Konkurs ETIUDA 1 na stypendia doktorskie.

15 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 1 na stypendia doktorskie.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskami o finansowanie stypendiów doktorskich mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) zwane dalej „wnioskodawcami”, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych.
  2. Wnioski mogą składać również osoby, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2013 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. O finansowanie stypendium doktorskiego mogą ubiegać się osoby, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową.
  2. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  3. Do konkursu kwalifikowane są wnioski, które uwzględniają odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
 3. Forma finansowania:
  1. Stypendium doktorskie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.
  2. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  3. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
  4. Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym finansowany jest w okresie pobierania stypendium doktorskiego bądź w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu wypłacania tego stypendium.
  5. Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.
  6. Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w pkt 3.4 i 3.5, skutkuje zwrotem całości środków finansowych przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach otrzymanego stypendium doktorskiego.
  7. Termin rozpoczęcia finansowania stypendiów doktorskich przypada na dzień 1 października 2013 r.
 4. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 85/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego określa załącznik nr 4 do ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego należy dołączyć:
   1. uchwałę rady jednostki organizacyjnej o wszczęciu przewodu doktorskiego kandydata ubiegającego się o stypendium doktorskie;
   2. dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie przez kandydata stażu.
  3. Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2013 r.
  4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć do dnia 15 marca 2013 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „ETIUDA 1”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 96/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia.
  3. Wnioski złożone w konkursie ocenia się w dwóch etapach obejmujących:
   1. ocenę merytoryczną wniosku;
   2. rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem ubiegającym się o stypendium doktorskie.
  4. Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie przez prowadzone badania naukowe kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;
   3. wartość naukową prowadzonych badań;
   4. dotychczasową działalność naukową kandydata;
   5. udział kandydata w stażach naukowych krajowych i zagranicznych;
   6. wykaz publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym;
   7. wystąpienia kandydata na konferencjach krajowych i zagranicznych;
   8. udział kandydata w projektach badawczych;
   9. uzyskane nagrody i stypendia;
   10. zasadność wyboru zagranicznego ośrodka naukowego.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich.

 8. Finansowanie:
  1. Środki na finansowanie stypendium doktorskiego przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki jednostce naukowej, w której wnioskodawca prowadzi działalność naukową.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.2 warunkiem przyznania stypendium doktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do dnia 15 lipca 2013 r. dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego.
  3. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, w której osoba, której przyznano stypendium doktorskie, ma wszczęty przewód doktorski.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stypendium doktorskiego;
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie, co najwyżej 100 stypendiów doktorskich w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.