Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-30

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Anita Bielańska, dr Anna Wiktor, dr inż. Tomasz Szumełda
  • Data ogłoszenia konkursu: 4 maja 2021 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2021-08-16

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Uzyskanie nowego modelu komórkowego opartego na technologii CRISPR-Cas (enChIP) w celu badania mechanizmów naprawy rejonów mikrosatelitarnych DNA badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Paweł Śledziński 49 965
2 Identyfikacja wysokoczułych luminoforów o potencjale dozymetrycznym i ich charakterystyka metodami radiacyjnie indukowanej luminescencji – staż naukowy. staż naukowy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr inż. Renata Majgier 40 085
3 Wprowadzenie wilgotności jako parametru funkcji prawdopodobieństwa rozdrabniania biomasy ziarnistej – staż naukowy w Purdue University w USA staż naukowy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr Weronika Kruszelnicka 49 513
4 Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a poziom życia mieszkańców badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Mariusz Malinowski 40 255
5 Badania zegarów satelitów GNSS uwzględniające zjawiska skoków, nieciągłości danych, starzenia się i DBD wyjazd badawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Kamil Maciuk 11 457
6 Elektroczuły mikrożel na bazie biokompatybilnego polimeru pHEMA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Kamil Marcisz 41 800
7 Słowo i dokument w sztuce dźwiękowej staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Natalia Kowalska-Elkader 49 136
8 Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pylori badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Urszula Zarzecka 49 940
9 Zmiany w mitochondriach podczas apoptozy indukowanej infekcją grzybową – badania na modelu owadzim badania wstępne/pilotażowe Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agata Kaczmarek 49 500
10 Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na potencjał regeneracyjny płytek krwi badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Elżbieta Cecerska-Heryć 49 964
11 Wykorzystanie systemu CRISPR-Cas9 w celu wyłączenia wybranych genów kodujących transportery MATE u Lotus japonicus badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Karolina Jarzyniak 49 500
12 DZIECI – HOLOKAUST – MUZEUM. MŁODZI BOHATEROWIE I MŁODZI ODBIORCY MUZEALNYCH OPOWIEŚCI O ZAGŁADZIE (WILNO, RYGA, TALLIN) wyjazd badawczy SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Marcin Zaborski 11 585
13 Wpływ polifenoli na właściwości fizykochemiczne dożylnych emulsji tłuszczowych stosowanych w żywieniu pozajelitowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Aleksandra Gostyńska 49 995
14 Ocena potencjału eutrofizującego oczyszczonych ścieków wprowadzanych do powierzchniowych wód płynących badania wstępne/pilotażowe Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk dr inż. Michał Preisner 49 422
15 Stymulacja receptorów adenozynowych A1 a procesy apoptozy w harmalinowym modelu drżenia samoistnego – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Barbara Kosmowska 49 896
16 Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Emilia Bogacka 18 832
17 Elektrochemicznie wspomagane wytwarzanie wzorów w układach trójfazowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Karolina Sipa 49 500
18 Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorów badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr Karol Synoradzki 49 940
19 Trójwarstwowe kompozytowe scyntylatory oparte na strukturach epitaksjalnych domieszkowanych granatów LuAG i YAG. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Sandra Witkiewicz-Łukaszek 49 995
20 Analiza pomiarowa rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energii badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Marcin Steczek 33 825
21 Badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych w
kompaktowych wymiennikach ciepła
badania wstępne/pilotażowe Politechnika Koszalińska dr inż. Marcin Kruzel 49 500
22 Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Angela Andrzejewska 49 995
23 Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych ekstraktów Salvia cadmica Boiss wobec makrofagów, w kontekście wspomagania eradykacjii zakażenia Helicobacter pylori, w następstwie „treningu odpornościowego”. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Weronika Gonciarz 49 500
24 Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do treningu mięśni oddechowych - rozwiązanie czy biały słoń ? wyjazd badawczy Politechnika Opolska dr Sebastian Rutkowski 27 316
25 Rola think tanków podczas prawyborów prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020 roku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Bartosz Rydliński 35 002
26 Analiza wpływu cech morfologicznych koryta na przestrzenne zróżnicowanie stężeń pierwiastków ziem rzadkich w osadach dennych rzek nizinnych o różnym stopniu przekształcenia badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Joanna Jaskuła 47 960
27 Optymalizacja geometrii i morfologii powtarzalnych otwartych struktur komórkowych w aspekcie zastosowania ich jako nośników katalizatorów badania wstępne/pilotażowe Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marzena Iwaniszyn 19 800
28 Wpływ operacyjnego leczenia migotania przedsionków na występowanie niemych udarów mózgu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Radosław Litwinowicz 49 999
29 Porównanie możliwości wykorzystania klasyfikatorów opartych na konwolucyjnych sieciach neuronowych do klasyfikacji zobrazowań satelitarnych w celu uzyskania danych o użytkowaniu/pokryciu terenu (land use/land cover – LULC) dla obszaru Polski badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr inż. Marta Nalej 42 350
30 Kumulacja ochrony utworów sztuki użytkowej i wzorów przemysłowych w prawie amerykańskim kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Jakub Kępiński 19 624
31 Dobrobyt społeczny w świetle analizy modelowania tematycznego: badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Mariusz Baranowski 20 130
32 Chemiczne nakładanie w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodnikowych katalizatorów węglowo-azotowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Maciej Fronczak 47 300
33 Właściwości antybakteryjne i cytotoksyczne kompleksów wybranych jonów metali przejściowych z kwasem niflumowym oraz fenantroliną badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr Ewa Ciszkowicz 49 500
34 Analiza zmian proteomu osocza w odpowiedzi na wysiłek fizyczny u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr Anna Drohomirecka 49 979
35 Medellin: obraz traumy i przemocy w twórczości kolumbijskich dziennikarzy kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Anna Karczewska 26 455
36 Uwarunkowania niezależności audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym w Polsce - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Joanna Przybylska 12 529
37 Probabilistyczne modelowanie efektu skali w zakresie zmęczenia wysokocyklowego mini-próbek wytwarzanych przyrostowo badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Tomasz Tomaszewski 49 940
38 Opracowanie innowacyjnej strategii kalibracji analitycznej umożliwiającej badanie efektów interferencyjnych i poprawę jakości wyników analitycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr inż. Paweł Świt 49 940
39 Markery molekularne przerzutów odległych w raku brodawkowatym tarczycy. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Dagmara Rusinek 49 995
40 Aklimatyzacja aparatu fotosyntetycznego muchołówki amerykańskiej w warunkach promieniowania UV-A badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Barbara Tokarz 50 000
41 Charakterystyka wybranych białek prognostycznych i predykcyjnych we włókniakomięsakach poiniekcyjnych u kotów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Mateusz Mikiewicz 49 060
42 Regionalny barometr protekcjonizmu jako narzędzie analizy barier handlowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Agnieszka Piekutowska 41 943
43 Badania pilotażowe zastosowania systemu szkoleniowego bazującego na obrazowaniu motorycznym w zakresie sterowania obiektami rzeczywistymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Szczepan Paszkiel 10 764
44 Określenie możliwości wykorzystania reakcji katalitycznych w dyszach zbieżnych do realizacji izotermicznej ekspansji gazów badania wstępne/pilotażowe Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Tomasz Kowalczyk 40 091
45 Zaburzenia w interakcji pomiędzy komórkami śródbłonka
naczyniowego i komórkami nowotworowymi spowodowane przez dysfunkcję śródbłonka
naczyniowego wywołaną działaniem sterydów anabolicznych.
badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Marcin Popielarski 45 100
46 Wpływ trans-anetolu na szlak biosyntezy stafyloksantyny badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr inż. Paweł Kwiatkowski 49 995
47 Rola sygnalizacji zależnej od neuroprzekaźników w regulacji procesu autofagii w komórkach nowotworowych trzustki w kontekście farmakoterapii. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr inż. Szymon Kowalski 49 940
48 Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Anna Iglikowska 49 500
49 Propozycja wskaźnika do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową – staż naukowy w ICTA-UAB (Hiszpania) staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Maciej Kałaska 44 004
50 Zachowania wzmacniające zespół - polska adaptacja i walidacja narzędzia badawczego badania wstępne/pilotażowe Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu dr Joanna Haffer 49 280
51 Wpływ polityk pamięci na kształtowanie się tożsamości konstytucyjnych w Polsce, na Łotwie i na Węgrzech. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Filip Cyuńczyk 11 314
52 Deprywacja nostalgiczna jako źródło rozwoju populizmu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr hab. Łukasz Zamęcki 49 764
53 Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w
dorosłości: badanie pilotażowe
badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Anna Kamza 7 962
54 Identyfikacja typów cytoplazmy ziemniaka diploidalnego o różnej zawartości skrobi w bulwach badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Paulina Smyda-Dajmund 38 830
55 Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatów kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Alina Barczyk 17 596
56 Rola kultury organizacyjnej jako czynnika determinującego skuteczność promocji zdrowia w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy badania wstępne/pilotażowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu dr Agata Basińska-Zych 44 000
57 Rola sklerostyny w patogenezie zmian kostnych w przebiegu mastocytozy układowej – badania wstępne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Aneta Szudy-Szczyrek 44 446
58 Identyfikacja domen białek Spef2 i CFAP69 pośredniczących w oddziaływaniach z białkami aparatu centralnego w rzęsce ruchomej badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Anna Osinka 49 940

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2021-09-16

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Optymalizacja techniki TERS do obrazowania tratw lipidowych w błonach biologicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jan Kobierski 45760
2 Kwerendy materiałów archiwalnych do projektu badawczego: Architekci wobec tzw. »paragrafu aryjskiego«, 1934-1939 kwerenda Politechnika Wrocławska dr Joanna Katarzyna Majczyk 21010
3 Ocena roli kaskady regulatorowej ArlRS-MgrA w adhezji gronkowca złocistego do płytek krwi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jakub Maria Kwieciński 48950
4 Polityka zagraniczna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w obliczu procesów dekolonizacyjnych w Afryce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Piotr Puchalski 49253
5 Badania wpływu położenia płytki mocującej na usztywnienie pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Karol Jakub Daszkiewicz 33301
6 Wpływ mikrobiomu pęcherza moczowego na skuteczność immunoterapii BCG badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Antoni Jan Domagała 48400
7 Rodnikowo-zależne uszkodzenia płuc w COVID-19: czyli jak jony Cu(II) stymulują aktywność glikoproteiny S wirusa SARS-CoV-2. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Monika Katarzyna Lesiów 47300
8 Planowanie przestrzenne w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku: między urbanistyką a administracją kwerenda Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr Makary Paweł Górzyński 23932
9 Analiza relacji pomiędzy wynikami działalności amerykańskich surowcowych funduszy inwestycyjnych a pozyskanym kapitałem. wyjazd badawczy Akademia Leona Koźmińskiego dr Olga Klinkowska 23338
10 Dobrobyt i dobrostan klasy średniej w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Małgorzata Janina Szczepaniak 43560
11 Testowanie metody dyfrakcyjnej w naukach o zarządzaniu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Maria Ćwikła 12775
12 Ocena ośrodkowej odpowiedzi immunologicznej indukowanej obecnością bakteriofagów w tkance nerwowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Magdalena Maria Podlacha 49500
13 Nowe kopolimery triblokowe zawierające nukleozasady: Synteza i charakterystyka samoorganizujących się nanostruktur w roztworach wodnych badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr Theodoros Sentoukas 49445
14 Opracowanie prototypu złącza p-n zbudowanego z cienkich warstw monokrystalicznych granatów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Paweł Popielarski 49995
15 Produkcja białka MtABCG46 w systemie heterologicznym - przygotowanie do analizy strukturalnej badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Wanda Ada Biała-Leonhard 44330
16 Analiza zastosowania przyjaznej dla środowiska mieszaniny naturalnych czynników roboczych na bazie dwutlenku węgla (R744) w najnowszych strumienicowych obiegach chłodniczych staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Michał Piotr Haida 46988
17 Koniugaty 5,8-chinolinodionu z pochodnymi chinoliny jako potencjalne substaraty oksydoreduktazy NADP(H): chinonowej 1 badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Monika Julia Kadela-Tomanek 38500
18 Synteza i właściwości biologiczne nowych bifunkcyjnych związków hybrydowych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych przeciwdziałających oporności wielolekowej. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Leków dr Beata Naumczuk 44000
19 PROJEKTOWANIE, SYNTEZA I BADANIE AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ PEPTYDÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH NEUROPROTEKCYJNYCH badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr hab. Renata Ewa Perlikowska 49819
20 Nowe aspekty etiopatogenezy twardziny układowej - ocena związku pomiędzy markerami zakażenia wirusami Epseteina-Barr oraz cytomegalii a wybranymi parametrami immunologicznymi. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Marta Rusek 49968
21 Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Jakub Mateusz Marcinkowski 10230
22 Społeczna odpowiedzialność biznesu a prawne wehikuły prowadzenia działalności gospodarczej - analiza zasadności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. „benefit corporation” jako nowego typu spółki handlowej. wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Anne-Marie Weber-Elżanowska 16046
23 Profil ekspresji mikroRNA w płynie mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka przedsionkowego (vestibular schwannoma). badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Małgorzata Anna Litwiniuk-Kosmala 48400
24 Zróżnicowanie profili metabolicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych z dróg oddechowych dorosłych pacjentów chorych na mukowiscydozę przy użyciu techniki mikromacierzy fenotypowych badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr inż. Anna Koryszewska-Bagińska 49999
25 Badania nad występowaniem koronawirusów w populacji nietoperzy w Polsce. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Anna Orłowska 49500
26 Opracowanie metody oznaczania kwasu mykofenolowego w ślinie u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych mykofenolanem mofetylu-badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Joanna Sobiak 45540
27 Emisja dwutlenku węgla z wód śródlądowych Pojezierza Suwalskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Katarzyna Puczko 47289
28 Wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris - potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów. badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk dr Monika Anna Kula-Maximenko 49885
29 Matematyczna analiza metamateriałów sprzężonych z nieliniowymi efektami cieplnymi. wyjazd konsultacyjny Politechnika Warszawska dr Sebastian Andrzej Owczarek 29480
30 Fluorescencyjne materiały warstwowe na bazie nanoklastrów złota – otrzymywanie w procesach samoorganizacji badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Julia Maria Maciejewska-Prończuk 47245
