15 grudnia 2015 r.

Konkurs FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Na podstawie art. 18 pkt 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 839) oraz uchwały Rady NCN nr 96/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs FUGA 5 na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

FUGA 5 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – Panele NCN
 2. Załącznik nr 2 – Zakres danych wymaganych we wniosku
 3. Załącznik nr 3 – Regulamin przyznawania środków
 4. Załącznik nr 4 – Zasady oceny wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – FUGA
 1. Adresaci konkursu:
  1. Konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwane dalej „stażami podoktorskimi”, jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową[1], zwanych dalej „wnioskodawcami”, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostkach naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki[2] (Dz. U. z 2014 r., poz.1620 z późn. zm.).
  2. W ramach konkursu będą rozpatrywane wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem[3] o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora[4].
  3. Wnioski mogą składać również osoby, którym zostanie nadany stopień naukowy doktora do 30 czerwca 2016 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski, w których badania planowane do realizacji podczas stażu podoktorskiego obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania nie będzie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekroczy 36 miesięcy.
  3. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania opiekuna naukowego zatrudnionego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż podoktorski oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na staż wnioskodawcy.
  4. Opiekunem naukowym stażysty może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która nie była promotorem lub promotorem pomocniczym pracy doktorskiej wnioskodawcy.
  5. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację stażu podoktorskiego nie może być opiekun naukowy stażysty.
  6. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu podoktorskiego, spełnia wszystkie poniższe warunki:
   1. znajduje się w innym województwie niż to, w którym wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
   2. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał lub uzyska stopień naukowy doktora;
   3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca był zatrudniony w okresie dwóch lat przed datą wystąpienia z wnioskiem[5] lub faktycznie wykonuje pracę naukową lub dydaktyczno-naukową na podstawie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilno-prawnym.
  7. Wnioskodawca w konkursie FUGA nie może być kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki[6] ani w czasie składania wniosku nie może ubiegać[7] się jako kierownik o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.
 3. Forma finansowania stażu podoktorskiego:
  1. Jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego wnioskodawcy, zobowiązana jest do zatrudnienia wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Warunkiem zatrudnienia wnioskodawcy w okresie realizacji stażu podoktorskiego w jednostce naukowej, o której mowa w pkt 3.1, jest rozwiązanie przez niego umowy o pracę lub uzyskanie urlopu bezpłatnego w innej jednostce naukowej.
  3. Na zatrudnienie wnioskodawcy jednostka naukowa, wskazana jako miejsce stażu podoktorskiego otrzymuje zryczałtowaną kwotę w wysokości[8]:
   • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu,
   • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu,
   • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu.
  4. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie nieprzekraczającej:
   • 24 tys. zł w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce,
   • 72 tys. zł w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych oraz grupie Nauk o Życiu,
   na każde pełne 12 miesięcy stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
  5. W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej[9]. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego.
  6. Na zorganizowanie stanowiska pracy w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, jednostka naukowa otrzyma środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 1000 zł miesięcznie dla każdego stażysty przez cały czas trwania stażu podoktorskiego wnioskodawcy.
  7. Staż podoktorski musi rozpocząć się 1 października 2016 r. lub 1 listopada 2016 r., lub 1 grudnia 2016 r.
  8. Po podpisaniu umowy o finansowanie stażu podoktorskiego w konkursie FUGA 5 wnioskodawca może kierować projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w jednostce naukowej, w której odbywa staż podoktorski. Wnioskodawca po otrzymaniu stażu podoktorskiego nie może pobierać wynagrodzenia w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 4. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży podoktorskich we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych przez Radę NCN uchwałą nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Wykaz paneli obowiązujących w konkursie FUGA 5 określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:
   1. co najmniej 2 listy referencyjne w języku polskim lub angielskim,
   2. kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora, a w przypadku okoliczności o których mowa w pkt 1.3, oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora.
  3. Wniosek o finansowanie stażu podoktorskiego, przygotowany w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl, należy wysłać do 15 marca 2016 r.
  4. Wniosek, wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć w siedzibie Centrum lub wysłać do 15 marca 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „FUGA 5”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 98/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., zwanym dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Podczas oceny wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie przez planowane badania, kryterium badań naukowych,
   2. spełnienie planowane badania kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
   3. dorobek naukowy wnioskodawcy i jego opiekuna, w tym:
    • osiągnięcia naukowe wnioskodawcy: w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych; kierowanie lub udział w projektach badawczych; wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
    • dorobek naukowy opiekuna stażysty, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych,
   4. wartość planowanych badań, w tym poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji,
   5. zasadność odbycia stażu, w tym:
    • trafność wyboru jednostki naukowej,
    • osiągnięcia naukowe zespołu badawczego w jednostce naukowej będącej planowanym miejscem stażu podoktorskiego wnioskodawcy,
    • przewidywany wpływ stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy,
   6. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.

   Szczegółowe zasady oceny wniosków w konkursie FUGA 5 określone są w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2016 r.

 8. Finansowanie:
  1. Środki na finansowanie staży podoktorskich przyznawane są w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jednostce naukowej, o której mowa w pkt. 3.1.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.3., warunkiem przyznania środków na finansowanie stażu podoktorskiego jest dostarczenie przez wnioskodawcę do 15 lipca 2016 r. dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora.
  3. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady NCN za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady NCN rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe na realizację stażu podoktorskiego przekazywane są jednostce naukowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Narodowego Centrum Nauki i jednostką naukową, będącą miejscem odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania,
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stażu,
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 9. Postanowienia uzupełniające:

  W sprawach dotyczących konkursu FUGA 5 w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

 10. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie staży podoktorskich w konkursie FUGA 5 w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

Odnośniki

[1] Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 839).

[2] Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 1. podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 2. jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082),
 3. instytutach badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r., poz.1095.),
 4. międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy państwa (pomocy publicznej lub pomocy de minimis).

[3] Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie tj. 15 marca 2016 r.

[4] Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

[5] Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie tj. 15 marca 2016 r.

[6] Z wyłączeniem projektów, które zakończą się na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem stażu podoktorskiego. Za zakończenie projektu uznajemy dzień złożenia raportu końcowego z realizacji projektu.

[7] Za zakończenie ubiegania się o finansowanie projektu badawczego w innym konkursie ogłoszonym przez NCN należy rozumieć ogłoszenie wyników tego konkursu w OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

[8] Podane kwoty obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty.

[9] Aparatura naukowo-badawcza to zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).