15 czerwca 2015 r.

Konkurs HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych

HARMONIA 7 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik nr 1 – uchwała Rady NCN nr 58/2015
 2. Załącznik nr 2 – zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku
 3. Załącznik nr 3 – panele NCN
 4. Załącznik nr 4 – regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 5. Załącznik nr 5 – koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 6. Załącznik nr 6 – zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej
 7. Załącznik nr 7 – dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego

 Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 58/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone art. 10 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) zwane dalej wnioskodawcami.(1)
  2. W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:
   • w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
   • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
   • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
   • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
  3. których wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu wynosi co najwyżej:
   • 500 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy;
   • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące;
   • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy.
  4. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 5 do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, zwanego dalej „Regulaminem”, określonym uchwałą Rady NCN nr 59/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki);
  5. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu;
  6. które nie przewidują zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.
  7. w których nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego(2), jak również finansowania zadań badawczych realizowanych przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.
 3. Dziedziny nauki: Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w ramach współpracy międzynarodowej w konkursie HARMONIA 7 określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego (załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).
  3. W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej oraz dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
  4. W przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń.
  5. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki składa wraz z wnioskiem informacje dotyczące:
   • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
   • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  6. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie http://www.osf.opi.org.pl/ do dnia 15 września 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  7. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 września 2015 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs HARMONIA 7”, wraz z podaniem panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia; zasady oceny merytorycznej określa załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia).
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
   2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   3. ocenę wykonania przez kierownika projektu, innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
   4. ocenę osiągnięć naukowych partnera zagranicznego bądź ocenę osiągnieć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej i ich adekwatność w stosunku do badań proponowanych we wniosku;
   5. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   6. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   7. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
   10. znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
   11. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 marca 2016 r.

 7. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  5. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   4. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   5. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   6. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  6. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierający plan badań i kosztorys oraz wykonać inne czynności wskazane w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 8. Postanowienia uzupełniające:

  W sprawach dotyczących konkursu HARMONIA 7 w zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy Regulaminu.

 9. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu HARMONIA 7 w kwocie 50 mln zł.

Odnośniki

(1) Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  1. centra naukowe uczelni;
 6. biblioteki naukowe;
 7. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) Przez wykonawcę zagranicznego rozumie się osobę będącą członkiem zespołu partnera zagranicznego.