31 Pomiar masowego przepływu cieczy lepkiej przez kryzę cylindryczną przy przepływie laminarnym (CylOr) wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk 9170
32 Ernesto Garzóna Valdésa koncepcja i uzasadnienie paternalizmu. Badania biblioteczne kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Michał Piotr Peno 13365
33 Rola wstrzymania cyklu komórkowego na etapie sekwestracji DNA podczas "eclipse period" w indukcji stanu przetrwałego bakterii Escherichia coli. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Karolina Wiktoria Stojowska-Swędrzyńska 49500
34 Ocena możliwości zastosowania mikrospektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera w diagnostyce schorzeń rogówki oraz jaskry badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr hab. Tomasz Chorągiewicz 49896
35 Metabolomika ciała szklistego oparta na LC-MS – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Karolina Pietrowska 46002
36 Poszukiwanie nowych znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów wykazujących aktywność antynowotworową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Irena Anna Bylińska 49940
37 Charakterystyka atypowych szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska produkcji żywności. badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Barbara Szymczak 49500
38 Ocena możliwości zwiększenia zawartości związków fenolowych i mineralnych w brzeczkach piwowarskich z zastosowaniem pleśniowych enzymów produkowanych z użyciem młóta piwowarskiego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Witold Dariusz Pietrzak 49500
39 Konstrukcja wysokowydajnych modeli matematycznych w oparciu o rachunek frakcyjny przy wykorzystaniu nowych technik uczenia maszynowego jako narzędzia do identyfikacji parametrów. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Anna Agnieszka Szafrańska 35365
40 Wariacje funkcjonałów krzywiznowych zdefiniowanych dla wielu dystrybucji na rozmaitości wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Tomasz Zawadzki 40810
41 Hydroksylowe pochodne pirydyny jako ligandy w kompleksach Co(II) i Cu(II) o znaczeniu biologicznym i aplikacyjnym. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Magdalena Malik 48950
42 Opracowanie platformy opartej na aptamerach DNA do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania wybranych biomarkerów choroby Parkinsona badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Edyta Mikuła 49060
43 Synteza i charakterystyka klinkieru wapniowo-siarczanoglinianowego (kompleksu Kleina) z surowców wtórnych pochodzenia antropogenicznego - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Robert Marek Kusiorowski 41360
44 Podziemne archiwum transformacji kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr hab. Marcin Kościelniak 16973
45 "Polonia semper fidelis" - badania i kwerendy nad nuncjaturą apostolską w okresie międzywojennym kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Wojciech Walczak 49999
46 Debaty wokół nauki i technologii – sprzeciw wobec 5G. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Kinga Sekerdej 36817
47 Ekologiczna trafność pomiaru samoregulacji u dzieci. Badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Natalia Maja Józefacka 23035
48 Transformacja wielopierwiastkowej stechiometrii i zachwianie homeostazy między organami Myriophyllum spicatum w odpowiedzi na przyspieszoną eutrofizację badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Michał Stanisław Rybak 38559
49 Wpływ deficytu wody na zdolności fitoremediacyjne oraz poziomy stresu oksydacyjnego topoli energetycznej (Populus Maximowiczii x nigra) w świetle postępujących zmian klimatycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. Zuzanna Magdziak 48400
50 Określenie wpływu kwasu kynureninowego na procesy zapalne w translacyjnym modelu sarkopenii in vitro. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Sebastian Bernard Marciniak 49999
51 Pozamitochondrialna generacja reaktywnych form tlenu a metabolizm energetyczny komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Roman Maślanka 49940
52 Eksperyment in silico vs in vitro w poszukiwaniu naturalnych inhibitorów kinazy Aurora A badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Paweł Michał Siudem 49500
53 Aktywność antyoksydacyjna szczepów bakterii fermentacji mlekowej wyizolowanych z surowo dojrzewających produktów mięsnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Anna Łepecka 45467
54 Oddziaływanie polifenoli różnych grup na strawność skrobi pszennej, mierzonej zawartością skrobi opornej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Barbara Emilia Borczak 50000
55 Badanie wpływu przyspieszonego starzenia na właściwości fizyko-mechaniczne kompozytów żywicznych zawierających materiały odpadowe badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Bernardeta Teresa Dębska 35750
56 Analiza wewnętrznego ciśnienia w szybach zespolonych giętych 3D badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr hab. inż. Marcin Kozłowski 48362
57 Badanie właściwości termoelektrycznych tlenków wysokoentropowych o strukturze perowskitu. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Tadeusz Miruszewski 49500
58 Znaczenie kapitału psychologicznego lidera, transgresji i wsparcia organizacji dla rozkwitania i odporności pracownika. Pośrednicząca rola Poczucia Bezpieczeństwa Psychologicznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dr Milena Maria Gojny-Zbierowska 49940
59 Postawy Polaków wobec mniejszości etnicznych i narodowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Maria Muś 49500
60 Ocena aktywności szlaku WNT/β-katenina w liniach komórkowych czerniaka opornych na wemurafenib lub trametynib badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Anna Ewa Gajos-Michniewicz 49995
61 Analiza zmienności anatomicznych naczyń jamy brzusznej i miednicy w pośmiertnym wielofazowym badaniu angiotomografii komputerowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Artur Pasternak 45100
62 Poszukiwanie genetycznych markerów lekooporności wśród mono- i wielolekoopornych szczepów Mycobacterium tuberculosis badania wstępne/pilotażowe Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dr Agnieszka Magdalena Głogowska 48439
63 Od struktury do funkcji - identyfikacja nowego egzooligosacharydu jako uniwersalnej mikrootoczki bakterii z rodzaju Bordetella badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Jagoda Ucieklak 49999
64 Żywe rośliny w sztuce – wymiar etyczny. Badanie wstępne z udziałem artystki Annette Arlander (Uniwersytet Sztuki w Helsinkach) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Anna Zamorska 24475
65 Różnorodność fenotypowa grzybów z rodzaju Verticillium i Trichoderma a konkurencja o azot - aspekt metodyczny badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Kinga Oszust 42020
66 Poszukiwanie genów odpowiedzialnych za polaryzację limfocytów dziewiczych w kierunku autoreaktywnej subpopulacji CD49d+CD154+ w stwardnieniu rozsianym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Magdalena Anna Namiecińska 49830
67 Badanie procesów starzenia lepiszczy asfaltowych modyfikowanych kompozytami polimerowymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr Szymon Malinowski 46906
68 Badania i predykcja temperatury podczas frezowania stopów magnezu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Monika Kulisz 45692
69 Rola mitu i fikcji w edukacji prawno-politycznej wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr Anna Weronika Ceglarska 7915
70 Potranslacyjne modyfikacje histonów odpowiedzialne za przeprogramowanie dojrzewających prekursorów oligodendrocytów w komórki prezentujące antygen badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Paweł Waldemar Piątek 49500
71 Wpływ warunków fermentacji i przechowywania na cechy jakościowe przetwarzanych pomidorów o różnym stopniu dojrzałości, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania w nich amin biogennych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr Jagoda Wiktoria Majcherczyk 42757
72 Optymalizacja rozdzielania ciekłokrystalicznych mieszanin racemicznych na kolumnach chiralnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Magdalena Małgorzata Urbańska 37400
73 Badania quasi-kompozytowej konstrukcji przepustu pod obciążeniem statycznym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Tomasz Krzysztof Maleska 41415
74 Problem jednoznaczności dla pewnych struktur w topologii staż naukowy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Daria Aleksandra Michalik 48699
75 Zespoły samozarządzające w administracji publicznej - turkusowe wyzwanie i przyszłość badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Justyna Trippner-Hrabi 12428
76 Identyfikacja i pomiar piractwa cyfrowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. Sławomir Olgierd Czetwertyński 43725
77 Wzorce snu, jakość snu i problemy ze snem po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 w perspektywie długoterminowej - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Hołda 48323

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2021-10-18

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Kwantowe wzbudzenia kolektywne w układach silnie skorelowanych elektronów: teoria w połączeniu z eksperymentem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Maciej Andrzej Fidrysiak 26070
2 Przysposobienie Wojskowe Kobiet jako formacja tożsamościowa i emancypacyjna. kwerenda Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk dr Anna - Nowakowska-Wierzchoś 15549
3 Właściwości przeciwwirusowe odmianowych miodów podkarpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpackiego miodu spadziowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Dorota Grabek-Lejko 48901
4 Synteza oraz właściwości fotofizyczne nowych pochodnych benzo[ghi]perylenotriimidu w kontekście elektroaktywnych materiałów dla organicznej elektroniki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marek Andrzej Matussek 49500
5 Tonące tradycje. Doświadczanie i odpowiedzi na straty oraz szkody wywołane antropogenicznymi katastrofami klimatycznymi na przykładzie japońskich onsenów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Beata Maria Kowalczyk 42996
6 Rola witamin 25(OH)D i VK2 MK-7 w patogenezie szpiczaka plazmocytowego oraz rozwoju lekooporności. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Karolina Irena Łuczkowska 49500
7 Analiza elementów kultury wizualnej późnej epoki brązu w egejskim kręgu kulturowym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Sebastian Borowicz 37514
8 Sposób żywienia i stan odżywienia matki, w tym zawartość i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, a wybrane elementy składu mleka kobiecego badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Monika Anna Zielińska-Pukos 47630
9 Identyfikacja białek znoszących oddziaływanie białka PABPC1 z ogonem poli(A) mRNA we wczesnej apoptozie badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Damian Mikołaj Janecki 49999
10 Metody radiomiczne w badaniu chorób nowotworowych - staż naukowy staż naukowy Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr inż. Urszula Maria Smyczyńska 34100
11 Optymalizacja warunków biodruku w celu stworzenia komórkowego modelu 3D raka wątroby, jako platformy skriningowej do selekcji związków o potencjale terapeutycznym. badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Dorota Krystyna Gurda-Woźna 49995
12 Wpływ pokrywy śnieżnej na chemizm wód powierzchniowych w wylesionym i zalesionym obszarze źródłowym w strefie klimatu umiarkowanego badania wstępne/pilotażowe Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dr Eliza Płaczkowska 47138
13 Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Sylwia Karolina Budzyńska 32890
14 Profilowanie ekspresji pozakomórkowych mikroRNA u chorych na EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca z nabytą opornością na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR: badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc dr hab. Adam Szpechciński 49995
15 Wpływ operacji bariatrycznej na pracę mięśnia sercowego u chorych otyłych. Badanie pilotażowe nowego echokardiograficznego parametru diagnostycznego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Zbigniew Leszek Siudak 48345
16 Dynamika zmian zawartości zbożowych węglowodanów złożonych pod wpływem fermentacji inokulowanej mikroorganizmami probiotycznymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Ewa Pejcz 49500
17 Synteza i właściwości kopolimerów laktydu z wybranymi cyklicznymi acetalami badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Bartłomiej Stefan Kost 49500
18 Identyfikacja mechanizmów zarządzania w adaptowalnych systemach Internetu Rzeczy staż naukowy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Tomasz Antoni Szydło 36907
19 Wpływ fizykochemicznych procesów oczyszczania wody i ścieków na los mikroplastiku badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Sabina Barbara Ziembowicz 48036
20 Potencjał teorii ugruntowanej w badaniach stosunków pomiędzy organizacjami międzynarodowymi. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Damian Szacawa 11868
21 Neuronalne korelaty zmian w nagradzających właściwościach interakcji społecznych zachodzących w okresie dojrzewania badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Zofia Michalina Harda 49170
22 Nowy kierunek poszukiwania leków o szybkim początku działania w depresji - walidacja modelu choroby indukowanego przewlekłym podaniem kortykosteronu u szczurów z zastosowaniem funkcjonalnie selektywnego agonisty (biased agonist) receptorów 5-HT1A badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Magdalena Maria Jastrzębska-Więsek 46013
23 Poszukiwania architektur molekularnych zawierających anion peroksysiarczanowy (IV) na drodze reakcji nadtlenkowych związków cynku z tlenkiem siarki (IV) badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Adam Łukasz Tulewicz 49500
24 Wpływ dodatku mąki lnianej na właściwości sorpcyjne oraz charakterystykę termiczną proszków owocowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Anna Stępień 21230
25 Probabilistyczni hazardziści w algorytmicznej losowości staż naukowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk dr Tomasz Maria Steifer 44671
26 Proces destrukcji rzeczywistych, laminowanych słupów cienkościennych z biowłóknami poddanych równomiernemu skróceniu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Jarosław Gawryluk 49999
27 Cyfrowa rekonstrukcja mikrostruktury betonu asfaltowego dla celów modelowania numerycznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Marek Andrzej Klimczak 5225
28 Różnice w odpowiedzi biologicznej komórek raka piersi MCF-7 oraz zdrowych komórek piersi MCF-12A w radioterapii konwencjonalnej i radioterapii FLASH. badania wstępne/pilotażowe Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr inż. Marcin Zieliński 49987
29 Dekompozycja i akumulacja węgla organicznego w glebach zalesionych obszarów pogórniczych badania wstępne/pilotażowe Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mateusz Rawlik 49999
30 Identyfikacja białek zderegulowanych pod wpływem tunikamycyny i cisplatyny jako nowych celów terapeutycznych w czerniaku oka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Marcelina Elżbieta Janik 47355
31 Wybrane fungicydy jako potencjalne mikrozanieczyszczenia estrogeniczne EDC w środowisku badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr Agata Jabłońska-Trypuć 42486
32 Nowe i przyjazne środowisku materiały katodowe dla ogniw typu K-ion badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Katarzyna Karolina Walczak 48070
33 Rozwój algorytmów i metod przetwarzania sygnałów biomedycznych do oceny aktywności autonomicznego układu nerwowego w dziedzinie czasu i częstotliwości wyjazd konsultacyjny Politechnika Wrocławska dr inż. Agnieszka Małgorzata Uryga 7700
34 Elektrodejonizacja jako metoda wydzielania kwasu bursztynowego z roztworów wodnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Beata Rukowicz 44000
35 Społeczne i kulturowe skutki dezagraryzacji. Studium porównawcze dwóch wsi. badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Maria Bilewicz 14696
36 Kobieta cykliczna – badanie pilotażowe. Doświadczenie swojej pierwszej miesiączki oraz pierwszej miesiączki u swoich córek w grupie polskich kobiet badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Magdalena Anna Hyla 15400
37 MPO i PON1 w predykcji ryzyka wystąpienia miażdżycy naczyń wieńcowych ocenianej w tomografii komputerowej. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. Miłosz Jarosław Jaguszewski 49500
38 Regeneracja przeszczepionej tkanki jajnika wspomagana mezenchymalnymi komórkami macierzystymi - efektywność metody po zastosowaniu leków alkilujących jako terapii przeciwnowotworowej badanej na modelu szczura. badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Kautz 49995
39 Analiza potencjału przeciwzapalnego i przeciwcukrzycowego ekstraktu z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) w odniesieniu do hipertroficznej i insulinoopornej tkanki tłuszczowej in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr hab. Katarzyna Elżbieta Kowalska 49500
