Kod CSS i JS

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 7 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lutego 2023 r.:

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Justyna Ciejka-Śnieć, dr Magdalena Sobas, dr inż. Tomasz Szumełda, dr Lidia Trocha
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lutego 2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-13

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2023-05-15

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Analiza wpływu sztywności rotacyjnej podstaw słupów z jednoczesnym uwzględnieniem sprężystości podłoża gruntowego na odpowiedź sejsmiczną i bezpieczeństwo budynków o konstrukcji stalowej. staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Tomasz Andrzej Falborski 31295
2 Komšiluk w wielkim mieście? Relacje sąsiedzkie w Nowym Belgradzie. badania wstępne/pilotażowe Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dr Marzena Anna Maciulewicz 24969
3 Analiza wykonalności drukowanych struktur selektywnych częstotliwościowo na materiałach tekstylnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Olga Rac-Rumijowska 49500
4 Badania i modelowanie procesu precypitacji z udziałem ultradźwięków stymulujących charakterystykę produktu. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr inż. Magdalena Justyna Stec 49790
5 Rudolph Brilloff – nieświadomy propagator igrzysk pseudo-olimpijskich w Wielkim Księstwie Poznańskim? kwerenda Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Mateusz Szymon Rozmiarek 13813
6 Ocena możliwości wykorzystania bezzałogowych pojazdów nawodnych w badaniach jakości wody jezior badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Marcin Nowak 44440
7 Zaawansowane techniki echokardiograficzne w ocenie wczesnych zmian struktury i funkcji serca w badaniach populacyjnych wyjazd badawczy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Małgorzata Chlabicz 34407
8 Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria śródkostnych kanałów naczyniowych ludzkich kosteczek słuchowych w mikrotomografii komputerowej (μCT). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Kamil Szczepan Mrożek 48708
9 Otrzymywanie, charakterystyka oraz ocena biologicznie aktywnych pochodnych lizozymu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Łukasz Krzysztof Tomczyk 48497
10 Rękopisy cod. graec. fol. 16 oraz cod. graec. fol. 18 pochodzące z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej (obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej). Badanie kodykologiczne i paleograficzne oraz analiza treści wyjazd badawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Katarzyna Maria Dźwigała 13695
11 Obietnice vs. efekty: ocena przeszłych i przyszłych wielkoformatowych wydarzeń sportowych jako polityk publicznych staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Julia Anna Jastrząbek 49973
12 Interocepcja jako predyktor sposobów regulowania emocji i nasilenia zachowań repetytywnych ukierunkowanych na ciało u osób z objawami patologicznego skubania skóry badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Katarzyna Kłosowska 38875
13 Badania podstawowe nad nową koncepcją zastosowania obliczeń DNA wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Sebastian Krzysztof Sakowski 49900
14 Polifenolowe dendrymery nowej generacji, jako nośniki paklitakselu w terapii lekoopornego drobnocząsteczkowego raka płuc badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Sylwia Michlewska 48752
15 Wyjaśnienie mechanizmu transferu elektronów barwnik-ZnO w ogniwach fotowoltaicznych za pomocą efektu podstawnikowego opisanego przez modele chemii kwantowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr Anna Ewa Jezuita 14487
16 Detekcja światła poprzez zjawisko pirofototroniczne w elastycznych strukturach bazujących na tlenkach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Katarzyna Renata Gwóźdź 26287
17 Identyfikacja parametrów materiałowych drewna - badania doświadczalne, analiza statystyczna i numeryczna badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Anna Pestka 34100
18 Zmiany metaboliczne u pacjentów cierpiących na mukowiscydozę będące efektem zakażeń Pseudomonas aeruginosa badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Karolina Anna Mielko 19360
19 Zdecydowani wybaczyć: neurofizjologiczne korelaty stanu i dyspozycji przebaczania wyjazd badawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Sebastian Binyamin Skalski-Bednarz 45173
20 Wpływ ruchu tramwajowego na postępowanie zużyć szyn oraz emisję metali ciężkich do środowiska w okolicy trasy tramwajowej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Jacek Krzysztof Szmagliński 49830
21 Wpływ warunków zagęszczania na jakość peletów wytworzonych z różnych rodzajów biokarbonizatów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Magdalena Joka Yildiz 39358
22 Relacje Centralnej Agencji Wywiadowczej z organami władzy państwowej w latach 1953-1969 kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk 49995
23 Opracowanie pełnego modelu HSI pieszego dwunożnego uwzględniającego interakcję pomiędzy pieszymi a konstrukcją kładki dla pieszych. staż naukowy Politechnika Gdańska dr Anna Magdalena Banaś 49962
24 Rola niekodujących vault RNA w odpowiedzi komórek raka piersi na leki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Magdalena Taube 49940
25 Badania nad wykorzystaniem środowiskowych bakterii fermentacji mlekowej jako czynnika przeciwutleniającego w emulsjach oleożeli lecytonowo-fitosterolowych z uwzględnieniem ich przeżywalności badania wstępne/pilotażowe Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Sylwia Onacik-Gür 44824
26 Polonika rękopiśmienne z XVII i XVIII w. w zagranicznych zbiorach – kwerenda biblioteczna i archiwalna kwerenda Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Rodek 26345
27 Kooperatywy mieszkaniowe – nowe narzędzie w rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Czy zapewnią poprawę dostępu do mieszkań? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Ewelina Katarzyna Badura 48708
28 Badania wstępne nad oczyszczaniem odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w roślinnych systemach osadu czynnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Aleksandra Jagna Wdowczyk 43771
29 Staż naukowy na Uniwersytecie Massachusetts Lowell realizowany w celu pracy nad zadaniami eksperymentalnymi dotyczącymi funkcjonalnie stopniowanych nanokompozytów staż naukowy Politechnika Gdańska dr inż. Mohammad Malikan 49500
30 Wpływ Lactobacillus plantarum 299v z inuliną na mikrobiom, częstość występowania biegunki związanej z chemioterapią i radioterapią oraz infekcji o etiologii Clostridioides difficile u chorych z rakiem jelita grubego w okresie okołooperacyjnym badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Karolina Leokadia Kaźmierczak-Siedlecka 48580
31 Nowatorska, indukowana diodami LED strategia fotoosadzania nanocząstek złota i platyny na powierzchni TiO2 - wyjaśnienie wpływu parametrów źródła światła badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Adam Jakub Kubiak 49500
32 Jonowe kompleksy wanadu(V) z bioaktywnymi zasadami Schiffa jako związki o potencjalnym działaniu farmakologicznym - struktura i stabilność. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Maria Jurowska 24459
33 Wpływ receptorów wyczerpania immunologicznego PD-1 i PD-1 ligand, na odbudowę immunologiczną chorych zakażonych HIV-1, w zależności od subtypu wirusa. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Bogusz Jan Aksak-Wąs 49995
34 Wstępna charakterystyka mikrobiomu wody w stawach karpiowych badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Piotr Krzysztof Eljasik 49999
35 Hebrajskojęzyczna syjonistyczna prasa partyjna z okresu międzywojennego wydawana w Warszawie (1918-1939) - kwerenda biblioteczna kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Maciej Ratajczyk 28379
36 Wpływ nanokrystalizacji Mg na strukturę i odporność korozyjną fosforanowych warstw konwersyjnych do zastosowań biomedycznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Konrad Skowron 49500
37 Stan prozakrzepowy i hipofibrynoliza u chorych po operacji zespołu Fallota badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dr Beata Róg 49999
38 Zmiany właściwości fizyczno-mechanicznych i strukturalnych kompozytów geopolimerowych na bazie kruszywa recyklingowego i biokarbonizatu w wyniku sekwestracji CO2 badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska 49344
39 Opracowanie specyficznej procedury kalibracji analitycznej jako fundamentalny etap decydujący o sukcesie analizy toksykologicznej zanieczyszczeń pierwiastkowych produktów farmaceutycznych techniką pXRF w kontekście toksykologii regulacyjnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Kamil - Jurowski 49115
40 Aktywność cytotoksyczna spalin silnikowych emitowanych z pojazdów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksandra Kęska 49995
41 Optymalizacja pomiarów efektu elektrokalorycznego na potrzeby poszukiwań alternatywnych źródeł chłodzenia. staż naukowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr inż. Magdalena Anna Krupska-Klimczak 36735
42 Wytwarzanie nowatorskich rekombinowanych grzybowych białek immunomodulujących (FIPs) oraz ocena ich potencjału aplikacyjnego w leczeniu nowotworów. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr inż. Agata Wszołek 49995
43 Profil immunologiczny oraz mechanizmy rozwoju lekooporności u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym leczonych lekami immunomodulującymi. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr hab. Bartłomiej Baumert 49885
44 Ocena wpływu związków z grupy ksantofili na wrażliwość komórek czerniaka złośliwego opornych na wemurafenib oraz trametynib w kontekście ponownego uwrażliwienia na niniejsze leki terapii celowanej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Ewelina Maria Humeniuk 49830
45 Tylko pasożyt czy również wektor? Poszukiwanie nowych nicieni przenoszących nepowirusy- groźne patogeny roślin. badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Franciszek Wojciech Kornobis 44116
46 Ocena stresu przewlekłego u wybranych gatunków węży hodowlanych utrzymywanych w środowisku o różnym stopniu wzbogacenia sensorycznego (rack system vs. biotopowe terrarium) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr inż. Damian Zieliński 45144
47 Opracowanie technologii wytwarzania metodą SPS martenzytycznej stali odpornej na korozję do zastosowań medycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie dr inż. Anna Kułakowska 38500
48 Dynamika profili lipidomicznych w odniesieniu do prewalencji patogenów u kleszczy Ixodes ricinus oraz Dermacentor reticulatus występujących sympatrycznie w zróżnicowanych ekologicznie biotopach. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Joanna Kulisz 49918
49 Granica polsko-białoruska: analiza interakcji z przemytnikami ludzi w nieuregulowanych migracjach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Klaudia Gołębiowska 36870

