpatach Polskich konsultacje naukowe Uniwersytet Jagielloński dr Dominik Kaim 16870
Nauki o życiu
1 MiRNA-103/107 oraz DICER w raku jajnika. badania wstępne Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" dr Miłosz Gracjan Wilczyński 49500

Lista rankingowa nr 14

Wniosek skierowany do finansowania po ponownej ocenie w związku z uchyleniem przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN i skierowaniem wniosku do ponownego rozpatrzenia

Data opublikowania: 2019-06-05

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
Nauki ścisłe i techniczne
1 Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny. wyjazd konferencyjny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Przemysław Adam Młynarczyk 16 417