40 Technika śledzenia ruchu cząstek w badaniu transportu makroplastiku w kanałach z roślinnością - konsultacja naukowa. wyjazd konsultacyjny Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Łukasz Bartosz Przyborowski 20020
41 Synergia danych geoprzestrzennych pochodzących z UAV i TLS dla potrzeb modelowanie informacji o budynkach zabytkowych (HBIM) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Przemysław Tomasz Klapa 8029
42 Badanie korelacji między parametrami syntezy a całkowitą przewodnością jonową związku LiTa2PO8 – nowego ceramicznego przewodnika jonów litu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Konrad Kwatek 29700
43 Synteza bogatych w ind faz Ce-T-In (T = Pd, Pt) z wykorzystaniem metody wzrostu z topnika w konfiguracji horyzontalnej badania wstępne/pilotażowe Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Grzegorz Chajewski 49753
44 Okulograf jako narzędzie wspomagające prospołeczne zarządzanie strukturami  zabytkowych miast.  Dociekania metodologiczne dotyczące kwestii kulturowego zróżnicowania zabytków i różnej tożsamości obserwatorów. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Marta Alina Rusnak 48802
45 Obecność zgodności (lub jej brak) między liczbą (mnogiego) podmiotu a jego rzeczownikowego dopełnienia jako cecha specyficzna dla danego języka (angielski, niemiecki, czeski, polski) - badanie akceptowalności badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Karolina Rudnicka 11000
46 Identyfikacja postaw konsumentów na rynku produktów żywnościowych: Rynek produktów lokalnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Julia Wojciechowska-Solis 43221
47 Psychofizjologia wyobrażeń w sporcie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Dagmara Urszula Budnik-Przybylska 46200
48 Wpływ poczucia strachu na zachowania konsumentów na rynku żywności na przykładzie pandemii COVID-19 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr inż. Magdalena Maria Niewczas-Dobrowolska 27500
49 Ocena wpływu wybranych metabolitów mikrobioty jelitowej człowieka na uwalnianie gliotransmiterów w modelu hodowli komórkowej ludzkich astrocytów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Michał Seweryn Karbownik 40700
50 Rola i fizjologiczne znaczenie białka MPP1 w organizacji lateralnej błony plazmatycznej komórek limfoidalnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Agnieszka Ewa Biernatowska 49500
51 Analiza znaczenia płci w aktywności antagonisty receptorów 5-HT6 wobec zaburzeń metabolicznych indukowanych olanzapiną u szczurów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Anna Partyka 46174
52 Suplementowanie oleju z konopi żelazem i witaminą D w układzie emulsyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Maciej Jarzębski 48785
53 Rola sezonowości i materii organicznej w zmianach rozpuszczalności As w środowisku gruntowo-wodnym doliny rzeki Trującej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. inż. Karolina Manuela Lewińska 49107
54 Badania wstępne w kierunku zastąpienia części cementu w kompozytach cementowych materiałem odpadowym z procesów rafineryjnych przy przetwarzaniu ropy naftowej w postaci zużytego katalizatora z krakingu katalitycznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Paweł Niewiadomski 14432
55 Konkurencja strategiczna w polityce gminnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Agnieszka Maria Małkowska 18480
56 Wpływ nebuliny na zależną od tropomiozyny i troponiny regulację oddziaływań akto-miozynowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Małgorzata Śliwinska 49940
57 Sygnalizacja przez receptor CD20 w chłoniaku z komórek B badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Małgorzata Maria Lisowska 49771
58 Wpływ fazy laktacji na profil metabolomiczny krów mlecznych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Tomasz Nalbert 49500
59 Proteomiczna diagnostyka śródbłonkowo-zależnych mechanizmów rozwoju endotoksemii u myszy młodych i starzejących się. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Justyna Suraj-Prażmowska 49995
60 Sterowanie okulomotoryczne w zadaniach zwinności reakcyjnej u zawodników zespołowych gier sportowych. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu dr Marek Lucjan Popowczak 17270
61 Wykorzystanie rzęsy drobnej (Lemna minor L.) jako efektywnego oraz proekologicznego sposobu oczyszczania wód i ścieków z piżm policyklicznych na przykładzie galaksolidu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Aneta Sokół 49941
62 Stan odnowienia naturalnego jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na zniekształconych siedliskach z udziałem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Krzysztof Turczański 46695
63 Badanie możliwość otrzymywania nanocząstek metali w kwasowym środowisku w naturalnych rozpuszczalnikach głęboko eutektycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Olga Barbara Długosz 49720
64 Badania wpływu form występowania związków fosforu na jego mobilność i biodostępność badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Halyna Kominko 49500
65 Włochy w teatrze Krystyny Skuszanki - Krystyna Skuszanka we Włoszech kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Maria Woźniak 20310
66 Poszukiwanie interesariuszy transformacji energetycznej w mieście krawędziowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr hab. inż. Justyna Aniela Martyniuk-Pęczek 18370
67 Zachowania prosumenckie związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w okresie pandemii COVID-19. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Paulina Anna Trębska 34100
68 Konceptualizacja funkcjonowania psychologicznego muzyków na podstawie modelu elastyczności psychologicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Maria Emilia Chełkowska-Zacharewicz 38214
69 Ocena udziału kompleksu białek Bcl-2 i beklina-1 w eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Adrian Paweł Zając 36091
70 Interakcja nanocząstek srebra z komórkami kalusa morfogennego Fagopyrum tataricum (L.) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Maria Milewska-Hednel 49412
71 Wpływ wybranych jodowych środków kontrastowych na aktywność i różnorodność mikroorganizmów osadu czynnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agnieszka Anna Nowak 49995
72 Ocena efektów zabiegów rekultywacyjnych terenów pogórniczych metodami geofizycznymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Marta Aleksandra Kondracka 41599
73 Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i cytotoksycznej kompleksów bizmutu(III) z pochodnymi pirazyny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Mateusz Tomasz Kowalik 49500
74 Badania podstawowe nad zastąpieniem paliw kopalnych wodorem w procesie nisko-gradientowego spalania wyjazd konsultacyjny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Rafał Grzegorz Buczyński 5500
75 Systemy reagujące na bodźce oparte na skwalenie funkcjonalizowanym barwnikami ESIPT. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Franciela Arenhart Soares 42907
76 Dziennikarki w prasie polskiej do 1918 roku – wstępna kwerenda kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Elżbieta Maria Pawlak-Hejno 7330
77 Właściwość obcego prawa procesowego w postępowaniu cywilnym. Ujęcie prawnoporównawcze badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Bartosz Wołodkiewicz 24154
78 Wpływ jednoczesnej aktywizacji prozdrowotnych i proekologicznych norm dotyczących mycia dłoni na występowanie efektu hamowania norm przeciwstawnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Krzysztof Jan Leoniak 49500
79 Wpływ wyciszenia genu AK4 na metabolizm ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc w warunkach ostrego i przewlekłego niedotlenienia – niecelowana analiza metabolomiczna z użyciem spektrometrii mas badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Magdalena Wujak 49500
80 Analiza profili ekspresji mikroRNA w osoczu pacjentów z chorobą tętnic kończyn dolnych, tętniakiem aorty brzusznej i przewlekłą chorobą żylną - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Daniel Piotr Zalewski 49995
81 Wpływ poziomu SCFA matki i noworodka w kontekście występowania dysbiozy jelitowej. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Małgorzata Szczuko 49500
82 Czy antygeny grzybicze wpływają na ekspresję wybranych receptorów z grupy PRR na ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMC)? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Elżbieta Magdalena Kozłowska 49335
83 Ciecze jonowe jako modyfikatory poprawiające stopień zdyspergowania bionapełniaczy i bio-ZnO w elastomerach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Anna Martyna Sowińska 48950
84 Metody badań przetwarzania relacji kataforycznych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Paulina Urszula Łęska-Bayraktar 49174
85 Korpus macedońszczyzny jako drugiego języka Albańczyków mieszkających w regionie Strugi (Macedonia Północna) w sytuacji dwujęzyczności: prace wstępne staż naukowy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Tatiana Ganenkova 11242
86 Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny. wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Anna Krystyna Barańska-Szmitko 12639
87 Marka pracodawcy w perspektywie samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Agata Marta Matuszewska-Kubicz 19800
88 Obraz(y) kobiecości w zmaskulinizowanej przestrzeni zawodowej na przykładzie przedstawicielek wybranych służb mundurowych (policji, służby więziennej i straży granicznej) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Aneta Judzińska 7700
89 Regulacja autofagii w komórkach korzenia rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) zaatakowanych przez mątwika burakowego (Heterodera schachtii) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Mateusz Stefan Matuszkiewicz 49500
90 Opracowanie metody bezpośredniego pomiaru tlenu singletowego generowanego w żywych komórkach eukariotycznych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Grzegorz Szewczyk 49940
91 Udział karbamazepino-10,11-epoksydu i 10-hydroksykarbazepiny w generowaniu stresu oksydacyjnego w przebiegu leczenia epilepsji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Karina Krzysztofa Sommerfeld-Klatta 48950
92 Porównanie odpowiedzi na miejscowe działanie ognia belek wykonanych z kompozytu drewno-CFRP (BSH-CFRP) i drewna klejonego (BSH) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Bartosz Piotr Kawecki 29370
93 Badania krioprzepustów prądowych do nadprzewodnikowych ograniczników prądu chłodzonych kontaktowo. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr hab. inż. Michał Piotr Majka 49949
94 Opracowanie metody detekcji i predykcji zjawiska ekspulsji w procesie zgrzewania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Paweł Łukasz Kustroń 49940
95 Wpływ warunków pielęgnacji na rozwój temperatury betonu - analiza warunków brzegowych w ujęciu doświadczalnym i numerycznym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Aleksandra Monika Kuryłowicz-Cudowska 43032
96 Afrykańskie projekcje przyszłości. Afrofuturyzm w literackich i filmowych narracjach kobiecych staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Magdalena Krystyna Malinowska 49500
97 Cmentarze historyczne - sfera sacrum czy teren zieleni? Rola cmentarzy historycznych w przestrzeni miejskiej Łodzi i Lipska w opinii użytkowników staż naukowy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr inż. Andrzej Jerzy Długoński 29402
98 Wyprowadzenie linii iPSC z nieaktywnymi genami SLPI i SerpinB10, jako narzędzia do badania roli inhibitorów proteaz serynowych w procesie różnicowania neutrofilów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Majewski 49999
99 Wpływ witaminy D na działanie leków ukierunkowanych molekularnie na modelu ludzkiego czerniaka. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Anna Piotrowska 49973
100 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe - wstępna ocena przydatności w terapii bakteryjnej waginozy badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Katarzyna Ewa Greber 49500
101 Badania relacji pomiędzy endofitycznym grzybem Serendipita indica oraz patogenem Phytophthora nicotianae w kontekście poznania potencjalnego mechanizmu biologicznej ochrony roślin uprawnych przed Phytophthora spp. badania wstępne/pilotażowe Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy dr Aleksandra Trzewik 47960
102 Badanie wpływu zagęszczenia gleby na widmo jej zespolonej przenikalności elektrycznej badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Marcin Kafarski 31977
103 Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej. wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Daria Mirosława Kowalkowska-Zedler 28600
104 Cząstki BiFeO3 jako piezoelektryczne czujniki odkształceń w kompozytach epoksydowych badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Marcin Marek Godzierz 33550
105 Synergiczny wpływ naturalnych inhibitorów polimerowych i mikrostruktury na proces korozji stali węglowej, pod wysoką temperaturą i ciśnieniem CO2, stosowanej w przemyśle naftowym i gazowym badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Gaetano Palumbo 48859
106 Zastosowanie nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC) opartych na oleju z nasion malin jako alternatywa dla tradycyjnych filtrów UV w produktach ochrony przeciwsłonecznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marta Anna Dąbrowska 48122
107 Identyfikacja właściwości termicznych PCM z dodatkiem wybranych materiałów intensyfikujących wymianę ciepła badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr hab. inż. Jerzy Paweł Wołoszyn 44000
108 Komedia atellana - kwerenda biblioteczna i muzealna w Neapolu kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Joanna Pieczonka 8997
109 Analiza semiotyczna plakatów propagandowych w Demokratycznej Republice Afganistanu (1978-1992) kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Mikołaj Kłagisz 10491
110 Zawłaszczenie w sztuce polskiej jako ponowoczesna strategia twórcza kwerenda Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dr Jakub Dąbrowski 16257
111 Kultura innowacyjności a działalność innowacyjna polskich i czeskich przedsiębiorstw wyjazd konsultacyjny Politechnika Opolska dr inż. Aleksandra - Zygmunt 5707
112 Modele ochrony krajobrazu wiejskiego w prawie i polityce wybranych państw europejskich (badania komparatystyczne) wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Justyna Ewa Goździewicz-Biechońska 9824
113 Wpływ unijnego rozporządzenia nr 536/2014 na system etycznej oceny wniosków o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego produktów leczniczych – na przykładzie Polski badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Agnieszka Maria Rabiega-Przyłęcka 12024
114 Wykorzystanie mikromacierzy opartych na technologii neoglikolipidów w multiomicznych badaniach nad poszukiwaniem biomarkera endometriozy. badania wstępne/pilotażowe Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dr Cezary Andrzej Wojtyła 46792
115 Kontrola kiełkowania nasion świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) w obecnym i przyszłym klimacie badania wstępne/pilotażowe Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Mikołaj Krzysztof Wawrzyniak 49665
116 Zmienność genetyczna i struktura populacji łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w pierwotnym i inwazyjnym zasięgu występowania badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Kornelia Natalia Gudyś 49280
117 Nowe pochodne ampicyliny i ich kompleksy z jonami miedzi(II): synteza, oddziaływanie z biomelekułami, badania mikrobiologiczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Małgorzata Agnieszka Gawrońska 46200
118 Muzyka polska przed Chopinem: recepcja w wybranych ośrodkach europejskich po 1989 roku kwerenda Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk dr Bartłomiej Gembicki 49287
119 Czynniki międzynarodowej konkurencyjności i rozwoju polskiej branży spożywczej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Katarzyna Monika Łukiewska 38500
120 Realizacja praw pacjenta w dobie epidemii COVID-19 a udzielanie teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (badanie wstępne) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Maria Zoń 12801
121 Ugoda mediacyjna jako tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w Unii Europejskiej kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Piotr Sławicki 13664
122 Wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracę wśród pielęgniarek w kontekście końcowej fazy pandemii COVID-19. Aplikacja modelu Wymagania w Pracy-Zasoby badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Grzegorz Wójcik 23558
123 „Srebrni przedsiębiorcy” – wstępne badania jakościowe przedsiębiorców w wieku okołoemerytalnym badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Ewelina Purc 44000
124 Zastosowanie danych ze skanowania ALS-LIDAR do oceny zmian w systemie drenażu powierzchniowego w ostatniej dekadzie. Ponowne skanowanie ALS – Lidar w standardzie ISOK i wyższym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Rafał Kroczak 44440
125 Występowanie silnego stresu ciepła w warunkach klimatu gorącego i suchego. staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Sylwester Wereski 32671
