Wyniki konkursu MINIATURA 4


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 czerwca 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Małgorzata Zawiślak, dr Magdalena Dej
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2020-09-16

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Sieci społeczne i semantyka w teorii systemów politycznych Anatola RapoportakwerendaUniwersytet Wrocławskidr hab. Przemysław Żukiewicz32403
2Skutki wyciszenia lub nadekspresji receptora RXFP1 w komórkach nowotworowych jajnika.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr hab. Kamila Domińska49962
3Skład izotopowy Nd i Sr lessów Polski południowej: w poszukiwaniu źródeł pyłów

atmosferycznych podczas plejstocenu
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Mateusz Zieliński43132
4Elektrochemia Choroby Alzheimera - badania woltamperometryczne nowo odkrytych β-amyloidówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Wiloch48400
5ZNACZENIE NIETYPOWYCH LIMFOCYTÓW B PAMIĘCI W NIEPRAWIDŁOWEJ ODPOWIEDZI NA LECZENIE KIŁY WCZESNEJ I INDUKCJI ZJAWISK AUTOIMMUNOLOGICZNYCH W PRZEBIEGU SUROWICZOOPORNOŚCIbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Maciej Pastuszczak49940
6Wpływ obecności uszkodzeń na odpowiedź dynamiczną elementów betonowych zbrojonych niemetalicznymi prętami kompozytowymi w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwościbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Beata Zima48950
7Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Andrzejewska49214
8Zjawisko fotoindukowanego wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia elektronu w nowych pochodnych 1H-imidazo[4,5-f][1,10]fenantrolinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Agata Szłapa-Kula49998
9Wpływ izolatu białkowego na poprawę biokompatybilności biomateriału na bazie kurdlanubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Katarzyna Klimek49500
10Wpływ diety wysokotłuszczowej matki w czasie ciąży i laktacji na zmiany epigenetyczne w obrębie genu kodującego receptor kannabinoidowy CB1 (CNR1) w mózgu potomstwa.badania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Irena Smaga-Maślanka40700
11Przywództwo w organizacjach regionalnych – relacja między interesami a tożsamością kolektywnąwyjazd konsultacyjnyAkademia Finansów i Biznesu Vistuladr Anna Grzywacz14141
12Analiza zmienności przebiegu naczyń istotnych z punktu widzenia planowania wybranych operacji z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Koziej49999
13Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych rekombinowanego białka CLP pochodzącego z włośnia Trichinella britovibadania wstępne/pilotażoweInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Stachyra48400
14Badania porównawcze labialnych i czułkowych narządów sensorycznych u przedstawicieli rodziny tasznikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Miridae)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Artur Taszakowski25575
15Identyfikacja kluczowych elementów szlaku sygnałowego brasinosteroidów w jęczmieniu w odpowiedzi na stres zasoleniabadania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Jolanta Groszyk49999
16Wykorzystanie podejścia deklaratywnego do zarządzania projektem rozwoju nowego produktu - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Zielonogórskidr hab. inż. Marcin Relich11550
17Strategie odporności społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej i środowiskowej miast wojewódzkich i samorządów regionalnych w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr inż. Grzegorz Masik5500
18Cyberbezpieczeństwo urządzeń medycznego Internetu Rzeczy - perspektywa prawna.staż naukowyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jarosław Greser44733
19Taktyki protestu w polskim repertuarze sprzeciwu w XXI wieku - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr hab. Maciej Kowalewski19501
21Komunikacyjne aspekty społecznego sporu o ocenę polskiej transformacji ustrojowej i demokracji. Badania wstępne nad świadomością dyskursową elit symbolicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Nowicka-Franczak10894
21Zbadanie efektu dendronizacji  na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne enzymu alfa-glukozydazybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Karol Ciepluch31350
22Analiza kompozytów polimerowych wytwarzanych technologiami druku 3D i elektroprzędzenia w zastosowaniach urządzeń filtrującychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Tomasz Kozior32340
23Sezonowa zmienność migracji genów oporności na antybiotyki i struktur bakteryjnych w biofilmach na kolejnych etapach oczyszczania wody przeznaczonej do spożyciabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Mirela Wolf-Baca39115
24Nowe, implantowane, wielofunkcyjne systemy uwalniania cytostatyków

otrzymane za pomocą elektroprzędzenia i druku 3D do zastosowań w

uroonkologii
badania wstępne/pilotażoweCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Joanna Jaworska46750
25Rola neuropeptydu Y w noradrenergicznej modulacji pamięci rozpoznawczej oraz proceduralnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Agnieszka Michalak49995
26Wyjazd badawczy w celu przeprowadzenia analizy treści rękopisu portugalskiego tłumaczenia romansu rycerskiego Feliciano de Silva pt. "Florisel de Niquea III" pod kątem recepcji dzieła na terenie Portugaliiwyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Setkowicz10348
27Strategie rebrandingu a postawy konsumentów - badania