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2023-06-26

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Probabilistyczna analiza zmiany odpowiedzi mechanicznej kopuły tensegralnej wywołanej imperfekcjami geometrycznymi i obciążenia oraz oszacowanie wrażliwości i niezawodności użytkowej kopuły ze względu na stany graniczne nośności i użytkowalności badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Karol Marek Winkelmann 21296
2 Wyznaczenie kryteriów urazów oraz kinetyki pasażerów z uwzględnieniem zmiennej pozycji na fotelu podczas wypadku samochodu osobowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksander Górniak 49401
3 Wzmocnienie uszkodzonego budynku stalowego wyposażonego w stalową ścianę usztywniającą oraz śruby SMA badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Natalia Lasowicz 49830
4 Ocena asocjacji nowych biomarkerów (GDF15, ST2, galektyna-3, TIMP-1, MMP-9, NfL) oraz potencjału prozakrzepowego osocza w przebiegu amyloidozy transtyretynowej serca. badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II dr Katarzyna Rita Holcman 49999
5 Biurowość brytyjskiego Home Office w okresie międzywojennym kwerenda Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Marcin Smoczyński 32519
6 Automatyzacja decyzji sądowych w sprawach karnych wyjazd konsultacyjny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Karolina Kiejnich-Kruk 15006
7 Pośrednicy na rynku kryptowalut – charakterystyka i zróżnicowanie wyjazd badawczy Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Katarzyna Włosik 49997
8 Procesy tworzenia cienkich warstw grafitu na powierzchniach wygładzanych z wykorzystaniem diamentowych folii ściernych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Koszalińska dr inż. Katarzyna Julia Tandecka 49999
9 Wpływ kongestii na zachowania kierowcy badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Piotr Jaskowski 33000
10 Austriackie losy polskich literatów i bohaterów Powstania Listopadowego. Kwerenda w Austriackim Archiwum Państwowym (Österreichisches Staatsarchiv) kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Ewa Krystyna Modzelewska-Opara 16041
11 Opracowanie efektywnej metody izolacji analogów amfoterycyny B o potencjalnym znaczeniu klinicznym. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Paweł Szczeblewski 49500
12 Zastosowanie trybu podwójnego nagromadzania i stripingu w połączeniu z układem przepływowym do obniżenia granicy wykrywalności i zwiększenia selektywności oznaczeń w analizie stripingowej As(III) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Iwona Katarzyna Gęca 29370
13 Wieloaspektowa analiza eksploatacji systemów gospodarczego wykorzystania wód opadowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Karolina Fitobór 44000
14 Barkoding DNA oraz biologia gniazdowania jako narzędzia do wykonania formalnej delimitacji kryptycznego gatunku Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Piotr Olszewski 39347
15 Wstęp do badań nad szykiem wyrazów w zdaniu średniopolskim - szyk przydawki badania wstępne/pilotażowe Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Emilia Wieczorek 33000
16 Uwarunkowania semantyczno-syntaktyczne w zastosowaniu przymiotników rodzaju męskiego w funkcji przysłówka oraz częstotliwość ich użycia we współczesnym standardowym języku hiszpańskim i w jego odmianach amerykańskich kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Witold Feliks Sobczak 32483
17 Zmiany proteomu jąderkowego w raku tarczycy: wpływ na proces nowotworowy. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Małgorzata Grzanka 49500
18 Wpływ formy przeprowadzenia czynności procesowych oraz przebiegu postępowania karnego na ryzyko wystąpienia wtórnej wiktymizacji u małoletnich pokrzywdzonych – badania aktowe. wyjazd badawczy Uniwersytet Gdański dr Marta Małgorzata Flis-Świeczkowska 16720
19 Jak forofity kształtują różnorodność zależnej flory epifitycznej w górskich lasach gospodarczych? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Sylwia Jadwiga Wierzcholska 45516
20 Ocena właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych ekstraktów z Pleurotus ostreatus (boczniaka ostrygowatego) względem najczęściej izolowanych patogenów z mleka mastitowego badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Aleksandra Karolina Kalińska 49060
21 Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe (NETs) jako czynnik modulujący właściwości skrzepu u pacjentów z sercem jednokomorowym po operacji metodą Fontana badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II dr Monika Maria Smaś-Suska 49999
22 Polityka językowa w Galicji wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Ewa Urbaniak 16830
23 Polemika z judaizmem rabinicznym i chrześcijaństwem karaimskiego uczonego końca I Rzeczypospolitej Szełomo syna Aharona - kwerenda biblioteczna w Jerozolimie kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Sebastian Kubicki 42140
24 Ocena wpływu drgań antropogenicznych na ludzi w budynkach przy zastosowaniu nowatorskiej metodyki, ujednoliconej dla drgań impulsowych oraz długotrwałych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr Józef Antoni Duda 49352
25 Wpływ radioterapii na barierę krew mózg, właściwości tkanki mózgowej, sieci neuronalne i funkcjonowanie poznawcze u pacjentów z glejakiem mózgu. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Anna Barbara Marcinkowska 49500
26 Rekombinowana adhezyna fagowa w fuzji z fragmentem Fc – badanie zdolności do opsonofagocytozy na przykładzie Yersinia enterocolitica badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Karolina Aleksandra Filik 46750
27 Pierwsze w Polsce badania nad zakażeniem retrowirusem jaagsiekte (JRSV) u kóz badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Agata Moroz-Fik 49500
28 Problematyka indywiduacji w pracach badaczy i kontynuatorów myśli Gillesa Deleuze’a. Analiza wybranych artykułów publikowanych w czasopiśmie tematycznym „Deleuze and Guattari Studies” w latach 2007 – 2022. Kwerenda. kwerenda Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Paulina Marta Kłos-Czerwińska 12419
29 Model postępowania w sprawach o przestępstwa seksualne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Dominika Czerniak 19857
30 Znaczenie ogólnokrajowych partii politycznych w kształtowaniu polityki zagranicznej Indii wobec Unii Europejskiej. wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Aleksandra Katarzyna Jaskólska 10701
31 Badania termochronologiczne Karpat Zewnętrznych na zachód od Żywca badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Jan Paweł Barmuta 41297
32 Matematyczna analiza danych spektroskopowych uzyskanych in-line w procesie ekstruzji topliwej - staż naukowy na Uniwersytecie w Kopenhadze staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Mateusz Jan Kurek 45100
33 Język ekonomii w filozofii Catherine Malabou kwerenda Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Jakub Jan Dadlez 11570
34 Optymalizacja działania stacji pomp w celu poprawy jakości wody w zbiorniku zaporowym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Łukasz Piotr Gruss 38135
35 Warunki konieczne i dostateczne istnienia rozwiązań optymalnych dla nieliniowego problemu Bolzy zawierającego pochodną niecałkowitego rzędu w sensie Ψ-Caputo wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Rafał Wojciech Kamocki 14905
36 Identyfikacja zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem sieci neuronowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Mirosław Kazimierz Szwed 49940
37 Wzmacnianie elementów betonowych przy użyciu kompozytów z włókien naturalnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Dorota Marcinczak 49390
38 Wpływ konkurencji międzygatunkowej na wykorzystanie mikrosiedlisk żerowiskowych przez dwa gatunki ptaków wodno-błotnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Brygida Manikowska-Ślepowrońska 32538
39 Instytut Świata Arabskiego w Paryżu. Instytucja kultury i narzędzie polityczne w relacjach z krajami arabskimi. Kwerenda biblioteczna. kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Marta Anna Widy-Behiesse 15552
40 Transformacja cyfrowa przemysłu spożywczego w Polsce i jej wpływ na zrównoważone zarządzanie produkcją badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr inż. Krzysztof Tomasz Wójcicki 16748
41 Światy społeczne użytkowników cannabis wobec liberalizacji prawa i norm społecznych w nie-zachodnich kontekstach kulturowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Opolski dr Michał Wanke 48038
42 Korelaty preferencji improwizacji muzycznej opartej na schemacie harmonicznym vs. wolnej od odniesień u artystów muzyków oraz pacjentów muzykoterapii wyjazd badawczy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Elżbieta Monika Masiak 49995
43 Organoidy jelitowe jako narzędzie do analizy interakcji gospodarz-mikrobiom u kur badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. Elżbieta Małgorzata Pietrzak 49999
44 Analiza społeczno-przestrzennych uwarunkowań zjawiska „energy ageismu” w Polsce w kontekście kryzysu energetycznego i konsekwencji wojny w Ukrainie badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Paweł Żuk 45650
45 Twórczość Feliksa Pęczarskiego głuchego malarza warszawskiego biedermeieru kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Agnieszka Świętosławska 10050
46 Ocena występowania mikroplastiku w wodach przeznaczonych do spożycia ujmowanych z infiltracyjnych ujęć wód badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Roksana Helena Kruć-Fijałkowska 38181
47 Ewolucja struktury odlewniczego stopu AK11 w procesie KOBO prowadząca do zwiększenia jego plastyczności badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Paweł Jacek Ostachowski 42900
48 Ocena profilu metabolomicznego w patogenezie oraz diagnozowaniu stwardnienia rozsianego i monitorowaniu terapii u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr hab. Katarzyna Kapica-Topczewska 48565
49 Próba enzymatycznego otrzymania estrów kwasu dihydrokawowego jako bezpiecznych dodatków do żywności badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Bartłomiej Zieniuk 36531
50 Mechanizm kształtowania cen świeżych owoców i warzyw na rynkach hurtowych - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Wioleta Sobczak-Malitka 49357
51 Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Austrii do 1918 r. wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Jakob Maziarz 32343
52 Ostatnia szansa dla świata staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr hab. Piotr Zańko 49372
53 Rodzicielskie sposoby radzenia sobie z pogorszeniem stanu zdrowia dziecka z wentylacją mechaniczną (LTV) i niepełnosprawnością rzadką - wyjazd konsultacyjny do Trinity College Dublin wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Agnieszka Kamyk-Wawryszuk 33591
54 Wpływ powtórnego przetopu w procesie przyrostowym selektywnego spajania warstwy złoża proszku na wytrzymałość zmęczeniową nadstopu niklu Inconel 625 badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Piotr Wojciech Ledwig 27280
55 Przepływ wielofazowy oraz zjawiska towarzyszące dla ciekłego metalu w cieczy niskowrzącej na powierzchni nanostruktury. staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Cezary Czajkowski 49987
56 Stężenie metabolitów tryptofanu jako marker przemęczenia i przetrenowania u profesjonalnych sportowców badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu dr Anna Sylwia Książek 23452
57 Liście roślin owocowych źródłem związków bioaktywnych o potencjale antyhiperglikemicznym i antyoksydacyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Marzena Justyna Pabich 49390
58 Bioremediacja mikrodrobin plastiku z wykorzystaniem mikroorganizmów immobilizowanych na nośniku o właściwościach magnetycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Paweł Marian Staroń 47850
59 Konwersja i adaptacja funkcjonalna terenów dawnych portów lotniczych Berlina i Krakowa badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu dr Edyta Luiza Pijet-Migoń 25103
60 Izotopie powierzchni zanurzonych immersyjnie w czteroprzestrzeni wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Gdański dr Michał Jabłonowski 19331
61 Cukrzyca typu 2 u pacjentów z bezobjawowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej a ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu: ocena produktów zaawansowanej glikacji (AGEs) na prozakrzepowy fenotyp skrzepu fibrynowego. badania wstępne/pilotażowe Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II dr Adam Mazurek 49999
62 Związek między drugim i trzecim językiem obcym: Wpływ systematycznej ekspozycji na filmy ze ścieżką dźwiękową w języku drugim i napisami w języku trzecim na wysiłek poznawczy, rozwój słownictwa, oraz płynność w mówieniu w obu językach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Karolina Baranowska 30415
63 Rola małych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym staż naukowy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Karolina Józefowicz 32304
64 Poszukiwanie i charakterystyka szkieł faz smektycznych wybranych mieszanin ciekłokrystalicznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Anna Deptuch 43450
65 Nowe barwniki luminescencyjne na bazie kompleksów metali i ligandów organicznych do zastosowań w luminescencyjnych koncentratorach słonecznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Katarzyna Maria Wojtasik 49940
66 Optymalizacja modelu in vitro komórek LUHMES opartego na patologii α-synukleiny do modelowania chorób neurodegeneracyjnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr inż. Oliwia Koszła 49995
67 Spektroskopowe badanie struktury molekularnej i przepuszczalności błon komórkowych ludzkich neuronów poddanych działaniu pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Barbara Beata Gieroba 49584
68 Ocena funkcji mięśnia sercowego u płodu jako diagnostyka niewydolności łożyska. staż naukowy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Jan Modzelewski 19316
69 Mobilne rzeczywistości mieszane (MMR) w środowisku miejskim jako komponent procesu cyfrowego wytwarzania miejsc badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Maciej Główczyński 43285

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2023-07-24

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Polskie konteksty twórczości Emmetta Williamsa – kwerenda w prywatnym archiwum Ann Noel Williams w Berlinie kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr Tomasz Sawczuk 6324
2 Naukowa, krytyczna edycja z rękopisów korespondencji Witolda Małcużyńskiego z Jerzym Giedroyciem - kwerenda w Archiwum Instytutu Literackiego Kultura kwerenda Narodowy Instytut Fryderyka Chopina dr Michał Ceglarek 9955
3 Holoceńskie fluktuacje klimatyczne na Nizinie Jańsko-Indygirskiej (północno-wschodnia Jakucja, Republika Sacha) w świetle badań paleoekologicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Olga Natalia Antczak-Orlewska 26290
4 Początkowy rozwój siły jednostek ruchowych szybkich podczas ich pobudzania bodźcami o nieregularnych odstępach czasowych w mięśniu brzuchatym przyśrodkowym łydki szczura. badania wstępne/pilotażowe Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr Katarzyna Kryściak 33605
5 Analiza redukcji termicznej tlenku grafenu poprzez wysokotemperaturowe wygrzewanie w atmosferze redukującej CH4. badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki dr inż. Adrian Jan Chlanda 49500
6 „Krzyk w tym przypadku bardzo ci pomoże”. Lekarze średniowiecznej Italii o ciąży, poronieniu, porodzie i komplikacjach okołoporodowych w traktatach medycznych powstałych pomiędzy XII-XV wiekiem kwerenda Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Anna Aleksandra Głusiuk 24577
7 Opracowanie i walidacja sytuacyjnej wersji Kołowego Inwentarza Radzenia Sobie ze Stresem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Krzysztof Stanisławski 35910
8 Rola drobnoustrojowego wolnego pozakomórkowego DNA i katelicydyny w odpowiedzi bakterii na antybiotyki stosowane w leczeniu zapalenia układu moczowego o charakterze wielobakteryjnym badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Ilona Paulina Foik 49940
9 Synteza nowych nierozpuszczalnych w wodzie β-ketoimin otrzymanych z pochodnych β-diketonów i aminosilanów, zdolnych do wiązania jonów metali z roztworów wodnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. Katarzyna Anna Witt 29700
10 Piezofotokataliza - nowa metoda wysokoefektywnego wzbudzenia bizmutowych półprzewodników typu p i n badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Patrycja - Wilczewska 49500
11 Wpływ melatoniny oraz jej pochodnych na aktywność szlaku kinaz aktywowanych stresem JNK/SAPK w mezenchymalnych komórkach macierzystych poddanych działaniu doksorubicyny badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Aleksandra Karolina Skubis-Sikora 49995
12 Okołoodbytnicza kolonizacja pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae u matki, a ryzyko zakażenia niemowląt o niskiej masie urodzeniowej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Edyta Teresa Golińska 49555
13 Synteza i właściwości fizyczne nowej rodziny związków międzymetalicznych RE2AuGe3 wyjazd badawczy Politechnika Gdańska dr inż. Leszek Sławomir Litzbarski 49940
14 Wybór strategii radzenia sobie z bólem a subiektywna ocena nasilenia dolegliwości bólowych i ich wpływ na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z dyskopatią lędźwiową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Aleksandra Bala 49951
15 Archiwum pisarskie Emmy Jeleńskiej-Dmochowskiej kwerenda Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Katarzyna Dorota Kościewicz 13730
16 Identyfikacja wyzwań i szans realizacji projektów w środowisku międzynarodowym na przykładzie polsko-japońskiej współpracy w sektorze publicznym i prywatnym. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Olga Anna Barbasiewicz 16423
17 Ocena bezpieczeństwa stosowania eksperymentalnej mieszanki bakteriofagów i laktoferyny w leczeniu gronkowcowych zakażeń układu oddechowego - badania na modelu in vitro i in vivo badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Katarzyna Joanna Kosznik-Kwaśnicka 48950
18 Tworzenia średnio i wysoko polowych oraz wysoko temperaturowych centrów kotwiczenia w przewodach MgB2 za pomocą domieszkowania tlenkiem samaru (Sm2O3) badania wstępne/pilotażowe Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Daniel Jan Gajda 49610
19 Ocena różnic w ekspresji genów regulujących odpowiedź immunologiczną u mężczyzn i kobiet z chorobą Alzheimera badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Marta Anna Sochocka 49971
20 Opracowanie najefektywniejszego modelu hodowli wspierającego chondrogenny potencjał komórek hDPSCs do regeneracji tkanki chrzęstnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Iwona Marta Deszcz 49995
21 Badanie nieliniowych właściwości optycznych nowych polimerów opartych na perylenodiimidzie dla zastosowań w optoelektronice staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Alina Barbara Szukalska 49467
22 Karbonizat węglowy z pirolizy opon jako katalizator procesu otrzymywania solketalu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Jolanta Anna Kowalska-Kuś 49500
23 Wyjazd badawczy: Zastosowanie technologi kwantowego wyżarzania do rozwiązywania praktycznych problemów optymalizacyjnych wyjazd badawczy Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk dr hab. Krzysztof Andrzej Domino 49350
24 Eksperymentalna, analityczna i numeryczna analiza zginanych belek z forniru klejonego warstwowo zbrojonych prętami kompozytowymi i stalowymi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Michał Marcin Bakalarz 45210
25 Wygenerowanie modeli komórkowych do badań nad molekularnymi mechanizmami decydującymi o skuteczności immunoterapii nowotworów opartych na komórkach NK badania wstępne/pilotażowe Instytut Hematologii i Transfuzjologii dr Emilia Justyna Białopiotrowicz-Data 49346
26 Występowanie zakażeń gammaherpeswirusowych u przeżuwaczy nieudomowionych badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Wojciech Jan Socha 47014
27 Negatywna strona zaangażowania w prowadzenie działalności przedsiębiorczej wśród założycieli start-upów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Paweł Ziemiański 11275
28 Rola uwalniania wapnia za pomocą wapnia z depozytów wapniowych w dendrytycznej dynamice wapnia w neuronach hipokampa. wyjazd badawczy Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Jędrzejewska-Szmek 22000
29 Ekspresja i rola białek HMGA1, HMGA2 i HMGB1 w brodawczaku urotelialnym pęcherza o wysokim i niskim stopniu złośliwości badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Natalia Domian 49243
30 Ilościowe obrazowanie SPECT/CT i dozymetria aktynu-225 do celowanej terapii glejaków z wykorzystaniem alfa-emiterów. wyjazd konsultacyjny Warszawski Uniwersytet Medyczny dr inż. Monika Daniela Tulik 20805
31 Civitas Regis Regum Omnium. Ideologiczne podstawy władzy królów jerozolimskich (1100–1192) wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Tomasz Piotr Pełech 27348
32 Chorwacka i serbska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Magdalena Ewa Ślawska 15400
33 Stworzenie biblioteki wektorów plazmidowych indukujących wybrane mutacje punktowe w sekwencji genu TP53 technologią Prime Editing badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii dr Małgorzata Katarzyna Grudzień 49169
34 Związek między chemizmem wód rzecznych a ekosystemem przykorytowym w odpowiedzi na zasolenie w obszarach zurbanizowanych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Bojarczuk 49984
35 Opracowanie bazy danych narzędzia MateCat w obrębie tekstów prawnych w języku polskim, angielskim i portugalskim na podstawie metryk oceny jakości tłumaczeń maszynowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Edyta Agata Źrałka 26730
36 Galenosfery Mediolanu. Cisza jako praktyka kulturowa - staż naukowy w Audiovisual Ethnography Lab (Università degli Studi di Milano) staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Łukasz Andrzej Sochacki 48216
37 Ocena trafności symulatora samochodu ciężarowego do badania zachowań ryzykownych kierowców w ruchu drogowym badania wstępne/pilotażowe Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej dr Paulina Maria Baran 33000
38 Ocena wpływu cholestazy na profil biologicznie aktywnych lipidów we krwi. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Paweł Rogalski 49500
39 Czy występowanie transkrypcyjnie aktywnej infekcji HPV ma wpływ na inwazyjność gruczolaka przysadki? badania wstępne/pilotażowe Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dr Anna Lidia Krzentowska-Korek 47476
40 Pogranicza w czasach (nie)pewności. Wyzwania rozwojowe gmin przygranicznych z Białorusią po wybuchu wojny w Ukrainie. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Dominika Studzińska 16511
41 Częstość występowania genów warunkujących wyciszoną oporność na wybrane antybiotyki u Staphylococcus aureus badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Martyna Kasela 26400
42 Ocena profilu ekspresji mikroRNA u pacjentów chorych na keratopatię pęcherzową. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Marcin Jan Czop 49940
43 Analiza zmian w składzie bakteryjnej mikrobioty jelitowej u szczurów otyłych po przezczaszkowej stymulacji prądem stałym - badanie pilotażowe z zastosowaniem metody sekwencjonowania nowej generacji. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna Maria Talaga-Ćwiertnia 49610
44 Aktywność kolistyny i peptydów przeciwdrobnoustrojowych w biofilmie pałeczek Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Joanna Agnieszka Nowicka 36270
45 Ocena właściwości i struktury żywicy epoksydowej otrzymanej z pochodnych eugenolu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr hab. inż. Danuta Ilona Matykiewicz 44000
46 Rola punktu rozdziału w kształtowania zależności między odpornością a elastycznością współczesnych adaptacyjnych łańcuchów dostaw badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Anna Danuta Lewandowska-Ciszek 11836
47 Tryptofan i jego metabolity jako czynniki uwrażliwiające komórki czerniaka na działanie terapii celowanej opartej na inhibitorach BRAF – badania in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Anna Michalak-Stoma 49999
48 Odporność na zamarzanie u małży słodkowodnych - wpływ kondycji osobnika i parametrów siedliska badania wstępne/pilotażowe Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk dr Anna Małgorzata Lipińska 49940
49 Rozwiązywanie równań różniczkowych z pochodnymi niecałkowitego rzędu staż naukowy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie dr Tamara Kyrylych 15433
50 Rola International Tracing Service (ITS) w kształtowaniu pamięci zbiorowej o Holokauście wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr Anna Olga Kuchta 10890
51 Charakterystyka mikrobiomu i metabolomu jelitowego oraz mikrobiomu w obrębie dróg rodnych u kobiet z endometriozą. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr hab. Michał Jakub Ciebiera 49599
52 "Tarcza krzemionkowa": Poprawa stabilności i skuteczności endolizyn bakteriofagów poprzez uwięzienie ich w kompozytach krzemionkowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Leszek Piotr Kadziński 49610
53 Rozbudowa bazy danych pomiarowych oraz walidacja algorytmu prognozującego wpływ drgań komunikacyjnych na budynki mieszkalne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Anna Monika Jakubczyk-Gałczyńska 47300
54 Wpływ sztormów na sezonową zmienność siedlisk bentosu oraz morfologii brzegu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Andrzej Giza 48954
55 Poruszając się z ziemią, wodą i niebem: ucieleśnianie wyobraźni przestrzennej w tańcu i praktykach ruchowych narodów indygennych w Kanadzie. wyjazd badawczy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Sabina Sweta Sen-Podstawska 49966