126 Synteza nanostrukturalnego tlenku niklu i jego zastosowanie w reakcjach katalitycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr inż. Andrzej Gniewek 48400
127 Mikroekstrakcja tygecykliny z próbek mleka za pomocą cieczy głęboko eutektycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Ilona Kiszkiel-Taudul 45430
128 Struktura i właściwości fizykochemiczne nanorurek węglowych dotowanych tytanem. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Mateusz Łukasz Zakrzewski 38621
129 Ocena wpływu proekologicznego charakteru opakowań na wizerunek marki badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Dagna Daria Siuda 7700
130 Tworzenie prawa w Polsce międzywojennej. Analiza spuścizn pozostawionych przez członków Komisji Kodyfikacyjnej II RP badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Grzegorz Nancka 11220

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2021-11-17

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Wpływ niskocząsteczkowych ligandów, specyficznie oddziałujących z potrójną helisą RNA MALAT1, na tworzenie kompleksu MALAT1/ METTL16 badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Ruszkowska 49940
2 Opracowanie nowej metody sekwencjonowania końców 3’ RNA z zastosowaniem technologii Nanopore badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Arkadiusz Paweł Kajdasz 49999
3 Ocena fenotypu rzęsek w komórkach nabłonka nerek pozyskanych z moczu pacjentów z zespołem Sensenbrenner (Cranioectodermal dysplasia) i wariantami w genie WDR35. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Joanna Maria Walczak-Sztulpa 49995
4 Zakon templariuszy w Europie Środkowej. Prowincja niemiecko-słowiańska (XIII-XIV w.). Kwerenda w Brandenburskim Głównym Archiwum Państwowym w Poczdamie kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Kamil Wasilkiewicz 9191
5 Dynamika zmian proteomu błony komórkowej limfocytów T podczas aktywacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Jakub Faktor 49830
6 Długoterminowe konsekwencje funkcjonowania gazowni miejskiej w XX wieku dla ekosystemu jeziornego w Prabutach (Polska): perspektywa paleolimnologiczna badania wstępne/pilotażowe Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk dr Marta Magdalena Wojewódka-Przybył 49599
7 Nowe polimery drukowane jonami jako materiały stomatologiczne - synteza i charakterystyka. badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr inż. Monika Budnicka 49940
8 Selektywna semihydrogenacja wiązania potrójnego C-C w reakcjach tandemowych badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk dr Rafał Piotr Kusy 49500
9 Modelowanie numeryczne cykli biogeochemicznych w Morzu Bałtyckim staż naukowy Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr inż. Magdalena Diak 7939
10 Wstępne badania własności struktur MPSoC nad możliwością implementacji wysokorozdzielczego przetwornika TDC. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Robert Frankowski 28930
11 Badanie intensywności generacji cząstek zużycia w kontakcie ślizgowym stal-tworzywo sztuczne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Wojciech Tarasiuk 20460
12 Metody inżynierii genetycznej jako narzędzie w badaniach nad molekularnym mechanizmem wpływu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych z komórek iPS na komórki krwiotwórcze krwi pępowinowej staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Elżbieta Zofia Karnas 46283
13 Wyznaczenie rozkładu gluonu w protonie przy pomocy modelu dipolowego zależnego od parametru zderzenia. wyjazd badawczy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr hab. Agnieszka Łuszczak 30567
14 Rola teorii archeologii w badaniach sztuki współczesnej na podstawie wybranych dzieł polskich i europejskich powstałych od 2000 roku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Monika Maria Stobiecka 16053
15 Monitorowanie wypowiedzi – źródłem zakłóceń językowych? badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Małgorzata Korko 22550
16 Wpływ różnych kombinacji leków immunosupresyjnych na procesy proliferacji i apoptozy oraz ekspresję wybranych akwaporyn w jądrze i najądrzu szczura - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr inż. Marta Anna Grabowska 42174
17 Ocena możliwości zastosowania biopolimerowych folii barwnych jako kolorymetryczne wskaźniki pH badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. inż. Sabina Galus 49500
18 Nadprzewodnictwo politryptofanu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Łukasz Aleksander Mioduszewski 9114
19 Zastosowanie metod ulepszonego próbkowania do modelowania przemian strukturalnych białek w obecności węglowych kropek kwantowych - staż naukowy staż naukowy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr Paweł Wolski 26070
20 Wykorzystanie obrazowania MALDI-MSI w klasyfikacji molekularnych typów podścieliska raka jelita grubego badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Marta Gawin 49555
21 Kościół unicki na Podlasiu i w powiecie brzeskolitewskim w pierwszych latach po rozbiorach (1795-1807) – struktury parafialne i duchowieństwo kwerenda Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk dr Andrzej Buczyło 10644
22 Opracowanie metodyki wyznaczania średniej temperatury promieniowania za pomocą pomiarów instrumentalnych w środowisku miejskim. badania wstępne/pilotażowe Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Anna Lindner-Cendrowska 24459
23 Wpływ morfologii pianki Y-123 na jej właściwości fizykomechaniczne i nadprzewodzące badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Paweł Tomasz Pęczkowski 26440
24 Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia podtrzymywania i kreowania kapitału społecznego wybranych grup migrantów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Justyna Maria Łukaszewska-Bezulska 15290
25 Sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na przebieg sądowej kontroli administracji publicznej w Danii i Szwecji: badanie prawnoporównawcze wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Andrzej Paduch 17584
26 Społeczne i wewnątrzrodzinne uwarunkowania zjawiska young carers wyjazd badawczy Uniwersytet Szczeciński dr Barbara Joanna Chojnacka 33326
27 Ocena przeżywalności jaj pasożytów Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. w różnych rodzajach mediów hodowlanych i transportowych. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Jolanta Małgorzata Zdybel 40348
28 Badania nad zastosowaniem łusek kawy w ściółce dla kurcząt i kaczek rzeźnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Jakub Biesek 37330
29 Ocena ekspresji galektyn w tętniaku aorty piersiowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Marta Bruczko-Goralewska 49500
30 Metalopeptydy jako katalizatory w reakcji utleniania wiązania C-H wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Olga Stasyuk 33275
31 Badania wpływu biologicznej obróbki materiałów lignocelulozowych na powstawanie inhibitorów fermentacji ciemnej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Karolina Barbara Kucharska 47630
32 Rozwój metodyki kalibracji modeli heterogenicznych agentów w finansach badania wstępne/pilotażowe Akademia Leona Koźmińskiego dr Piotr Zegadło 35182
33 Ocena polimorfizmu w genach BCL-2, PD-1 oraz PD-L1 w zespołach mielodysplastycznych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Justyna Magdalena Rybka 41781
34 Analiza wpływu wybranych związków fenolowych na kształtowanie profilu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Anna Onopiuk 38946
35 Określenie wpływu wybranych biowęgli na przebieg procesów ciemnej fermentacji: wydajność produkcji wodoru z melasy buraczanej i stabilność wspólnot mikroorganizmów w układach ciągłych badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Anna Detman 49896
36 Udział kaweoliny-1 w patomechanizmie diabetogennego działania statyn badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jagoda Maria Drąg 46970
37 Wykorzystanie współczynnika N2/Ar jako wskaźnika przemian azotu w środowisku morskim badania wstępne/pilotażowe Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr Marta Anna Borecka 40040
38 Profilowanie rozkładu energetycznego wiązki rentgenowskiej w celu wzmocnienia kontrastu obrazowania w mikrotomografii komputerowej badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Artem Yakovliev 49060
39 Badania starzeniowe dla opracowania stochastycznego modelu degradacji baterii litowo-jonowych pracujących w zmiennych warunkach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Włodzimierz Jefimowski 45683
40 Muzeum Literatury i Sztuki Teatralnej Bośni i Hercegowiny - niewygodne dziedzictwo kulturowe wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Dominika Kaniecka 15997
41 Ubrany w bunt, ozdobiony w opór. Odzież jako wyraz niezgody i protestu w Rzymie okresów Republiki i Pryncypatu wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Zofia Elżbieta Kaczmarek 23256
42 Przemiana nabłonkowo mezenchymalna w przedimplantacyjnym rozwoju zarodka myszy badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk dr Roberto de la Fuente Pita 49280
43 Rola sygnalizacji z udziałem receptora LXR w kontroli immunomodulacyjnych funkcji komórek Sertoliego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Alicja Kinga Kamińska 49995
44 Biologiczna wewnątrzosobnicza zmienność profilu metabolomicznego ludzkiego płynu komorowego – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Diana Anna Dmuchowska 34320
45 Ocena histopatologiczna zmian naciekowych w opłucnej u pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV2 - pilot study. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Janusz Konstanty-Kalandyk 44550
46 „Udział mózgowych receptorów serotoninergicznych 5-HT6 i 5-HT7 w regulacji wątrobowego cytochromu P450". badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Maria Bromek 49500
47 Wizualizacja szlaku wydzielniczego kwiatowych struktur wydzielniczych wybranych gatunków zapylanych przez muchówki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Natalia Wiśniewska 41734
48 Wpływ wzorca wczesności odmian i procesu ekstruzji na właściwości chemiczne organów kukurydzy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Dawid Jan Wojcieszak 37510
49 Naziemne pomiary fluorescencji chlorofilu wsparciem dla teledetekcyjnych badań stanu i kondycji torfowisk w dolinie Biebrzy badania wstępne/pilotażowe Instytut Geodezji i Kartografii dr Maciej Bartold 17130
50 Charakterystyka ciekłych kryształów w formie ultracienkich warstw pod kątem określenia kinetyki krystalizacji - staż naukowy staż naukowy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Anna Drzewicz 44000
51 Diaminy, aminofenole i cynk – nowe chiralne układy katalityczne redukcyjnej reakcji aldolowej i Mannicha badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Jadwiga Gajewy 49940
52 Chiralne makrocykliczne pochodne tiomocznikowe – nowe syntony supramolekularne w tworzeniu metalożeli badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Natalia Anna Prusinowska 49500
53 Kategoryzacja rozkładów prawdopodobieństw wskaźników hałasu w ruchu drogowym pod kątem typu drogi staż naukowy Politechnika Lubelska dr Bartosz Zbigniew Przysucha 32475
54 Preferencje ujawnione nabywców na warszawskim rynku mieszkaniowym - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu dr Justyna Tanaś 44000
55 Seleninotriglicerydy jako czynnik potencjonujący skuteczność szczepień przeciw BRD bydła mlecznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Katarzyna Żarczyńska 44858
56 Wybrane markery hepatotoksyczności w grupie pacjentów przyjmujących mefedron z innymi substancjami psychoaktywnymi badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Michał Ordak 49940
57 Efekty promocyjne dotacji potasem katalizatora zeolitowego modyfikowanego kobaltem do procesu reformingu parowego etanolu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Gabriela Grzybek 46200
58 Ekspresja genów jako wskaźnik odpowiedzi molekularnej i ekotoksyczności u organizmów ekosystemów wodnych w obecności nanocząstek. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr Nina Doskocz 39525
59 Zastosowanie metody Lagrangea do badania konwersji energii w reaktywnych ośrodkach granularnych wyjazd badawczy Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Izabela Wardach-Święcicka 31189
60 Wpływ warunków pożarowych na zachowanie się słupów żelbetowych staż naukowy Politechnika Warszawska dr inż. Michał Jan Głowacki 40099
61 Bioróżnorodność psychrofili w dobie zmian klimatu na przykładzie znikających lodowców w Turcji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Ewa Poniecka 49705
62 Interakcyjny wpływ podaży witamin D z produktów spożywczych na parametry jakości życia młodych kobiet (QoL/HRQoL), w zależności od poziomu neofobii i wstrętu żywieniowego oraz poziomu cholekalcyferolu we krwi badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. inż. Dominika Elżbieta Guzek 49852
63 Badanie kinetyki enzymatycznej fotosystemu I badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Paweł Rogowski 48070
64 Wpływ treningu na profil metabolomiczny psów rasy whippet badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Karolina Bogumiła Barszcz 49500
65 Określenie efektu procesu delignifikacji i zagęszczania drewna wybranych gatunków na jego parametry fizyko-mechaniczne staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Przemysław Antoni Mania 45320
66 Synteza spiekanych stopów na osnowie cyrkonu zawierających wysokociśnieniową fazę ω-Zr oraz określenie jej wpływu na właściwości korozyjne badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Michał Waldemar Stępień 44550
67 Badania długoczasowego utleniania i właściwości elektrycznych układów stal/ceramika z przeznaczaniem na interkonektor do protonowo przewodzącego ogniwa paliwowego PCFC badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Ewa Sylwia Durda 48950
68 Cyfrowe dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Karol Król 8569
69 Ocena możliwości wykorzystania modeli analizy obrazów tomografii komputerowej w monitorowaniu odpowiedzi na immunoterapię i radioterapię stereotaktyczną chorych z przerzutami czerniaka do płuc badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Mateusz Jacek Spałek 49940
70 Określenie profilu miRNA w cieczy wodnistej u pacjentów z rogówkową dystrofią Fuchsa badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie, dr Dominika Ilona Wróbel-Dudzińska 47300
71 Walka z suszą, czyli jak niedobór wody wpływa na zależny od kwasu jasmonowego przebieg procesu uwalniania ziaren pyłku z pręcików łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Katarzyna Agnieszka Marciniak 49995
72 Wpływ nawożenia azotowego na zawartość kannabinoidów w biomasie konopi siewnych (Cannabis sativa L.). badania wstępne/pilotażowe Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Jakub Frankowski 44996
73 Modyfikowana laserem powłoka ceramiczna na powierzchni tytanu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Magdalena Anna Łukaszewska-Kuska 49775
74 Peryferie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Mieczysława Wallisa program estetyzacji świata. Refleksje na marginesie zapisków Woldenberskich wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Zielonogórski dr Joanna Dorota Zegzuła-Nowak 10526
75 Działanie przeciwadhezyjne i przeciwbiofilmowe β- escyny wobec lekoopornych szczepów Candida albicans badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Emil Albert Paluch 49999
76 Polimorfizm wybranych genów szlaku metabolicznego witaminy D, witamina D a gęstość mineralna kości u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Aleksandra Szymczak-Tomczak 48805
77 Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Riemerella anatipestifer izolowanych od drobiu hodowlanego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Anna Maria Nowaczek 49610
78 Ocena aktywności prokognitywnej związku HBK-10, antagonisty receptorów 5HT1A oraz D2 o działaniu przeciwdepresyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Klaudia Karolina Lustyk 49995
79 Testy in vitro potencjału ekstraktów roślinnych dla modyfikacji efektywności i toksyczności terapii raka jajnika. badania wstępne/pilotażowe Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Marlena Wolek 49500
80 Wpływ aerozolu emitowanego przez alternatywne systemy dostarczające nikotynę (papierosy elektroniczne, IQOS) na funkcje ludzkich monocytów – rola modyfikacji epigenetycznych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Piotr Andrzej Szoka 49995
81 Poszukiwanie substancji przeciwbólowych z dodatkowymi właściwościami przeciwnowotworowymi: optymalizacja struktury związku AA3266 badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Aleksandra Matalińska 49950
82 Opracowanie wysokorozdzielczego cyfrowego modelu wysokościowego (DEM) zagłębień bezodpływowych pochodzenia powodziowego na Skeiðarársandur (S Islandia) wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Joanna Ewa Szafraniec 35420
83 Synteza cienkich warstw faz Lavesa RCo2 (R – ziemia rzadka) dla zastosowań magnetokalorycznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Przemysław Skokowski 49500
