Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA  na polsko-litewskie projekty badawcze

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn. zm.), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 82/2017 z dnia 14 września 2017 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Research Council of Lithuania (RCL) zawartego dnia 16 listopada 2016 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs DAINA na polsko–litewskie projekty badawcze.

Niniejsze ogłoszenie reguluje zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Przyznawanie środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie w polsko-litewskich projektach badawczych w konkursie DAINA podlega zasadom ustalonym przez RCL.

Adresaci konkursu:

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe mogą wystąpić niżej wymienione podmioty zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 6. centra naukowe uczelni;
 7. biblioteki naukowe;
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

1) które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;

2) których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;

3) których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;

4) które uwzględniają zasady określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;

5) w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Ograniczenia w występowaniu z wnioskami o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, w których kierownik polskiego zespołu badawczego:
 • występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w konkursie DAINA;
 • nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu).
 • Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe.
 • Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).
 • Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami zaplanowanymi we wniosku złożonym wcześniej, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku złożonego w konkursach NCN.
 • Jeżeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiającej przyznania środków finansowych wniesiono odwołanie, wniosek obejmujący pokrywające się zadania badawcze może być złożony dopiero wtedy, gdy postępowanie odwoławcze zostanie zakończone w inny sposób niż przyznanie środków finansowych.

Sposób i termin składania wniosków:

 • Wnioskodawca polski wysyła wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, do dnia 15 grudnia 2017 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnego na stronie http://osf.opi.org.pl, Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie DAINA określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wnioskodawca polski załącza do wniosku wysyłanego w systemie OSF wspólny polsko-litewski wniosek o finansowanie projektu badawczego, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia (Joint Project Description Template – plik edytowalny). Wnioskodawca litewski składa komplet dokumentów wymaganych przez RCL za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków RCL dostępnego na stronie http://junkis.lmt.lt.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie.
 • Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, do wniosku dołącza informacje dotyczące:
 1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Sposób i kryteria oceny wniosków:

 • Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.
 • Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy RCL.
 • Ocena formalna wniosków obejmuje:

1) ocenę kompletności wniosku;

2) ocenę, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie;

3) ocenę, czy planowane wydatki przedstawione we wniosku są zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, dotyczącymi kosztów w projektach badawczych.

 • Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i RCL.
 • Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów oraz eksperci zewnętrzni.
 • Zespół Ekspertów może odrzucić wniosek ze względów formalnych na późniejszym etapie oceny.
 • Ocena merytoryczna wniosków przebiega w dwóch etapach:
 1. I etap – ocena wstępna przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych we wspólnym polsko-litewskim wniosku o finansowanie projektu badawczego (załącznik nr 3) przez ekspertów zewnętrznych wskazanych przez NCN i rekomendowanych przez RCL, niebędących członkami Zespołu Ekspertów.
 2. II etap – ocena końcowa dokonywana jest podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.
  • Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 2. osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 3. ocenę wykonania przez kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 4. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 5. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 7. znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu badawczego.
 • W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
 1. kosztorys wniosku nie podlega zmianom;
 2. procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków jest zawarty w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
 3. wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
 4. podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
 5. oceną końcową wniosku jest jego pozycja na ustalonej przez Zespół Ekspertów liście rankingowej;
 6. wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania;
 7. wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o niespełnianiu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w warunkach przeprowadzenia konkursu, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
  • Zespół Ekspertów rekomenduje do finansowania przez NCN wnioski, dla których suma wnioskowanych środków finansowych nie przekracza wysokości środków ustalonych przez Radę na konkurs.
  • Zespół Ekspertów może warunkowo rekomendować do finansowania jeden wniosek w konkursie, który częściowo mieści się w kwocie środków dostępnych na konkurs.
  • Decyzję w sprawie finansowania wniosku, o którym mowa w pkt 5.11 podejmuje Dyrektor NCN.

Kryteria i tryb wyboru ekspertów:

