Krystyna Bartol

prof. dr hab. Krystyna Bartol

  • Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wydział: Filologii Polskiej i Klasycznej

Profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stopnie naukowe uzyskiwała w latach: 1985 – magistra, 1990 – doktora (nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa antycznego), 1995 – doktora habilitowanego (w zakresie nauk humanistycznych), a tytuł profesora nauk humanistycznych w roku 2001.

Zajmuje się poezją grecką, zwłaszcza jej aspektami wykonawczymi, oraz poklasyczną prozą grecką. Jest autorką ośmiu książek (dwie we współautorstwie z prof. Jerzym Danielewiczem), w tym szeroko cytowanej za granicą monografii Greek Elegy and Iambus. Studies in Ancient Literary Sources (1993). Do jej najważniejszych osiągnięć naukowych należy ponadto komentowane wydanie tekstów elegijnych i jambicznych okresu archaicznego i klasycznego (1999), prace poświęcone traktatowi Pseudo-Plutarcha O muzyce (1992 i 1995), pierwszy komentowany przekład monumentalnego dzieła Atenajosa, Uczta mędrców (2010, współautorstwo) i naukowe opracowanie dziejów komedii greckiej (2011, współautorstwo). Wydała we własnym przekładzie i opracowaniu wybrane utwory Filodemosa z Gadary (2002), a także przypisywaną Hippokratesowi nowelę epistolograficzną O śmiechu Demokryta (2007). Jest autorką przeszło 90 rozdziałów w monografiach zbiorowych i artykułów naukowych, publikowanych w prestiżowych specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Eos, The Classical Quarterly, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, Hermes, Philologus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, AION, Paideia, Mnemosyne, Archiv für Papyrusforchung, Antike und Abendland, Mueum Helveticum). Wygłaszała referaty w zagranicznych ośrodkach, m.in. w Oksfordzie, Reading, Berlinie, Halle, Giessen, Paryżu, Salamance, Neapolu, Cosenzy, Lecce).

Wykonawczyni bądź kierownik 5 grantów KBN, członek i przewodnicząca wielu paneli eksperckich NCN.

W latach 1999-2006 dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (w latach 2008-2013 wiceprezes i członek Zarządu Głównego), członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (od 2012 przewodnicząca KNoKA), członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012), członek kolegium redaktorskiego czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium i członek rady naukowej niemieckiego czasopisma Philologus. Stała recenzentka kilku specjalistycznych periodyków krajowych i zagranicznych. Od roku 2008 jest też członkiem Network for the Studies of Archaic and Classical Greek Song przy Radbout University Nijmegen.

Laureatka konkursów o naukowe pobyty zagraniczne (m.in. stypendium Sorosa na pobyt w Corpus Christi College w Oksfordzie, stypendium Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur na pobyt na FU w Berlinie, stypendium „The Griffiths Fund” na pobyt w Jesus College w Oksfordzie) i stypendia badawcze (m.in. subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i grant The Loeb Classical Library Foundation, Harvard University).

Laureatka nagród naukowych (m.in. The Richards Prize, Corpus Christi College, Oxford, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w roku 2000 nominowana (wraz z prof. Jerzym Danielewiczem) do Nagrody im. Jana Długosza.

Promotor w 5 zakończonych przewodach doktorskich.