84 Badania eksperymentalne nośności i sztywności węzła aluminiowych konstrukcji tymczasowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Michał Pieńko 48730
85 Badanie wpływu własności metalicznego substratu na strukturę dwuwymiarowej warstwy dwusiarczku molibdenu (MoS2). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Marcin Wiejak 49500
86 Synteza biblioteki oliognukleotydów funkcjonalizowanych perylenem o zastosowaniu w selekcji aptamerów - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr inż. Paweł Piotr Pięta 49830
87 Transgresja a migracja we włoskojęzycznej twórczości pisarzy pochodzenia rumuńskiego kwerenda Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Karol Michał Karp 7825
88 Jesteś tym co jesz? – badania stabilnych izotopów na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Grzybnicy (woj. Zachodniopomorskie) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Marta Irena Chmiel-Chrzanowska 43894
89 Budownictwo społeczne dla seniorów – badanie zadowolenia mieszkańców w kontekście zrównoważonego rozwoju badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Jan Krzysztof Kazak 5005
90 Pomiędzy sprawczością a schronieniem: rola „małych potęg” w ewoluującym ładzie międzynarodowym. Nepal jako studium przypadku wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr hab. Agnieszka Józefina Kuszewska 25135
91 Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin w niemieckim systemie prawnym z perspektywy zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności, źródeł finansowania oraz bezpieczeństwa państwa wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Robert Jakub Rybski 21242
92 Paradygmat utopii literackiej a spirytualizm – kwerenda kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Marta Komsta 18030
93 Weryfikacja dowodów w polskim procesie karnym staż naukowy Uniwersytet Gdański dr Łukasz Sebastian Cora 47300
94 Analiza porównawcza układu pokarmowego ryb z podrzędu Anabantoidei badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Dobrochna Adamek-Urbańska 19470
95 Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej bromaminy T badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Wiktoria Skóra 25300
96 Możliwość wykorzystania nasion Cannabis sativa L. jako żywieniowego czynnika zmieniającego właściwości prozdrowotne mięsa wołowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek 49649
97 Identyfikacja i obliczanie intensywności zjawiska antropopresji - zintegrowane oddziaływanie czynników naturalnych i antropogenicznych na zmiany pokrycia i użytkowania terenu wyjazd badawczy Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Katarzyna Małgorzata Cegielska 13444
98 Wpływ struktury oraz składu lipidowego błony biologicznej na aktywację receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) staż naukowy Politechnika Łódzka dr inż. Agata Sowińska 49830
99 Opracowanie imitacji regolitu księżycowego do druku 3D w technologii Binder Jetting badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Barbara Kozub 29700
100 Intelektualizm i antyintelektualizm w wypowiedziach i pismach amerykańskich modernistów kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Edyta Magdalena Frelik 21644
101 Dylematy strategii innowacji w rozwoju przedsiębiorstw badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Patryk Damian Dziurski 47300
102 Zużycie i trwałość ostrzy skrawających ze spiekanych nanowęglików WC-Co podczas obróbki płyt drewnopochodnych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Joanna Wachowicz 47685
103 Wpływ nanocząstek SiO2 na właściwości reologiczne zaczynów cementowych w obecności superplastyfikatora – ocena zjawiska tiksotropii badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Alina Jolanta Kaleta-Jurowska 15400
104 "Dzieła zebrane" Rajmunda Korsaka. Co kryją zapomniane rękopisy? kwerenda Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Magdalena Katarzyna Partyka 8316
105 Rozpoznanie możliwości wykorzystania parametru kształtu cząstek w modelowaniu procesów rozdzielania układów dyspersyjnych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Tymoteusz Dariusz Turlej 23650
106 Prawne i etyczne ograniczenia wykorzystania danych biometrycznych w Unii Europejskiej i w Polsce kwerenda Politechnika Warszawska dr Marek Dominik Porzeżyński 18658
107 Sądowa ocena zasadności umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Agnieszka Halina Wojcieszak 29920
108 Polska adaptacja Academic Grit Scale (K.N. Clark & C.K. Malecki) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Marcin Stanisław Kolemba 21549

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2021-11-30

Lp Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Zastosowanie rachunku spinorów do otrzymania nowych nierówności geometrycznych dla czarnych dziur badania wstępne/pilotażowe Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk dr Jarosław Kopiński 49994
2 W poszukiwaniu mechanizmów związku pomiędzy stresem mniejszościowym a sekrecją kortyzolu w kontekście zdrowia psychicznego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Bartłomiej Zbigniew Stańczykiewicz 38148
3 Synteza nowych niebieskich emiterów TADF do wysokowydajnych urządzeń OLED badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr Marli Ferreira 49500
4 Problemy modelowania struktur warstwowych baterii. staż naukowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Piotr Krzysztof Pawłowski 49480
5 Poznanie strukturalnych uwarunkowań oddziaływań pomiędzy kasetą PPC ludzkiej rybonukleazy Dicer a cząsteczkami RNA i DNA przyjmującymi struktury G-kwadrupleksu badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Kamil Piotr Szpotkowski 49995
6 Anizotropowe nanostruktury plazmoniczne na ostrzu sondy skanującej: nowi sprzymierzeńcy w badaniu agregacji amyloidów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Dawid Lupa 49500
7 Polscy dyplomaci przy Stolicy Apostolskiej w drugiej połowie XV wieku – kwerenda biblioteczna i archiwalna kwerenda Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk dr Adam Julian Zapała 22861
8 Eye-tracking jako źródło neurodowodów w postępowaniu karnym i cywilnym: w poszukiwaniu krytycznej teorii oceny dowodów dostarczanych przez neuropsychologię sądową wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Warszawski dr Marcin Romanowicz 23384
9 Ocena aktywności immunomodulującej in vitro syntetycznych pochodnych 7-aminooksazolo[5,4-d]pirymidyny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Angelika Beata Sysak 49995
10 Pamięć dźwiękowa we wspomnieniach i relacjach świadków na przykładzie obozu koncentracyjnego w Dachau kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Joanna Aleksandra Posłuszna 24989
11 Czy elastyczność fenotypowa utraty ciepła jest cechą powtarzalną u nietoperzy klimatu umiarkowanego? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Matthew Jason Noakes 44880
12 Ocena aktywności terpenów obecnych w konopiach przeciw nowotworowym komórkom macierzystym raka jelita grubego. Badania in vitro. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Helena Genowefa Moreira 49940
13 Poszukiwanie sond molekularnych o cechach odwrotnych agonistów zależnego od receptora 5-HT6 szlaku kinazy Cdk5 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Vittorio Benedetto Canale 49940
14 Genomowe podstawy odporności jesionu wyniosłego na zamieranie wywołane przez Hymenoscyphus fraxineus badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Joanna Meger 49282
15 Nie-Żydzi w literaturze hebrajskiej okresu II i III aliji oraz "dor ba-Arec" kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Jagoda Anna Budzik 37268
16 Narracje o pracy i sztuce choreografek tańca współczesnego - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Sandra Frydrysiak 34056
17 PERSPEKTYWA CYKLU ŻYCIA W PRAKTYKACH EKOPROJEKTOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYBRANYCH BRANŻ badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr inż. Katarzyna Joachimiak-Lechman 35923
18 Teatr okresu Rewolucji Francuskiej jako zwierciadło przemian społecznych i obyczajowych wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Tomasz Wysłobocki 15180
19 Mechanobiologia bioptatów tkanek z zapalenia wyrostka robaczkowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr inż. Piotr Deptuła 49995
20 Rola swoistego receptora prostaty związanego z białkiem G (PSGR) w regulacji przejścia epitelialno-mezenchymalnego (EMT) towarzyszącego progresji nowotworowej w prostacie – badania in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Ewelina Anna Górowska-Wójtowicz 49940
21 Różnorodność gatunkowa pasożytów przewodu pokarmowego kotika antarktycznego (Arctocephalus gazella) badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Helena Tołkacz 49995
22 Badania wstępne do opracowania uniwersalnej strategii wydłużania czasu związania i zwiększania selektywności znanych inhibitorów o szerokim spektrum działania na przykładzie inhibitorów cyklinozależnych kinaz (CDK). badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Michał Jakubczyk 49731
23 Wpływ polipropylenu zawartego w diecie na nabłonek jelita środkowego larw Galleria mellonella (Lepidoptera, Insecta). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agnieszka Janina Sosinka 49940
24 Rola struktury, morfologii i stanu utlenienia nanomateriałów miedziowo-żelazowych w determinowaniu ich aktywności, selektywności i stabilności w procesie reformingu parowego metanolu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Grzegorz Słowik 20900
25 Modyfikowanie parametrów fizykochemicznych stopów na bazie związku międzymetalicznego TiFe wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Martyna Kinga Dymek 49624
26 Zastosowanie narzędzia edycji genów CRISPR/Cas9 u myszy dla stworzenia modeli z selektywną, podwójną delecją CREB/CREM w wybranej strukturze mózgu. badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Maria Rafa-Zabłocka 48989
27 Genomiczna i transkryptomiczna charakterystyka szczepów Klebsiella pneumoniae NDM-1 opornych na kolistynę w odpowiedzi na cerageninę CSA-44 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Sylwia Joanna Chmielewska 49999
28 Badania pilotażowe nad oceną ekotoksyczności leków cytostatycznych względem nturalnych konsorcjów glonowo-bakteryjnych i ich składem taksonomicznym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Filip Franciszek Pniewski 48037
29 Badanie kombinacji wkładów promieniowania indukowanego przez ośrodek koherentny i emisji podobnych do próżni w ewolucji dżetów w plazmie kwarkowo-gluonowej wyjazd badawczy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Martin Rohrmoser 28221
30 Badania powinowactwa kompleksu białkowego RISC/Ago-2 do terapeutycznych kwasów nukleinowych siRNA-anty EGFR dekorowanych klastrami boru – ocena aktywności przeciwnowotworowej. badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Justyna Suwara 48950
31 Migranci i zbieracze. Przyczynek do badań lokalnej gospodarki i stosunków społecznych współczesnej karpackiej wsi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Tomasz Sebastian Kosiek 38807
32 Farmakoterapia apatii i zaburzeń procesów motywacyjnych: badanie wpływu przewlekłego podania naltreksonu na procesy motywacyjne u szczurów badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Natalia Alicja Malikowska-Racia 49940
33 Opracowanie nowego podejścia do badania transkryptomu mitochondrialnego Candida albicans na drodze bezpośredniego sekwencjonowania RNA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Jakub Jerzy Piątkowski 46156
34 Wpływ jemioły pospolitej na wzrost sosny zwyczajnej badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Wojciech Kędziora 10733
35 Badanie zmian strukturalnych proteazy wirusa HIV-1 wyindukowanych wysokim ciśnieniem wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr inż. Joanna Sławek 49995
36 Obrazowanie mikroskopem sił atomowych płaszcza przetrwalników Bacillus subtilis podczas kiełkowania badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Alessandro Negri 39050
37 Identyfikacja nowych białek zaangażowanych w segregację i kondensację DNA u Pseudomonas aeruginosa z wykorzystaniem sekwencjonowania transpozonowego (Tn-seq) badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Adam Kawałek 49500
38 Optymalizacja procedury otrzymywania mikropęcherzyków Mycobacterium. badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Szala-Poździej 49992
39 Dojrzewanie roślinnego analogu sera z porostem pleśni. Czy procesy proteolizy i lipolizy zachodzą podobnie jak w tradycyjnym serze Camembert? badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Łukasz Maciej Łopusiewicz 49995
40 Metody energii-pędu: właściwości, uogólnienia, oraz zastosowania. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr hab. Javier De Lucas Araujo 15400
41 Opracowanie nowej metody dopasowania pól modowych za pomocą lasera CO2 dla światłowodów o dużym polu modowym badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Agnieszka Zofia Jamrozik 49500
42 Badania eksperymentalne liczby Strouhala modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Marcin Robert Tatara 36240
43 Badania doświadczalne i modelowanie właściwości dynamicznych polimerobetonu w mezoskali badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr Paweł Dunaj 7216
44 Ocena koncentracji oraz funkcji biologicznych wyselekcjonowanych kolistych cząsteczek RNA w osoczu pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Marek Cieśla 49346
45 Modulowanie odpowiedzi komórek nowotworowych jelita grubego na stosowane klinicznie onkoterapeutyki w obecności inhibitora fosfatazy kinaz aktywowanych przez mitogeny (DUSP6) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Beata Marciniak 40755
46 Badanie mechanizmu braku odpowiedzi na przeciwciała anty-TNF - farmakogenetyka w rozwoju terapii personalizowanej choroby Leśniowskiego-Crohna badania wstępne/pilotażowe Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk dr Michał Walczak 46239
47 Wpływ sposobu suplementacji selenem na ekspresję genów odporności form dihaploidalnych ziemniaka o różnym poziomie odporności na wirus Y ziemniaka (PVY). badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Katarzyna Szajko 45298
48 Sole molekularno-jonowe na bazie chiralnych amin jako prekursory materiałów o możliwych zastosowaniach w elektronice i optyce nieliniowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Marcin Moskwa 42350
49 Wybuchowa obróbka połączeń FSW wysokowytrzymałego stopu aluminium badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Robert Kosturek 36300
50 "Ordinari Post Tijdender", jako źródło wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów - badania wstępne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Katarzyna Maria Wagner 23049
51 Niezrównoważona dywidenda – konceptualizacja, metody pomiaru, kierunki badań wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Łódzki dr Aleksandra Zofia Pieloch-Babiarz 8749
52 BADANIE WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA NIESTABILNOŚĆ RYNKÓW AKCJI W KRAJACH UE staż naukowy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Łukasz Pietrych 8196
53 Dysputy wyznaniowe w Polsce i na Litwie (XVI i XVII) kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Magdalena Ryszka-Kurczab 17623
54 Analiza ekspresji genów warunkujących zwiększoną efektywność procesu syntezy celulozy bakteryjnej u Komagataeibacter xylinus pod wpływem wirującego pola magnetycznego badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Anna Malwina Żywicka 44000
55 Anatomia dróg istoty białej w odniesieniu do diagnostyki i leczenia padaczki skroniowej. badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Tomasz Andrzej Dziedzic 49830
56 Badanie przesiewowe pod kątem potencjalnych inhibitorów selektywnych dla ludzkich paralogów VDAC badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Ewa Maria Kosicka 46970
57 Badanie wpływu wybranych substancji czynnych leków występujących w osadach dennych na metabolizm Heterocypris incongruens badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Joanna Giebułtowicz 47850
58 Ocena wpływu morfologii koryta oraz zrzutu ścieków z podmiejskiej oczyszczalni na efektywność odtwarzania się ekosystemów oraz samooczyszczanie się wód odbiornika badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. Renata Kędzior 23100
59 Opracowanie algorytmu optymalizacji doboru rozkładu spektralnego oświetlacza półprzewodnikowego do zwiększenia kontrastu obrazowania tkanek badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Łukasz Gryko 49500
60 Usuwanie hydrofobowych lotnych związków organicznych z powietrza w biofiltrze ze złożem zraszanym w obecności cieczy głęboko eutektycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Piotr Rybarczyk 39270
61 Nowe ekologie w sztukach performatywnych ostatnich dwóch dekad - badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Chaberski 14718
62 Teksty w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych. Studium zrozumiałości i dostępności. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Milena Hadryan 13750
63 Teatralna recepcja tekstów Jana Kotta w Japonii. kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Iga Katarzyna Rutkowska 37267