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2023-08-21

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Modelowanie realistycznych właściwości mechanicznych ośrodka ziarnistego podczas kruszenia wyjazd konsultacyjny Politechnika Warszawska dr inż. Karol Brzeziński 10811
2 Analiza przebiegu zniszczenia w złączu klejonym jednociętym cienkich blach badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Łukasz Stanisław Smakosz 38302
3 Skład geochemiczny niedojrzałych rop naftowych z Sycylii – Włochy i Rozel Point (USA) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Ádám Nádudvari 48816
4 Literatura dokumentalna a pamięć migracji na pograniczu amerykańsko-meksykańskim kwerenda SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Thomas Matusiak 32381
5 Projektowanie bioaktywności nowej generacji drukowanych 3D szkieł i kompozytów szklanych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr Natalia Anna Wójcik 49280
6 Perspektywy zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej (SFE), chromatografii nadkrytycznej (SFC) i spektrometrii mas (Q-TOF) w oznaczaniu aflatoksyn w próbkach biologicznych i produktach spożywczych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Radosław Porada 47850
7 Badanie przesiewowe wpływu kompleksu mikrobiologicznych czynników biokontroli i odpadów polisacharydowych na wzrost bioróżnorodności i emisję lotnych atraktantów przez roślinność miododajnych łąk kwietnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Justyna Dorota Nawrocka 49940
8 Utworzenie biblioteki bakteriofagów zdolnych do lizy klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa. badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Agnieszka Maria Necel 49764
9 Czy aktywność receptora estrogenowego sprzężonego z białkiem G (GPER) wpływa na funkcję wydzielniczą telocytów tkanki interstycjalnej gonady męskiej szczura? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr Piotr Tomasz Pawlicki 49950
10 Rola białek z rodziny semaforyn w patogenezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Justyna Maria Roszkiewicz 44770
11 Profilowanie pierwiastkowe tkanek ludzkich metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (ED-XRF) – badania pilotażowe dotyczące nowotworów mózgu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Agata Natalia Światły-Błaszkiewicz 49500
12 Liposomalne formulacje violaceiny i deoksyviolaceiny w terapii sono- i fotodynamicznej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Daniel Ryszard Ziental 49641
13 Badania metabarcodingowe różnorodności glonów żyjących na porostach - potencjalnego źródła kompatybilnych partnerów fotosyntetyzujących badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Magdalena Katarzyna Kosecka 49995
14 Badania mikrostruktury, właściwości mechanicznych i tribologicznych kompozytów hybrydowych Al-SiC-grafit konsolidowanych w procesie cyklicznego wyciskania spęczającego badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Anna Wąsik 49500
15 Uwarunkowania rozwoju biogospodarki z perspektywy regionalnej badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Dorota Woźniak-Gientka 9900
16 Problematyka przekładu niestandardowych odmian języka – tłumaczenie lunfardo na język polski na przykładzie wybranych dzieł literatury argentyńskiej. kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Elżbieta Nowak-Michalska 21120
17 Literatura chorwacka o mniejszości romskiej i literatura romska o Chorwatach w świetle imagologii i badań postkolonialnych wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Aleksandra Wojtaszek 14535
18 Dystrybucja oraz identyfikacja białek ulegających posttranslacyjnej modyfikacji putrescyną w hipokampie w warunkach niedotlenienia badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Aleksandra Owczarek 49940
19 Wyświetlanie obrazów żywności w trakcie funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów otyłych poddawanych laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Alina Jadwiga Jaroch 40194
20 Wykorzystanie korony z rekombinowanych białek w celowanym dostarczaniu kwasów nukleinowych przez kationowe polimery gwiaździste. badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr Łukasz Mieczysław Sieroń 49999
21 Wysokorozdzielczy, wielowskaźnikowy (multi-proxy) zapis gradacji owadów w osadach torfowiskowych Puszczy Noteckiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Jan Karol Barabach 42056
22 Stabilność i własności fizykochemiczne pian wytwarzanych na bazie mieszanin związków powierzchniowo czynnych i polielektrolitów. badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Dominik Kosior 49280
23 Wybór strategii samoregulacyjnych uczących się języków obcych na poziomie akademickim w dobie popandemicznej a wymiar kulturowy – badanie pilotażowe w Korei badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Joanna Kic-Drgas 19663
24 Charakterystyka i rola cyfrowych tokenów zabezpieczonych tradycyjnymi aktywami wykorzystujących technologię blockchain badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr Aleksander Roman Mercik 38561
25 KorpUJF – Korpus uczniowski języka francuskiego wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Aleksander Piotr Wiater 25520
26 Antyoksydacyjne systemy obronne skóry w aspekcie wieku i ekspresji naskórkowego czynnika transkrypcyjnego Foxn1 badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Sylwia Bronisława Machcińska-Zielińska 49995
27 Synteza politiowęglanu sodu i ocena możliwości jego zastosowania do usuwania wybranych metali ciężkich z roztworów wodnych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Maciej Grzegorz Thomas 47850
28 Zachowania konsumentów w kontekście marnotrawstwa żywności w warunkach wysokiej inflacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Ewelina Maria Marek-Andrzejewska 49137
29 Czym jest temperamentalna Wielka Dwójka? Próba doprecyzowania znaczenia fundamentalnych wymiarów temperamentu w kontekście metacech osobowości badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Klaudia Ponikiewska 10824
30 Poszukiwanie nowych potencjanych narzędzi do rozpoznania etiologii szpiczaka plazmocytowego u pacjentów z nowo rozpoznanym bolesnym złamaniem patologicznym kręgu na tle nowotworu. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Wojciech Andrzej Łabędź 49940
31 Badania reologiczne hydrożeli DNA z komórkami i cząstkami naśladującymi komórki badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Dawid Łysik 44550
32 Opracowanie techniki wytwarzania solanesolu i karotenoidów z pozostałości po destylacji molekularnej ekstraktu nadkrytycznego z liści Nicotiana tabacum w oparciu o przeciwprądowe techniki separacji CPC/CCC. wyjazd badawczy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Nowych Syntez Chemicznych dr Agnieszka Dębczak 49156
33 Nazwy herbat i herbaciarni: perspektywa językowo-wizualna (na materiale języka czeskiego i polskiego) wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Agnieszka Danuta Kołodziej 19763
34 Obrządek pogrzebowy w starożytnym Egipcie pod koniec III tysiąclecia p.n.e.. Studium przypadku nekropoli tebańskiej kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Patryk Marek Chudzik 36268
35 „Ochrona sygnalistów w miejscu pracy. Portugalski model implementacji dyrektywy (UE) 2019/1937” kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Małgorzata Agnieszka Grześków 16679
36 Wpływ zakresu spektralnego światła w hodowli sinic na oddziaływania ekscytonowe pomiędzy chlorofilami w Fotosystemie I badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Sebastian Szewczyk 29469
37 Wielofazowe implanty do ukierunkowanej mobilizacji mezenchymalnych komórek macierzystych do zastosowania w regeneracji ubytków kostnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Aleksandra Joanna Szwed-Georgiou 49610
38 Leki i ciecze jonowe - bezpieczne połączenie czy zagrożenie dla środowiska? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie dr Barbara Maria Pawłowska 45274
39 Bioinsektycyd Beauveria bassiana jako mikrobiologiczny czynnik eliminujący mykotoksyny fuzaryjne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Monika Justyna Nowak 48950
40 Determinanty zmian pożarowych na zwałowiskach odpadów po eksploatacji węgla kamiennego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Anna Katarzyna Abramowicz 44550
41 Nowa miara ryzyka finansowego oparta na transformacie Radona wyjazd konsultacyjny Uniwersytet w Białymstoku dr Marcin Makowski 33037
42 Opcje dostępności dla użytkowników z niepełnosprawnością słuchu w polskich grach wideo – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Joanna Pigulak 12429
43 „Badania wstępne zamku w Bierutowie i jego dziejów w epoce nowożytnej (16-19 w.)” badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr Zygmunt Jan Łuniewicz 19455
44 Ocena potencjału bogatej w celulozę frakcji włóknistej masy pofermentacyjnej powstałej po produkcji biogazu na bazie miejskich odpadów spożywczych i obornika w uprawie grzybów jadalnych i leczniczych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Agnieszka Justyna Jasińska 48730
45 Badanie metabolitów swoistych w częściach nadziemnych, korzeniach i nasionach rzodkwi oleistej (Raphanus sativus var. oleiformis) oraz opracowanie metody ich analizy. badania wstępne/pilotażowe Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy dr Barbara Moniuszko-Szajwaj 49416
46 Wytworzenie nowego ekologicznego materiału na bazie surowca odpadowego do zastosowań tribologicznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Zuzanna Justyna Sydow 38500
47 Wulkanizacja siarkowa kauczuków dienowych wspierana anionem fluorkowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Jakub Adam Wręczycki 44000
48 Wdrożenie i dopasowanie metod przestrzennego planowania zapotrzebowania na ciepło do warunków polskich. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr Aneta Maria Strzałka 20367
49 Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa a efektywność neuronalnych mechanizmów podtrzymujących spójność czasów reakcji u młodych dorosłych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr hab. Paweł Krukow 17501
50 Ocena reakcji pszenżyta tetraploidalnego na stres oksydacyjny spowodowany działaniem metali ciężkich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Marta Jańczak-Pieniążek 23166
51 Analiza wybranych metod esktrakcji informacji z satelitarnych danych hiperspektralnych misji EnMAP i PRISMA w kontekście badania stanu środowiska obszarów górniczych i pogórniczych. staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Anna Maria Buczyńska 49625
52 Ocena wpływu produktów z rokitnika na proces plastyfikacji skrobi oraz właściwości folii wytworzonych z termoplastycznej skrobi badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksandra Ujčić 43731
53 Problemy związane z podejściem behawiorystycznym w ekonomii eksperymentalnej: perspektywa ewolucyjna staż naukowy Uczelnia Łazarskiego dr Iana Okhrimenko 28620
54 Porównanie wpływu dwóch diet indukujących otyłość na aktywności neuronalną sieci struktur mózgowia w kontekście rytmu okołodobowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna Maria Palus-Chramiec 39116
55 Przeciwnowotworowe działanie hipertermii oraz jej potencjalny związek z gorączką infekcyjną badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr Anna Ewelina Jarząb 49999
56 Wpływ mikrobiomu jelitowego na metabolity wtórne ziela przywrotnika Alchemilla vulgaris L. oraz ocena ich aktywności przeciwnowotworowej w modelu in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Katarzyna Jakimiuk 49310
57 Interdyscyplinarne badania wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie przy pomocy tomografii elektrooporowej oraz metody konduktometrycznej. badania wstępne/pilotażowe Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Szymon Józef Oryński 43923
58 Pomiary akcelerometryczne w pojazdach pasażerskiego transportu szynowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Michał Urbaniak 39210
59 Rozwój strategii profilaktycznych związanych ze zdrowiem psychicznym młodzieży. staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Anna Barbara Jarkiewicz 23769
60 Ocena wpływu dapagliflozyny, inhibitora kotransportera 2 glukozy zależnego od jonów sodowych (SGLT2), na funkcję nerek u pacjentów po transplantacji serca badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Michał Marek Bohdan 49280
61 Porównanie wpływu makrocząstek i nanocząstek manganu na procesy kościotwórcze oraz metabolizm tkanki kostnej w badaniach modelowych na szczurach badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Ewelina Cholewińska 48730
62 Prawne instrumenty ochrony powietrza w Polsce i Czechach. Studium prawnoporównawcze. kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Ewa Maria Radecka 19267
63 Teoretycznoprawny model opodatkowania metropolii podatkami obrotowymi, w szczególności VAT badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Sławomir Janusz Owczarczuk 18236
64 Ewolucja Francuskiej Partii Komunistycznej - od klęski 1968 r. do końca ery zimnej wojny kwerenda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dr Anna Katarzyna Winkler 15376
65 Maternal gatekeeping a tożsamość rodzicielska - adaptacja narzędzi i badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Kamil Janowicz 39600
66 Sulfakininy – neuropeptydy zaangażowane w gospodarkę węglowodanowo-lipidową badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Monika Karolina Szymczak-Cendlak 49500
67 Zmiany fenotypu komórek mezotelium odpowiedzialne za formowaniu niszy metastatycznej w otrzewnej ściennej w raku jajnika badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Sebastian Szubert 48591
68 Wpływ zaburzeń integralności bariery jelitowej na stopień zaawansowania NAFLD badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Katarzyna Barbara Kozłowska-Petriczko 49722
69 METAFORA ŚMIERCI I UMIERANIA W JĘZYKACH OSHIWAMBO I OTJIHERERO badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Wojciech Andrzej Wachowski 37838
70 Eksperymentalna twórczość filmowa Niny Menkes w latach 1981-2010. Kwerenda w Amerykańskiej Akademii Filmowej kwerenda Uniwersytet Opolski dr Sylwia Frach 21186
71 Mapowanie postsocjalizmu: polityka miejska na przykładzie Tallinna wyjazd badawczy Uniwersytet Warszawski dr Łukasz Drozda 39500

