prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

  • Jednostka: Uniwersytet Łódzki
  • Wydział: Biologii i Ochrony Środowiska

Barbara Klajnert-Maculewicz ukończyła Politechnikę Łódzką. W 2002 r. na Uniwersytecie Łódzkim uzyskała stopień doktora biofizyki. Odbyła staż podoktorski w McMaster University, Ontario, Kanada (2004-2005). Tytuł profesora uzyskała w 2013 r. Jest zatrudniona na stanowisku profesora na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz jako external scientific member w Leibniz-Institut für Polymerforschung w Dreźnie. Jest współautorką 2 monografii i 145 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach (m.in. w Progress in Polymer Science, Chemical Society Reviews, Nano Research, Biomacromolecules, ACS Applied Materials & Interfaces, Nanomedicine: Nanotechnology Biology Medicine, Journal of Controlled Release). W latach 2009-2012 koordynowała Akcję COST TD0802 Dendrimers in biomedical applications. Obecnie przewodniczy Akcji COST CA17140 Cancer nanomedicine – from the bench to bedside. Ponadto koordynowała kilka projektów badawczych (m.in. TEAM finansowany przez FNP oraz 2 granty OPUS i 2 granty HARMONIA finansowane przez NCN). W 2008 r. otrzymała stypendium L’Oréal dla Kobiet i Nauki, a w 2011 Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. W latach 2016-2020 zasiadała w Komitecie Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nanomedycyny, w szczególności biologicznych właściwości i biomedycznych zastosowań dendrymerów i innych nanoukładów.