Kod CSS i JS

15 grudnia 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs dwustronny DAINA 3 na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Litewską Radę Naukową (Research Council of Lithuania, RCL).

Niniejsze ogłoszenie określa zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie określa RCL.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych.

W konkursie DAINA 3 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 3 wynosi 16 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków. Formularz wniosku zostanie udostępniony w systemie OSF 18 grudnia 2023 r.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00 CET. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2024 r. Planowany początek realizacji projektów to styczeń 2025 r.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskiem o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego w konkursie DAINA 3 mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust. 1 pkt 1-2, 4-5 i 7-8 ustawy o NCN, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. uczelnia;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1796, ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1383, ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098)
  • 5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 );
 10. biblioteka naukowa;
 11. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • 11a. Prezes Głównego Urzędu Miar;
 12. osoba fizyczna;

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki, kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Okres, z którego należy przedstawić dorobek naukowy, to 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2013 r.).

Ważne! Okres 10 lat może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Ważne! W obecnej edycji konkursu istnieje możliwość wypełnienia CV narracyjnego. Załączony wzór ankiety kierownika projektu jest rekomendowany, ale nieobowiązkowy.

Ważne! Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, czy przeprowadzaniem kwerend.

Ważne! Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji polskiej części projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.

Jakie są ograniczenia w składaniu wniosków?

Zgodnie z uchwałą nr 114/2023 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 3 na polsko-litewskie projekty badawcze:

 1. osoba wskazana jako kierownik projektu we wniosku w konkursie DAINA 3 nie może być osobą reprezentującą podmiot, w którym ma być realizowany projekt;
 2. w danej edycji konkursów, to znaczy w konkursach do których nabór wniosków jest zamykany w tym samym dniu (w bieżącej edycji konkursów są to konkursy DAINA 3 i SONATINA 8), można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku;
 3. osobą wskazaną jako kierownik projektu we wniosku nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:
  • kieruje trzema lub więcej projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN (kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu w ramach konkursów NCN do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu);
  • kieruje dwoma projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN i jest wskazana jako kierownik projektu w innym wniosku, znajdującym się w procesie oceny lub zakwalifikowanym do finansowania;
  • kieruje jednym projektem finansowanym w ramach konkursów NCN i jest wskazana jako kierownik projektu w dwóch innych wnioskach, znajdujących się w procesie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania;
  • jest wskazana jako kierownik projektu w trzech innych wnioskach, znajdujących się w procesie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN.
 4. we wniosku w konkursie DAINA 3 jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA, dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna.

Ważne! W przypadku wskazania tej samej osoby jako kierownika projektu w więcej niż jednym wniosku w danej edycji konkursów, rozpatrywany będzie wniosek wysłany w systemie OSF wcześniej.

Ważne! Do limitów, o których mowa powyżej nie wlicza się projektów finansowanych i wniosków złożonych w ramach konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN.

Możliwe kombinacje liczby projektów przedstawiono w tabeli poniżej.

Liczba kierowanych przeze mnie projektów badawczych1 NCN oraz wniosków2 złożonych w NCN Czy mogę składać kolejny wniosek o finansowanie projektu badawczego?
łącznie projekty badawcze LUB wnioski w konkursach krajowych3 projekty badawcze LUB wnioski w konkursach międzynarodowych4 w konkursie krajowym w konkursie międzynarodowym
0 0 TAK TAK
1 1 TAK TAK
2 2 0 NIE TAK
2 1 1 TAK TAK
2 0 2 TAK TAK
≥3 3 NIE NIE

 

Legenda:

1 Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu w ramach konkursów NCN do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu.

2 Do limitu wliczane są wnioski w trakcie oceny lub zakwalifikowane do finansowania.

3 Projekty badawcze lub wnioski w konkursach krajowych: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO oraz projekty badawcze HARMONIA, SYMFONIA.

4 Konkursy ogłaszane przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe, obejmują:

 • konkursy ogłaszane w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ERA-Net oraz Partnerstw Europejskich (UNISONO, POLONEZ, POLONEZ BIS);
 • konkursy ogłaszane przez sieci instytucji finansujących badania naukowe, niewspółfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym prowadzone w oparciu o współpracę LAP (OPUS LAP/ WEAVE, WEAVE UNISONO, IMPRESS-U);
 • konkursy ogłaszane we współpracy dwustronnej między NCN a zagraniczną instytucją partnerską (GRIEG, POLS, IDEALAB, BEETHOVEN, BEETHOVEN CLASSIC BEETHOVEN LIFE, CEUS, MOZART, ALPHORN, DAINA, SHENG).