64 Analiza i weryfikacja zapotrzebowania na kompetencje proekologiczne na potrzeby rozwoju zielonych organizacji. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska 21450
65 Motywacje dla dojazdów do pracy autem gdy dostępny jest transport publiczny – badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Marcin Król 39600
66 Upodmiotowienie przez kontrolę: paradoksy pomiaru i zarządzania kulturą organizacyjną w amerykańskich firmach technologicznych wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Piotr Prokopowicz 20625
67 Rola specjalistów szkolnych w tworzeniu włączającego środowiska wspomagającego nauczanie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Monika Skura 19690
68 Izolacja i hodowla komórek śródbłonkowych wsierdzia prawej komory serca pobranych in vivo od pacjentów z chorobami krążenia płucnego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jakub Stępniewski 49999
69 Ocena funkcjonalna i genetyczna zmodyfikowanych komórek C3A z przywróconym cyklem mocznikowym (C3A_AO) do konstrukcji biosztucznej wątroby i testów hepatotoksyczności leków badania wstępne/pilotażowe Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk dr inż. Agnieszka Wencel 49990
70 Badania porównawcze nad patogenezą zakażeń szczepami wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli kur należącymi do różnych linii gentoypu I badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Anna Lisowska 49500
71 Czy przebieg zakażeń wirusem grypy (IV) oraz koronawirusem typu 2 (SARS-CoV-2) zależy od polimorfizmu genetycznego antygenów grupowych płytek krwi ? badania wstępne/pilotażowe Instytut Matki i Dziecka dr Magdalena Frączyk 49929
72 Ocena związku pomiędzy kinetyką zmian stężenia kofeiny i paraksantyny a zdolnościami wysiłkowymi i wskaźnikami psychofizycznymi sportowców po podaży jedno- lub wieloskładnikowego preparatu zawierającego kofeinę badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Paulina Małgorzata Nowaczyk 49995
73 Wpływ wibracji generowanych przez urządzenie mechaniczne na skuteczność zabiegu hemodializy badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Beata Barbara Hornik 48664
74 Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Artur Pliszko 49248
75 Wpływ kompozycji komórkowej mięsa, hodowanego w warunkach in-vitro, na zawartość składników odżywczych. badania wstępne/pilotażowe Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy dr Wojciech Witarski 48950
76 Biopolimery hybrydowe grafitowego azotku węgla i hydrożeli jako fotokatalizatory do oczyszczania ścieków badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Sourbh Thakur 44000
77 Struktura i własności stopu TZM przetwarzanego w technologii Selective Electron Beam Melting badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Marcin Madeja 44880
78 Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Łukasz Doliński 24640
79 Gospodarstwa agroturystyczne wobec zmian zachowań konsumentów usług turystycznych jako skutek pandemii Covid 19 badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Joanna Martyna Poczta 13200
80 Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania turystyczne. Badania pilotażowe na obszarach wiejskich. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Joanna Zielińska-Szczepkowska 38621
81 Optymalizacja wskaźników pokrycia i użytkowania gruntów z wykorzystaniem wielospektralnych zobrazowań satelitarnych i GIS na potrzeby monitorowania ekspansji obszarów zurbanizowanych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr inż. Barbara Wiatkowska 35787
82 Statystyczne i ekonometryczne metody analizy przestrzennej danych z rynku pracy staż naukowy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Aleksandra Maria Matuszewska-Janica 40395
83 Identyfikacja rozwoju etnocentryzmu konsumenckiego w czasie pandemii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Dariusz Karaś 49500
84 Ocena czynników technicznych i klinicznych wpływających na stężenia krążących mikroRNA w biopsji płynnej materiału archiwalnego u chorych poddawanych chemioterapii przedoperacyjnej raka piersi badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Marcin Paweł Kubeczko 49779
85 Produkcja filmu dokumentalnego w Polsce. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Iwona Urszula Morozow 19550
86 Historia obozu jenieckiego w Boguszach/Prostkach (1941-1945) kwerenda Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Stefan Michał Marcinkiewicz 12977
87 Między Wschodem a Zachodem. Książęca rezydencja typu motte z XIII w. w Chełmie – kulturowa rewolucja na pograniczu. kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Tomasz Dzieńkowski 24530
88 Potencjał źródeł historycznych do badań nad zmianami w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie Łemkowszczyzny w latach 1900–1947 kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Anna Katarzyna Wilk 28490
89 Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu (1927-1939) - kwerenda archiwalna kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Mikołaj Wojciech Brenk 22825
90 Epigenetyczne podłoże procesu starzenia wśród osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Paulina Agnieszka Pruszkowska-Przybylska 48290
91 Rola 4-hydroksynonenalu w patofizjologii niepłodności męskiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Karolina Nowicka-Bauer 49000
92 Rola potranslacyjnych nieenzymatycznych modyfikacji białek w regulacji poziomu RAP1 w komórkowym modelu β trzustki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Anna Deręgowska 49500
93 Wpływ leczenia ciężkiej wtórnej niedomykalności mitralnej za pomocą przezcewnikowej naprawy metodą brzeg-do-brzegu na generację trombiny, przepuszczalność skrzepu fibrynowego oraz jego podatność na lizę badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Aleksander Jakub Siniarski 48180
94 Znaczenie fibroblastów związanych z nowotworem jajnika w oporności na leki cytostatyczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Karolina Wojtowicz 49885
95 Eksploracja możliwości zastosowania sztucznej inteligencji do oceny wskaźników prognostycznych w badaniach mammograficznych świadczących o występowaniu przerzutów do węzłów chłonnych w raku piersi kwerenda Gdański Uniwersytet Medyczny dr Maciej Bobowicz 46200
96 Czy przynależność do biotypu ma znaczenie dla przetrwania i patogenności Yersinia enterocolitica w koncentracie krwinek czerwonych (KKCz)? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Katarzyna Dorota Morka 49534
97 Aktywność przeciwdrgawkowa nowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr hab. Anna Rapacz 35213
98 Wpływ prozdrowotnych ćwiczeń metodą interwałową o wysokiej intensywności (HIIT) na zmiany w poziomie iryzyny oraz innych wybranych markerach homeostazy węglowodanowej i lipidowej u kobiet ciężarnych badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku dr hab. Anna Natalia Szumilewicz 49827
99 Ocena rozkładalności żwaczowej wytłoków malinowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Paulina Maria Opyd 45733
100 Wykorzystanie gnojowicy świńskiej jako medium wzrostowego w produkcji rzęsy wodnej (Lemna L.) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Marcin Łukasz Sońta 36509
101 Zmiany profilu fenotypowego i wrażliwości chemicznej patogenicznych dla upraw truskawki grzybów z gatunku Botrytis cinerea w wyniku działania octu drzewnego (łac. acetum pyro-lignosum) badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Giorgia Pertile 49500
102 Wpływ infekcji pierwotnej mączniakiem rzekomym na zmiany metabolizmu karpy chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) badania wstępne/pilotażowe Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy dr Dariusz Jędrejek 37589
103 Jakość powietrza wewnętrznego pod kątem emisji mikroplastiku z wybranych elementów wyposażenia wnętrz. badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Drewna dr Patrycja Weronika Kwaśniewska-Sip 49500
104 Wpływ genów IFITM1 oraz IFITM3 na zmiany jakościowe i ilościowe repertuaru peptydów prezentowanych przez cząsteczki MHC klasy I w modelu komórkowym raka szyjki macicy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Maria Gómez Herranz 35750
105 Ekspresja wybranych cytokin w ocenie krążenia wieńcowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez ciasnych zwężeń w tętnicach wieńcowych (MINOCA). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Aleksandra Stangret 48400
106 Opracowanie modelu eksperymentalnego dla oceny znaczenia dienów sprzężonych w metabolizmie lipidów na przykładzie lnu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Jakub Grzegorz Szperlik 49500
107 Układy modelowe w Relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w niskim polu magnetycznym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Elżbieta Jadwiga Masiewicz 33000
108 Wpływ ciśnienia na przejścia fazowe oraz spinowe w dwuwymiarowym polimerze koordynacyjnym [Fe(bbtr)3](BF4)2 staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Maria Antonina Książek 13915
109 Charakterystyka procesu upłynniania celulozy oraz analiza produktów końcowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Paulina Kosmela 30800
110 Ocena właściwości nieliniowo-optycznych (NLO) polikrystalicznego tytanianu bizmutowo-potasowego K0.5Bi0.5TiO3 o wysokiej gęstości oraz wpływu domieszkowania i technologii produkcji na te właściwości badania wstępne/pilotażowe Politechnika Częstochowska dr inż. Jarosław Miłosz Jędryka 26205
111 Wpływ uporządkowania antyferromagnetycznego na oddziaływanie Dzyaloshinskii-Moriya staż naukowy Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr Hubert Piotr Głowiński 48070
112 Ferroelektryczna faza nematyczna w mieszaninach dwuskładnikowych badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Olga Strzeżysz 36607
113 Modelowanie części sterującej systemu cyber-fizycznego opisanej diagramem maszyn stanowych języka UML - staż naukowy w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley staż naukowy Uniwersytet Zielonogórski dr inż. Grzegorz Bazydło 38500
114 Wielkoskalowe poszukiwania złóż miedzi na świecie z wykorzystaniem danych satelitarnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk dr Marta Ciążela 22000
115 Zdanie i jego scena. Deiktyczne fundamenty semantyki kognitywnej kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Witold Jerzy Marzęda 6193
116 Wpływ czynników kulturowych na dobór technik i narzędzi w zarządzaniu ryzykiem w projekcie - badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Hanna Soroka-Potrzebna 32670
117 Technoferencja rodzicielska a kształtowanie wspierającego środowiska rodzinnego przez matki - perspektywa teorii autodeterminacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Paulina Agnieszka Szymańska 49896
118 Modulacja sekrecji insuliny i odpowiedzi na stres ER przez metylotransferazy 5-metylocytozyny RNA w komórkach beta trzustki in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr inż. Jagoda Barbara Adamczyk-Grochala 49995
119 Profilowanie N-glikomu białka indukowanego prolaktyną (PIP) z plazmy nasienia metodą spektrometrii masowej: wstęp do określenia immunomodulacyjnej roli glikoepitopów PIP w procesie zapłodnienia staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Anna Kałuża 44144
120 Analiza występowania polimorfizmów genu konwertazy angiotensyny 2 (ACE2) u pacjentów z twardziną układową. badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Bartosz Jakub Miziołek 17600
121 Związek polimorfizmu genów HLA-B, HLA-DRB1 i ERAP1 z podatnością na atopowe zapalenie skóry badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Wanda Małgorzata Niepiekło-Miniewska 49204
122 Profilowanie metabolomiczne moczu w celu poszukiwania biomarkerów raka jajnika - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Agnieszka Karolina Horała 49995
123 Związek mikroRNA z cholestatycznym zapaleniem wątroby u dzieci z mononukleozą zakaźną - badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Krzysztof Domagalski 49885
124 Przydatność modeli anatomicznych wykonanych za pomocą̨ druku 3D edukacji medycznej badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Jarosław Józef Meyer-Szary 40531
125 Identyfikacja genów ciemiężycy kodujących enzymy biosyntezy alkaloidów steroidowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Magdalena Szeliga 49500
126 Rola fosforylacji drożdżowego elongacyjnego czynnika translacyjnego EF3 w interakcji z rybosomem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Eliza Maria Molestak 49500
127 Wpływ warunków klimatycznych na występowanie „niebieskich przyrostów” w korzeniach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L. ) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Paweł Kazimierz Matulewski 47630
128 Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekularnymi - porównanie auksetyczności staż naukowy Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Jakub Wojciech Narojczyk 36212
129 Badanie wpływu zredukowanego tlenku grafenu na wybrane właściwości powierzchni porowatego rusztowania tytanowego stosowanego do zastosowań inżynierii tkanki kostnej. badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki dr inż. Krystian Michał Kowiorski 49920
130 Zastosowanie metod wyszukiwania obrazem (Content Based Image Retrieval) w wykrywaniu patologii na obrazach MRI serca. wyjazd konsultacyjny Politechnika Świętokrzyska dr inż. Tomasz Piotr Michno 11407
131 Zastosowanie opartej na danych metody identyfikacji hybrydowych układów dynamicznych IHYDE do analizy uszkodzeń przemysłowego systemu cyber-fizycznego wyjazd badawczy Politechnika Warszawska dr inż. Jakub Filip Możaryn 14872
132 Instytucja probacji kontraktowej w Kodeksie karnym Królestwa Szwecji jako alternatywa dla leczniczego środka zabezpieczającego w postaci terapii w polskim Kodeksie karnym. kwerenda Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Aleksander Wróbel 13946
133 Obowiązki państw członkowskich wynikające z nieprawidłowego wydatkowania środków przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w świetle prawa Unii Europejskiej. kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Magdalena Porzeżyńska 15838
134 Kwestionariusz Doświadczeń Sensorycznych - rewitalizacja i walidacja badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Karolina Elżbieta Krzysztofik 19340
135 Bioenergetyka komórek śródbłonka w warunkach ketozy – poszukiwanie efektów długofalowych diety ketogenicznej w warunkach in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Anna Magdalena Selmi 49995
136 CHI3L1 oraz CHI3L2 jako białka o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i terapeutycznym w raku gruczołu piersiowego i glejakach. staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr inż. Agnieszka Katarzyna Rusak 48829
137 Molekularna identyfikacja gatunków endosymbiotycznych pierwotniaków u Unio crassus (Philipsson 1788) badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr hab. Katarzyna Zając 44770
138 Analiza rozwoju sznurów płciowych i kanalików sieci jajnika w aspekcie różnicowania komórek pęcherzykowych i ich relacji z komórkami linii płciowej u kota domowego (Felis silvestris catus) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Ewelina Prozorowska 49205
139 Ocena wpływu interakcji toksyny T2 i wybranych antybiotyków na komórki IPECJ2 (badania in vitro) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Michał Dąbrowski 48456
140 Rola ścieżek sygnalizacyjnych macierzystych komórek nowotworowych Wnt/β-katenina oraz Notch w rozwoju oporności na leki cytotoksyczne w raku jajnika. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr inż. Monika Świerczewska 49699
141 Mechanizmy starzenia się – wskaźniki stanu zapalnego związanego z procesem starzenia a fenotyp zespołu kruchości u osób mających wspólne środowisko życia. Badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Karolina Maria Piotrowicz 29590
142 Identyfikacja genów, których produkty są związane z patogenezą psiego raka prostaty. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Maciej Władysław Zacharski 49995
143 Eradykacja drobnoustrojów wyizolowanych z ran przewlekłych tworzących wielogatunkowy biofilm poprzez synergistyczny efekt terapii fotodynamicznej i różnych związków chemicznych – badanie in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Magdalena Ratajczak 41470
144 Wpływ komercyjnie dostępnych inhibitorów ludzkich cytokin na działanie owadzich białek cytokino-podobnych. badania wstępne/pilotażowe Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Justyna Sobich 49940
145 Oddziaływanie wybranych leków na sinice i zielenice badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Barbara Teresa Krawczyk 44000
146 Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych elagotanin wyizolowanych z owoców maliny właściwej i truskawki wobec szczepów rodzaju Listeria monocytogenes. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Michał Sójka 46192
147 Opracowanie i zastosowanie metody umożliwiającej przeprowadzenie analizy składu oligosacharydów mleka ludzkiego. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Dorota Iza Garwolińska 49775
148 Stałe projekcji wyjazd badawczy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Beata Anna Deręgowska 37455
