prof. dr hab. Robert Hasterok

prof. dr hab. Robert Hasterok

  • Jednostka: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydział: Nauk Przyrodniczych

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek biologia, 1994), uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w 1999 r. pod kierunkiem Prof. Jolanty Małuszyńskiej. Odbył staże podoktorskie w Uniwersytecie w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii (1999–2005) oraz Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym w Alnarp (2002–2004). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 r., a tytuł profesora w 2012 r. Odbył liczne wizyty naukowe i dydaktyczne w uczelniach i instytutach badawczych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Rosji, Ukrainie, Turcji, Chinach, Japonii i Australii. W latach 2010–2019 kierownik Katedry Anatomii i Cytologii Roślin na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od 2020 r. lider Zespołu Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Roślin w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych tego Uniwersytetu.

Zainteresowania naukowe dotyczą cytogenetyki molekularnej roślin. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania technik fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w badaniach genomu jądrowego. W ramach międzynarodowej współpracy naukowej zainicjował i rozwinął kompleksowe badania organizacji roślinnego genomu jądrowego na poziomie mikroskopowym z wykorzystaniem modelowych gatunków traw z rodzaju Brachypodium. Wraz z zespołem odkrył m. in., że trzy cytotypy modelowego gatunku B. distachyon w rzeczywistości stanowią trzy odrębne gatunki, opisał istnienie zjawiska selektywnej supresji aktywności genów 35S rRNA u B. hybridum oraz zaproponował model ewolucji kariotypów w rodzaju Brachypodium. Brał udział w międzynarodowych projektach sekwencjonowania genomów modelowych traw Brachypodium.

Jeden z założycieli Międzynarodowej Inicjatywy Brachypodium (2006), członek Komitetu Cytobiologii przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk (2012–2015), członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk od 2015 r., członek Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności od 2020 r., członek Towarzystwa Genetycznego Australazji oraz Ukraińskiego Towarzystwa Genetyków i Hodowców im. Wawiłowa. Wielokrotnie kierował pracami zespołów eksperckich Narodowego Centrum Nauki, ekspert w międzynarodowym panelu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Kierownik ośmiu krajowych projektów badawczych, m. in. Narodowego Centrum Nauki (MAESTRO, HARMONIA, OPUS), kierownik lub współkierownik w siedmiu projektach badawczych finansowanych ze środków międzynarodowych lub zagranicznych, m. in. Horizon Europe (UE), Biotechnology and Biological Sciences Research Council (Wielka Brytania), Joint Genome Institute – United States Department of Energy (USA). Współautor ponad 100 artykułów w periodykach naukowych o zasięgu międzynarodowym, cytowanych ponad 4000 razy, autor prezentujący kilkudziesięciu referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Promotor w dziewięciu zakończonych przewodach doktorskich, recenzent w licznych krajowych i zagranicznych postępowaniach awansowych.

Laureat Krajowej Nagrody Naukowej im. Stefana Barbackiego Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2001), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2011), odznaczony Złotą Odznaką za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego (2019).

Więcej informacji na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej znajduje się tutaj: http://www.wbios.us.edu.pl/hasterok.