 • Zgodnie z  art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rada NCN wybiera skład Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych składanych w konkursie DAINA.
 • Rada w swoim wyborze kieruje się następującymi zasadami:
 1. kandydatów wyłania się spośród wybitnych naukowców, w tym spośród zwycięzców dotychczasowych konkursów NCN, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia naukowe i doświadczenie w ocenie projektów badawczych oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych wyłonionych w konkursach;
 2. podstawę oceny kandydatów stanowią informacje zawarte w dostępnych źródłach bibliometrycznych charakteryzujących dorobek pracowników naukowych, głównie Web of Science, a także Scopus i innych źródłach uwzględniających specyfikę poszczególnych dziedzin nauki oraz w dostępnych wykazach osób, którym przyznano środki finansowe w zakończonych krajowych i zagranicznych konkursach na projekty badawcze.
 • Członkowie Zespołów Ekspertów są wybierani w następującym trybie:
 1. Zgodnie z zasadami sprecyzowanymi w dokumentach: „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r.” oraz „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
 2. Rada NCN, po uwzględnieniu rekomendacji ze strony RCL oraz po zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie Komisje, wybiera członków Zespołów Ekspertów w każdym z obszarów dziedzinowych (HS, NZ i ST).
 3. Na wniosek Rady NCN Dyrektor powołuje wybrane przez Radę Zespoły Ekspertów oceniające wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursie DAINA.
 4. Liczba członków Zespołów Ekspertów powinna zapewnić sprawną ocenę wniosków o finansowanie polsko-litewskich projektów badawczych złożonych w konkursie DAINA.
 5. Pracami Zespołów Ekspertów wspólnie kierują Przewodniczący wskazany przez NCN i Zastępca Przewodniczącego rekomendowany przez RCL. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących Zespołów Ekspertów zostają wybrani przez Radę NCN na wniosek Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych i Komisji Nauk o Życiu. Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący Zespołu może zlecić innemu członkowi Zespołu Ekspertów kierowanie jego pracami.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca 2018 r.
 • Wyniki konkursu udostępniane będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy.
 • W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 • W przypadku decyzji Komisji Odwoławczej Rady NCN przyznającej środki finansowe na realizację projektu badawczego prowadzonego przez polski zespół naukowy, informacja o tym jest przekazywana do RCL, która wydaje analogiczne rozstrzygnięcie w stosunku do litewskiego zespołu naukowego.
 • W przypadku uchylenia przez Komisję Odwoławczą Rady NCN decyzji Dyrektora NCN w sprawie odmowy przyznania finansowania i przekazania wniosku do ponownego rozpatrzenia, stosuje się następujące zasady:
 1. Przy ponownej ocenie wniosku stosuje się odpowiednio zapisy dokumentu „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania” stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r.” oraz „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r., z tym że ponowna ocena wniosku powinna się zakończyć przed upływem 5 miesięcy od dnia, kiedy decyzja Komisji Odwoławczej Rady NCN o uchyleniu decyzji Dyrektora NCN stała się ostateczna.
 2. W wyniku ponownego rozpoznania wniosku Zespół Ekspertów wydaje opinię w sprawie zasadności finansowania ocenianego wniosku, uwzględniając poziom wniosków ocenianych uprzednio w konkursie.
 3. W przypadku pozytywnej opinii Zespołu Ekspertów Dyrektor NCN wydaje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego prowadzonego przez  polski zespół naukowy.  Środki finansowe na realizację projektów badawczych przez litewskie zespoły naukowe przyznaje Przewodniczący RCL.
 4. Decyzja, o której mowa w pkt 3, nie ma żadnych skutków prawnych ani finansowych dla pozostałych wnioskodawców, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie, nawet jeśli kwota środków dostępnych na konkurs została już uprzednio wykorzystana.
 5. W ocenie wniosku nie mogą brać udziału eksperci i Koordynatorzy Dyscyplin, którzy uczestniczyli w jego poprzedniej ocenie, zakończonej wydaniem decyzji Dyrektora NCN, która następnie została uchylona przez Komisję Odwoławczą Rady NCN.
 • W celu zapewnienia bezstronności oceny w całym postępowaniu stosuje się przepisy zawarte w art. 32 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

Sposób finansowania:

 • Projekt badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2018 r., a najpóźniej 1 stycznia 2019 r.
 • Środki finansowe przeznaczone na realizację przez polskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. Środki finansowe przeznaczone na realizację przez litewskie zespoły naukowe projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przyznaje Przewodniczący RCL w drodze decyzji.
 • Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z wnioskodawcą i z kierownikiem polskiego zespołu naukowego.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys polskiej części projektu, a także wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Zasady oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych:

 • Z realizacji polsko – litewskich projektów badawczych składane są raporty końcowe, które podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie finansowej i merytorycznej.
 • Oceny formalnej i finansowej raportów końcowych dokonuje Biuro NCN.
 • Ocena finansowa raportów końcowych obejmuje w szczególności ocenę prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych, w tym wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem.
 • Oceny merytorycznej raportów końcowych z realizacji polsko – litewskich projektów badawczych dokonują eksperci, Zespoły Ekspertów oraz Rada NCN.
 • W trakcie oceny merytorycznej raportów końcowych uwzględnia się w szczególności:

1) zgodność zakresu wykonywanych zadań z umową;

2) rangę naukową wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu, z uwzględnieniem ich nowatorskiego charakteru i wpływu na rozwój dziedziny/dyscypliny naukowej;

3) sposób upowszechniania wyników uzyskanych w trakcie realizacji polsko – litewskich projektów badawczych;

4) zasadność poniesionych kosztów w stosunku do zrealizowanych zadań i uzyskanych wyników;

5) znaczenie współpracy międzynarodowej.

 • Eksperci przeprowadzają ocenę merytoryczną raportów końcowych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 5, natomiast Zespoły Ekspertów zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
 • Rada NCN dokonuje oceny raportów końcowych biorąc pod uwagę stanowiska Zespołów Ekspertów.

Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA w kwocie 8 mln zł.