149 Rola osuwisk w kształtowaniu odpływu rzecznego z małych zlewni karpackich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Paulina Siwek 44285
150 Synteza, analiza elektrochemiczna i fotofizyczna nowych związków opartych na rdzeniu triazolopirydynowym o właściwościach TADF do zastosowań w urządzeniach OLED badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska doc. dr Leandro Espindola 48510
151 Efekt mechanotransdukcji w elastomerowych kompozytach poli(adypinanu glicerolu). wyjazd konsultacyjny Politechnika Wrocławska dr inż. Małgorzata Anna Gazińska 33000
152 Badanie wydajności predykcyjnej wybranych metod szacowania poziomu trudności oraz umiejętności badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Maciej Pankiewicz 19085
153 Lokalna walidacja dwu-równaniowych modeli turbulencji pod kątem wymiany ciepła po stronie powietrza w lamelowych wymiennikach ciepła. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Marcin Łęcki 49940
154 Mnemotoposy w literaturze słoweńskiej. Kurent. wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Marlena Gruda 23943
155 Credit rating jako miara ryzyka upadłości w dobie COVID-19 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Patrycja Chodnicka-Jaworska 49600
156 Chęć do zapłaty i akceptacja podatku od mięsa - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Anna Maria Wielicka-Regulska 36233
157 Inteligentne organizacje samorządowe a zrównoważony rozwój gmin w Polsce badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Tomasz Mariusz Pilewicz 40288
158 Między ekologiczną katastrofą a codziennym życiem w gminie. Postawy liderów lokalnych wobec wdrażania działań proekologicznych w Polsce, Słowenii i Włoszech badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Justyna Wasil 24057
159 ZIELONE OSIE MIAST - tereny nadrzeczne trzech największych miast wschodniej Polski - jakość, użytkowanie i rola jako przestrzeni publicznych badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr inż. Jan Tomasz Kamiński 14696
160 Semiofory w przestrzeniach Smoleńska i Smoleńskiego Uniwersytetu Państwowego. Badanie etnograficzne wyjazd badawczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Kinga Majchrzak-Ptak 28325
161 Długofalowe skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego młodzieży- badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Beata Maria Szramka-Pawlak 46200
162 Stabilność mutein CDKF;1, kinazy cyklu komórkowego z Arabidopsis thaliana, a możliwość oddziaływania z substratem, na przykładzie białka CDKD;2. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Ewa Barbara Kowalska 49500
163 Wpływ mikrobioty jelitowej na nasilenie procesów zapalnych oraz komórkowe odrzucanie przeszczepu u pacjentów poddawanych ortotopowej transplantacji serca. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Mateusz Sokolski 49940
164 Stworzenie i walidacja nowego wzoru do obliczania Podstawowej Przemiany Materii u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Edyta Maria Łuszczki 5390
165 Ocena aktywności przeciwnowotworowej i mechanizmu działania nowych pochodnych kwasu kawowego względem ludzkich komórek nowotworu trzustki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Anna Zaremba-Czogalla 49500
166 Tiopochodne chalkonów jako modulatory czynników NF-κB i STAT3 w komórkach raka wątroby badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Katarzyna Papierska 49115
167 Próba prowokacyjna z alergenem pokarmowym-sIgE w popłuczynach nosowych, czy to możliwe? badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Edyta Krzych-Fałta 31821
168 Profil ekspresji wybranych miRNA: związek z predyspozycją do występowania skoliozy idiopatycznej i jej postaci klinicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Małgorzata Tokłowicz 43285
169 Prewalencja zakażeń wybranymi patogenami przenoszonymi przez kleszcze (Ixodidae) oraz krwiopijne muchówki (Diptera) u sikor bogatek (Parus major) w gradiencie urbanizacyjnym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Jarosław Jerzy Wawrzyniak 49940
170 Efektywność desorpcji związków perfluorowanych z mikroplastiku w modelu uwzględniającym proces trawienia u ryb i człowieka badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Aneta Dorota Pacyna-Kuchta 28050
171 Wpływ naświetlania rdzenia światłowodu krzemionkowego promieniowaniem laserowym na właściwości czujnikowe tego światłowodu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Bogusław Robert Szczupak 48400
172 Msplit(q) estymacja przemieszczeń parametrów z zastosowaniem wielowariantowych warunków wiążących konkurencyjne parametry staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Marek Hubert Zienkiewicz 42154
173 Ustalenie poziomu detekcji Rn-222 w korytarzu technicznym zapory wodnej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Lidia Małgorzata Fijałkowska-Lichwa 17930
174 Nanokapsułkowanie i zwiększenie aktywności biologicznej pochodnych hesperetyny badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr Anna Sykuła 38500
175 Badania narzędzi skrawających wyposażonych w system tłumienia drgań badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Łukasz Marian Nowakowski 49500
176 Analiza czynników oddziałujących na rezultaty wyborów do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej z 2021 roku - strategia wyborcza "inteligentne głosowanie" badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agnieszka Aleksandra Miarka 11540
177 Nieznane, literackie świadectwa Zagłady (1940-1955) kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Wiktor Henryk Gardocki 5049
178 Udział Stanisława Lisowskiego w pracach na rzecz rewindykacji i ochrony polskiego dziedzictwa piśmienniczego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Dorota Monika Pietrzkiewicz 6886
179 Pierwszy przewrót metodologiczny w polskim, akademickim dyskursie o przeszłości kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Aleksandra Kuligowska 13803
180 Ekonomiczne uwarunkowania magazynowania energii w kontekście rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Zielonogórski dr inż. Maria Dzikuć 46750
181 Rola social media w kształtowaniu postaw chińskich konsumentów wobec żywności ekologicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Karolina Izabela Łopacińska 41943
182 Europejska Inicjatywa Obywatelska w systemie instytucjonalnym sui generis Unii Europejskiej kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Agnieszka Elżbieta Parol 15501
183 Prawo spadkowe II Rzeczypospolitej w orzecznictwie sądów okręgowych kwerenda Uniwersytet Łódzki dr hab. Dorota Joanna Wiśniewska 26887
184 Pomniejsze źródła dawnego prawa polskiego kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Piotr Miłosz Pilarczyk 34273
185 Poza normą monogamii: konsensualna niemonogamia w Polsce – eksploracyjne badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Magdalena Lipnicka 5060
186 Badania transkryptomiczne ekstremofilnej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae poddanej działaniu dwóch różnych stresorów, metali ciężkich i wysokiego zasolenia. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Sergio Santaeufemia Sánchez 49995
187 Wpływ glikoalkaloidów na skład ilościowy i jakościowy polioli i cukrów hemolimfy oraz aktywności reduktazy aldozy w ciele tłuszczowym u Galleria mellonella badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marta Spochacz 49940
188 Ocena związku polimorfizmów genów czynnika martwicy guza-alfa i interleukiny-6 z ryzykiem występowania insulinooporności. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń 49488
189 Wpływ szczepień indyków przeciwko chorobie Mareka na wybrane wskaźniki odporności humoralnej i komórkowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Bartłomiej Tykałowski 28157
190 Analiza fenotypowa dwóch populacji podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) dla badania czynników genetycznych odpowiedzialnych za zawartość białka w nasionach. badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Marcin Matuszczak 49588
191 Sygnalizacja interferonami a poziom stłuszczenia hepatocytów badania wstępne/pilotażowe Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Ewa Zakrzewska 49280
192 Wstępna analiza potencjalnej roli receptora nukleotydowego P2X4 w nowotworach hematologicznych in vitro badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Vira Chumak 49995
193 Udział mikrobiomu w kształtowaniu całkowitej aktywności proteolitycznej jelita płodu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Paulina Wilczyńska 49422
194 Molekularna identyfikacja wolnokrążącego DNA dawcy we krwi biorcy w szybkiej diagnostyce odrzucania przeszczepu narządu unaczynionego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Kornelia Beata Gajek 49500
195 Możliwości poprawy cech jakościowych i trwałości przechowalniczej mięsa wołowego z zastosowaniem owoców aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr inż. Gabriela Iwona Haraf 26015
196 Monolityczne, obrazujące sondy światłowodowe ze zintegrowanymi soczewkami sferycznymi o różnych współczynnikach załamania światła badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Karol Marian Karnowski 27500
197 Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek węglika boru (boron-rich boron carbide) i ocena ich potencjalnego zastosowania jako nośnika w terapii borowo-neutronowej badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Dawid Dariusz Kozień 39600
198 Ocena oddziaływania obróbki sekwencyjnej na konstytuowanie technologicznej warstwy wierzchniej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Roman Michał Chudy 39490
199 Oznaczanie 135Cs, 137Cs i 90Sr izotopów promieniotwórczych w próbkach środowiskowych i ich mobilność w ekosystemie lodowcowym badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Dagmara Kołtonik 49997
200 Utrzymanie predykcyjne (Predictive Maintenance) w maszynie CNC o kinematyce równoległej (H-Bot) z zastosowaniem magistrali EtherCAT. Wyjazd konsultacyjny wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr inż. Marcin Piotr Paprocki 6490
201 Determinanty i bariery międzynarodowej przedsiębiorczości kobiet – przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr hab. Agnieszka Elżbieta Głodowska 36080
202 Jaką emocją jest zdziwienie? Czy zwierzęta pozaludzkie mogą się dziwić czy bywają jedynie zaskoczone? staż naukowy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Anna Beata Dutkowska 42702
203 Literatura rosyjskojęzyczna w Izraelu staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Agnieszka Lenart 36895
204 Zachowania konsumpcyjne dzieci w środowisku omnikanałowym - badania pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Beata Stefania Gotwald 25300
205 Występowanie oraz znaczenie kliniczne polimorfizmów fosfolipazy A2, cyklooksygenazy 1, syntetazy prostaglandyny E2 oraz receptora EP4 u noworodków urodzonych przedwcześnie z przetrwałym przewodem tętniczym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Dawid Szpecht 49999
206 Badania mikrobiomu w przebiegu infekcyjnych chorób narządu wzroku badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Robert Tomasz Kuthan 49951
207 Aspekty farmakokinetyki oraz interakcji lekowej nowoczesnego leku przeciwnowotworowego, inhibitora kinaz tyrozynowych – regorafenibu, z zastosowaniem modelu in vivo. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Agnieszka Justyna Karbownik 49038
208 Dieta, styl życia i uwarunkowania środowiskowe w relacji do jakości nasienia mężczyzn badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Anna Danielewicz 49987
209 Znamiona słupka holopasożytniczych Orobanchaceae – kwiatowe wyspy siedliskowe o unikalnym profilu mikrobiologicznym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Karolina Ruraż 49940
210 Rozmieszczenie pionowe pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Weronika Banaszak-Cibicka 8107
211 Ewolucja nieoczywista – DNA jako klucz do poznania specjacji pająków badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Łukasz Trębicki 49225
212 Wymagania siedliskowe oraz sposoby ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Bagna Bubnów w Poleskim Parku Narodowym wyjazd badawczy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Dorota Sienkiewicz-Paderewska 39833
213 Modelowanie efektu litycznego melityny za pomocą nanocząstek magnetycznych i nanocząstek złota w stosunku do wybranych drobnoustrojów i komórek nowotworowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Grzegorz Król 49390
214 Zmiany sieci hydrograficznej w zlewni Prosny kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Mariusz Ptak 5500
215 Modelowanie struktur wysokorozdzielczych widm rentgenowskich pochodzących od wysokotemperaturowej plazmy oraz wytwarzanych w wyniku fotojonizacji staż naukowy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Łukasz Wojciech Syrocki 49999
216 Metaloporfiryny jako modelowe jednoatomowe układy elektrokatalityczne w badaniu przebiegu reakcji redukcji tlenu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Radosław Mirosław Wasielewski 49940
217 Innowacyjny biodegradowalny implant uwalniający leki stosowany w chirurgii odwarstwiającej się siatkówki oka badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Sabina Wilkanowicz 43065
218 Mechaniczna synteza stopu o wysokiej entropii AlCoCrFeNi z dodatkiem renu w formie proszku jak substrat do wytwarzania zaawansowanych materiałów metodą prasowania na gorąco. badania wstępne/pilotażowe Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Kamil Marcin Bochenek 49969
219 Nanokompozyty in-situ na osnowie tytanowej umacniane cząstkami borku tytanu otrzymane z wykorzystaniem technologii addytywnej - Electron Beam Melting (EBM) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Robert Dominik Dziedzic 49995
220 Ocena możliwość zastosowania opoki wapnistej jako kruszywa do zapraw modyfikowanych nanomateriałami do wykonania napraw w obiektach zabytkowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr Beata Iwona Klimek 27830
221 Wyznaczenie charakterystyk tribologicznych materiałów trudnoobrabialnych stosowanych w lotnictwie badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Marta Anna Bogdan-Chudy 24200
222 Rola Polski i Czechosłowacji w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych oraz w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei w latach 1953-1959. kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Marek Rafał Hańderek 19380
223 Zmiany populacyjne oraz migracje w późnym neolicie na przykładzie ludzkich materiałów osteologicznych z cmentarzyska w Sadowiu na Wyżynie Sandomierskiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Wojciech Andrzej Pasterkiewicz 47086
224 Występowanie zjawiska politycznego cyklu budżetowego w państwach postkomunistycznych staż naukowy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Michał Witold Wielechowski 11385
225 Badanie pilotażowe roli doświadczeń i obserwacji użytkowników przestrzeni w procesie planowania przestrzennego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Edyta Bąkowska-Waldmann 14850
226 Kwerenda biblioteczna - toponimy karpackie pochodzenia wołoskiego – ekscerpcja materiału i badania etymologiczne kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Anna Oczko 9629
227 Prawne uwarunkowania zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego w mieście. Studium przypadku Kopenhagi. kwerenda Uniwersytet Gdański dr Katarzyna Anna Szlachetko 17844
228 Uwarunkowania transformacji sektora jądrowego Konfederacji Szwajcarskiej - kwerenda kwerenda Akademia Sztuki Wojennej dr Witold Ostant 18918
229 Cyfrowa „science-cynacja”. Kształcenie wykorzystujące TIK a zasoby kapitału naukowego uczniów badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Sylwia Agnieszka Galanciak 13860
230 Analiza ekspresji genów związanych z biosyntezą laktonów seskwiterpenowych u arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Magdalena Sozoniuk 31790
231 Wpływ kwasów tłuszczowych omega-3 na ekspresję i aktywność TREM2 w mikrogleju. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Emilia Zgórzyńska 49940
232 Ocena potencjału neurogennego i osteogennego komórek macierzystych ludzkich zębów mlecznych badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Alicja Zawiślak 49262
233 Aktywacja ścieżki NF-κB jako hipotetyczny element mechanizmu „radiation-induced bystander effect”, w którym mediatorem są egzosomy uwalniane przez napromieniowane komórki. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Karol Andrzej Jelonek 49951
234 Różnorodność, skład i metabolomika mikrobioty jelitowej u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. BPH, benign prostatic hyperplasia). badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Weronika Anna Ratajczak 49280
235 Czterowymiarowa analiza dynamiki rozwoju czerniaka błony naczyniowej oka staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Bartosz Mateusz Leszczyński 49000
236 Analiza wariantów haplotypowych genu HINT1 w grupie osób uzależnionych od nikotyny i w grupie kontrolnej. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Aleksandra Regina Suchanecka 49995
