12 września 2014 r.

Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

Na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego 19 lutego 2014 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN na polsko–niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane w ramach projektu polsko-niemieckiego przez polskie zespoły badawcze. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespół niemiecki podlega zasadom ustalonym przez DFG.

 1. Adresaci konkursu:
  1. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze. W każdym projekcie polsko-niemieckim pracami zespołu polskiego kieruje kierownik ze strony polskiej, natomiast pracami zespołu niemieckiego – kierownik ze strony niemieckiej.
  2. Po stronie polskiej z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:
   1. jednostki naukowe;
   2. konsorcja naukowe;
   3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
   4. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
   5. centra naukowe uczelni;
   6. biblioteki naukowe;
   7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
   8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniona w jednym z podmiotów, o których mowa w pkt 1.2, będącym miejscem realizacji polskiej części wnioskowanego projektu.
  4. W konkursie można występować w charakterze kierownika polskiej części projektu tylko w jednym wniosku.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 pkt 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań wymienionych w polskiej części wniosku ze środków pochodzących z innych źródeł.
  3. Do konkursu nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
  4. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
  5. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł.
  6. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczej sztuki aparatury nie może przekraczać wartości 150 tys. zł, zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 17 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  7. W ramach realizacji projektu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców zaangażowanych w realizację wnioskowanego projektu badawczego wyłącznie na zasadach „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonego uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  8. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 20% kwoty wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych obejmujących wyłącznie dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce określone w panelach Narodowego Centrum Nauki. Wykaz paneli znajduje się w załączniku do uchwały Rady NCN nr 67/2014 z dnia 11 września 2014 r., który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Sposób i termin składania wniosków
  1. Po złożeniu przez kierownika niemieckiego zespołu badawczego wspólnego polsko-niemieckiego wniosku o finansowanie projektu badawczego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ELAN https://elan.dfg.de (z terminem składania wniosku do dnia 10 grudnia 2014 r. i zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia) wnioskodawca polski składa do Narodowego Centrum Nauki wniosek o finansowanie polskiej części projektu badawczego w formie elektronicznej do dnia 15 grudnia 2014 r. za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl, zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku określonym w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs BEETHOVEN”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie Poczta Polska S.A.).

   Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

  2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, dołącza do wniosku informacje o:
   1. badaniach naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
   2. aparaturze naukowo-badawczej i innym wyposażeniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych.
 2. Zasady oceny wniosków:
  1. Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy obu agencji.
  2. Ocena formalna wniosku polsko-niemieckiego obejmuje:
   1. ocenę kompletności wniosku;
   2. ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie;
   3. ocenę czy wydatki planowane w polskiej części wniosku są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartym w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i DFG.
  4. Ocena merytoryczna jest przeprowadzana wspólnie przez NCN i DFG i składa się z dwóch etapów:
   1. I etap: Oceny wstępnej, na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-niemieckim wniosku o finansowanie projektu badawczego (załącznik nr 1), dokonują wskazani przez NCN i DFG eksperci zewnętrzni niebędący członkami Zespołu Ekspertów.
   2. II etap: Ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów złożonego z członków wskazanych przez NCN i DFG, powoływanych przez Dyrektora NCN.
  5. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 a) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
   2. osiągnięcia naukowe kierowników polskich i niemieckich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   3. osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku;
   4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   5. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   7. znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
  6. W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
   1. kosztorys polskiej części wniosku nie podlega zmianom;
   2. procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków jest zawarty w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
   3. wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
   4. podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
   5. oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście rankingowej.
  7. Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę na konkurs.
  8. Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków przeznaczonej na konkurs.
  9. Decyzję w sprawie finansowania wniosku, o którym mowa w pkt 5.8. podejmuje Dyrektor NCN.
 3. Kryteria i tryb wyboru ekspertów
  1. Na podstawie art. 18 pkt 7 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rada NCN dokonuje wyboru składu Zespołu Ekspertów odpowiedzialnego za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych w konkursie w uzgodnieniu z DFG.
  2. Rada w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
   1. kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych w kraju i za granicą oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych wyłonionych w konkursach w kraju i za granicą;
   2. podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web of Science, a także Scopus itp., innych źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.
  3. Członkowie Zespołu Ekspertów wskazani przez Narodowe Centrum Nauki do oceny wniosków w konkursie są wybierani w następującym trybie:
   1. Zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumentach „Korpus Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania” oraz „Zasady etyczne członków Rady NCN i ekspertów NCN” obowiązujących w dniu zamknięcia konkursu.
   2. Rada NCN, po zaopiniowaniu kandydatów przez Komisję Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), wybiera członków Zespołu Ekspertów na konkurs w liczbie określonej po konsultacjach z DFG.
   3. Na wniosek Rady NCN Dyrektor NCN powołuje Zespół Ekspertów oceniający wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursie. Liczba członków Zespołu Ekspertów powinna zapewnić sprawne przeprowadzenie konkursu i nie może być mniejsza niż 6 osób.
   4. Pracami Zespołu Ekspertów wspólnie kierują przewodniczący wskazany przez NCN i przewodniczący wskazany przez DFG. Przewodniczący ze strony polskiej zostaje wybrany przez Radę NCN na wniosek Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1).
 4. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca października 2015 r.

 5. Finansowanie:
  1. Środki finansowe dla polskiego zespołu badawczego na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, natomiast na realizację zadań wykonywanych przez zespół niemiecki - DFG Grant Committee.
  2. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi określonemu w pkt 1.2 na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z ww. podmiotem i z kierownikiem polskiego zespołu badawczego.
  3. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację polskiej części projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   4. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   5. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   6. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  4. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu zawierający plan badań i kosztorys polskiej części projektu oraz wykonać inne czynności wskazane w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.  
 6. Procedura odwoławcza:
  1. Wnioskodawcy polskiemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady NCN za pośrednictwem Dyrektora NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
  2. Komisja Odwoławcza Rady NCN, w przypadku, o którym mowa w pkt 9.1., podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 
  3. W przypadku odwołania od decyzji Dyrektora NCN o nieprzyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego w konkursie Komisja Odwoławcza Rady NCN wydaje opinię w sprawie zasadności finansowania ocenianego wniosku, uwzględniając poziom wniosków ocenianych uprzednio w konkursie.
  4. W przypadku opinii pozytywnej wniosek kierowany jest do rozpatrzenia przez DFG i po pozytywnej decyzji DFG, Dyrektor NCN wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych na badania polskiego zespołu badawczego. Analogiczne rozstrzygnięcie wydaje DFG w stosunku do niemieckiego zespołu badawczego.
  5. Decyzja, o której mowa w pkt 9.4. nie ma skutków prawnych ani finansowych dla wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków przeznaczonych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.
 7. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w kwocie 10 mln zł.

Kontakt

dr Anna Marszałek, tel. 12 341 9170

Katarzyna Borysewicz, tel. 12 341 9092