w sprawie konkursu dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr. 96, poz. 617), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 1. Adresaci konkursu
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
  2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), zwane dalej wnioskodawcami.
  3. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze realizowane przez doświadczonych naukowców, mające na celu prowadzenie pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  4. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe:
   • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
   • kierowała realizacją projektów badawczych,
   • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
    • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
    • opublikowała co najmniej jedną monografię,
    • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
    • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
    • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
    • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

   a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

 2. Warunki przystąpienia do konkursu
  1. Do konkursu kwalifikowane są projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres, nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
  2. Wysokość finansowania powinna się mieścić w przedziale 1-3 mln zł (na cały okres 60 miesięcy).
  3. Do konkursu dopuszczone są podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
 3. Dziedziny nauki

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin, zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 7/2011 z dnia 10 marca 2011 r., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków
  1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) należy przygotować w formie elektronicznej w systemie dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji.
  2. Zakres informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) określa załącznik nr 2, a dla osób fizycznych niezatrudnionych w wyżej wymienionych podmiotach załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia.
  3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis projektu badawczego oraz opis procedury naboru i zatrudnienia pracowników niezbędnych do wykonania projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego, nieprzekraczający 30 stron maszynopisu, oraz opis naboru i zatrudniania pracowników należy przygotować dla paneli HS w języku polskim i angielskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim.
  4. Wniosek wydrukowany (w jednym egzemplarzu), podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę oraz wersję elektroniczną wniosku należy przesłać do dnia 30 września 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: "Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców".
  5. Wersja wniosku przesłana za pomocą systemu OSF oraz wydruk wniosku muszą być tożsame.
  6. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
   • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
   • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  7. Wnioskodawcy będący przedsiębiorcami, o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 8, poz. 34) przekazują w formie pisemnej informacje wyszczególnione w § 8 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
  8. Wnioski, które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.
  9. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej NCN.
 5. Sposób i kryteria oceny projektów badawczych
  1. Wnioski oceniane są pod kątem spełnienia warunków formalnych i merytorycznych.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późniejszymi zmianami, przyjętymi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. i uchwałą nr 23/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   • pionierski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   • osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, monografie oraz inne osiągnięcia, wymienione w pkt. 1.4 niniejszego ogłoszenia;
   • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   • ocenę wykonania przez wnioskodawcę dotychczasowych projektów badawczych;
   • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
 6. Finansowanie
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
  5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 tej ustawy. Środki finansowe są przyznawane podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
  6. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi będącemu wykonawcą projektu na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu, zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wykonawcą projektu i z kierownikiem projektu badawczego.
  7. W umowie określa się:
   • zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   • wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   • sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   • wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   • sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   • sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  8. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  9. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
   • koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
   • koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
   • prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
   • prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,

   wnioskodawca wraz z umową przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

 7. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych, zgodnie z obowiązującym wykazem dyscyplin i grup dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, w łącznej kwocie 150 mln zł.