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2023-09-20

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Rodnikowe reakcje z udziałem N-heterocyklicznych karbenów - poszukiwanie nowych układów reakcyjnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Anna Estera Skrzyńska 49412
2 Badania pilotażowe w zakresie opracowania i przetestowania narzędzia badawczego do analizy uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Monika Małgorzata Wojcieszak-Zbierska 33730
3 Indukowane światłem defekty punktowe sieci krystalicznej (Ti3+-VO) nanostrukturalnego TiO2 jako centra inkorporacji pojedynczych atomów platyny do zastosowań w wydajnej konwersji energii słonecznej do produkcji alternatywnych paliw badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr Ewelina Aleksandra Szaniawska-Białas 49170
4 Badania stateczności i mechanizmu zniszczenia blachownicy o środniku w kształcie Y badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Wojciech Grzegorz Migda 33165
5 Ocena i prognoza wpływu biowęglii z osadów ściekowych na ograniczenie emisji ditlenku węgla z gleb rolniczych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr Justyna Kujawska 28600
6 Rekrutacja GNOM-LIKE1 do aparatu Golgiego zależna od konserwowanej reszty seryny badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Maciej Adamowski 47854
7 Ardaburydzi - barbarzyńcy w służbie imperium. kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Adrian Michał Szopa 36520
8 Naturalne rozpuszczalniki głęboko eutektyczne na bazie betainy jako zrównoważone elektrolity dla elektrochemicznych urządzeń magazynowania energii badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Krzysztof Karol Nowacki 32890
9 Badanie molekularnej specyficzności przeciwciał neutralizujących fagi na przykładzie modelowego składnika ludzkiego mikrobiomu: faga λ (Lambda) badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr inż. Katarzyna Anna Gembara 49875
10 Nowy sposób syntezy funkcyjnych gwieździstych poli(2-oksazolin) z wykorzystaniem polimeryzacji kationowej i reakcji "click" badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr Marcelina Bochenek 49500
11 Analiza oddziaływań regulatora odpowiedzi na cefalosporyny i chloramfenikol z efektorami i DNA badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Agnieszka Joanna Pietrzyk-Brzezińska 49830
12 Analiza złożonych matryc biologicznych z wykorzystaniem narzędzi omicznych do poszukiwanie zmian na poziomie molekularnym w chorobach neurodegeneracyjnych. staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Szymon Plewa 49885
13 Dlaczego pszczoły zbierają pyłek z roślin wiatropylnych? - określanie profilu aminokwasów wybranych gatunków (staż naukowy) staż naukowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr inż. Jacek Paweł Jachuła 47652
14 Identyfikacja molekularnych determinant nadwrażliwości na alergeny pochodzenia fagowego badania wstępne/pilotażowe Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk dr inż. Aleksandra Ewa Wilczak 49350
15 Czy łączenie aminokwasów białkowych z czwartorzędowymi pochodnymi chininy o wielofunkcyjnej aktywności biologicznej to strategia prowadząca do nowych substancji aktywnych o ograniczonym wpływie na środowisko naturalne? badania wstępne/pilotażowe Politechnika Poznańska dr inż. Tomasz Jakub Rzemieniecki 49830
16 Zmiany w architekturze ściany komórkowej bulw ziemniaka infekowanych przez bakterie pektynolityczne wywołane stresem hipoksji. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Tomasz Mikołaj Maciąg 49500
17 Historia kulinarna irlandzkich imigrantów oraz ich potomków na przykładzie dwóch kanadyjskich prowincji: Nowa Fundlandia i Labrador oraz Nowa Szkocja kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Marzena Agnieszka Keating 32468
18 Dostępność do zieleni miejskiej: dane geoprzestrzenne i preferencje mieszkańców w czasach turbulentnych wydarzeń badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Anita Kazimiera Kukulska-Kozieł 37458
19 Elity kulturalne w Dubrowniku w pierwszej połowie XIX wieku kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Damian Kubik 12884
20 Badanie możliwości wytworzenia nowych jednofazowych stopów wysokiej entropii metali ogniotrwałych przy użyciu topienia łukowego badania wstępne/pilotażowe Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr inż. Tomasz Stasiak 48620
21 Systematyczne badania nad wiązaniem jonów Cu(II) przez modelowe peptydy reprezentujące N-końcowy fragment ludzkiego transportera jonów miedzi hCTR1 - stała wiązania, kinetyka wiązania, właściwości redoks centrum koordynacji badania wstępne/pilotażowe Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Iwona Magdalena Ufnalska 48400
22 Wpływu długości próbki na wyniki pomiarów właściwości biomechanicznych powięzi mięśniowych – badania wstępne w kontekście patogenezy syndromu bólu mięśniowo-powięziowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Aleksandra Maria Rozwadowska 49500
23 Charakterystyka pęcherzyków zewnątrzkomórkowych u pacjentek w ciążach fizjologicznych i powikłanych preeklampsją z uwzględnieniem przyjmowania kwasu acetylosalicylowego – pilotaż badania badania wstępne/pilotażowe Instytut Matki i Dziecka dr Urszula Natalia Nowacka 47740
24 Znaczenie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w ocenie rogowacenia słonecznego i pola zagrożenia nowotworowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Adriana Polańska 33000
25 Relacja minóg strumieniowy – minóg ukraiński. Koegzystencja czy konkurencyjne wypieranie? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Kacper Pyrzanowski 11000
26 Niepewność mieszkaniowa i miejska klasa średnia w Polsce – wyjazd konsultacyjny wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Warszawski dr Justyna Anna Orchowska 31335
27 Analiza możliwości przemysłowego wykorzystania mieszanin popiołowo – żużlowych z uwzględnieniem zmienności ich składu oraz wymywalności metali ciężkich pod wpływem oddziaływania procesów starzeniowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Kamila Mizerna 23716
28 Działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans ekstraktu z nasion Sida hermaphrodita oraz identyfikacja czynników aktywnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Kinga Anna Lewtak 49940
29 Rola receptora interleukiny IL17B (IL17RB) w oporności wielolekowej raka wątrobowokomórkowego. badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Agnieszka Pastwińska 49500
30 W kierunku lepszej weryfikacji postulatów Nowej Nowej Teorii Handlu – staż w Surrey staż naukowy Uniwersytet Łódzki dr Piotr Adam Gabrielczak 46200
31 Postępowanie odwoławcze w sprawach nadawania stopni naukowych (badania wstępne) badania wstępne/pilotażowe SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie dr Mateusz Radajewski 8157
32 Analiza mikrostruktury rusztowań kolagenowo-hialuronowych do badań reorganizacji ECM w modelu inwazji nowotworu badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Sara Metwally 49500
33 Wyjaśnienie pochodzenia centrów trypletowych w węglach szklistych za pomocą niskotemperaturowych badań elektronowego rezonansu paramagnetycznego badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Roman Antoni Strzelczyk 49390
34 Badanie energochłonności pojazdów elektrycznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Mariusz Robert Graba 21780
35 Ocena zależności między stężeniem sklerostyny i insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, ich wariantami genetycznymi, a zaburzeniami gospodarki mineralnej kości u osób z cukrzycą typu1. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Agnieszka Ewa Zawada 49500
36 Hamowanie TYMP-4 jako nowy potencjalny cel terapii przeciwpłytkowej w prewencji i leczeniu incydentów sercowo-naczyniowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Damian Mateusz Gajecki 49988
37 Białka ostrej fazy i interleukiny fazy jako wspomagające biomarkery zakażeń prątkami u bydła badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Anna Didkowska 49500
38 Wpływ zmian klimatu na ryzyko kredytowe spółek z sektora realnego staż naukowy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Rafał Jacek Sieradzki 46358
39 Charakterystyka roli neutrofili w kontrolowaniu i kształtowaniu mikrobiomu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Amir Aliramezani 49500
40 Ocena efektywności wchłaniania i procesowania syntetycznych dwuniciowych RNA przez grzyby endofityczne pszenicy - staż naukowy na Uniwersytecie Bolońskim staż naukowy Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk dr Sylwia Magdalena Salamon 49992
41 Breviarium Liberatusa z Kartaginy – kwerenda źródłowa kwerenda Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Arkadiusz Przemysław Urbaniec 13999
42 Entropia splątania w ultraperyferyjnych zderzeniach ciężkich jonów wyjazd badawczy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Sándor Lökös 37235
43 Synteza oraz badania właściwości optycznych pochodnych ftal/naftalimidów jako emiterów światła badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr inż. Sonia Kotowicz 40700
44 Rola angiomiotyny 2 (AMOTL2) w ludzkich pluripotencjalnych komórkach macierzystych i jej wpływ na ścieżkę sygnalizacyjną Hippo oraz dynamikę i funkcjonalność mitochondriów badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marta Orlicka-Płocka 49874
45 Zbadanie roli receptorów dopaminergicznych typu D2 w modulacji transmisji oraz plastyczności GABAergicznej w interneuronach ekspresjonujących wazoaktywny peptyd jelitowy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Katarzyna Krystyna Lebida 49627
46 Walidacja Toronto Upper Gastrointestinal Cleaning Score u dzieci badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Łukasz Dembiński 14795
47 Ocena przydatności sekwencjonowania NGS i profilowania mikrobiomu-DynaMAP do analizy zaburzeń składu mikrobioty i identyfikacji patogenów w przebiegu biegunek o nieustalonej etiologii u pacjentów z nowotworami krwi– badanie pilotażowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Agnieszka Sroka-Oleksiak 49940
48 Opracowanie i walidacja narzędzia analitycznego do oceny zanieczyszczenia gleb bromowanymi opóźniaczami spalania. badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Wojciech Jerzy Pietroń 29040
49 Kapitalizmy latynoamerykańskie. Geneza, struktura, dynamika. Badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Tomasz Michał Rudowski 27132
50 Wpływ stadia dojrzewania nasion rzepaku na widmo przenikalności dielektrycznej w zakresie częstotliwości 20-500 MHz badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Jacek Majcher 15763
51 Badanie właściwości magnetycznych uporządkowanego układu nanodrutów ferromagnetycznych do zastosowań nanotechnologicznych za pomocą symulacji teoretycznych staż naukowy Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Oleksandr Pastukh 21230
52 Udział niekonwencjonalnej miozyny VI w funkcjonowaniu mitochondriów w mięśniu sercowym badania wstępne/pilotażowe Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk dr Olena Karatsai 49999
53 Badanie zmian zachodzących w modelowych serach niedojrzewających pod wpływem dodatku suszonych liści pokrzywy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Agnieszka Rozalia Pluta-Kubica 30448
54 Skuteczność umownego ograniczania praw właściciela do gospodarowania gruntem (restrictive covenant) w doktrynie i orzecznictwie USA - kwerenda biblioteczna kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Szymon Słotwiński 23013
55 Polityczne narracje na temat Europejskiego Zielonego Ładu: krytyczno-analityczne studium wypowiedzi europejskich polityków w mediach społecznościowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Piotr Walewicz 24200
56 Skala pomiarowa konsumpcji zrównoważonej młodych dorosłych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Agnieszka Joanna Szulc-Obłoza 36342
57 Analiza i badania możliwości wykorzystania materaców z betonu wapniowego w technologiach środowiskowych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Yuliia Trach 13530
58 Zastosowanie metody Finite Pointset Method do numerycznego modelowania przepływu biociepła w tkankach biologicznych oraz rozwiązywania zagadnień odwrotnych staż naukowy Politechnika Śląska dr inż. Anna - Korczak 32450
59 Analiza wpływu procesu matowienia powierzchni zewnętrznej obiektu mierzonego na niepewność współrzędnościowego pomiaru optycznego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Danuta Irena Owczarek 49973
60 Epigenetyczne modyfikacje histonów w obszarze centromerowym i telomerowym chromosomów Secale cereale badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Anna Kalinka 49940
61 Analiza interakcji pomiędzy czynnikiem transkrypcyjnym Foxn1 a wybranymi elementami szlaku Wnt w skórze myszy badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Marta Maria Kopcewicz 49907
62 Nowotwór piersi - nowy cel terapeutyczny dla pochodnych niesymetrycznych bisakrydyn. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Monika Paulina Pawłowska 49918
63 Efektywna metoda wytwarzania i charakterystyka nanokompozytu SCOBY nanoceluloza- hydroksyapatyt z produktów odpadowych przemysłu napojów do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Alicja Anna Stanisławska 44220
64 Hybrydowe układy przestrzenne budynków wysokościowych w Centralnej i Wschodniej Europie wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr inż. Piotr Kryczka 16322
65 Cyfrowe platformy technologiczne wobec informacyjnego kapitalizmu. staż naukowy Politechnika Warszawska dr inż. Krzysztof Bartczak 49999
66 Znaczenie "matrycy wskaźników jakościowych dla technologii asystujących (wspomagających)" w edukacji włączającej i specjalnej w Polsce - wyjazd konsultacyjny wyjazd konsultacyjny Akademia WSB dr Aneta Maria Kochanowicz 14850
67 Strategie inkluzji społecznej imigrantów ukraińskich w Polsce w kontekście funkcjonowania wspólnot religijnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Andrzej Jekaterynczuk 28611
68 Badania procesu rozkładu termicznego azbestu chryzotylowego oraz wyrobu azbestowo-cementowego w warunkach obniżonego ciśnienia badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Magdalena Elżbieta Kujawa 34529
