Podczas spotkania kierownicy projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, zaprezentują prowadzone przez siebie badania - przedstawią główne zadania i cele badawcze oraz opowiedzą o kolejnych etapach pracy naukowej. Do prezentacji zostało wybranych siedem projektów z trzech grup nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS); nauk o życiu (NZ); nauk ścisłych i technicznych (ST), realizowanych w ramach konkursów: OPUS, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO oraz FUGA.

Wstęp na wydarzenie po rejestracji: dni.ncn@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9181.

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

HARMONIA

 • ks. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Teologiczny: Camino de Santiago i grób św. Jakuba: od historii do hermeneutyki wiary

  Projekt obejmuje wieloaspektowe badania fenomenu średniowiecznych pielgrzymek do Santiago de Compostela, które wywarły znaczący wpływ na ukształtowanie średniowiecznej Europy, na powstanie prawa międzynarodowego, na stworzenie klimatu dialogu interkulturowego, religijnego, wymianę myśli filozoficznej, powstanie nowych stylów architektonicznych.  W ramach kilku modułów badawczych trwają badania nad intepretacją odkrytych inskrypcji z I w. po Chr. w grobie Apostoła w Composteli, które pozwalają na rekonstrukcję historii pochówku Jakuba Większego na Półwyspie Iberyjskim. Równolegle prowadzone są badania w archiwach północnohiszpańskich pod kątem śladów polskich pielgrzymów, wynikających z pielgrzymek interferencji językowych, klasyfikacji motywów ikonograficznych (polskich i hiszpańskich) związanych ze św. Jakubem oraz analizy średniowiecznych traktatów filozoficzno-teologicznych, które zbudowały teologiczny kontekst wypraw do Santiago.

SONATA BIS

 • dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny: Dynamika świadomości. Kognitywny model formowania subiektywnego doświadczenia

  Każdy człowiek wie czym jest świadomość, ale jej natura wciąż pozostaje dla badaczy zagadką. Problem badawczy jest do tego stopnia złożony, że naukowcy nie są nawet zgodni, co tak na prawdę badają. W ramach prezentacji prof. Wierzchoń zmierzy się z tym pytaniem opisując podstawowe funkcje przypisywane świadomości. Omówione zostaną również warunki, które powinien spełniać model teoretyczny pozwalający na zrozumienie, dlaczego świadomość każdego z nas ma charakter subiektywny. Zaprezentowany zostanie zarys hierarchicznego modelu dynamicznej interakcji – testowanej w ramach projektu propozycji teoretycznej opisującej poznawczy mechanizm świadomości. Zademonstrowane zostaną również stosowane przez zespół badawczy prof. Wierzchonia metody pomiaru zmienności świadomego doświadczenia, na przykładzie badań rywalizacji obuocznej i substytucji sensorycznej. W ramach tych dwóch metod badawczych dyskutowana będzie możliwość dynamicznej zmieniany treści świadomości osób badanych.

Nauki o życiu

OPUS

 • prof. dr hab. Cezary Cybulski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej: Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi w polskiej populacji przez zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji.

  W ramach badań prowadzonych w projekcie zespół prof. Cybulskiego ocenił sekwencję 30 000 genów za pomocą sekwencjonowania cało-eksomowego u każdej ze 144 kobiet z rakiem piersi. W ten sposób zidentyfikowano nowy gen wysokiego ryzyka raka piersi, a odkrycie to opublikowano w czasopiśmie „Nature Genetics” (Cybulski et al. Nature Genetics 2015).

FUGA

 • dr Olga Sztatelman, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN: Integracja sygnałów stresowych w roślinach: światło a percepcja stresu osmotycznego.

  Celem projektu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób rośliny integrują informacje o środowisku na poziomie molekularnym. Projekt skupia się na powiązaniach pomiędzy percepcją światła a odpowiedzią na stres związany z ograniczoną dostępnością wody. Przedmiotem badań będzie z jednej strony udział światła i aktywowanych przez nie szlaków sygnałowych w reakcjach roślin na mniejszą dostępność wody, z drugiej – możliwy wpływ na przekaz sygnału świetlnego wybranych białek uczestniczących w odpowiedzi na deficyt wody.

Nauki Ścisłe i Techniczne

OPUS

 • prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające naturalnie bioaktywne składniki dla projektowania nowoczesnych materiałów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej

  Celem projektu jest opracowanie sposobu wytwarzania i ocena właściwości nowych materiałów polimerowych ulegających biodegradacji. Do ich wytwarzania zostaną wykorzystane substancje pochodzenia naturalnego (kwasy tłuszczowe i aminokwasy), które dodatkowo będą wykazywać antybakteryjne właściwości. Uzyskanie takich materiałów jest ważne z punktu widzenia poszukiwania nowych i skutecznych materiałów, które mogłyby zostać wykorzystane w technikach medycznych w zwalczaniu infekcji lub jako nośniki leków.

SONATA

 • dr Agnieszka Słowikowska, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii: Polarymetryczne obserwacje białych karłów typu DC oraz masywnych układów rentgenowskich z gwiazdami Be.

  Badania dotyczą polarymetrycznych obserwacji obiektów zwartych, w szczególności wyznaczenia wartości pola magnetycznego białych karłów typu DC oraz wyznaczenia parametrów orbitalnych masywnych układów rentgenowskich z gwizdami Be (BeXBs). W badaniu populacji białych karłów zespół dr Słowikowskiej koncentruje się na tych obiektach, które nie posiadają silnych linii widmowych, tj. białych karłach typu DC. W przypadku badań BeXBs celem jest wyznaczenie parametrów orbitalnych, w szczególności inklinacji oraz węzła wstępującego. Znajomość kąta nachylenia orbity umożliwi wyznaczenie mas składników układów. Jako, że we wszystkich zaobserwowanych masywnych układach podwójnych z gwiazdą typu Be drugim składnikiem jest gwiazda neutronowa (GN), wyznaczenie masy GN pozwoli zweryfikować ich aktualnie rozważane równania stanu i odrzucić te, które nie są zgodne z obserwacjami.

MAESTRO

 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: Badania właściwości adsorpcyjnych, fotokatalitycznych i dezynfekcyjnych TiO2 funkcjonalizowanego depozytami grafenu

  Zasadniczym celem projektu jest ustalenie wpływu obecności nieciągłych depozytów grafenu na właściwości adsorpcyjne, fotokatalityczne i antybakteryjne ditlenku tytanu pochodzącego z surowca przemysłowego (ZCh POLICE S.A. – Grupa Azoty). Podczas prac w projekcie zostanie ustalony wpływ sposobu preparatyki, dodatku ilości grafenu na właściwości otrzymanego nano-kompozytu TiO2/grafen. Następnie zostanie przedstawiony model  wraz z rodzajem interakcji między grafenem a ditlenkiem tytanu.