Dr Roman Szczęsny - laureat Nagrody NCN w obszarze nauk o życiu

Dr Roman Józef Szczęsny ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską z wyróżnieniem obronił w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Odbył trzy staże naukowe w laboratoriach w Anglii, Francji i Finlandii. Przedmiotem zainteresowań naukowych dr. Szczęsnego są mechanizmy kontrolujące jakość, ilość oraz obróbkę RNA powstałego w wyniku transkrypcji genomu mitochondrialnego i jądrowego u człowieka. Wyniki badań prowadzonych przez dr. Szczęsnego zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach, w tym Nature. Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, m.in. jest dwukrotnym laureatem Stypendium START FNP, otrzymał nagrodę im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej oraz otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Dr Szczęsny na prowadzenie badań uzyskał finansowanie z różnych instytucji: Narodowego Centrum Nauki (kierownik grantu SONATA i kierownik zespołu w ramach grantu SYMFONIA), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (kierownik grantu First TEAM) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie kierownik projektu Iuventus Plus). W trakcie dotychczasowej pracy dr Szczęsny był promotorem pomocniczym prac doktorskich obronionych z wyróżnieniem, a także opiekunem prac  magisterskich i licencjackich.


Dr hab. Dawid Pinkowicz - laureat Nagrody NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznych

Dr hab. Dawid Pinkowicz urodził się w 1983 r. w Krośnie. W 2007 r. ukończył studia magisterskie, a następnie w 2010 zdobył stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką prof. Barbary Siekluckiej. W okresie 2009-2013 odbył trzy długoterminowe staże naukowe na Uniwersytecie we Florencji (Włochy), Uniwersytecie Tohoku (Japonia) oraz Uniwersytecie Texas A&M (USA). Od roku 2017 jest samodzielnym pracownikiem na Wydziale Chemii UJ, a w 2019 uzyskał awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Za swoje osiągnięcia naukowe w dziedzinie projektowania oraz syntezy multifunkcjonalnych materiałów molekularnych i magnesów kwantowych był wielokrotnie nagradzany (m.in. nagroda im. W. Kołosa za wybitne osiągniecia naukowe oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów i Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę habilitacyjną). Był dwukrotnym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, międzynarodowej fundacji Matsumae, akcji Marie Skłodowska-Curie w ramach 7. Programu Ramowego oraz programu MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Obecnie w centrum jego zainteresowań są układy fotomagnetyczne (magnesy przełączalne światłem widzialnym) oraz magnetyczne qubity (komponenty do realizacji komputera kwantowego).


dr hab. Michał Wierzchoń - laureat Nagrody NCN w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Dr hab. Michał Wierzchoń (ur. 1979), psycholog poznawczy, kognitywista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii UJ, lider zespołu badawczego: Laboratorium Badań Świadomości (Consciousness Lab, www.c-lab.pl). Dyrektor Instytutu Psychologii UJ, Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z Zakresu Neuronauki Poznawczej CogNeS.

Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę świadomości w ujęciu poznawczym; prowadzi badania dotyczące świadomej percepcji, pamięci i samoświadomości; stosuje różnorodne metody pomiaru świadomości, łącząc metodologię badań behawioralnych, neurobiologicznych, jakościowych i symulacji komputerowych. Opublikował dwie monografie. Był również współautorem lub współredaktorem kliku książek i kilkudziesięciu publikacji publikowanych w obiegu międzynarodowym. Jego badania były również opisywane w magazynach popularnonaukowych. Interesuje się polityką naukową. Współautor ekspertyzy mobilności polskich naukowców (2015) i opracowania programów studiów doktoranckich (2017). Jest jednym z sygnatariuszy Paktu dla Nauki (2015).

Realizował i realizuje wiele grantów finansowanych ze środków zewnętrznych: aktualnie kierownik dwóch grantów NCN w ramach programu OPUS, opiekun 3 grantów PRELUDIUM i 2 Diamentowych Grantów MNiSW. Realizuje również projekt z funduszy UE w ramach sieci COST CA18106. Jest członkiem Management Committee projektu oraz jego Wiceprzewodniczącym. Był beneficjentem programu Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców MNiSW (2010-2011). Realizował również projekt finansowany z funduszy strukturalnych UE (POIG). Był również aktywnie zaangażowany w organizację kilkudziesięciu konferencji, w tym czterech kongresów European Society for Cognitive Psychology (2009, 2013, 2015, 2017). Przewodniczący komitetu organizacyjnego kongresu Associacion for the Scientific Studies of Consciousness (2018). Wypromował dwóch doktorów, opiekun w pięciu aktualnie otwartych przewodach doktorskich. Wszystkie prace realizowane są ze wsparciem finansowania ze środków zewnętrznych.

Nagrodzony m. in.: Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005), Stypendium Tygodnika Polityka w ramach akcji „Zostańcie z nami“ (2005) oraz nagrodą im. Andrzeja Malewskiego przyznawaną przez Komitet Psychologii PAN (2014). W latach 2015-2018 był członkiem z wyboru komitetu wykonawczego European Society for Cognitive Psychology, a w latach 2010-2017 pełnił funkcję sekretarza tego stowarzyszenia. Jest członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych (European Society for Cognitive Psychology, Association for the Scientific Studies of Consciousness lifetime membership, Association for Psychological Science, Fellow Member of the Psychonomic Society, Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego). Zastępca Przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych PAN II i III kadencji. Członek Komitetu Psychologii i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Recenzował projekty dla NCN, NCBiR, NAWA i UE (MCSA). Brał udział w ocenach okresowych jednostek we Włoszech i Portugalii.

Logotyp Grupy Azoty fundatora Nagrody NCN 2019Logotyp irmy Astor fundatora Nagrody NCN 2019

logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PAP Nauka w Polsce        Forum Akademickie  


Gazeta Wyborcza      Radio Kraków       Radio Kraków