Wyniki konkursu MINIATURA 2


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 kwietnia 2018 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Wiktoria Kudela-Świątek, dr Antonina Chmura-Skirlińska, dr Weronika Bieniasz
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 kwietnia 2018 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2018-08-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Grzech a choroba. Natura zależności między chorobą a grzechem w świetle analizy egzegetycznej J 5,14 i 9,2-3 - kwerendakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIks. dr Adam Kubiś6930
2Badanie pilotażowe zmian w zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców Łodzi, wynikających z wprowadzenia ograniczenia w handlu w niedzielebadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Szymon Adam Wiśniewski35882
3Zasada gościnności a założenia etyczne w myśli Immanuela Kantawyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieks. dr Zdzisław Kieliszek5720
4Wsparcie procesów logistycznych w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznychbadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr inż. Wojciech Zalewski40590
5Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Maciej Serowaniec6490
6Przygotowanie sekwencji ruchu oczu a wzrokowa uwaga przestrzenna.badania wstępneAkademia Ignatianum w Krakowiedr Łukasz Michalczyk14278
7Rola służb bezpieczeństwa w polityce władz jugosłowiańskich wobec Kościołów i wyznań w latach 1945-74kwerendaUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Paweł Wawryszuk31908
8Regionalna konwergencja społeczna w Unii Europejskiejwyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr Marta Ewa Kuc24970
9Zygmunt Haupt w zbiorach archiwum Instytutu Literackiego - kwerenda naukowakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Paweł Tomasz Panas6349
10Samorządność uczniowska a włączanie społeczne w edukacji specjalnejbadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Maciej Jabłoński14522
Nauki o życiu
1Wstępna analiza potencjału symbiotycznych bakterii Rhizobium jako wektora transformacji genetycznej roślin Phaseolus vulgarisbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Anna Hnatuszko-Konka41800
2Opracowanie optymalnego modelu badawczego do projektu "Niekanoniczne funkcje białka ABCC4 w progresji nowotworowej".badania wstępneInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukdr Jakub Mateusz Kryczka49500
3Zredukowany tlenek grafenu (rGO) jako czynnik indukujący hipoksję oraz modulator apoptozy w komórkach raka sutka inkubowanych w obecności inhibitora proteasomówbadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Rafał Krętowski50000
4Wstępna ocena wpływu nanokompozytu heksagonalnego azotku boru dekorowanego nanocząsteczkami złota (h-BN-Au) i wybranymi lekami na prawidłowe i nowotworowe komórki w warunkach in vitrobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Magdalena Joanna Jędrzejczak-Silicka49500
5Zmiany ekspresji genów związanych z reakcją zapalną komórek obserwowane w odpowiedzi na wysiłek fizyczny o dużej intensywności u zawodników zaadoptowanych w przebiegu wieloletniego treningu oraz u osób nietrenującychbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskudr hab. Agnieszka Monika Maciejewska-Skrendo49995
6Czy konkurencja jest stresująca? Badania parametrów stresu oksydacyjnego w wyniku oddziaływania czynnika biotycznegobadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Dagmara Błońska24750
7Model dostosowania układu biologicznego do zmiennego obciążenia azotem amonowym w procesie oczyszczania odcieków składowiskowychbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Justyna Anna Koc-Jurczyk49500
8Analiza jakościowa i ilościowa karotenoidów zawartych w piórach i ich wpływ na intensywność koloru czerwonych ornamentów dzięcioła średniego (Dendrocopos medius).badania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr hab. Ewa Węgrzyn49999
9Określenie udziału kwasu glutaminowego w wiązaniu ATP przez centrum katalityczne cyklaz adenylanowych z Arabidopsis thaliana.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Brygida Świeżawska49665
10Wpływ temperatury i zawartości tlenu w wodzie na tempo procesów życiowych ektotermów zbudowanych z różnej wielkości komórek na przykładzie modelowego gatunku ryb Danio reriostaż naukowyUniwersytet w Białymstokudr Adam Hermaniuk48360
11Ocena procesu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy w przebiegu endometrosis na poziomie genowym.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Małgorzata Andrea Domino50000
12Badanie gęstości kości w aspekcie jej składu mineralnego i stopnia nagromadzenia tkanki tłuszczowej u trzewnej u starzejących się mężczynbadania wstępnePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr inż. Aleksandra Rył32030
13Różnorodność i znaczenie muchówek z rodziny narzępikowatych (Hippoboscidae) w przenoszeniu świdrowców z podrodzaju Megatrypanum w Polsce północno- wschodniejbadania wstępneInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Joanna Werszko49500
14Grelina i jej znaczenie w nowotworachbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Adam Ireneusz Cygankiewicz49500
15Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europiewyjazd badawczyInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Naukdr Kamil Najberek43256
16Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwiebadania pilotażoweKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIdr Tadeusz Góralczyk49995
17Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej - ATCC PCS-500-011badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Joanna Kocot41349
Nauki ścisłe i techniczne
1Złożoność problemów homomorfizmu dla szczególnych klas grafówkonsultacje naukowePolitechnika Warszawskadr Paweł Rzążewski10418
2Wyznaczanie parametrów akustycznych rezonatorów o zmiennej geometrii. Metody analityczne i numeryczne. Wyjazd konferencyjny.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Przemysław Adam Młynarczyk20680
3Metalocenylotio-β-laktamy - nowa grupa inhibitorów bakteryjnych β-laktamaz Ser i MBLbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Łukasz Jan Szczupak49229

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2018-08-31

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Fałszywe samozatrudnienie jako element szarej strefy w Polsce. Identyfikacja rozmiarów i przyczynbadania pilotażowePolitechnika Gdańskadr Dagmara Nikulin49500
2Kwerenda dotycząca miesięcznika "Polska: czasopismo ilustrowane" (1954-1981)kwerendaUniwersytet Wrocławskidr Regina Solová6846
3Architektura i medycyna. Badania dotyczące pruskich zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych powstałych w XIX i na początku XX stulecia, w wybranych miejscowościach na terenie Niemiec.wyjazd badawczyUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr Daria Bręczewska-Kulesza19874
4Dorobek literacki i naukowy Georga Büchnera jako przykład wpływu odkryć w naukach przyrodniczych i medycznych na rozwój dramatu w pierwszej połowie XIX wiekukwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Anna Róża Burzyńska20000
5Mobilność codzienna osób starszych w Łodzibadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Marta Małgorzata Borowska-Stefańska29766
6Archiwum Dokumentacyjne Austriackiego Ruchu Oporu i jego rola w rozliczaniu nazistowskiej przeszłości AustriikwerendaUniwersytet Łódzkidr Jakub Maciej Gortat14803
7Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania na starośćwyjazd konferencyjnyUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Damian Walczak6820
8Wycena opcji za pomocą transformaty Fourierabadania wstępneSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Arkadiusz Orzechowski6846
9Poszukiwania religijne jako mechanizm obronny w obliczu wybranych aspektów ludzkiej sytuacji egzystencjalnejbadania pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Agnieszka Małgorzata Krzysztof-Świderska11550
10Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacjibadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Barbara Ostafińska-Molik49995
11Empiryczne badania pilotażowe dotyczące problematyki wykluczenia transportowego na obszarach górskich na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczadbadania pilotażoweInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Naukdr Ariel Arkadiusz Ciechański20020
12Kościół w świetle listów Awita z ViennekwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachks. dr Wojciech Michał Kamczyk9240
13Badania nad morfologią starych zapożyczeń słowiańskich w języku albańskimwyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Marek Andrzej Majer10606
14Ratowanie Żydów podczas drugiej wojny światowej w narracjach europejskich muzeówwyjazd badawczyPolska Akademia Naukdr Zofia Danuta Wóycicka32752
15Zachowania animatorów rynku na rynkach opcyjnychbadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Marcin Tomasz Czupryna14300
16Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego - próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi (przygotowanie narzędzia i badania wstępne)badania wstępneInstytut Psychologii Polskiej Akademii Naukdr Amadeusz Citlak23980
17Indeks cen mieszkań w Polscestaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Radosław Trojanek49358
18Gromadzenie informacji podatkowych przez zagraniczne administracje skarbowekwerendaUniwersytet Rzeszowskidr Paweł Majka12436
19Współczynnik optymizmu w problemie gazeciarza z funkcją celu opisującą zadowolenie decydentawyjazd konferencyjnyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Milena Bieniek17270
20Polityka ekshumacyjna. Kazus peruwiańskiwyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Joanna Pietraszczyk-Sękowska14191
21Realizacja badań wstępnych w projekcie "Ściąganie i plagiatowanie. Studencka kultura kopiowania w warunkach umasowienia, komercjalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce"badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Beata Bielska39930
22Typy efektów zewnętrznych i metody interwencji na rynku mieszkaniowym - porównanie międzynarodowewyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Dorota Sikora-Fernandez16038
23Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnymbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Agata Trzcińska20966
24Staż naukowy w zespole prof. Jakoba Edlera w Manchester Insitute of Innovation Research. Postrzeganie i zarządzanie ryzykiem przez interesariuszy polityki innowacyjnej w Polsce - opracowanie ram analitycznych projektu badawczego (etap I)staż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Seweryn Krupnik16874
25Przejścia, progi, pogranicza: liminalność w 'Metamorfozach' Apulejusza z MadaurykwerendaUniwersytet Warszawskidr Julia Anna Doroszewska14097