pilotażowe
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr hab. Barbara Mróz-Gorgoń33418
28Preparacja w próżni, transfer do środowiska ciekłego oraz wstępne badania właściwości grafenu osadzonego na powierzchni monokrystalicznych próbek metali za pomocą skaningowej mikroskopii prądu tunelowego oraz cyklicznej voltamperometriibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Ireneusz Morawski49610
29Sprawdzenie możliwości wbudowania atomów boru do cząsteczki bio-polioli roślinnych zawierających atomy siarki i zbadanie ich wpływu na palność piankowych materiałów poliuretanowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr inż. Marcin Borowicz35861
30Wpływ rodzaju osadu czynnego oraz parametrów technologicznych sekwencyjnych reaktorów wsadowych na efektywność oraz mechanizm usuwania mikrozanieczyszczeń z grupy benzotriazolibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Joanna Struk-Sokołowska49740
31Otwarcie reumatologii dziecięcej na nowe możliwości diagnostyczne – profilowanie miRNA u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Krzysztof Orczyk49990
32Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Rafał Buła16767
33Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskichstaż naukowyUniwersytet Szczecińskidr Konrad Burdziak34485
34Ku modelowi polskiej paradyplomacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Igor Ksenicz14438
35Pomiary czasu relaksacji podłużnej w nanodiamentach z centrami barwnymi azot-wakancjabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mariusz Mrózek30250
36Badania struktury elektronowej dwóch serii związków lekkich aktynowców o składzie An2PdGa3 (An = U, Np) oraz An2PtGa3 (An = U, Np) za pomocą teorii funkcjonału gęstości (DFT)staż naukowyInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr Mane Sahakyan41963
37Badania właściwości antybakteryjnych funkcjonalizowanego filtrów ceramicznych na naukowym stażu zagranicznym.staż naukowyInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Mateusz Schabikowski20251
38Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Szczepan Mikołajczyk27368
39Zastosowanie lipidomiki do badań profilu metabolicznego u chorych z hipercholestrerolemią rodzinną  w celu poszukiwań nowych i wiarygodnych markerów w patofizjologii chorób sercowo-naczyniowych techniką spektroskometrii mas LC-QTOFbadania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczydr Joanna Waś49720
40Interakcyjny wpływ suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Zn w diecie na organizm i wybrane parametry behawioralne u szczurówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Halina Staniek49995
41Analiza zmian profilu metylacji DNA w tkance skóry w wyniku patogenezy sarkoidu u konibadania wstępne/pilotażoweInstytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczydr Ewelina Semik-Gurgul49940
42Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Kozacz46735
43Wpływ sił trakcyjnych na zmiany stężeń biochemicznych wskaźników uszkodzeń struktur kręgosłupa u kobiet z otyłością cierpiących na przewlekły ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Marzena Ratajczak49830
44Popularyzacja przeglądów systematycznych literatury naukowej jako podstawa medycyny opartej na dowodach (EBM).staż naukowyUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Piotr Ratajczak35886
45Endemity jako predyktory różnorodności funkcjonalnej i filogenetycznej roślinności Azji Środkowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr Sebastian Świerszcz49984
46Zaawansowane metody inteligentnego zarządzania danymi w systemach rozproszonychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr inż. Urszula Ogiela20515
47Czy istnieje pogranicze fantomowe? Badanie wstępne społeczności lokalnych

dawnego pogranicza Galicji i Królestwa Polskiego
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Dominik Porczyński18492
48Oczekiwania a rzeczywistość: rola organizacji klastrowych w ekosystemie gospodarczym w świetle pandemii SARS-CoV-2badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dominika Kuberska41553
49Dlaczego sędziowie nie składają zdań odrębnych w sprawach podatkowych? Badania pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Patryk Kowalski5720
50Behawioralna ocena pośredniej i bezpośredniej modulacji układu endokannabinoidowego w zaburzeniach pamięci u myszy, wynikających z dysfunkcji układu cholinergicznego. Analiza porównawcza z obecnie stosowaną farmakoterapią.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. Marta Kruk-Słomka49500
51Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Anna Rzepakowska49995
52"Skarbiec rozmaitych sciencyi..." - erudycyjna historia Rzeczypospolitej w świetle nieznanej sylwy czasów saskichkwerendaUniwersytet Łódzkidr Joanna Orzeł26824