Ważne! W danej edycji konkursów nie mogą zostać złożone wnioski obejmujące pokrywające się zadania badawcze.

Ważne! Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami wskazanymi we wniosku złożonym wcześniej w dowolnym konkursie NCN lub wobec którego zostało wszczęte postępowanie odwoławcze, może zostać złożony dopiero wtedy, gdy decyzja o jego finansowaniu stała się ostateczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN. Panele NCN dzielą się na trzy działy:

 • HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • ST – nauki ścisłe i techniczne;
 • NZ – nauki o życiu.

Ważne! W konkursie DAINA 3, wnioski są oceniane przez zespoły międzypanelowe (HS, ST, NZ). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Nie ma możliwości zmiany panelu po złożeniu wniosku. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie DAINA 3 można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Jakie są rodzaje stanowisk dla członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy pamiętać, że zasadność zaangażowania do realizacji projektu wykonawców podlega ocenie Zespołów Ekspertów. We wniosku należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków zespołu badawczego.

W projektach badawczych, poza kierownikiem projektu, w zadania badawcze mogą być zaangażowane osoby na stanowisku typu post-doc oraz dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci.

Ważne! W konkursie DAINA 3 nie można planować zaangażowania w realizację projektu badawczego osoby na stanowisku badacza (senior researcher).

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie DAINA 3).

Ważne! Na stanowisku typu post-doc może być zatrudniona osoba, która uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub która odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. Osoba, która będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc, musi zostać wybrana w drodze otwartego konkursu.

Ważne! Doktorant, który będzie pobierał stypendium naukowe NCN, musi zostać wybrany w drodze otwartego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie DAINA 3.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Kosztorys jest ważnym elementem wniosku podlegającym ocenie.

Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych) w poszczególnych latach realizacji projektu.

Ważne! Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztu (tzw. kosztu niekwalifikowanego), według zasad obowiązujący we właściwej agencji, skutkuje odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Uzasadnienia planowanych wydatków oraz wysokość kwot na nie przeznaczonych, w przypadku kosztów kwalifikowalnych, podlegają ocenie przez Zespoły Ekspertów. Błędy w tych aspektach mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej.

Ważne! Kosztorys projektu badawczego po stronie polskiej jest uzupełniany w systemie OSF, zgodnie ze wzorem formularza wniosku. Kosztorys projektu badawczego po stronie litewskiej, w formie tabeli budżetowej, stanowi załącznik do wniosku. Koszty planowane do poniesienia przez zespół litewski muszą być zgodne z zasadami obowiązującymi w RCL.

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji nie jest określona. Maksymalna wartość finansowania wynosi natomiast 1 mln zł, przy czym koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań.

Budżet projektu (koszty kwalifikowalne) składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia, w tym:
  • wynagrodzenia etatowe kierownika projektu i osoby na stanowisku post-doc,
  • wynagrodzenia dodatkowe dla członków zespołu badawczego,
  • stypendia dla studentów i doktorantów;
 2. koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. inne koszty bezpośrednie, w tym:

Ważne! Koszty realizacji projektu, sporządzając wniosek w systemie OSF, należy ująć w PLN i EUR, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół i przyjmując kurs 1 EUR = 4,3334 PLN.

Ważne! Koszty konsultacji i wizyt partnerów litewskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z RCL, są niekwalifikowane.

Ważne! Koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej) mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie;
 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Ważne! W ramach kosztów bezpośrednich nie można zaplanować wydatków związanych z Open Access w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu NCN.

Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Wydatki poniesione w ramach tej kwoty muszą spełniać cechy kwalifikowalności wynikające z przytoczonych regulacji.

Szczegółowe informacje o kosztach w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie DAINA 3 dostępne są tutaj.

 

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W ramach konkursu DAINA 3 nie można wnioskować o pomoc publiczną.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych, czyli takich, które publikują zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły dostępne w ramach płatnej subskrypcji) pod warunkiem, że Version of Record (VoR, czyli wersja manuskryptu opublikowana w czasopiśmie z zestawem czcionek i brandingiem czasopisma, inaczej zwana również wersją opublikowaną lub pdf-em wydawcy) lub Author Accepted Manuscript (AAM; czyli wersja ostateczna manusykryptu, stworzona przez autora, która obejmuje wszelkie zmiany dokonane po recenzji i została zaakceptowana do publikacji przez czasopismo, inaczej zwana również post printem lub zaakceptowanym manuskryptem autora) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry) oraz w czasopismach transformacyjnych (czyli takich, których wydawcy wyrazili wolę transformacji części lub całości treści tych czasopism z modelu subskrypcji do otwartego dostępu. Aktualna lista czasopism, którym przyznano status czasopisma transformującego jest tutaj). Czasopisma transformacyjne muszą spełniać kryteria, które znajdują się w wytycznych dotyczących wdrożenia Planu S i umożliwić autorom publikowanie ich oryginalnych artykułów naukowych w otwartym dostępie.