26Etnoarcheologia podwodna Dolnej Odry. Wstępne badania wraków na wybranych odcinkach rzekibadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Piotr Maliński49995
27Rola centralności kategorii moralnych w procesie definiowania tożsamości w okresie adolescencji.badania wstępneAkademia Ignatianum w Krakowiedr Małgorzata Steć41910
28Funkcje założone i rzeczywiste kształcenia w szkołach z programami kształcenia International Baccalaureate w Polscebadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Joanna Leek6534
Nauki ścisłe i techniczne
1Modelowanie wpływu zmian klimatu na ekstremalne stany uwilgotnienia gleb prowadzące do spadków plonów w Polscewyjazd konferencyjnySzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Mikołaj Piniewski16500
2Projektowanie i synteza przełączalnych dielektryków typu perowskitu na bazie organiczno-nieorganicznych polimerów koordynacyjnychbadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Magdalena Rok38500
3Badania konduktometryczne jako kryterium oceny termodynamicznej stabilności i budowy kompleksów inkluzyjnych jonów kwasu cynamonowego i jego pochodnych z α i β cyklodekstryną w szerokim przedziale temperatur.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Zdzisław Kinart8338
4Nieinwazyjne badanie jednorodności struktury kompozytów miękkich magnetyczniebadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Adam Jakubas13090
5Stopień skrępowania odkształceń wymuszonych w ścianach żelbetowych w młodym wieku i w trakcie eksploatacji.wyjazd badawczyPolitechnika Śląskadr inż. Agnieszka Anna Jędrzejewska34804
6Przeprowadzenie badań ultraszybkiej krystalizacji w wybranych szkłach metalicznych metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowegobadania wstępnePolitechnika Warszawskadr hab. inż. Jerzy Michał Antonowicz11550
7Stosunki izotopowe w identyfikacji źródła zatrucia zwierząt ołowiembadania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Łukasz Jakub Binkowski46183
8Kształt wiązki emisyjnej pulsarów.wyjazd badawczyUniwersytet Zielonogórskidr Anna Maria Skrzypczak16500
9Charakterystyki prądowo-napięciowe w cienkich warstwach La1,952Sr0,048CuO4.badania wstępneInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr Iryna Zaytseva9064
10Analiza nanostrukturalnej warstwy wierzchniej stopu tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl po procesie SSPD i azotowaniu próżniowym.badania wstępneInstytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzaniadr inż. Daniel Szczepan Toboła49500
11Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na procesy transportowe białek enzymatycznych w membranach celulozowych pochodzenia mikrobiologicznegobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Radosław Drozd27500
12Synteza i charakterystyka nanokompozytów aerożel krzemionkowy/włókna węglowe z nanowarstwą metaliczną jako materiałów o potencjalnych zdolnościach do pochłaniania promieniowania elektromagnetycznegobadania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Agnieszka Ślosarczyk49500
13Magnesy molekularne jako innowacyjne wypełnienie membran hybrydowych do odwadniania etanolu metodą perwaporacjibadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Gabriela Dudek41800
14Katalityczna synteza i badanie właściwości fizykochemicznych cyklicznych acetali otrzymywanych z biomasy jako potencjalnych dodatków do paliw.badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Maciej Piotr Kapkowski49995
15Badania wstępne odporności korozyjnej stopów wysokoentropowych w środowisku symulowanych płynów ustrojowych.badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Zbigniew Szklarz41580
16Analiza szerokości, anatomii i składu izotopowego przyrostów rocznych Quercus pontica jako źródło informacji o zmianach klimatu Małego Kaukazu w ostatnich stuleciachbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Magdalena Opała-Owczarek48950
17Wpływ rodaju mezofazy krzemionkowej i polimerowej na kinetykę transportu substancji aktywnej z powstałego porowatego kompozytubadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Kierys30250
18Zastosowanie rozmytego rachunku przedziałowego w systemach wspomagania decyzji oraz do optymalizacji działania klasyfikatorówkonsultacje naukoweUniwersytet Rzeszowskidr Urszula Maria Bentkowska5390
19Analiza wpływu uproszczeń związanych z dyskretyzacją modelu silnika na właściwości układu regulacji momentu i strumienia szybkoobrotowego napędu PMSMwyjazd konferencyjnyPolitechnika Gdańskadr inż. Leszek Jarzębowicz19910
20Badanie wpływu podstawnika metylowego na kinetykę enzymatycznych przemian metylowych pochodnych L-tyrozyny katalizowanych przez oksydazę L-aminokwasowąbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Małgorzata Pająk18700
21Analiza chemiczna i mikroskopowa uwodnionych krzemianów wapnia w układzie CaO-SiO2-H2O w materiałach autoklawizowanych o niskiej zawartości wapna (mniej niż 10%) i wysokiej zawartości komponentów szklanych o strukturze amorficznej.staż naukowyPolitechnika Świętokrzyskadr inż. Anna Agata Stępień32082
22Benzofosfolan-3-ony - synteza i aplikacje w reakcji sprzęgania.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Sylwia Sowa49500
23Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)badania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Ilona Weronika Sadok49500
Nauki o życiu
