Konkurs FUGA 2 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

15 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs FUGA 2 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 1. Adresaci konkursu
  1. Z wnioskami o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „stażami podoktorskimi” mogą wystąpić osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) zwane dalej „wnioskodawcami”, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.(1)(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem(2) o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2008 – 2012). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy
  3. Wnioski mogą składać również osoby w przypadku, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2013 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których badania planowane do realizacji podczas stażu podoktorskiego obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są te wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
  3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie stażu przez wnioskodawcę.
  4. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, spełnia wszystkie poniższe warunki:
   1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
   2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
   3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę;
   4. nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w okresie po 15 marca 2009 r.;
  5. Do konkursu kwalifikowane są wnioski, których wnioskodawca nie jest kierownikiem projektu badawczego złożonego w innych konkursach Narodowego Centrum Nauki lub w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki realizowanym w trakcie trwania stażu podoktorskiego.
 3. Forma finansowania stażu
  1. Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w jednostce naukowej, o której mowa w pkt 3.1. jest rezygnacja wnioskodawcy z zatrudnienia lub uzyskanie przez niego urlopu bezpłatnego w jednostce macierzystej.
  3. Na zatrudnienie wnioskodawcy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce odbycia stażu, przyznawana jest jednostce naukowej zryczałtowana kwota wsparcia w wysokości:
   • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu(3);
   • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu(3);
   • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu(3).
  4. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych (w tym na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach, zakup książek, odczynników i materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, na usługi obce, itp., z wyłączeniem możliwości pobierania z tych środków przez wnioskodawcę dodatkowego wynagrodzenia), w kwocie:
   1. nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;
   2. nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

   na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.

  5. Jednostka naukowa, na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, otrzymuje środki w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie na każdego stazystę przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
  6. Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 września 2013 r. i nie później niż na dzień 1 listopada 2013 r.
  7. Wnioskodawca w przypadku otrzymania stażu podoktorskiego może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w charakterze kierownika projektu w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, pod warunkiem rezygnacji z wynagrodzenia w tym projekcie na okres odbywania stażu podoktorskiego.
 4. Dziedziny nauki

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży podoktorskich we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 85/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., który stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:
   1. co najmniej 2 listy referencyjne w języku polskim lub angielskim;
   2. kopię dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora, a w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 1.3:
    1. oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
    2. aktualną wersję rozprawy doktorskiej, w formie załącznika elektronicznego.
  3. Wniosek o finansowanie stażu podoktorskiego w języku polskim wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl, należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku.
  4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisany przez wnioskodawcę wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 5.2, z wyłączeniem pkt 2) lit. b), należy złożyć do dnia 15 marca 2013 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „FUGA 2” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późn. zm. w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 96/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
  3. Wnioski złożone w konkursie ocenia się w dwóch etapach obejmujących:
   1. ocenę merytoryczną wniosków;
   2. osobistą rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą w siedzibie NCN, przeprowadzoną w języku polskim.
  4. Przy ocenie wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. dotychczasowe osiągnięcia naukowe wnioskodawcy;
   3. wartość naukową planowanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy;
   4. zgodność długości stażu z planowanym harmonogramem badań naukowych;
   5. rangę naukową jednostki naukowej, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tej jednostki, pełniącego funkcję opiekuna naukowego wnioskodawcy;
   6. zasadność odbycia stażu, w tym trafność wyboru jednostki naukowej.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie staży podoktorskich.

 8. Finansowanie
  1. Środki na finansowanie staży podoktorskich przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.3. warunkiem przyznania środków na finansowanie stażu podoktorskiego jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.
  3. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe na realizację stażu podoktorskiego przekazywane są jednostce naukowej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, będącą miejscem odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stażu;
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 9. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

(1) Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 1. podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 2. jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.),
 3. instytutach badawczych,
 4. międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- niewnioskujących o pomoc de minimis.

(2) Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie (tj. 15 marca 2013 r.).

(3) Podane kwoty obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty, składki i podatek potrącane z wynagrodzenia stażysty oraz wynagrodzenie netto dla stażysty, które wynosi orientacyjnie:

 • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.