Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 1. Adresaci konkursu
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
  2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwane dalej wnioskodawcami.
  3. W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu
  1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy.
  2. Do konkursu dopuszczone są te podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617) przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 7/2011 z dnia 10 marca 2011 r. , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków
  1. Zakres informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora określa załącznik nr 2, a dla osób fizycznych niezatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 3 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS w języku angielskim, dla paneli ST i NZ w języku polskim. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim.
  3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji należy złożyć na konkurs do dnia 17 czerwca 2011 roku.
  4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.2., należy złożyć do dnia 17 czerwca 2011 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: "Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora".
  5. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
   • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
   • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  6. Wnioskodawcy będący przedsiębiorcami, o których mowa w § 3 Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 8, poz. 34) przekazują w formie pisemnej informacje wyszczególnione w § 8.
  7. Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej NCN
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Wnioski oceniane są pod kątem spełnienia warunków formalnych i merytorycznych.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r., stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   • osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego bądź promotora;
   • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz kariery naukowej kierownika projektu;
   • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będących przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
  5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 tej ustawy. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
  6. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi będącemu wykonawcą projektu na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wykonawcą projektu i z kierownikiem projektu badawczego.
  7. W umowie określa się:
   • zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   • wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   • sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   • wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   • sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   • sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  8. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  9. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
   • koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
   • koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
   • prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
   • prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,

   wnioskodawca wraz z umową przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

  10. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.
 7. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych, dla dyscyplin i grup dyscyplin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w łącznej kwocie 16 mln zł.