1Poszukiwanie pozarybosomalnych partnerów białka uL10 w warunkach stresowychbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Barbara Katarzyna Michalec-Wawiórka49500
2Wybrane aspekty dotyczące wykorzystania balona żołądkowego jako metody wspomagającej chirurgiczne leczenie otyłości olbrzymiej.badania wstępneUniwersytet Jagielloński Collegium Medicumdr hab. Piotr Jakub Major49588
3Analiza funkcjonalna wariantów genów dksA i sanA związanych z niskoadhezyjnym i niskoinwazyjnym fenotypem pałeczek Salmonella Enteritidis.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Rafał Kolenda49375
4Identyfikacja wariantów strukturalnych w genomie ludzkim przy użyciu długich fragmentów z sekwencjonowania następnej generacji, w oparciu o technologię Oxford Nanoporebadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Michał Jakub Piętal47135
5Analiza transkryptomu drożdży Yarrowia lipolytica w hodowlach z wykorzystaniem mieszanin substratówbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr hab. inż. Zbigniew Dawid Lazar49500
6Wpływ H. pylori na różnicowanie prawidłowych fibroblastów żołądka szczura w kierunku fibroblastów towarzyszących nowotworom, odpowiedzialnych za przejście epitelialno-mezenchymalne prawidłowych komórek epitelialnychbadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Gracjana Krzysiek-Mączka49500
7Wpływ mikropęcherzyków uwalnianych przez komórki dendrytyczne pochodzenia mieloidalnego hodowane w obecności analogów witaminy D na komórki linii białaczkowych.badania wstępneInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Eliza Hanna Turlej50000
8Ocena przydatności poszczególnych grup stawonogów lądowych jako bioindykatorów wpływu intensywności wypasu na różnorodność biologiczną w strefie klimatu suchego Mongoliibadania pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Lech Miłosz Karpiński18894
9Rola kinazy Akt w regulacji metabolizmu żelaza w komórkach SH-SY5Y z nadekspresją SOD1 G93Abadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Małgorzata Hałoń-Gołąbek50000
10Wpływ hipoksji na wybrane parametry fizjologii mózgu i układu sercowo-naczyniowegowyjazd badawczyGdański Uniwersytet Medycznydr Marcin Lech Gruszecki22000
11Pogłębiona charakterystyka raka jajnika z wykorzystaniem krążącego DNA nowotworowego (ctDNA).badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Magdalena Ratajska49500
12Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotną opornością na inhibitory kinaz ścieżki signałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)badania pilotażoweCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Magdalena Olbryt49500
13Porównanie zmian we wczesnej fazie modelowego udaru mózgu u szczura metodą spektroskopii MR i metodą chemiczną.badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Maciej Świątkiewicz49476
14Wpływ leków hipotensyjnych na interakcję komórek śródbłonka naczyniowego z komórkami raka jajnika, trzustki i okrężnicy.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Paweł Adam Uruski49500
15Bioresorbowalna nanowłóknina do terapii glejaka - optymalizacja struktury włókien dla kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowegobadania wstępneCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Monika Anna Musiał-Kulik48730
16Wpływ środka mikrobiologicznego zawierającego Trichoderma Harzianum Rifai szczep T-22 na rozkład substancji czynnych chemicznych środków ochrony roślinbadania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr hab. Ewa Szpyrka43340
17Charakterystyka biochemiczna szlaków biosyntezy erytrytolu i mannitolu u drożdży z kladu Yarrowiabadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Magdalena Rakicka49500
18Badanie aktywności fungistatycznej jasmonianu metylu wobec Colletotrichum lupini sprawcy antraknozy łubinu.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Bartosz Nitkiewicz31075
19Wpływ antagonisty receptora mGlu1 na wzmocnienie odpowiedzi przeciwnowotworowej inhibitora kinazy BRAF w modelu komórkowym czerniaka złośliwego.badania wstępneInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Monika Krystyna Woźniak49500
20Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego na podstawie analizy wybranych parametrów hemostazy u pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym w trakcie terapii indukującej remisję.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Olga Jankowska-Łęcka49500
21Analiza in vitro roli białka ADAM17 w procesach kluczowych dla rozwoju limfangioleiomiomatozybadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Renata Katarzyna Mężyk-Kopeć47742
22Filogeneza i klasyfikacja chrząszczy z plemienia Eugnomini Lacordaire, 1863 (Coleoptera: Curculionidae)wyjazd badawczyUniwersytet Opolskidr Miłosz Adam Mazur16061
23Badanie szlaku biosyntezy IA-myo-inozytolu w nasionach i siewkach kukurydzy (Zea mays)badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Anna Ciarkowska34210
24Model regulacji przepływu elektronów przez kompleks cytochromu bc1wyjazd konferencyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Robert Ekiert7150
25Poszukiwanie czynników spowalniających starzenie wykorzystując model drożdży pączkujących Saccharomyces cerevisiaebadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Mateusz Mołoń49999
26Nowe terapie choroby Parkinsona - pochodne ksantyn o dwukierunkowym działaniubadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Kamil Kuder38283