69 Opracowanie wytycznych dla systemu zrównoważonego zarządzania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi w Polsce w oparciu o najlepsze praktyki w Europie w ponownym wykorzystaniu materiałów rozbiórkowych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Magdalena Zofia Pawelska-Mazur 7106
70 Ocena wpływu temperatury na przeżywalność Mycoplasma anserisalpingitidis w kale i wodzie staż naukowy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Anna Maria Sawicka-Durkalec 49885
71 Korowe organoidy mózgowe - model badania receptora glikokortykoidowego w mózgu badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Magdalena Maria Tertil 49899
72 Apologetyczny „argument z pragnienia” w świetle współczesnej refleksji teologicznej i filozoficznej nad ludzkim pragnieniem kwerenda Akademia Katolicka w Warszawie dr Andrzej Marek Persidok 11524
73 Humor zawodowy muzealników w Polsce - pilotażowe etnograficzne badania terenowe badania wstępne/pilotażowe Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr Alicja Soćko-Mucha 9801
74 Wysokowytrzymałe podłoża hydrożelowe stanowiące nośnik substancji aktywnych biologicznie stymulujących regenerację chrząstki badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Anna Morawska-Chochół 49390
75 Nowe samoorganizujące się biomateriały na bazie metylocelulozy i hydroksyapatytu, modyfikowane miedzią badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Joanna Paulina Czechowska 49500
76 Ilościowe i jakościowe zmiany w zawartości karotenoidów w Sporobolomyces ruberrimus jako odpowiedź na stres metalowy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Roman Jan Jędrzejczyk 47850
77 Wpływ fluoru na właściwości szkieł tellurowych o niskiej energii fononów badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Bożena Burtan-Gwizdała 39207
78 Rola microRNA jako biomarkerów sarkopenii w Przewlekłej Chorobie Nerek badania wstępne/pilotażowe Wojskowy Instytut Medyczny-Państwowy Instytut Badawczy dr Katarzyna Romejko 49940
79 Wpływ surfaktyny syntetyzowanej mikrobiologicznie na bazie odpadów przemysłu ziemniaczanego na aktywność celulaz. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Beata Barbara Koim-Puchowska 46013
80 Etiologia doświadczeń podobnych do psychotycznych w ujęciu hipotezy wykluczenia społecznego: podłużne badanie populacyjne z zastosowaniem analizy sieci badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Tomasz Adam Bielawski 44000
81 Dystrybucja filmów polskich w Izraelu w latach 1948-1967. Kwerenda biblioteczna i archiwalna kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Maciej Pietrzak 34320
82 Alokacja miejsc na listach wyborczych: dynamiczna analiza pozycjonowania kandydatów w wyborach do Sejmu w latach 1991-2023 - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Zielonogórski dr Justyna Nyćkowiak 16500
83 Poczucie przynależności cywilizacyjnej Polaków. Wstępne badanie sondażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Artur Wysocki 46035
84 Rozwój miasta zrównoważonego – wizje a praktyka w perspektywie doświadczeń Laboratoriów Miejskich (Urban Labs) wyjazd badawczy Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dr Karolina Thel 35305
85 Second-handy i butiki cyrkularne – ich tożsamość i analiza motywacji klientek sklepów z używaną odzieżą badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Katarzyna Anna Uklańska 35750
86 Aktywność membranowa 10-gingerolu – wpływ bioaktywnego związku imbiru na modelowe błony komórek ssaków badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Marzena Justyna Mach 49500
87 Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce rogowacenia słonecznego w oparciu o wielomodalne dane obrazowe. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Śląska dr hab. Joanna Czajkowska 40150
88 Ocena komfortu wiatrowego przechodniów w obszarze miejskim badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Agnieszka Kocoń 49975
89 Fotoaktywne nanocząstki uwrażliwione pochodnymi azulenu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Dariusz Tomasz Młynarczyk 49999
90 Rola ekspansywnych i inwazyjnych gatunków roślin w kształtowaniu aktywności zespołów mikroorganizmów i sekwestracji węgla w glebie zwałowisk powstałych po wydobyciu węgla kamiennego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Wojciech Bierza 48389
91 Przygotowanie materiału biologicznego do badań translacji mitochondrialnej u mutantów Arabidopsis pozbawionych wybranych białek mitorybosomalnych znajdujących się blisko miejsca dekodowania mRNA. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Urszula Paulina Kaźmierczak 48345
92 Identyfikacja nowych biomarkerów diagnostycznych w nowotworach przełyku badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Anna Agnieszka Klimczak-Bitner 49985
93 Wpływ procesu różnicowania osteogennego oraz warunków środowiska na profil immunomodulacyjny komórek ADSC badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr inż. Ilona Dorota Szabłowska-Gadomska 49368
94 Kwerenda archiwalna teczek habilitacyjnych Karola Wojtyły kwerenda Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dr Karol Łukasz Petryszak 5396
95 Badanie stopnia przystępności tekstów, w odniesieniu do standardów prostego języka (plain language), w komunikacji biznesowej badania wstępne/pilotażowe Akademia Mazowiecka w Płocku dr Agnieszka Grażul-Luft 10216
96 Słowackie dziewiętnastowieczne dzienniki podróży kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Aleksandra Małgorzata Hudymač 11018
97 Opracowanie powłok z polimerów naturalnych osadzanych elektroforetycznie na stali austenitycznej do zastosowań chirurgicznych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Aleksandra Maria Błoniarz 49500
98 Badanie szkieł boranowych współdomieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich i metali przejściowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Zielonogórski dr Ihor Kindrat 49500
99 Kwantowe ciecze spinowe w magnetykach molekularnych badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Dominik Czernia 49999
100 Dwa podejścia: mechanochemia vs krystalizacja z roztworu w celu otrzymania wieloskładnikowych kryształów typu lek-lek z udziałem etakrydyny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Artur Mirocki 40700
101 Nowe nanowarstwy polimerów gwieździstych o działaniu przeciwporostowym badania wstępne/pilotażowe Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Paulina Marta Teper 49995
102 Synteza i badanie potencjału sorpcyjnego biowęgli modyfikowanych hydrotalkitem w kierunku jonów ceru(III) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Justyna Iwona Bąk 49335
103 Synteza celowanej w komórki nowotworowe hybrydy kwasu 7,12-dihydroksy-3-sulfanylocholanowego i 2-deoksy-D-glukozy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Aneta Maria Tomkiel 49500
104 Synteza nowych połączeń powierzchniowo-czynnych, na bazie [3+2] cykloaddycji z udziałem kwasu oleinowego i jego estrów badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" dr Ewa Jadwiga Dresler 49280
105 Wpływ funkcjonalizacji powierzchniowej na system lek-nanocząstka metalu dedykowanego dla terapii fototermicznej badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Gabriela Imbir 43450
106 Bezpieczeństwo ultradźwiękowego otwierania bariery krew-mózg badania wstępne/pilotażowe Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk dr inż. Łukasz Fura 22000
107 Wybrane aspekty bezpieczeństwa organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. Damian Iwanowicz 41800
108 Badanie wpływu mikroteksturowania laserowego na zjawisko adhezji mechanicznej w złączach klejowych tworzyw polimerowych wytwarzanych przyrostowo badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Tomasz Karol Wojdat 47300
109 Analiza profilu metabolomicznego płynu mózgowo-rdzeniowego w przebiegu wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Kinga Janina Biernacka 49500
110 Niska wysiłkowa objętość wyrzutowa po przezskórnym leczeniu brzeg do brzegu niedomykalności mitralnej jako wyznacznik złego rokowania. wyjazd konsultacyjny Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr hab. Krzysztof Dariusz Smarż 48400
111 Ocena występowania skrzeplin w lewym przedsionku u pacjentów przewlekle leczonych przeciwzakrzepliwie poddawanych zabiegom ablacji trzepotania/migotania przedsionków - TEEBACA registry (TEE before ablation iin patients on chronic anticoagulation) badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Damian Krzysztof Kaufmann 33000
112 Sukces kiełkowania roślin wodnych po zastosowaniu koagulantów żelaza w warunkach podwyższonej temperatury staż naukowy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Joanna Maria Rosińska 49995
113 Wydatki na potrzeby Wojska Polskiego a stan skarbu Księstwa Warszawskiego w latach 1809-1812 kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dominika Magdalena Rychel-Mantur 31825
114 Niższe duchowieństwo w parafiach miejskich diecezji krakowskiej w późnym średniowieczu badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Dorota Maria Żurek 18172
115 Wpływ włókien węglowych odzyskanych z zaawansowanych produktów przemysłu motoryzacyjnego i sektora energii odnawialnych na właściwości betonów cementowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Białostocka dr inż. Julita Krassowska 38231
116 Rozkład statystyczny parametrów systemów elektronicznych poddanych działaniu promieniowania jonizującego badania wstępne/pilotażowe Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr inż. Tomasz Krzysztof Rajkowski 49885
117 Badania ultradźwiękowe żelbetowych belek z wprowadzonymi wtrąceniami o obniżonej oporności akustycznej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Karolina Beata Tatara 17600
118 Wpływ nowego postbiotyku Akkermansia muciniphila na lipidometabolom. badania wstępne/pilotażowe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Joanna Natalia Palma 49987
119 Badanie molekularnego podłoża udziału wybranych szczepów mikrobioty ustnej w etiologii tętniaków aorty brzusznej na osi RAGE - metaloproteinazy - czynniki prozapalne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Bogna Gryszczyńska 49841
120 Identyfikacja biomarkerów w diagnostyce GDM i poporodowych zmian metabolicznych – badanie typu follow up badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Izabela Burzyńska-Pędziwiatr 45760
121 Mikroigły otrzymywane techniką druku 3D jako nośniki fotosensybilizatorów w terapii fotodynamicznej nowotworów skórnych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Beata Maria Czarczyńska-Goślińska 49720
122 Analiza genetyczna i morfologiczna mutantów jęczmienia w genach odpowiedzialnych za różnicowanie i rozwój włośników: HvRTH6, HvRTH3 i HvRTH5. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Beata Krystyna Chmielewska 49940
123 Ocena możliwości wykorzystania głębokich sieci neuronowych i uczenia głębokiego w predykcji plonu nasion konopi siewnych (Cannabis sativa L.). badania wstępne/pilotażowe Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Dominika Sieracka 23133
124 Kryzys wiarygodności w dobie generatywnej sztucznej inteligencji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Tomasz Walczyk 7205
125 Systemy orientacyjne w komunikacji zbiorowej a kulturowy wymiar unikania niepewności - analiza behawioralna i semiotyczna wybranych miast Europy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr Kamil Olender 41597
126 Wpływ warunków hydrolizy enzymatycznej wspomaganej ultradźwiękami na zawartość wolnych i związanych związków fenolowych w ekstraktach z wytłoków winogron badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" dr Natalia Jagoda Stanek-Wandzel 48785
127 Badanie reaktywności modyfikowanego aglikonu 14-członowych makrolidów laktonowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Krystian Krzysztof Pyta 49991
128 Badanie zjawiska zużycia narzędzi ceramicznych w procesie usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium i magnezu badania wstępne/pilotażowe Politechnika Lubelska dr inż. Jakub Matuszak 47924
129 Empiryczna weryfikacja nośności bocznej pali oraz ich przemieszczeń w stanie przedgranicznym. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Michał Baca 7216
130 Kompleksy 3-hydroksyflawonu z jonami metali przejściowych (Mn(II), Zn(II), Co(II)) jako środki przeciwbakteryjne – fizykochemiczna i biochemiczna analiza mechanizmu ich działania na natywne i modelowe membrany komórkowe bakterii badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr Barbara Marta Dyba 34100
131 Nowe pochodne benserazydu i benitrobenrazydu w terapii raka piersi - wstępna analiza aktywności biologicznej in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Karolina Joanna Matczak 49500
132 Identyfikacja receptora dla ludzkiego białka indukowanego prolaktyną (PIP) z wykorzystaniem linii raka gruczołu piersiowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Anna - Urbaniak 49819
133 Mechanizm przeciwnowotworowej aktywności disiarczku tetraetylotiuramu i N,N-dietyloditiokarbaminianu w komórkach raka jasnokomórkowego nerki – badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Anna Elżbieta Bilska-Wilkosz 49984
134 Analiza wskaźników stresu wywołanego obecnością wybranych produktów ubocznych obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej u S. cerevisiae. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Joanna Maria Dróżdż-Afelt 49940
135 Ekstrakty z różnych odmian Origanum vulgare jako fungicydy stosowane w ochronie drewna. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Izabela Betlej 44220
136 Retoryka przemocy seksualnej w literaturze polskiej - konteksty kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Stanisława Lisowska 20746
137 Determinanty zachowań konsumentów warunkujące wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Szczeciński dr Izabela Maria Ostrowska 30965
138 Zakres i ciężar dowodu w przypadku odliczenia podatku naliczonego jako realizacja zasady neutralności podatku od towarów i usług w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Dariusz Rafał Gibasiewicz 45795
139 Zrozumienie wykorzystania przez młodzież Chatu GPT w Polsce. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i jej pilotaż badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Błażej Adam Dyczewski 46379

