Warunki przeprowadzania konkursu HARMONIA – na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617) oraz uchwały nr 57/2011 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 grudnia 2011 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs HARMONIA, na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

 1. Adresaci konkursu
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej wnioskodawcami(1).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:
   1. w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej;
   2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej;
   3. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm).
  2. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy.
  3. Do konkursu dopuszczone są te podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
  4. W projekcie nie dopuszcza się zakupu aparatury naukowo-badawczej.
  5. Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Dziedziny nauki

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej o której mowa w pkt 1.2., którego wnioskodawcą jest podmiot określony w art. 10 pkt 1 – 8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk określa załącznik nr 2, natomiast w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk, zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia.
  2. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 3 stron maszynopisu(2) należy przygotować dla paneli HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) w języku angielskim, dla paneli ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku polskim. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu(2) należy przygotować dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim.
  3. W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej, do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego.
  4. W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej.
  5. W przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń.
  6. Podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki składa wraz z wnioskiem informacje dotyczące:
   1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;
   2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  7. W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych związanych z:
   1. koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
   2. koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
   3. prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
   4. prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,

   wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych.

  8. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) w formie elektronicznej należy złożyć w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2012 roku.
  9. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisany przez osobę/y reprezentującą/e wnioskodawcę, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego o których mowa w pkt 4.2., należy złożyć do dnia 15 marca 2012 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs Harmonia”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  10. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
   2. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   3. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   4. osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   5. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   6. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   7. ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
   8. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
   9. znaczenie projektu dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki oraz ocena korzyści wynikających z tej współpracy;
   10. ocena osiągnięć naukowych partnera zagranicznego bądź ocena osiągnieć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu

  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

 7. Finansowanie
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej, przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  5. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
  6. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   4. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   5. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   6. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  7. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierający jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 8. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej w kwocie 30 mln zł.

(1) Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 6. centra naukowe uczelni;
 7. biblioteki naukowe;
 8. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 9. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.

(2) Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia - pojedyncza, marginesy – boczne 2 cm, dolne 1.5. Dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.