Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).
  2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej wnioskodawcami.
  3. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze realizowane pod kierunkiem osoby rozpoczynającej karierę naukową posiadającej stopień naukowy doktora, które mają na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego.
  4. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.
  2. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1 mln zł na cały okres 60 miesięcy.
  3. W przypadku gdy projekt ma na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, wśród wykonawców może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza jednostki zatrudniającej kierownika projektu.
  4. W przypadku gdy projekt ma na celu stworzenie nowego zespołu naukowego, wśród wykonawców nie może być samodzielnych pracowników naukowych.
  5. Do konkursu dopuszczone są te podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617) przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
  6. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zakresie zaangażowania jednostki wspierającej w realizację projektu badawczego.
  7. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł. dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu i 150 000 zł. w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej. (art. 20 ust 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615).
  8. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, którego wnioskodawcą jest podmiot określony w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk określa załącznik nr 2, natomiast w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo – przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.
  2. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) w formie elektronicznej (w systemie OSF - Obsługa Strumieni Finansowania dostępnym na stronie internetowej OSF) należy złożyć na konkurs do dnia 22 grudnia 2011 roku.
  3. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 3 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) w języku angielskim, dla paneli ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku polskim. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim.
  4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.3., należy złożyć do dnia 22 grudnia 2011 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  5. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:
   • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
   • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  6. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej NCN.
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm. i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
   • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   • osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   • ocenę wykonania przez wnioskodawcę dotychczasowych projektów badawczych;
   • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
   • zaangażowanie jednostki naukowej, w której będzie realizowany projekt, w tym m.in. warunki zatrudnienia wnioskodawcy, udostępnione mu pomieszczenia i wyposażenie oraz inne środki na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego.
 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady NCN podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
  5. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej, przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  6. W umowie określa się:
   • zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   • wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   • sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   • wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   • sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   • sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  7. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  8. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
   • koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
   • koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
   • prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
   • prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,
   wnioskodawca wraz z umową przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych.
 7. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego w łącznej kwocie 75 mln zł.