237 Wpływ przewlekłego podawania okskarbazepiny na zmianę poziomu ekspresji wybranych genów kodujących białka regulujące działanie kanałów sodowych w różnych strukturach mózgu oraz w sercu u myszy. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Monika Rudkowska 49720
238 Rola szlaku sygnałowego MEK/ERK w działaniu uzależniającym nikotyny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Karolina Anna Grabowska 49995
239 Analiza celowana porostowych metabolitów wtórnych w tkankach zasiedlanych drzew. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Ewa Maria Latkowska 49940
240 Rekonstytucja włókien kolagenowych w obecności proteoglikanów i siarczanu keratanu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Anna Magdalena Pudło 49973
241 Holantarktyczny kompleks Bucklandiella lamprocarpa (Bryophyta) – nowe ujęcie taksonomiczne i fitogeograficzne w świetle analiz molekularnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Grzegorz Jacek Migdałek 49302
242 Własności magnetyczne pyłów z emisji jako znacznik pochodzenia aerozoli atmosferycznych. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Jan Marek Michalik 43505
243 Możliwość rozwoju w Polsce techniki EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) do badań ksenolitów skał płaszcza Ziemi na przykładzie perydotytów z Mount Bar (Devès, Masyw Centralny, Francja) badania wstępne/pilotażowe Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk dr Anna Maria Kukuła 49390
244 Nowe materiały dla sensorów jonoselektywnych na przykładzie polilaktydu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Katarzyna Beata Węgrzyn 45100
245 Zmiany objętościowe i struktura kompozytu mieszanek cementowych domieszkowanych mineralnymi dodatkami pęczniejącymi na bazie CaCO3 i CaO w warunkach pielęgnacji atmosferycznej badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Jarosław Antoni Błyszko 48378
246 Synteza i wstępna charakterystyka strukturalna cienkowarstwowych, nanostrukturyzowanych matryc węglowych funkcjonalizowanych grupami propylowo-karboksylowymi. badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Karczmarska 48565
247 Optymalizacja parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) kompozytów ceramicznych z wykorzystaniem metody Taguchi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr inż. Tomasz Zbigniew Dembiczak 16500
248 Badanie własności elektrycznych układów warstwowych opartych na materiałach organicznych domieszkowanych nanostrukurami nieorganicznymi do zastosowań w fotowoltaice. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Paweł Jarka 19250
249 Mikromechaniczne bioczujniki optyczne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr Urszula Nawrot 49500
250 Wyznaczenie współczynników przejmowania ciepła podczas wrzenia na miedzianych, rozwiniętych powierzchniach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Robert Mikołaj Kaniowski 30800
251 Kalibracja trójwymiarowego modelu termicznej ewolucji mikrostruktury na podstawie eksperymentalnego pomiaru orientacji krystalograficznej ziaren badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Tomasz Aleksander Prokop 49995
252 Badania modelowe i doświadczalne redukcji ruchu stick-slip i siły tarcia przy wykorzystaniu drgań stycznych wzdłużnych sprężystego podłoża badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Mariusz Leus 29497
253 Badania procesów starzenia się olejów w układach hydraulicznych koparek jednonaczyniowych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Piotr Paweł Kipczak 48494
254 Fotografia żywności a semiotyka społeczna – prace przygotowawcze badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anna Barbara Zięba 12650
255 (Post?)migracja we współczesnej dramaturgii hiszpańskiej (2000-2020) – staż naukowy na Uniwersytecie w Granadzie. staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Kamil Ryszard Seruga 18544
256 Parlamentarne partie polityczne w Polsce wobec problemu zmiany klimatu w latach 2005-2019 (perspektywa sieci społecznych) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Piotr Swacha 9405
257 Ekonomiczna charakterystyka powiatów a frekwencja i wyniki w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 r. w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Małgorzata Alina Madej 17116
258 Proces (re)konstruowania tożsamości rodziców osób LGBT+ badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Katarzyna Sylwia Gajek 9898
259 Idea Pluriverse jako alternatywa wobec nowoczesnej wizji społecznej emancypacji kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Jakub Piotr Barszczewski 5798
260 Elektrokardiograficzne, laboratoryjne oraz obrazowe markery ryzyka w patogenezie i predykcji zaburzeń rytmu serca wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr hab. Paweł Tomasz Matusik 49995
261 Rozpowszechnienie genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe, tetracykliny i chinolony wśród szczepów Haemophilus spp. izolowanych z mikrobioty oddechowej pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr inż. Sylwia Andrzejczuk 12870
262 Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe Janthinobacterium lividum jako nośniki wiolaceiny - substancji o udowodnionym działaniu terapeutycznym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr Małgorzata Maria Milner-Krawczyk 49940
263 N-końcowy fragment endonukleazy restrykcyjnej CviJI jako funkcjonalna domena odpowiedzialna za interakcję DNA z białkiem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Olga Anna Żołnierkiewicz 44000
264 Ocena metylacji promotora genu ESR1 u pacjentek z przerzutowym ER(+)/HER2(-) rakiem piersi po leczeniu inhibitorami aromatazy w kombinacji z rybocyklibem badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Patrycja Anna Tudrej 49949
265 Lipidowe nanocząstki ciekłokrystaliczne jako potencjalne nośniki substancji biologicznie aktywnych wspomagających terapię regeneracyjną badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Katarzyna Fiedorowicz 49997
266 Ekspresja kisspeptyny oraz receptora GPR54 w tkance raka endometrium badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Marek Gowkielewicz 44770
267 Radioterapia oszczędzająca hipokamp a zachowanie funkcji poznawczych u dzieci z pierwotnymi guzami mózgu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Olga Karolina Milczarek 49621
268 Profil wolnych aminokwasów w żółci u chorych z kamicą żółciową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Jolanta Anna Bugajska 39710
269 Badanie bezpieczeństwa onkologicznego tkanki tłuszczowej, frakcji macierzy tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych w układzie in vitro. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Aneta Skoniecka 49500
270 Analiza porównawcza ślinowych cytokin, chemokin i czynników wzrostu u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w zależności od stopnia niewydolności nerek oraz zaburzeń czynności sekrecyjnej gruczołów ślinowych – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Julita Szulimowska 49500
271 Całkowita metylacja DNA jako epigenetyczny marker bólu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Anna-Maria Barciszewska 49995
272 Ocena ekspresji receptorów dla kortykosteroidów w guzach kortykotropowych przysadki i komórkach linii ATT-20 w kontekście planowanego badania roli miRNA. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Paulina Kober 49940
273 Sytuacja epizootyczna zakażeń Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis u alpak w Polsce - badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Monika Jadwiga Krajewska-Wędzina 36300
274 Wpływ flawonoidów na skuteczność stosowania inhibitorów PARP w stosunku do komórek raka prostaty. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Grzegorz Michał Adamczuk 49335
275 Wpływ imatinibu (STI571) i midostauriunu (PKC412) oraz ich kompleksów z nośnikiem o charakterze supramolekularnych taśm (na przykładzie czerwieni Kongo) na komórki nowotworu pęcherza badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Małgorzata Lasota 47870
276 Kanibalizm jako taktyka rozrodcza? Ustalenie rodzicielstwa wśród konkurujących ze sobą samic chrząszcza słonika żołędziowca (Curculio glandium) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Michał Reut 33605
277 Wpływu stresu termicznego na płodność i zachowania godowe trutni pszczoły miodnej staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Ewa Popiela 49984
278 Analiza zdolności neutrofili błony śluzowej macicy do wytwarzania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych w przebiegu cyklu płciowego u krowy mlecznej (Bos taurus) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Dawid Tobolski 49984
279 Adsorbcja wybranych metali ciężkich przez wyselekcjonowane gatunki drewna drzew krajowych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Dominika Szadkowska 35640
280 Ocena parametrów krzepnięcia u pacjentów z rakiem gruczołu piersiowego i przebytym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Ewa Wiesława Śrutek 46200
281 Hybrydowa metoda Trefftza w wyznaczaniu rozwiązań zagadnień wymiany ciepła badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr Anna Magdalena Pawińska 24200
282 Badania wstępne nad nowoczesnymi materiałami luminescencyjnymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. Justyna Anna Czajka 40515
283 Wytwarzanie i ocena właściwości przetwórczych, mechanicznych i użytkowych biokompozytu polimerowego o osnowie PHBV napełnionego łuskami słonecznika badania wstępne/pilotażowe Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza dr inż. Grzegorz Jan Janowski 7150
284 Modelowanie determinant cen emisji CO2 na rynku EU ETS w warunkach niepewności badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Katarzyna Agnieszka Rudnik 40656
285 Analiza poziomu bezpieczeństwa tras przejazdu dla pojazdów nienormatywnych z punktu widzenia natężenia ruchu drogowego i właściwości infrastruktury przy wykorzystaniu technologii internetowych i algorytmów uczenia maszynowego badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Igor Betkier 17713
286 Miejsce katechumena i jego relacja do świata na podstawie katechez chrzcielnych z IV wieku wyjazd badawczy Akademia Ignatianum w Krakowie dr Anna Monika Grzywa 14904
287 Pogranicze polsko-białorusko-litewskie: twórcy dwujęzyczni pochodzący z Białostocczyzny z okresu 1900-1939 kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Anna Sakowicz 10833
288 Obraz w języku oraz kulturze wizualnej i materialnej. Analiza językoznawczo-kognitywna wybranych pism mistycznych w okresie późnego średniowiecza na Wyspach Brytyjskich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Katarzyna Małgorzata Stadnik 6435
289 Kompetencje komunikacyjne w globalnej wiosce: Pokolenie Z wobec prawdy, postprawdy i fake newsów w mediach społecznościowych wyjazd badawczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Artur Urbaniak 18689
290 Ocena promocji parków ciemnego nieba w ramach systemów informacji turystycznej na szczeblu regionalnym i lokalnym w Polsce i wybranych krajach Europy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Grzegorz Jan Iwanicki 24278
291 Pilotażowe badania postaw konsumenckich związanych z współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Maja Agnieszka Leszczyńska 49787
292 ZDOLNOŚĆ ADAPTACYJNA DO ZMIAN KLIMATU DLA ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA W SEKTORZE ROLNYM badania wstępne/pilotażowe Politechnika Koszalińska dr Agnieszka Beata Kurdyś-Kujawska 29700
293 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 1919-1962 kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Tomasz Józef Szczygieł 9084
294 (de)militaryzacja przestrzeni kosmicznej kwerenda Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Michał Pietkiewicz 9120
295 Sprawowanie funkcji kontrolnej Kongresu USA nad federalną władzą wykonawczą w czasach polaryzacji politycznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Maciej Jakub Turek 32328
296 Walidacja ankiet DREEM oraz JHLES – kwestionariuszy służących do oceny środowiska edukacyjnego na kierunkach medycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Dorota Barbara Wójcik 7942
297 Polska adaptacja Skali Potrzeby Odczuwania badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Karolina Zofia Czernecka 14190
298 Dzieci - miasto - rewitalizacja. Trzy podejścia metodologiczne w badaniach społecznych z udziałem dzieci w nurcie nowej socjologii dzieciństwa - badania pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Paulina Katarzyna Bunio-Mroczek 12012
299 Zmiany mikrobioty kałowej w odpowiedzi na doustną terapię probiotyczną w sztucznym przewodzie pokarmowym (SHIME®) oraz u zdrowego ochotnika- pilotażowe badania walidacyjne. staż naukowy Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Agnieszka Dudkiewicz 49999
300 Wyznaczenie kinetyki reakcji redukcji jonów Fe(III) przez wybraną grupę monoterpenów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Karolina Anna Wojtunik-Kulesza 20460
301 Profil białka swoistego dla łożyska PLAC1 w czasie ciąży u krów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Monika Anna Jamioł 47542
302 Analiza biosyntezy i struktury oligosacharydu rdzeniowego i lipidu A lipopolisacharydu bakterii z rodzaju Pectobacterium badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Natalia Kaczyńska 48675
303 Charakterystyka molekularna oraz rola kalozy w reakcji obronnej pszenicy orkisz (Triticum spelta L.) przed patogenem Blumeria graminis f.sp. tritici badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Aleksandra Jadwiga Pietrusińska 49995
304 Wpływ nadciśnienia tętniczego oraz wybranych leków hipotensyjnych na funkcję wychwytu zwrotnego cholesterolu przez lipoproteiny o dużej gęstości. staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Dawid Lipski 23843
305 Ocena kolonizacji bakteryjnej chrząstki stawowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Jakub Maciej Głowacki 49940
306 Analiza polimorfizmów i ekspresji receptora aktywowanego proteazami 2 (PAR-2) w skórze chorych na mastocytozę. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Hanna Ługowska-Umer 39600
307 Analiza porównawcza struktury lipopolisacharydu wśród klinicznych szczepów Klebsiella pneumoniae opornych na kolistynę. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Agata Pruss 31405
308 Modelowanie jednołańcuchowego fragmentu zmiennego (scFv) przeciw EGFRvIII jako metoda optymalizacji nowych podejść terapeutycznych, w tym terapii CAR-T, w glejaku wielopostaciowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr inż. Tadeusz Witold Strózik 49999
309 Ocena metabolizmu in vitro izomerów mefedronu - 2-MMC i 3-MMC przy użyciu narzędzi analitycznych LC-ESI-MS-MS i LC-(Q)TOF-MS-MS badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Sebastian Dariusz Rojek 49995
310 Dynamiczna ocena niesprawności w schorzeniach kręgosłupa staż naukowy Uniwersytet Opolski dr hab. Grzegorz Miękisiak 9394
311 Spektroskopowe (FT-IR) kontrolowanie zawartości wybranych związków chemicznych w ciastkach z dodatkiem wytłoków owocowych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Katarzyna Anna Sujka 34856
312 Ocena wpływu powierzchniowych grup funkcyjnych na mechanizm adsorpcyjno-katalitycznej redukcji tlenku azotu i amoniaku ze spalin kotłowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Anna Monika Kisiela-Czajka 49940
313 Biocementacja jako nowatorska metoda wzmocnienia gruntów mineralnych i antropogenicznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Mariola Wasil 21120
314 Polisacharydy jako lepiszcza w ogniwach litowo-jonowych oraz sodowo-jonowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Ewelina Maria Rudnicka 39600
315 Wytwarzanie nanowłókien polimerowych z nanocząsteczkami tlenku cynku z użyciem metody elektroprzędzenia badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Tomasz Czapka 36014
316 Ocena warunków występowania i cech hydrologicznych wypływów wód podziemnych na terenach akumulacji plestoceńskiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Izabela Tamara Chlost 33616
317 Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy prawem UE a prawem krajowym w orzecznictwie sądów wybranych państw członkowskich UE i TSUE - instrumentarium prawne kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Władysław Wojciech Jóźwicki 30800
318 Strategiczne zarządzanie zakupami w branży elektronicznej - badanie wstępne dotyczące rozpoznania skali zjawiska dyskryminacji cenowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Tomasz Urbańczyk 36666
319 Pomiar wpływu kwestii nagłaśnianych przez redakcje ogólnoinformacyjne na upodabnianie i różnicowanie się struktur agend medialnych polskich nadawców telewizyjnych. badania wstępne/pilotażowe Akademia Leona Koźmińskiego dr Jacek Nożewski 26400
320 Społeczne reprezentacje zaufania. Socjopedagogiczne studium wybranych szkół badania wstępne/pilotażowe Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr Marta Krasuska-Betiuk 38280
321 "Esperanto shoes". Wpływ przyjmowania perspektywy w wirtualnej rzeczywistości na poziom empatii, etnocentryzmu i prospołeczności przy uwzględnieniu zróżnicowania etnicznego i językowego badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Daniela Maria Hekiert 44550