27Wpływ białek wiążących chitynę na aktywność owadobójczą entomopatogenów wykorzystywanych do produkcji biologicznych środków ochrony roślinbadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jakub Baranek49940
28Identyfikacja funkcji potencjalnego systemu dwukomponentowego MSMEG6236/6238 u Mycobacterium smegmatis.badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Anna Żaczek49999
29Rola nowych adipokin w patogenezie miażdżycy i "paradoksu otyłości" u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- badanie pilotażowe.badania pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr hab. Anna Szpakowicz50000
30Kompleksowa analiza ekspresji i metylacji łagodnych guzów ślinianekbadania wstępneInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Maria Kiwerska50000
31Badanie metodami modelowania komputerowego termostabilności hydratazy nitrylowej - ważnego enzymu biotechnologicznegowyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Łukasz Pepłowski24838
32Rola bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych w procesach tolerancji roślin do siedlisk zanieczyszczonych metalami ciężkimiwyjazd badawczyInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Naukdr Alicja Agnieszka Babst-Kostecka49907
33Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplexbadania wstępneInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Agata Gryta29865
34Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków?badania wstępneCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr inż. Małgorzata Janina Krześniak48400
35Zróżnicowanie przestrzenne mikrobiomu zatok przynosowych w warunkach przewlekłego zapalenia - implikacje dla metod badawczych wymagających hodowli bakteriibadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Joanna Szaleniec46750
36Znaczenie cech epidermy liści w taksonomii rodzajów plemienia Sobralieae Pfitz. (Orchidaceae)badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Przemysław Baranow25245
37Identyfikacja i porównanie mikroRNA uczestniczących w odpowiedzi na 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w komórkach ziarnistych świni i chomika.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Anna Nynca49500
38Badanie transportu jonów i wody przez nabłonek oskrzelikowy w gradientach osmotycznych - badanie patomechanizmu mukowiscydozybadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Mirosław Artur Zając49500
39Ocena krążących mikrocząstek komórkowych o potencjale fibrynolitycznym u pacjentów z dokonanym udarem niedokrwiennym mózgu poddanych leczeniu trombolitycznemubadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczydr Artur Słomka48510
40Ocena wpływu trwałego zanieczyszczenia organicznego PFOS oraz jego wybranych przemysłowych zamienników na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej człowiekabadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Joanna Mokra49280
41Wpływ działania sił trakcyjnych na parametry funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa u osób z przewlekłym zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupabadania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Michał Wendt44605
42Poszukiwanie spektroskopowych markerów odpowiedzi komórek nowotworowych rdzeniaka zarodkowego na promieniowanie jonizujące.badania pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Jakub Maciej Surmacki49995
43Wpływ czynników KRAB-ZNF na profil ekspresji genów raka płuca.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Marta Gładych49500
44Opracowanie metody superrozdzielczej analizy struktury fabryk replikacyjnychbadania wstępneInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Małgorzata Alicja Śliwińska49990

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2018-10-01

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
1Pomiar i ocena efektywności gospodarowania materiałami w przemyśle.badania wstępnePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Aneta Agnieszka Masternak-Janus11660
2Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu - rola pobudzenia emocjonalnegobadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Jerzy Wojciechowski35651
3Obozy koncentracyjne w fazie przejściowej. Martwe ciała i sposoby funkcjonowania liminalnego świata. Kwerenda wstępna.kwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Marta Zawodna-Stephan20005
4Zbieżność rozwiązań optymalnych w modelach ekonomicznych - staż naukowy w University of Vigo, Hiszpaniastaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Marta Kornafel24462
5Rola czytelnictwa w wybranych obozach koncentracyjnych - zebranie materiałów źródłowychkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Lucyna Sadzikowska13145
6Ewolucja formy miejskiej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - wyniki badania pilotażowegowyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Bartosz Bartosiewicz14410
7Instytucje de iure i de facto z perspektywy ekonomii kosztów transakcyjnychstaż naukowyUniwersytet Warszawskidr Jacek Lewkowicz24981
8Badania migracji ludności za pomocą narzędzi ewolucyjnej teorii gier - staż naukowy w INE PAN Warszawastaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Jakub Bielawski9529
9Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznejkwerendaInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Aysen Kaim16047
