Konkurs ETIUDA 2 na stypendia doktorskie.

16 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 91/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs „ETIUDA 2” na stypendia doktorskie.

 1. Adresaci konkursu:

  Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową i:

  1. mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub
  2. oświadczą, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2014 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o stypendia, w ramach których wnioskodawca planuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy, w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, w okresie o którym mowa w pkt. 3.4 niniejszego ogłoszenia. Lista krajów, w których można planować staż w ramach konkursu ETIUDA, jest zamieszczona w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Zakres finansowania stypendysty:
  1. Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane jest na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy, zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  4. Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym finansowany jest w okresie pobierania stypendium naukowego bądź w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu wypłacania tego stypendium.
  5. Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego.
  6. Niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w pkt 2.2 i 3.5 niniejszego ogłoszenia, skutkuje zwrotem całości środków finansowych przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach otrzymanego stypendium doktorskiego.
  7. Termin rozpoczęcia finansowania stypendiów doktorskich przypada na dzień 1 października 2014 r.
 4. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki. Wykaz wszystkich aktualnych paneli znajduje się w załączniku do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 89/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji, które należy zawrzeć we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego, określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego należy dołączyć:
   1. uchwałę rady jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium doktorskie, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia;
   2. dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie przez wnioskodawcę stażu.
  3. Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 17 marca 2014 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  4. Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć do dnia 17 marca 2014 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „ETIUDA 2”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
  5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich” (załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.), stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia oraz ze Szczegółowym trybem sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (zarządzenie Dyrektora NCN nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.), stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Wnioski złożone w konkursie ocenia się w dwóch etapach obejmujących:
   1. ocenę merytoryczną wniosku;
   2. rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną bezpośrednio z wnioskodawcą w języku polskim w siedzibie NCN.
  4. Przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie przez prowadzone badania kryterium badań naukowych;
   2. spełnienie przez prowadzone badania naukowe kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   3. osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, w tym:
    1. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
    2. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
   4. jakość wykonywanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań;
   5. zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym:
    1. rangę naukową jednostki, w której będzie się odbywał staż;
    2. trafność wyboru jednostki naukowej;
    3. wpływ odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy.
   6. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 17 września 2014 r.

 8. Sposób finansowania:
  1. Środki na finansowanie stypendium doktorskiego przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki polskiej jednostce naukowej, w której wnioskodawca prowadzi działalność naukową.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia warunkiem przyznania stypendium doktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do dnia 15 lipca 2014 r. dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego najpóźniej na dzień 30 czerwca 2014 r.
  3. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, w której osoba, której przyznano stypendium doktorskie, prowadzi działalność naukową.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stypendium doktorskiego;
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie, co najwyżej 100 stypendiów doktorskich w kwocie nieprzekraczającej 10 mln zł.