Lista rankingowa nr 6

Data opublikowania: 2023-11-13

Lp. Tytuł wniosku Rodzaj działania naukowego Nazwa wnioskodawcy Osoba realizująca Przyznane środki (PLN)
1 Identyfikacja modułów miRNA9662/mitochondrialne czynniki terminacji transkrypcji związanych z rozwojem chloroplastów w jęczmieniu (Hordeum vulgare L., odmiana Golden Promise). badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Aleksandra Kinga Świda-Barteczka 49500
2 Regularyzowana Podsystemowa Teoria Funkcjonału Gęstości Elektronowej staż naukowy Politechnika Łódzka dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska 49280
3 Pochodne amin alicyklicznych jako potencjalna opcja terapeutyczna w zakażeniach wywoływanych przez wielolekooporne szczepy bakterii z rodzaju Enterococcus spp. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Karolina Elżbieta Klesiewicz 49999
4 Badanie uwalniania cząstek tworzyw sztucznych z produktów dla dzieci oraz ocena ryzyka zdrowotnego związanego z mikroplastikiem w żywności dla niemowląt badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Kornelia Kadac-Czapska 49500
5 Magazynowanie wodoru z wykorzystaniem nanowłókien elektroprzędzionych z palladem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Justyna Kalisz 49500
6 Wykorzystanie zjawiska allelopatii dodatniej w poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych do produkcji biofungicydów i biobakteriocydów dedykowanych dla upraw ekologicznych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Grzegorz Krzysztof Izydorczyk 44387
7 Identyfikacja zmian transkrypcyjnych towarzyszących ewolucji chemooporności w komórkach macierzystych raka jajnika za pomocą genetycznego reportera SORE6. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Monika Kuciak-Staniszewska 49950
8 Wpływ probiotycznego szczepu L. lactis na ekspresję genów w keratynocytach: w poszukiwaniu potencjału terapeutycznego w leczeniu łuszczycy. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr hab. Joanna Bogusławska 49445
9 Rola inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyn) w rozwoju i progresji cukrzycy typu 2 oraz zaburzeń funkcji poznawczych badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr hab. Grażyna Ewa Lietzau 49962
10 Całki ruchu w układach z fragmentacją w przestrzeni Hilberta wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr Patrycja Katarzyna Łydżba 48880
11 Innowacyjna metoda wykorzystania odpadowego politereftalanu etylenu (PET) do modyfikacji asfaltu drogowego badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr hab. inż. Grzegorz Mazurek 12430
12 Terminologia jedynowładztwa w "Dziejach" Herodota wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Jagielloński dr Jakub Kuciak 7239
13 Poszukiwanie etiologii nieimmunologicznego obrzęku płodu przy użyciu sekwencjonowania genomowego. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Julia Krystyna Bijok 48741
14 Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi: sekwencjonowanie i narzędzia cytogenetyki molekularnej w celu wykorzystania bioróżnorodności tropikalnych traw pastewnych wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Paulina Tomaszewska 49280
15 Porównanie potencjału jeleniny i wołowiny do powstawania biologicznie aktywnych peptydów. badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Anna Diana Kononiuk 49999
16 Badania nad generowanymi elektrochemicznie potencjalnymi metabolitami leków antydepresyjnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Maria Magdalena Madej 49995
17 Badania doświadczalne zginanych belek betonowych wykonanych metodą przyrostową w technologii druku 3d. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr hab. inż. Ewelina Liliana Korol 49940
18 Analiza pragmatyczna pytań i odpowiedzi w wywiadach radiowych z politykami badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Daniel Ziembicki 19668
19 Jak inwazja Impatiens parviflora kształtuje zależności pomiędzy zasobami nutrientów i różnorodnością bioty glebowej w ekosystemie leśnym Puszczy Białowieskiej? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Patryk Michał Czortek 48400
20 Adaptacyjne i funkcjonalne znaczenie sensorycznej linii bocznej u obunogów (Amphipoda) – badania pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Luiz Felipe de Andrade 44429
21 Nowy wgląd w międzygatunkową i wewnątrzgatunkową klasyfikację łowikowatych w oparciu o morfologiczną i molekularną analizę gatunków z rodzaju Dasypogon Meigen, 1803 (Diptera: Asilidae) badania wstępne/pilotażowe Muzeum Górnośląskie w Bytomiu dr Wojciech Tomasz Szczepański 49772
22 Precyzyjna modulacja frontu falowego z wykorzystaniem przestrzennego modulatora światła. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr Maksymilian Mateusz Chlipała 28160
23 Tekstura nawierzchni drogowej a współczynnik tarcia staż naukowy Politechnika Białostocka dr inż. Paweł Gierasimiuk 48546
24 Nieuznawane formy międzynarodowej komunikacji naukowej. Regionalna współpraca badawcza w Chile wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Stanisław Wojciech Krawczyk 26646
25 Opracowanie i ocena własności psychometrycznych zrewidowanej wersji Kwestionariusza Sposobów Kształtowania się Tożsamości (KSKT-2) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Ewa Topolewska-Siedzik 46200
26 Ocena wpływu inhibitorów sirtuin na skuteczność paklitakselu oraz INN- sacytuzumabu gowitekanu (Trodelvy) zastosowanych w połączeniu w modelach in vitro i in vivo potrójnie ujemnego raka piersi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Anna Wawruszak 49794
27 Supramolekularne biokompleksy nanocząstek związków wapnia i alfa-ketoglutaranu jako czynniki modulujące rozwój i mineralizację kości zarodka kury. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Arkadiusz Matuszewski 49940
28 Badanie składu mikrobiomu dróg moczowych oraz jelita cienkiego u pacjentów poddanych radykalnej cystektomii i operacji odtworzenia odprowadzenia moczu z użyciem fragmentu przewodu pokarmowego badania wstępne/pilotażowe Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy dr Krzysztof Jan Ratajczyk 49875
29 Wpływ mikroplastiku na funkcje osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) — badania wstępne in vivo na modelu owcy. badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Patrycja Magdalena Młotkowska 49949
30 Spektroskopia korelacji fotonów (PCS) kluczem do zrozumienia dynamicznej, mozaikowej architektury cieczy samoorganizujących się i fenomenologii przejścia szklistego staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Andrzej Kamil Nowok 25450
31 Identyfikacja białek wiążących DNA w obrębie wybranych sekwencji regulatorowych wiązanych przez czynnik transkrypcyjny REST w komórkach glejaka badania wstępne/pilotażowe Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk dr Małgorzata Urszula Perycz 49610
32 Adsorpcja i degradacja wybranych antybiotyków w glebie rolniczej badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr hab. inż. Ewelina Patyra 46200
33 Zastosowanie termowizji bliskiego zasięgu do monitorowania ablacji i cielenia czoła lodowca wyjazd badawczy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Paulina Barbara Lewińska 26400
34 Przygotowanie układu diagnostycznego do interferometrycznych pomiarów parametrów plazmy indukowanej laserem femtosekundowym na potrzeby przyszłych badań związanych z fuzją inercyjną badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego dr Agnieszka Zaraś-Szydłowska 49940
35 Badanie wpływu nanocząstek złota z chiralnymi ligandami na właściwości ciekłokrystalicznych struktur fotonicznych w fazie błękitnej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Kamil Orzechowski 32230
36 Badanie stabilności sieci korelacyjnych metodą amplitudową wyjazd badawczy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr Marcin Wątorek 49962
37 Obrazowanie rozkładu przestrzennego pola temperatury w skali mezo struktur w bliskiej podczerwieni. badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Łukasz Farbaniec 49995
38 Badania dynamiki układu linowego żurawia samojezdnego wyjazd konsultacyjny Politechnika Częstochowska dr inż. Paweł Jan Kwiatoń 6334
39 Modyfikacja i zastosowanie kruszywa po obróbce strumieniowo-ściernej w druku 3D kompozytów cementowych badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Szymon Skibicki 39037
40 Termoczułe emulsje wodno-wodne do zastosowań biomedycznych stabilizowane kopolimerami badania wstępne/pilotażowe Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk dr inż. Andrzej Piotr Baliś 42900
41 Auto/bio/geografie. Geografia literacka Zygmunta Krasińskiego kwerenda Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Agnieszka Teresa Markuszewska 24750
42 Leon Koczy (1900–1981) jako badacz wczesnośredniowiecznego Pomorza Zachodniego oraz relacji słowiańsko-skandynawskich – kwerenda kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Paweł Ryszard Migdalski 38931
43 Rozpowszechnienie, wzorce współwystępowania, postrzegana akceptowalność i rozpoznawanie przemocy psychicznej ze strony partnera wśród młodych dorosłych w Polsce badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet SWPS dr hab. Agata Dębowska 49500
44 Styl prawny w chorwackim języku standardowym kwerenda Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Magdalena Baer 27195
45 Separacja faz ciecz-ciecz jako mechanizm biologicznej aktywności ludzkich galektyn badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Wrocławski dr inż. Marta Kalka 49500
46 8-glukozyd emodyny jako adiuwant w eksperymentalnej terapii z użyciem trastuzumabu derukstekanu (Enhertu) w modelach raka piersi o zróżnicowanej ekspresji HER2 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Estera Okoń 49799
47 Wpływ agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu 1 na proces zapalny i nadreaktywność oskrzeli w modelu astmy nieatopowej u otyłych myszy badania wstępne/pilotażowe Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Ewelina Maria Russjan 49995
48 Wpływ technik krioprezerwacji na stabilność (epi)genetyczną międzygatunkowych mieszańców somatycznych goryczek badania wstępne/pilotażowe Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr Karolina Tomiczak 48400
49 Powiązanie doskonałych ideałów wysokości 3 wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Lorenzo Guerrieri 39395
50 Wpływ warunków odlewania na strukturę i właściwości mechaniczne masywnych szkieł metalicznych badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Krzysztof Józef Pajor 48400
51 Rozwój kodów numerycznych do badań zachowania lekkich zanieczyszczeń w plazmie stellaratora Wendelstein 7-X. staż naukowy Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego dr inż. Tomasz Bogusław Fornal 42683
52 Wpływ stosowania wysokich reżimów ładowania/wyładowania na zmiany grubości anody krzemowo-grafitowej o wysokiej zawartości krzemu pracującej w ogniwie litowo-jonowym badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych dr inż. Paulina Joanna Bujewska 40150
53 Kowalencyjne sieci organiczne (COF) modyfikowane polimerami do zastosowań w elektrolitach baterii litowo-jonowych - synteza i analiza właściwości badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Monika Anna Gałęziewska 48400
54 Fotoresponsywne nośniki hydrożelowe jako potencjalne systemy wspomagające gojenie się ran - synteza materiałów oraz analiza spektroskopowa badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Marta Maria Miotke-Wasilczyk 49500
55 Optymalizacja parametrów eksploatacyjnych w pompach zębatych o zarysie poliewolwentowym badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr hab. inż. Adam Deptuła 23991
56 Badania wstępne obiegów termodynamicznych z czynnikiem niskowrzącym 37DE. badania wstępne/pilotażowe Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Tomasz Zygmunt Kaczmarczyk 49500
57 Analiza wykonalności bezpiecznych dla środowiska nawozów organiczno-mineralnych na bazie osadów ściekowych z zastosowaniem konwersji termicznej oraz hydrolizy alkalicznej. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Dawid Stefan Skrzypczak 48679
58 Życie w sieci po pandemii – doświadczenia mediatyzacji. Badanie z wykorzystaniem metodologii Q wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Szymon Jan Żyliński 14080
59 Doświadczenia i oczekiwania badaczy dotyczące metadanych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Brett Thomas Buttliere 37950
60 Kwerenda rękopisów dzieł symfonicznych śląskich kompozytorów II poł. XIX w. oraz I poł. XX w. kwerenda Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dr Miłosz Czesław Kula 27535
61 Pomiary izotopów strontu z cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu, pow. drawski (Pomorze Zachodnie) badania wstępne/pilotażowe Muzeum w Koszalinie dr Andrzej Kasprzak 38809
62 Badanie nowych funkcji niekonwencjonalnej miozyny działającej w mózgu ssaków badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Weronika Wendlandt-Stanek 49984
63 Czy czas ma znaczenie? Wpływ wyłączenia wybranych genów na powstawanie komórek β trzustki na różnych etapach różnicowania ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Małgorzata Grabowska 49819
64 Ocena aktywnego włóknienia mięśnia sercowego z zastosowaniem metody [68 Gal] Ga-FAPI PET/CT u pacjentów z kardiomiopatią przerostową badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr hab. Agnieszka Adrianna Kołodzińska 49500
65 Kompleksowa identyfikacja gatunków dermatofitów innych niż Trichophyton rubrum badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Paweł Marcin Krzyściak 44880
66 Wykrywanie i analiza podtypów mikroplastiku w układzie oddechowych człowieka. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Piotr Gabryel 48070
67 Wytworzenie, określenie kompatybilności poszczególnych składników i ocena właściwości farmaceutycznych hydrożeli na bazie tropokolagenu rybiego z modelowymi lekami przeciwgrzybiczymi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Bartłomiej Milanowski 49500
68 Wirtualny skrining nowych inhibitorów oddziaływań receptorów NMDA i TRPM4 o działaniu neuroprotekcyjnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Adam Zbigniew Bucki 49981
69 Rekonstrukcja członu źródłowego z awarii Elektrowni Jądrowej Fukushima-Daiichi z zastosowaniem systemu JRODOS oraz danych pomiarowych - staż naukowy realizowany w Institute of Environmental Radioactivity, Fukushima University staż naukowy Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr Piotr Kopka 43001
70 Wpływ odkształcenia ścinającego na krystalizację mieszanin polimerowych badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Joanna Helena Bojda 49500
71 Kontrola wielowymiarowego splątania przestrzennego za pomocą fazy Gouy do wysokowydajnej komunikacji kwantowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Francisca Crislane Vieira de Brito 49999
72 Reakcja otwierania pierścieni tiofenu jako narzędzie do syntezy bioaktywnych pochodnych kofeiny badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Arleta Sierakowska 49951
73 Kompozyty elastycznych żywic światłoutwardzalnych z przewodzącymi napełniaczami węglowymi, dedykowane do druku 3D elektrod do zastosowań elektrochemicznych i sensorycznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr inż. Mateusz Cieślik 38830
74 Rozkład (nano-)mikroplastiku metodą fotokatalityczną badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Aneta Monika Kisielewska 49995
75 Trwałość kompozytów aktywowanych alkalicznie pod obciążeniem mechanicznym oraz identyfikacja problemów dotyczących ich stosowania w elementach konstrukcyjnych zbrojonych stalą w aspekcie redukcji śladu węglowego spoiw budowlanych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Alicja Wieczorek 44000
76 Zielona transformacja energetyczna sektora rolnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Michał Soliwoda 29700
77 Podmioty ekonomii społecznej – zjawisko, idea czy nowy paradygmat ekonomii heterodoksyjnej? Studium przypadku kół gospodyń wiejskich z Makroregionu Karpat Polskich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr Barbara Katarzyna Kiełbasa 10731
78 "Burżuazyjnienie" rolników w Polsce - analiza modeli awansu społecznego rolników badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr Dominika Zwęglińska-Gałecka 21252