10Koncepcja modelu raportowania zintegrowanego w świetle paradygmatu pragmatycznego konstruktywizmuwyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr Joanna Dyczkowska7392
11Platformowe modele biznesowe a prekaryzacja pracy. Na przykładzie kierowców Uberabadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Dominika Polkowska24090
12Historiografie feministyczne. Kształtowanie technik narracyjnych we współczesnych teoriach feministycznychwyjazd badawczyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Katarzyna Agata Szopa25843
13Analiza pochówku przedstawiciela diaspory chińskiej na st. Castillo de Huarmey, Peruwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Wiesław Więckowski23034
14Ultrasonografia w badaniach lingwistycznych. Obrazowanie położenia, ruchów i kształtu języka.staż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Monika Łuszczuk47300
15Godzenie celów społecznych z ekonomicznymi w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi w wybranych krajach europejskichbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Agnieszka Żur12169
16Uwarunkowania specyfiki zachowań politycznych mieszkańców województwa śląskiegobadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Agnieszka Turska-Kawa42240
17Włoska tradycja federalizmu i republikanizmu: historia i współczesnośćstaż naukowyAkademia Ignatianum w Krakowiedr Rafał Lis43560
18Rysując feminizm: Alternatywne komiksy kobiece w USA w latach 70. i 80. XX wiekukwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Małgorzata Olsza13547
19Polskość jako idea emancypacyjna. Pamiętniki chłopskie w kontekście nieformalnych praktyk nabywania tożsamości narodowejbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Michał Stanisław Rauszer16500
20Zachowania przestrzenne osób w okresie późnej dorosłości na obszarach zurbanizowanych. Case Study Bydgoszcz.badania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Iwona Dorota Józefowicz49742
21Walory estetyczne łacińskiej poezji pasterskiej - Kalpurniusz SykuluskwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Edyta Maria Gryksa16269
22Położenie międzynarodowe II RP i rządu polskiego na emigracji w latach 1937-1943 w świetle dokumentów Anthony'ego J. Drexel Biddle'akwerendaUniwersytet Wrocławskidr Krzysztof Siwek37180
23Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskichkwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Głowa31227
24Analiza aktywności politycznej posłanek w organach ustawodawczych PRL 1944/45-1989kwerendaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Edyta Chrobaczyńska-Plucińska15028
25Odpady komunalne w gminach. Analiza przestrzennego zróżnicowania i uwarunkowań społeczno-ekonomicznychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Elżbieta Antczak7590
26Mentoring jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - badanie pilotażowe.badania pilotażoweCollegium Civitasdr Małgorzata Baran32120
Nauki o życiu
1Czy białko hMTH1 może modulować odpowiedź komórek tarczycy na stres oksydacyjny?badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Katarzyna Dorota Arczewska50000
2Ekspresja kalretikuliny 3 (CRT3) w rosnącej łagiewce pyłkowej Petunia hybrida.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Piotr Paweł Wasąg47080
3Opracowanie nowych i bardziej efektywnych metod leczenia międzybłoniaka opłucnej z wykorzystaniem wirusów onkolitycznychbadania wstępneNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higienydr Łukasz Kuryk50000
4Ocena stabilności miejscowej ciągłych niskonapięciowych potencjałów przedsionkowych w przetrwałym migotaniu przedsionków.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Jakub Baran49500
5Charakteryzacja przemiany nabłonkowo-mezenchymatycznej (EMT) w okołoimplantacyjnym zarodku myszybadania wstępneInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Teresa Filimonow49995
6Analiza transkryptomiczna linii pszenżyta o zróżnicowanej odpowiedzi na stres glinowy indukowany niskim pH podłoża.badania wstępneInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Agnieszka Niedziela49500
7Zbadanie mechanizmu wyciszenia bakteryjnego genu w transformantach roślinnych na przykładzie lnubadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Aleksandra Anna Boba49500
8Identyfikacja nowych czynników molekularnych w etiopatogenezie wad rozwojowych tarczycy z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy genomubadania pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr hab. Ewelina Anna Szczepanek-Parulska50000
9Mikrofalowa synteza fotosensybiilizatorow ftalocyajninowych posiadających w swojej budowie kation imidazoliowy jako substancji aktywnych w terapii fotodynamicznejbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Marcin Wierzchowski46522
10Analiza polimorfizmu genów warunkujących biosyntezę trichotecenów i zearalenonu u zróżnicowanych geograficznie szczepów Fusarium graminearum sensu strictobadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Katarzyna Anna Bilska48851
11Badanie molekularnego mechanizmu działania białka HMGB-1 (High mobility group box 1 protein) w procesie indukowania nadwrażliwości pirogenowej na lipopolisacharyd u szczurabadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Jakub Piotrowski29865
12Wpływ subinhibicyjnych stężeń ciprofloksacyny na zmienność oportunistycznych patogenów z rodzaju Proteusbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Agnieszka Lidia Zabłotni49280