  Ważne! Ta ścieżka publikacyjna obowiązuje tylko, gdy praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r.

Prace należy udostępniać na licencji CC-BY (w przypadku czasopism transformacyjnych dopuszczana jest licencja CC-BY-SA). Ponadto, można zastosować licencję CC-BY-ND (bez względu na wybraną ścieżkę dostępu).

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej polityki NCN w zakresie publikowania  w otwartym dostępie.

W umowach grantowych zawieranych po 1 stycznia 2021 roku dane będące podstawą publikacji naukowych stanowiących efekt realizacji projektów finansowanych przez NCN powinny być rzetelnie udokumentowane w sposób spełniający zasady maszynowego lub manualnego wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego użycia (tzw. FAIR Data). Tam gdzie to możliwe, dane te powinny być udostępniane w repozytorium, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain CC0 (która przekazuje dane do domeny publicznej, a autor na jej mocy zrzeka się praw do danych wynikających z prawa autorskiego, jednak w zakresie dozwolonym przez prawo danego kraju; licencja nie wpływa na prawa z patentu, czy też prawa do wizerunku lub prywatności). Należy zastosować standardy cytowania danych zawarte w Declaration of Data Citation Principles by FORCE 11 oraz na zasadach zawartych w TOP Guidelines. Metadane opisujące zestaw danych muszą spełniać wytyczne OpenAIRE.

Jakie elementy zawiera wniosek?

Ważne! Poniższe informacje należy podać w języku angielskim.

Informacje, które należy podać we wniosku:

 1. dane kierowników projektu (kierownika polskiego zespołu badawczego i kierownika litewskiego zespołu badawczego), w tym:
  • informacje o przebiegu kariery i doświadczeniu naukowym, a także lista od 1 do 10 publikacji; w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki, wykaz od 1 do 10 najważniejszych prac opublikowanych lub dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych;
  • informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań uzyskanym w ramach konkursów NCN lub innych konkursów krajowych lub międzynarodowych;

  w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z uwzględnieniem przysługujących przerw);

 2. podstawowe dane o wniosku i podmiotach, w których będzie realizowany projekt (dodatkowo, dla polskich podmiotów, również w języku polskim);
 3. plan badań, przedstawiający zadania badawcze zaplanowane dla obu zespołów (polskiego zespołu badawczego i litewskiego zespołu badawczego) (dodatkowo, dla polskich zespołów, również w języku polskim);
 4. informacje o zakresie prac wykonawców projektu;
 5. streszczenie projektu;
 6. popularnonaukowe streszczenie projektu (dodatkowo, w języku polskim);
 7. skrócony opis projektu wraz z bibliografią (do 5 stron A4; Ważne! Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron);
 8. szczegółowy opis projektu wraz z bibliografią (do 15 stron A4; Ważne! Wykaz literatury nie wlicza się do limitów stron);
 9. informacje o badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej i płynących z niej korzyściach (informacje wymagane tylko w przypadku projektów realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie lub litewskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów realizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami);
 10. informacje o kwestiach etycznych występujących w planowanych badaniach;
 11. informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku;
 12. kosztorys projektu sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły badawcze zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 3.

Ważne! Formularz wniosku zostanie udostępniony w systemie OSF 18 grudnia 2023 r.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wnioski podlegają ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Ocena formalna wniosków dokonywana jest niezależnie przez NCN i RCL, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej agencji. Oceny formalnej wniosków w NCN dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu, pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i RCL.

Ważne! Wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych również podczas oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna

Oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów badawczych dokonują Zespoły Ekspertów, których członkowie są rekomendowani przez NCN i RCL oraz eksperci zewnętrzni niebędący członkami Zespołów Ekspertów.

Ocena merytoryczna wniosków w konkursie DAINA 3 przebiega w dwóch etapach:

W etapie I, oceny dokonuje powoływany przez NCN Zespół Ekspertów. Ocenie podlegają dane zawarte we wniosku i załącznikach z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu. Każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. W przypadku wniosku, dla którego przypisano pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi panelami NCN niż ten, do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza członek innego Zespołu Ekspertów (tzw. wnioski interdyscyplinarne).

Następnie, podczas pierwszego posiedzenia, Zespołu Ekspertów na podstawie dyskusji ustala listę wniosków skierowanych do etapu II oceny.