79 Opracowanie modelu terapii zaburzeń węchu z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia do stymulacji powonienia Olfactor wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Agnieszka Aleksandra Hamerlińska 49445
80 Analiza zmian w ekspresji genów warunkujących oporność na antybiotyki β-laktamowe u metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus eksponowanych na wirujące pole magnetyczne badania wstępne/pilotażowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Daria Weronika Ciecholewska-Juśko 47300
81 Poszukiwanie nowych parametrów hemodynamicznych związanych ze wzrostem i ryzykiem pęknięcia tętniaków staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Kornelia Maria Kliś 41800
82 Zbiorniki okresowe: bioróżnorodność i transkryptomika zagrożonych siedlisk badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Andrea Desiderato 49588
83 Udział histydyn w metalotioneinach typu 4 w odróżnianiu pomiędzy cynkiem a kadmem badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Agnieszka Mierek-Adamska 49500
84 Rola persulfidacji proteomu w patogenezie schorzeń przewodu pokarmowego. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Edyta Wiktoria Korbut 49940
85 Ocena wybranych markerów biologicznych zwiększających ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej po narażeniu na dym papierosów tradycyjnych oraz aerosol papierosów elektronicznych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Ewelina Anna Wawryk-Gawda 44000
86 Rola ATPazy SMARCA1 w odpowiedzi komórek raka jelita grubego na hipoksję. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Marta Nowacka 49940
87 Wpływ ramiprylu oraz produktu jego rozkładu w fazie stałej na efekt cytotoksyczny chemioterapii w raku jajnika badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Katarzyna Regulska 48950
88 Ocena wpływu procesu elektroprzędzenia na właściwości fizykochemiczne stałych rozproszeń zawierających leki przeciwretrowirusowe. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Ewelina Magdalena Łyszczarz 38500
89 Ocena zmian fenotypu makrofagów ludzkich podczas terapii otyłości za pomocą liraglutydu badania wstępne/pilotażowe Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dr hab. Łukasz Henryk Bułdak 42020
90 Identyfikacja i opis nowych dla nauki gatunków grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Colletotrichum, Coniochaeta i Plectosphaerella wyjazd badawczy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Katarzyna Patejuk 39634
91 Wpływ fermentacji na profil związków fenolowych i właściwości prozdrowotne wybranych produktów pszczelich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Monika Jabłońska 32780
92 Właściwości optyczne i rozdzielczość czasu przelotu polimerowych scyntylatorów z dużą techniczną długością tłumienia dla skanerów pozytonowej tomografii emisyjnej na całe ciało badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Łukasz Mariusz Kapłon 49908
93 Zbadanie wpływu procesu fotopolimeryzacji na właściwości elektrooptyczne kompozytów ciekłokrystalicznych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Warszawska dr inż. Miłosz Sławomir Chychłowski 44000
94 Synteza i właściwości magnetooptyczne magnetycznych cieczy jonowych bazujących na jonach lantanowców oraz ich potencjalne zastosowanie w optoelektronice badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Małgorzata Paprzycka 45837
95 Wpływ promotorów alkalicznych na aktywność katalizatora Au/SiO2 w reakcji utleniania tlenku węgla i wodoru. badania wstępne/pilotażowe Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Piotr Paweł Kraszkiewicz 49500
96 Materiały emitujące promieniowanie UVC do zastosowań medycznych badania wstępne/pilotażowe Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk dr Nadiia Rebrova 33463
97 Badanie nanokompozytów węglowych kropek kwantowych z polimerami przewodzącymi do zastosowań w superkondensatorach elektrochemicznych staż naukowy Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk dr inż. Adam Michał Mizera 12964
98 Homomorficzne szkice danych uwzględniające porządek wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Jakub Lemiesz 32545
99 Neolit Tracji egejskiej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Maciej Marcin Dębiec 28809
100 Badania nad produkcją seriali telewizyjnych nowej generacji - wyjazd konsultacyjny do centrum badawczego COMMUNICAV wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Wrocławski dr Dawid Junke 7582
101 Funkcjonowanie alfabetu łacińskiego w Kazachstanie wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Ivan Smirnov 24221
102 Determinanty decyzji finansowych rolniczych gospodarstw domowych w warunkach niestabilnego otoczenia badania wstępne/pilotażowe Politechnika Koszalińska dr Agnieszka Maryla Strzelecka 17600
103 Kryteria alokacji mieszkań społecznych. W kierunku zrównoważonej polityki mieszkaniowej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Katarzyna Suszyńska 46200
104 Pionierskie badania genetyczne nad hybrydyzacją międzygatunkową Trichinella spiralis i Trichinella britovi - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy dr Ewa Katarzyna Bilska-Zając 44000
105 Zmiana metylacji w obrębie genu MCAM jako potencjalny epigenetyczny marker progresji nowotworu piersi badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Paulina Anna Dudzik 49830
106 Rola polimorfizmu promotora oksygenazy hemowej-1 w dystrofii mięśniowej Duchenne'a badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Karolina Magdalena Śledzińska 49500
107 Ocena zmian mikrobiomu dróg oddechowych u dzieci chorych na mukowiscydozę po terapii modulatorami kanału CFTR. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Katarzyna Tąpolska-Jóźwiak 47960
108 Wpływ aptameru ukierunkowanego na receptor CTLA-4 na aktywację i metabolizm limfocytów T. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Agata Sikorska 49999
109 Kinetyka i mechanizm rehydratacji montmorillonitu jako klucz do pełnego zrozumienia przemian termicznych smektytów badania wstępne/pilotażowe Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk dr inż. Karolina Anna Rybka 24059
110 Optymalizacja syntezy nowych polimerów fosforoorganicznych zdolnych do asymilacji CO2 badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Aleksandra Ziółkowska 41857
111 Wstępne badania nad innowacyjną metodą ekstrakcji uranu z pyłowych frakcji popiołów lotnych do produkcji paliwa jądrowego badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Filip Jędrzejek 49830
112 Oddziaływanie wybranych płynów ustrojowych na właściwości technologicznej warstwy wierzchniej po obróbce elektroerozyjnej w gazie badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Agnieszka Maria Żyra 49839
113 Pomiary wskaźnika twardości Meyera różnych rodzajów drewna badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Grzegorz Marcin Koczan 26400
114 Porównawcza analiza LCA metod recyklingu modułów fotowoltaicznych wykonanych z CdTe - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska 49830
115 Nowa klasa analogów nukleotydów zawierających acykliczną jednostkę metaloorganiczną badania wstępne/pilotażowe Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk dr Ewa Paulina Radzikowska-Cieciura 49500
116 Studia nad rozwojem zbiorowej samoidentyfikacji mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego (1918-1956) – kwerenda naukowa w Londynie kwerenda Uniwersytet Szczeciński dr Stanisław Boridczenko 49220
117 Kształtowanie praw i wolności z wykorzystaniem zasady godności człowieka zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna Magdalena Kos 16240
118 Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Działalność twórcza na polu dźwięku i muzyki filmowej kwerenda Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dr Katarzyna Maria Figat 32241
119 Korespondencja rodzinna Fredrów z lat 1865‒1882. Kwerenda źródłowa kwerenda Uniwersytet Wrocławski dr Olga Taranek-Wolańska 27060
120 Metodologia pracy tłumacza w obszarze przekładu włosko-polskiego prawa karnego procesowego: kazus tłumacza sądowego języka polskiego we Włoszech dla potrzeb sądów karnych apelacji rzymskiej wyjazd badawczy Uniwersytet Łódzki dr Łukasz Jan Berezowski 45249
121 Miasta w Nowej Marchii pod panowaniem zakonu krzyżackiego kwerenda Uniwersytet Gdański dr Aleksandra Anna Girsztowt 13504
122 Transformacyjny wpływ sztucznej inteligencji na zastępowanie ludzi w procesach innowacyjnych w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw branży Life Science badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Edyta Bielińska-Dusza 49390
123 Możliwości i ograniczenia stosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarstwach rolnych z obszarów o dużym rozdrobnieniu agrarnym badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Paulina Anna Kramarz 21758
124 Współtworzenie i wykorzystywanie wiedzy naukowej w obszarze politykach publicznych. Studium przypadku diagnozy społecznej realizowanej na potrzeby Urzędu Miasta Lublin. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Andrzej Stawicki 49692
125 Poszukiwanie i weryfikacja reszt aminokwasowych istotnych dla (auto)katalitycznych właściwości domeny autotransportera VacA Helicobacter pylori badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Mirosław Jarząb 49500
126 Analiza genetycznego podłoża rodzenia martwych prosiąt przez hiperplenne lochy w oparciu o badanie asocjacyjne całego genomu (GWAS) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Błażej Nowak 49693
127 Efekt polifenoli uwalnianych z bioaktywnych materiałów na immunomodulacyjne właściwości neuronalnych komórek macierzystych badania wstępne/pilotażowe Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk dr Krzysztof Paweł Łukowicz 49995
128 W poszukiwaniu nowych patomechanizmów ludzkiej otyłości - badanie związku pomiędzy otyłością i naprawą DNA typu NER (Nucleotide Excision Repair) badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Jacek Połosak 49940
129 Obrazowanie 3D nerwowej drogi szerzenia się raka prostaty - morfologiczne badania pilotażowe na modelu mysim badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Dawid Sebastian Sigorski 34968
130 FFAR2/GPR43 i FFAR3/GPR41 – receptory metabolitów bakteryjnych w chłoniakach przewodu pokarmowego i limfocytarno-plazmocytarnym zapaleniu żołądka i jelit u kotów. badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Tomasz Paweł Hutsch 44385
131 Różnice w mikrobiomie szyjki macicy związane z zakażeniami wirusem brodawczaka ludzkiego i nieprawidłowymi wynikami badań cytologicznych. badania wstępne/pilotażowe Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dr Natalia Magdalena Żeber-Lubecka 44770
132 Nanoenkapsułowana zieleń indocyjaninowa z bleomycyną jako potencjalne narzędzie w elektrochemioterapii: badania wstępne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Joanna Tunikowska 48750
133 Identyfikacja składowych stylu życia warunkujących kondycję zdrowotną pielęgniarek badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Anna Bartosiewicz 12474
134 Rozpoznanie enzymów aktywnych na szlakach biosyntezy alkaloidów izochinolinowych w roślinie leczniczej z gatunku Corydalis cheilanthifolia. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Weronika Maria Kozłowska 49500
135 Ocena wpływu szczepów Streptomyces ze środowisk związanych z węglem kamiennym o aktywności przeciwgrzybowej na Solanum lycopersicum na poziomie fizjologiczny i molekularnym. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Małgorzata Joanna Rudnicka 49995
136 Wyznaczenie zależności między parametrami obrazów a właściwościami fizykochemicznymi ogórka gruntowego oraz papryki w trakcie fermentacji badania wstępne/pilotażowe Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy dr hab. Ewa Ropelewska 15343
137 Wpływ biosekwestracji na profil związków bioaktywnych i aktywność przeciwutleniającą ekstraktów z mikroalg Chlorella sp. badania wstępne/pilotażowe Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dr Michał Adam Janiak 49995
138 Badanie warunków dostatecznych lipschitzowskości rzutu na poruszający się zbiór wielościenny wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Krzysztof Edward Rutkowski 6193
139 Badanie struktury elektronowej i reaktywności powierzchniowej w materiałach hybrydowych na bazie wybranych tellurków badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Katarzyna Aleksandra Balin 15004
140 Analiza aktywności mitochondrialnej w czasie rzeczywistym za pomocą obrazowania spektroskopowego wyjazd badawczy Uniwersytet Jagielloński dr Anna Maria Nowakowska 49775
141 Skrócenie czasu potrzebnego do nauczenia manipulatora kosmicznego planowania swojego ruchu poprzez efektywniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w głębokim uczeniu ze wzmocnieniem. wyjazd badawczy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk dr Fatina Liliana Basmadji 36960
142 Wieloskalowa analiza zwilżania nieregularnych powierzchni materiałów konstrukcyjnych wyjazd badawczy Politechnika Poznańska dr inż. Katarzyna Peta 49995
143 Badanie struktury elektronowej cyrkonowych szkieł metalicznych w warunkach wysokiego ciśnienia wyjazd konsultacyjny Politechnika Warszawska dr inż. Przemysław Wojciech Dzięgielewski 25080
144 Wpływ teatru i dramatu francuskiego na przedwojenny teatr Cricot kwerenda Uniwersytet Jagielloński dr Karolina Anna Czerska 11229
145 Pisma Mikołaja Tempelfelda z Brzegu (ca. 1400–1474) kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Adam Stanisław Poznański 13321
146 Determinanty genetyczne warunkujące mobilizację małych plazmidów ColE1 w procesie koniugacji u wybranych szczepów pałeczek jelitowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Gdański dr Olesia Werbowy 49500
147 Wizualizacja w nanoskali interakcji kompleksu adaptera AP2 z Hippocalcin podczas LTD-indukowanej endocytozy receptora AMPA za pośrednictwem Clatrin przy użyciu mikroskopii superrozdzielczej MINFLUX badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Volodymyr Cherkas 49995
148 Ocena wpływu utraty chromosomu Y na funkcjonowanie ludzkich makrofagów zróżnicowanych in vitro z monocytów krwi obwodowej – analiza na poziomie transkryptomu mRNA badania wstępne/pilotażowe Gdański Uniwersytet Medyczny dr Edyta Dominika Rychlicka-Buniowska 49999
149 Pochodne pirazolin skondensowane z chromanonem lub flawanonem w terapii raka jelita grubego: analiza molekularnych aktywności przeciwnowotworowych. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Paweł Hikisz 49500
150 Ulepszenie kontroli nad aktywnością białek: rozwinięcie zaawansowanych systemów dla optymalnej regulacji. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Jakub Czapiński 49940
151 Charakterystyka fizykochemiczna i bioaktywność nowo zidentyfikowanych disacharydowych estrów fenylopropanoidów z roślin z rodzaju Reynoutria badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Arleta Dołowacka-Jóźwiak 49909
152 Wpływ nawożenia azotem na wartość użytkową gazonowej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr inż. Ewa Mackiewicz-Walec 47520
153 Wpływ obecności larwy Cynips quercusfolii na zawartość związków bioaktywnych w różnych częściach morfologicznych dębu szypułkowego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Anna Przybylska-Balcerek 44440
154 Wpływ flawonoidów dietetycznych na modyfikację potranslacyjne białek w kontekście chorób degeneracyjnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Hanna Nikolaichuk 47300
155 Ocena zagrożeń związanych z oddziaływaniem mykotoksyny-alternariolu na komórki endometrium macicy krowy badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr inż. Weronika Małgorzata Biernat 49845
156 Wczesna ewolucja behawioru małżów z rzedu Unionida ujawniona dzięki anatomii ich skamieniałych tkanek miękkich badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Aleksandra Halina Skawina 19745
157 Zastosowanie nowatorskich metod pomiarowych w celu poprawy opisu i modelowania suszy badania wstępne/pilotażowe Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk dr Emilia Agnieszka Karamuz 11836
158 Analiza procesu fragmentaryzacji eutektycznych tlenków miedzi Cu2O pod wpływem naprężeń wywołanych ekstremalnym odkształceniem plastycznym badania wstępne/pilotażowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Małgorzata Mieczysława Zasadzińska 49500