13Rozmieszczenie cytotypów kostrzewy ametystowej Festuca amethystina L. (Poaceae) w Europiebadania wstępneUniwersytet Łódzkidr hab. Marcin Kiedrzyński39490
14Ocena zanieczyszczenia żywności produktami utlenienia cholesterolubadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr inż. Małgorzata Czerwonka44880
15Wpływ biowęgla na stabilność procesu fermentacji metanowejbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Katarzyna Bułkowska48785
16Wykorzystanie systemu CRISPR/Cas9 do ukierunkowanej mutagenezy wybranego genu Gallus gallus domesticusbadania wstępneInstytut Biotechnologii i Antybiotykówdr inż. Luiza Chojnacka-Puchta49500
17Sekwencjonowanie oraz porównawcza analiza genomu wydajnego producenta celulozybadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Małgorzata Ryngajłło16786
18Analiza potencjalnych mechanizmów po-transkrypcyjnej i po-translacyjnej regulacji czynników transkrypcyjnych SNAIL 1/2 oraz ich wzajemnych zależności w kontekście heterogenności i chemiooporności komórek raka jajnika in vitro.badania wstępneInstytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Naukdr Michał Kiełbik49800
19Rola białka klotho w stresie aparatu Golgiego indukowanym antygenami bakteryjnymibadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Jennifer Gabriela Mytych49995
20Przygotowanie i charakteryzacja zestawu mutantów Arabidopsis thaliana dla wybranych podjednostek TRAPP - homologów ssaczych białek specyficznych dla kompleksu TRAPP-III.badania wstępneInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Marta Hoffman-Sommer30430
21Dynamika zmian apoplastu podatnych i odpornych roślin ziemniaka w odpowiedzi na inokulację wirusem Y ziemniaka (PVY NTN)badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Katarzyna Otulak-Kozieł47388
22Analiza kinetyki oddziaływań glikanów klastryny izolowanej z męskiego nasienia z endolektyną DC-SIGN.badania pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Beata Olejnik41470
23Wpływ zdalnego hartowania przez niedokrwienie na poziom powysiłkowej reakcji zapalnej oraz stężenie białka prekursorowego amyloidu alfabadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Jan Paweł Mieszkowski49500
24Badanie reakcji stresowej sarny europejskiej Capreolus capreolus na obszarze farm wiatrowychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Daniel Klich46013
25Sposób żywienia i stan odżywienia a wybrane parametry jakości nasienia - badanie wstępnebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Dawid Madej49995
26Poszukiwanie nowych wymiarów zespołu kruchości - ocena potencjału gojenia tkanek miękkich pacjentów w wieku ≥65 latbadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr hab. Jakub Kenig49511
27Molekularna identyfikacja zmian w strukturze mikroorganizmów glebowych na skutek uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810- analiza metagenomicznabadania wstępneInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Ewelina Żmijewska39930
28Ocena zdolności białka SIGIRRΔEx8 do wiązania aptameru DNA.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Małgorzata Bodaszewska-Lubaś49500
29Staż naukowy w zakresie eksperymentalnych technik mikrochirurgicznych.staż naukowyInstytut Farmakologii Polskiej Akademii Naukdr Helena Krystyna Domin42350
30Udział receptorów PYR/PYL w regulacji wrażliwości zarodków ziarniaków pszenżyta na ABAbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Justyna Fidler46332
31Biodostępność oleosomowych form lipidów.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Beata Piłat49940
32Molekularne podstawy aktywności przeciwnowotworowej nowej grupy bereniloimidazolowych nanokompleksów metali przejściowych (Pt, Pd, Au, Cu) skoniugiwanych z dendrymerem poliamidoaminowym PAMAM drugiej i trzeciej generacji.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Robert Czarnomysy50000
33Ocena wpływu kwasu α-linolenowego na aktywność sekrecyjną astrocytów oraz zależny od β-amyloidu proces neurodegeneracji w warunkach hodowli in vitro.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Anna Litwiniuk49940
34Podatność komórek dziąsła i więzadła ozębnowego na stymulację wybranymi cytokinami - poszukiwanie czynników wpływających na rozwój chorób przyzębiabadania wstępnePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Karol Julian Serwin49995
35Ocena wpływu promieniowania UV na fotostabilność retinoidów stosowanych na skórę w obecności substancji promieniochronnychbadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr Agata Kryczyk46366
36Morfologia współczesnych Psychodomorpha wskazówką do rozwikłania skomplikowanych zagadek ewolucyjnych i filogenetycznych w obrębie wybranych rodzin Diptera Nematocera.wyjazd badawczyInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Naukdr Kornelia Maria Skibińska49995
37Przeżywalność lekoopornych bakterii i występowanie genów lekooporności w sztucznym śniegu produkowanym z zanieczyszczonych mikrobiologicznie wód powierzchniowychbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr hab. inż. Anna Lenart-Boroń38069
38Badania aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej nowych ligandów serotoninowych - pochodnych arylopiperazyny - u zwierząt doświadczalnych.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Ewa Kędzierska44000
39Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążeniabadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Jadwiga Sternak49500