W etapie II, wnioski są kierowane do co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych, którzy przygotowują indywidualne opinie na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach z wyłączeniem skróconego opisu projektu. Zespół Ekspertów opierając się na opiniach ekspertów zewnętrznych oraz dyskusji podczas drugiego posiedzenia ustala listę rankingową ze wskazaniem wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dodatkowe informacje na temat procesu oceny wniosków w NCN można znaleźć w szczegółowym trybie sporządzania ocen przez zespoły ekspertów w konkursie DAINA 3.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie wniosku w konkursie DAINA 3 uwzględnia się w szczególności:

 1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o NCN;
 2. poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 3. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 4. ocenę możliwości realizacji planowanych badań;
 5. zrównoważony i komplementarny wkład wszystkich zespołów badawczych, wnioskujących o środki finansowe w ramach współpracy, w realizację projektu badawczego;
 6. osiągnięcia naukowe kierowników projektu badawczego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 7. ocenę wykonania przez kierownika polskiej części projektu badawczego innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych NCN i z innych źródeł oraz ocenę wykonania przez kierowników projektu innych projektów badawczych;
 8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 9. sposób przygotowania wniosku oraz spełnienie innych wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Wniosek oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny wniosków w konkursie DAINA 3.

Ważne! Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny punktowej „zero” lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy to kryterium oceny planu zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań.

Kto dokonuje oceny merytorycznej wniosku?

Oceny merytorycznej dokonuje Zespół Ekspertów na podstawie warunków przeprowadzania konkursu oraz kryteriów oceny, właściwych dla konkursu DAINA 3.

Eksperci wybierani są przez Radę NCN spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Zespoły Ekspertów powoływane są na każdą edycję danego konkursu. Skład Zespołu Ekspertów jest zależny od liczby i tematyki wniosków złożonych w danym panelu. W konkursie DAINA 3, wnioski są oceniane przez zespoły międzypanelowe (HS, ST, NZ).

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN, najpóźniej w listopadzie 2024 r.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej NCN w sekcji Informacje dla wnioskodawców.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

Kontakt po stronie polskiej: NCN

Koordynatorzy

Kontakt ds. ogólnych:

dr Magdalena Nowak

Kontakt po stronie litewskiej: LMT

Asta Aleksandravičienė

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie DAINA 3, należy:

 1. zapoznać się z pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  • uchwałą w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 3 na polsko-litewskie projekty badawcze;
  • katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie DAINA 3;
  • wzorem formularza wniosku, w którym można znaleźć informacje na temat tego, jakie dane i załączniki należy przygotować wcześniej, aby wypełnić elektroniczny formularz wniosku w systemie OSF,
  • zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 2. pozyskać od podmiotu, w którym będzie realizowany projekt, dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 3. w przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;
 4. przygotować listy od redakcji, potwierdzające przyjęcie publikacji do druku (w przypadku gdy w dorobku naukowym wskazano publikacje przyjęte do druku, które nie zostały jeszcze opublikowane);
 5. upewnić się, czy partner litewski znajduje się w wykazie podmiotów litewskich wpisanych do Rejestru Nauki i Instytucji Naukowych, które mogą przystąpić do konkursu, a kierownik projektu po stronie litewskiej posiada stopień doktora. Wykaz o którym mowa znajduje się tutaj, w części Registers w sekcji Education providers.

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie OSF przyciskiem „Sprawdź kompletność” nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić, czy wszystkie zakładki wypełnione są w we właściwym języku, zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza wniosku;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu;
 5. załączyć podpisane potwierdzenia złożenia wniosku.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do NCN w systemie OSF, używając przycisku „Wyślij do NCN”.

Po wysłaniu wniosku w systemie OSF, polski kierownik projektu może wygenerować wersję kompletną wniosku w formacie PDF.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. po każdym etapie oceny, zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN w sprawie przyznania środków;
 3. w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podpisana zostanie umowa o finansowanie projektu badawczego;
 4. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową, regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady NCN. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji.

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki i regulamin konkursu DAINA 3
 2. Koszty w projekcie badawczym w konkursie DAINA 3
 3. Kryteria oceny wniosków
 4. Call text
 5. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych
 6. Panele NCN
 7. Wzór formularza wniosku
 8. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 9. Wzór tabeli budżetowej (zestawienie kosztów projektu badawczego po stronie litewskiej)
 10. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów)
 11. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 13. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji ze zmianami.
 14. Instrukcja: Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
 15. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 16. Procedura składania wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 2. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów
 3. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 4. Instrukcja dotycząca składania odwołania od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 2. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 3. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 4. Uchwała Rady NCN w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 5. Wzór umowy