14 września 2018 r.

Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 82/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca  2016 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych.

Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły niemieckie w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 określa DFG.

Nabór wniosków dla wnioskodawców polskich będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Wnioski w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

BEETHOVEN CLASSIC 3 – dokumentacja konkursowa:


Uwaga: w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN przyjęła stanowisko w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.


Informujemy również, że w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 3 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.   

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.


Kontakt NCN

  • Nauki humanistyczne i społeczne:

Dr Małgorzata Jacobs

e-mail: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl, telefon: +48 12 341 91 73

  • Chemia, matematyka, fizyka, materiałoznawstwo:

Dr inż. Tomasz Szumełda

tomasz.szumelda@ncn.gov.pl, telefon: +48 12 341 9174

  • Kontakt ds. ogólnych:

Dr Magdalena Godowska

e-mail: magdalena.godowska@ncn.gov.pl, telefon: +48 12 341 9016

Michał Preisner

e-mail: michal.preisner@ncn.gov.pl, telefon: +48 12 341 9092 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

Kontakt DFG

  • Nauki humanistyczne i społeczne:

Dr Tanja Kollei

email: tanja.kollei@dfg.de, telefon: +49 228 885-2321

  • Chemia, matematyka, fizyka, materiałoznawstwo:

Dr Ilka Paulus

email: ilka.paulus@dfg.de, telefon: +49 228 885-2021

  • Kontakt ds. administracyjnych:

Michael Sommerhof

email: michael.sommerhof@dfg.de, telefon: +49 228 885-2017

  • Informacje na temat współpracy z Polską:

Dr Annina Lottermann Współpraca międzynarodowa

e-mail: annina.lottermann@dfg.de telefon: +49 228 885-2802