40Poszukiwanie nowych mutacji genetycznych u płodów dotkniętych ciężkimi dysplazjami kostnymi.badania pilotażoweCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowegodr Diana Massalska49500
41Analiza właściwości antybakteryjnych składników jadu kobry plującej Naja asheibadania wstępnePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr Aleksandra Bocian49500
42Estry 3-MCPD i 2-MCPD jako markery zafałszowania olejów i produktów spożywczych.badania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska39600
43Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępnebadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Maria Pytlak49654
44Modelowanie kinetyki kiełkowania i inaktywacji przetrwalników Alicyclobacillus w sokach jabłkowych pod wpływem działania wysokiego ciśnienia hydrostatycznewgo i ultradźwięków.badania wstępneInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegodr inż. Izabela Anna Porębska35000
45Ocena statusu BRCA1/2 oraz białka CTCF w raku pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę (≤T2).badania wstępneCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Michał Daniel Szymański49500
46Wykorzystanie badań molekularnych do oceny występowania wybranych gatunków pierwotniaków oraz Nosema sp. u czerwiu i pszczół.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Maria Michalczyk49995
Nauki ścisłe i techniczne
1Transparent ceramics based on improved HP and SPS methodbadania wstępneInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Natalia Miniajluk31020
2Synteza i charakterystyka tia-dipirometenu - prekursora dla nowej grupy związków typu BODIPYbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Arkadiusz Konrad Gut49830
3Wpływ wilgotności powietrza na proces chłodzenia układów elektronicznychbadania pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Marcin Kałuża49302
4Integracja grafowych modeli danychkonsultacje naukoweUniwersytet w Białymstokudr inż. Dominik Tomaszuk14140
5Sorpcja wybranych radionuklidów na powierzchni naturalnych materiałów odpadowychbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Iwona Ostolska49390
6Mieszana walencyjność Fe w krzemianach warstwowychbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mariola Wioletta Kądziołka-Gaweł44110
7Grupy polskie jako grupy automorfizmów modelibadania wstępneSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr hab. Maciej Malicki25300
8Matrisom guzów nowotworowych piersi z tkanek utrwalonych - badania z wykorzystaniem chromatografii cieczowej/elektroforezy kapilarnej sprzężonych z tandemową spektrometrią masbadania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Macur49775
9Wytwarzanie cienkich warstw kompozytowych na bazie azotku miedzi z zastosowaniem łączonych technik chemicznych oraz ich charakteryzacjawyjazd badawczyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Robert Szczęsny23397
10Selektywne polerowanie elektrochemiczne stali stopowej typu 304 w przyjaznej środowisku mieszaninie eutektycznej chlorku choliny z kwasem szczawiowym lub cytrynowym.badania wstępnePolitechnika Wrocławskadr Juliusz Winiarski36179
11Rozwój wydm embrionalnych na plaży jako efekt oddziaływania roślinności pionierskiej - rejony i tempo odbudowy na polskim wybrzeżu po katastrofalnych spiętrzeniach sztormowych z sezonu 2016/17badania wstępneUniwersytet Szczecińskidr hab. Tomasz Arkadiusz Łabuz28600
12Badanie trwałości tiolaktonu homocysteiny (HTL) w śliniebadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Justyna Piechocka49566
13Analiza eksperymentalna i numeryczna uszkodzenia oraz zniszczenia w metalachbadania wstępnePolitechnika Poznańskadr hab. inż. Tomasz Jankowiak34757
14Badanie wpływu zmiany geometrii generatora worteksowego na wybrane parametry wirów pierścieniowychbadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Konrad Gruszka46200
15Adsorpcja porfiryn na powierzchni Au(110): wpływ struktury atomowej podłoża na uporządkowanie warstw molekularnych.badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Edyta Lament38379
16Wyjazd na konferencję międzynarodową w Darmstadt w Niemczech i prezentacja wyników analiz temperatur powietrza i wody metodą falkową i metodą EMD.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr Mariola Urszula Kędra7207
17Optymalizacja Sieci Sterowanych Programowo ze względu na pobór energii i wymagania nowoczesnych usług.staż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Piotr Boryło28826
18Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w złożonych modelach biofizycznych.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Andrzej Tomski13212
19Naturalne i wymuszone powstawanie aerozoli solankowych w rożnych warunkach pogodowychbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Monika Panfil24506
20Wpływ optycznych i elektrycznych parametrów podwójnej warstwy ITO na rezystancję kontaktów wytwarzanych w niskotemperaturowych procesach metalizacjibadania pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Małgorzata Monika Musztyfaga-Staszuk18700
21Dyssypacja energii odkształcenia plastycznego w okolicach koncentratorów naprężeń występujących w materiałach kompozytowychbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Grzegorz Rogowski26400
22Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowejbadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Marcin Wardach27500