159 Model trwałości gigacyklowej SWC złączy spawanych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dr inż. Michał Piotrowski 49500
160 Rola składu chemicznego i budowy anatomicznej drewna pochodzącego ze strefy umiarkowanej i tropikalnej w kształtowaniu właściwości powierzchni pokrytej olejami roślinnymi badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. inż. Agnieszka Laskowska 33660
161 Weryfikacja modeli numerycznych metalowych przekryć prętowych za pomocą badań eksperymentalnych. badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Paweł Łukasz Zabojszcza 49984
162 Badanie sterowania Robust MPC i PID dla dynamicznego modelu zintegrowanego aparatu płytowego do rozdziału termicznego substancji z równoczesną przeponową regeneracją ciepła, poddanego ograniczeniom przemysłowym. staż naukowy Politechnika Warszawska dr inż. Marian Trafczyński 20484
163 Rola światła w kształtowaniu komfortowego środowiska w polskich bibliotekach z uwzględnieniem efektywności energetycznej badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Ivanna Voronkova 21714
164 Badania procesu fluidyzacji w warunkach niskiego ciśnienia badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie dr inż. Anna Maria Żyłka 27500
165 Badania nad związkami między charakterystykami wytrzymałościowymi próbek formowanych destruktów asfaltowych a właściwościami lepiszczy asfaltowych z nich odzyskanych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Krzysztof Maciejewski 15154
166 Kolor jako indykator parametrów skrawania w procesie przecinania drewna badania wstępne/pilotażowe Politechnika Gdańska dr inż. Aleksandra Jolanta Suchta 18150
167 Badania nad wpływem laboratoryjnego starzenia na właściwości destruktów asfaltowych, pozyskanych z rozbiórki zużytych nawierzchni asfaltowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Świętokrzyska dr inż. Justyna Agata Stępień 15776
168 Historyczna infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna większych polskich miast na przykładzie Torunia (zakres: od 2. ćwierci XIX do końca 3. ćwierci XX wieku) - kwerenda archiwalna. kwerenda Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Daria Anna Jagiełło 14794
169 Kobiety w ruchu reformy życia - przestrzenie emancypacji badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Magdalena Anna Długosz 45113
170 Dynamika grupy, kompetencja komunikacyjna i chęć komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej mowy ciała a dobrostan studentów z Pokolenia Z w kontekście duńskiej i polskiej edukacji wyższej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dagmara Gałajda 40883
171 Pomiędzy lądem a oceanem: Struktury nadbrzeżne i zarządzanie zasobami morskimi Rapa Nui badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Maciej Sobczyk 49617
172 Kategorie oczywiste: status prawny kobiety w prawie zatrudnienia kwerenda Uniwersytet Warszawski dr Barbara Katarzyna Godlewska-Bujok 40700
173 Odkrycie małocząsteczkowych inhibitorów interfejsu punktu kontrolnego LAG-3/FGL1 badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr inż. Jacek Plewka 49500
174 Ocena związku pomiędzy spożyciem polifenoli a stanem poznawczym staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr hab. Agnieszka Maria Micek 44000
175 Badania in vitro oddziaływań białek należących do kompleksu wchodzącego w interakcję z fosfo-acetylowanym histonem H3 u Arabidopsis thaliana badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Marta Anna Gapińska 48125
176 Rola czynnika transkrypcyjnego ETV1 w rozwoju ludzkiej endokrynnej trzustki badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Natalia Maria Ziojła 49841
177 Rola oddziaływań mechanicznych w chondrogennym różnicowaniu komórek stromalnych staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr Andrzej Jan Kubiak 48698
178 Postawy i wiedza osób dializowanych wobec przeszczepienia nerki. badania wstępne/pilotażowe Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dr Paulina Patrycja Kurleto 23232
179 Właściwości bioaktywne, przeciwbakteryjne i sensoryczne czarnego czosnku (Allium sativum L.) poddanego zróżnicowanej obróbce technologicznej (ząbki, pasta, proszek) badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. inż. Katarzyna Najman 49500
180 Identyfikacja i potencjalny wpływ mikrobioty na rozwój i skuteczność leczenia raka płaskonabłonkowego jamy ustnej. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Jakub Kacper Spałek 49940
181 Analiza spektroskopowa NMR w ocenie trwałości kompleksów inkluzyjnych bakuchiolu z β-cyklodekstryną oraz wyznaczanie ich wartości pKa metodą obrazowania przesunięcia chemicznego – wyjazd badawczy na Uniwersytet w Liverpoolu. wyjazd badawczy Uniwersytet Medyczny w Łodzi dr Karolina Joanna Wanat 10665
182 Ocena działania embriotoksycznego dodatków do żywności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Magdalena Majdan 44440
183 Ocena terapeutycznej skuteczności inhibitorów DPP-4 i SGLT-2 w raku brodawkowym tarczycy: Badanie in vitro badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Angelika Buczyńska 49885
184 Wpływ spożycia żywności naturalnie zawierającej salicylany na stan zapalny oraz stężenie salicylanów we krwi i moczu osób dorosłych badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Paulina Katarzyna Kęszycka 49940
185 Prebiotyczny potencjał śluzu z Plantago ovata Forsk. (babki jajowatej) badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Katarzyna Aleksandra Dybka-Stępień 49995
186 Rola makrocząsteczek pochodzenia bakteryjnego w remediacji gleb skażonych jonami metali ciężkich oraz nanoplastikiem badania wstępne/pilotażowe Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk dr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta 49973
187 Krystalizacja zastosowana do zrozumienia syntezy (poli)uretanów katalizowanej aminami ""Cata-PUR"" badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Béla Fiser 42350
188 Azydofosforany jako chemiczny marker w biokoniugacji kwasów nukleinowych badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dr Marta Rachwalak 49500
189 Analiza podwójnie stochastycznych procesów z długą pamięcią wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr Michał Jakub Balcerek 44000
190 Wytwarzanie nanostrukturyzowanych heterozłączy TiO2/Fe2O3 badania wstępne/pilotażowe Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk dr inż. Juliusz Cezar Chojenka 49500
191 Badania oddziaływania wodoru na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stali wielofazowych wyjazd badawczy Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Górnośląski Instytut Technologiczny dr inż. Łukasz Artur Poloczek 42970
192 Opracowanie radioizotopowo znakowanych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do teranostycznej terapii nowotworowej. staż naukowy Uniwersytet Jagielloński dr inż. Magdalena Elżbieta Marzec 48892
193 Opracowanie wydajnej ekstrakcji i symultanicznej analizy atypowych leków przeciwdepresyjnych i ich metabolitów z próbek wodnych badania wstępne/pilotażowe Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Joanna Maria Kuc 49500
194 Plazmoniczne generowanie rodników na podłożach SERS badania wstępne/pilotażowe Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Łukasz Gutowski 48400
195 Asymptotyka liczby grafów o ograniczonym parametrze twin-width. wyjazd badawczy Politechnika Wrocławska dr inż. Zbigniew Jan Gołębiewski 22770
196 Analiza kompozycyjna elewacji kamienic historycznych na przykładzie wybranych miast - opracowanie bazy wiedzy dla zastosowania algorytmów uczenia maszynowego w badaniach architektury zabytkowej badania wstępne/pilotażowe Politechnika Wrocławska dr inż. Aleksandra Stanisława Marcinów 49265
197 Przezwyciężanie cyfrowych uprzedzeń: badanie sprawiedliwości algorytmicznej w interakcjach z terapeutycznymi chatbotami wyjazd badawczy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Marcin Szymon Rządeczka 33256
198 Dyskursy pamięci: mechanizmy konstruowania tożsamości w polskich, francuskich i niemieckich podręcznikach do nauki historii wyjazd badawczy Uniwersytet Wrocławski dr Agata Maria Rębkowska-Kieseler 15813
199 Badanie odbioru (audience research) jako element metodologii badań literatury XR – pilotażowe badanie odbiorców poezji VR badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Łódzki dr Agnieszka Przybyszewska 17600
200 „Rozwód pozasądowy” – perspektywa polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej wyjazd badawczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Magdalena Rzewuska 30936
201 Partycypacja w sferze publiczno-politycznej imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce – badanie wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr hab. Monika Urszula Trojanowska-Strzęboszewska 17369
202 Odpowiedzialność dyrektorów za zaległości podatkowe angielskiej private company limited by shares w świetle niemieckiego prawa podatkowego kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Łukasz Pajor 16163
203 Status prawny, pozycja i znaczenie tzw. funduszy pozabudżetowych - badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Kamila Joanna Żmuda-Matan 10519
204 Przepisy intertemporalne właściwe dla klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w niemieckim prawie podatkowym kwerenda Uniwersytet Łódzki dr Jarosław Andrzej Olesiak 16102
205 Kultura haptyczno-werbalna: jaka jest natura przeżyć osób niewidomych w kontakcie z dziełem malarskim udostępnionym w formie pozaoptycznej? Badania wstępne badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij 49698
206 Miasta jako dawcy Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: konsultacje metodologiczne wyjazd konsultacyjny Uniwersytet Szczeciński dr Mateusz Lech Smolaga 16500
207 Wpływ stabilizacji związków polifenolowych pestek głogu (Crataegus L.) na żywotność ludzkich komórek nowotworowych jelita grubego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Rzeszowski dr Natalia Kinga Żurek 49500
208 Strategie analityczne do oceny stanu utlenienia i stabilności produktów spożywczych pochodzenia roślinnego badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Jorge Antonio Custodio-Mendoza 46200
209 Wpływ białka HAX1 na zmiany w transkryptomie i ścieżkę sygnałową estrogenu w hormono-zależnej linii komórkowej z raka piersi. badania wstępne/pilotażowe Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy dr Mateusz Jan Chmielarczyk 48917
210 Podłoże genomowe zachowań społecznych owiec badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr Beata Magdalena Horecka 48302
211 "Wpływ induktorów ferroptozy na egzosomalne oddziaływania między komórkami nowotworowymi w fizjologicznym stężeniu tlenu". badania wstępne/pilotażowe Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Dagmara Ewa Otto-Ślusarczyk 49940
212 Interakcje pomiędzy antybiotykami w stosunku do biofilmu bakteryjnego badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Joanna Kwiecińska-Piróg 48345
213 Wpływ zakażenia wirusem ektromelii na aktywację proapoptotycznego białka Bid w mysich komórkach permisywnych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Zbigniew Jakub Wyżewski 49500
214 Mikro-zmiany o makro-potencjale - rola miRNA w rozwoju wtórnego niedoboru odporności w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej w kontekście reaktywacji zakażenia wirusem Epsteina-Barr badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Paulina Anna Mertowska 49995
215 Ekstrakty z pąków topoli - potencjalne składniki innowacyjnych preparatów leczniczych wspomagających regenerację nabłonka oraz gojenie się ran badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dr Piotr Rafał Okińczyc 49995
216 Wpływ treningu zdalnego hartowania przez niedokrwienie (RIPC) kończyn dolnych w populacji biegaczy długodystansowych na powysiłkowe nasilenie odpowiedzi zapalnej, metabolizm żelaza oraz nasilenie angiogenezy. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Błażej Stankiewicz 49858
217 Alternatywny splicing jako mechanizm adaptacyjny u wczesnych roślin lądowych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Łukasz Paukszto 48950
218 Otrzymanie celulozy o rozmiarach nanometrycznych z biomasy leśnej badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Marta Bloch 49902
219 Opracowanie otoczek biopolimerowych na bazie śluzu roślinnego oraz białka niealergennego w procesie nanokapsułkowania badania wstępne/pilotażowe Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Monika Maria Hanula 49995
220 Czy modelowanie rozmieszczenia gatunków (SDM) może być wiarygodnym narzędziem do wyszukiwania rzadkich gatunków w procesie inwentaryzacji przyrodniczej? badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Bartłomiej Franciszek Zając 49999
221 Polimeryzacja rodnikowa z otwarciem pierścienia jako metoda otrzymywania degradowalnych inteligentnych polimerów winylowych do zastosowań biomedycznych staż naukowy Uniwersytet Śląski w Katowicach dr inż. Roksana Katarzyna Bernat 49471
222 Inżynieria miejsc CO2-filowych w organicznych materiałach porowatych do jednoczesnego wychwytu i konwersji CO2 badania wstępne/pilotażowe Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk dr Shumaila Razzaque 49500
223 Problemy studiów matematycznych drugiego stopnia w Polsce - badanie pilotażowe badania wstępne/pilotażowe Politechnika Łódzka dr inż. Filip - Turoboś 5114
224 Wykorzystanie biosurfaktantów glikolipidowych i lipopeptydowych do mikroekstrakcji metabolitów kwasów fenolowych z roślin leczniczych badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet w Białymstoku dr Marta Hryniewicka 49995
225 Metoda stopionego rdzenia - projektowanie, wytwarzanie i charakterystyka światłowodów z krystalicznym rdzeniem perowskitowym i płaszczem szklanym. badania wstępne/pilotażowe Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki dr Paweł Socha 49500
226 Modelowanie magazynów ciepła współpracujących z odnawialnymi źródłami energii za pomocą oprogramowania TRNSYS staż naukowy Politechnika Wrocławska dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy 18008
227 Ekstrakcja frakcji kwasów chlorogenowych, z fusów Coffea arabica badania wstępne/pilotażowe Politechnika Opolska dr inż. Łukasz Biłos 49968
228 Zwierzęce rytuały śmierci w Korei. wyjazd badawczy Uniwersytet SWPS dr Dominik Paweł Rutana 15895
229 Ruch liturgiczny jako ruch społeczny. Działalność Virgila Michela OSB (1890-1938) kwerenda Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Andrzej Krzysztof Megger 17509
230 Polski film animowany – kształtowanie się dziedziny w latach 1946-1956 w świetle dokumentów z archiwum FINA i Archiwum Akt Nowych w Warszawie kwerenda Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Patryk Jan Oczko 8888
231 Nieinwazyjne badania osady przygrodowej i cmentarzyska na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Sypniewie, pow. makowski badania wstępne/pilotażowe Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk dr Mariusz Błoński 43376
232 Pamięć kulturowa a dziedzictwo afro-brazylijskie w Nigerii - w poszukiwaniu tożsamości wyjazd badawczy Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk dr Patrycja Magdalena Kozieł 36445
233 Współdzielona mikro-mobilność w miastach: pomiędzy interesem publicznym a prywatnym badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Małgorzata Aniela Kędzior-Laskowska 29238
234 Zachowania przestrzenne turystów w obszarach chronionych w warunkach zatłoczenia szlaków badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Jagielloński dr Joanna Maria Hibner 34085
235 Współzarządzanie własnością publiczną w kontekście ochrony środowiska i zasobów naturalnych w USA badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Warszawski dr Dariusz Mańka 29851
236 Strategiczny charakter oporu prawników przeciwko regresowi praworządności w Izraelu staż naukowy Uniwersytet Warszawski dr Marcin Rafał Mrowicki 44055
237 Użytkowa jazda rowerem w dużym mieście jako praktyka społeczna. Badania wstępne. badania wstępne/pilotażowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Michał Nowakowski 24024
238 Działalność instytucji wyznaniowych w systemie konfesjonalnym w Libanie - wstęp do badania kulturowego wymiaru konfesjonalizmu wyjazd badawczy Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk dr Natalia Bahlawan 20638