16 czerwca 2014 r.

Konkurs MAESTRO 6 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 47/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs MAESTRO 6 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami (1).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych prowadzone przez kierownika projektu, będącego doświadczonym naukowcem, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  3. Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
   1. opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych,
   2. kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
   3. spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
    • była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
    • opublikowała co najmniej jedną monografię,
    • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
    • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
    • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
    • ma inne istotne osiągnięcia w nauce,

  a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji trwa 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.
  3. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc” (2)), na łączny okres co najmniej 36 miesięcy.
  4. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, w realizację których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów (3) na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, wprowadzonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
  5. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio: 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  6. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 1 do 4 mln zł, przy czym w przypadku:
   1. projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 2 mln 400 tys. zł;
   2. projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 3 mln 200 tys. zł.
  7. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 30% kwoty wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki. Wykaz paneli obowiązujący w konkursie MAESTRO 6 znajduje się w załączniku do uchwały Rady NCN nr 89/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie MAESTRO 6 określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki składa wraz z wnioskiem informacje dotyczące:
   1. badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
   2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
  3. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 16 września 2014 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  4. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 16 września 2014 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs MAESTRO 6”, wraz podaniem panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
  2. Wnioski, będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. zwanym dalej „Regulaminem”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia oraz z Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, określonych w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
   3. osiągnięcia naukowe kierownika projektu;
   4. ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
   5. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   6. nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   7. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   8. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   9. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
   10. sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu:

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 16 marca 2015 r.

 7. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla którego finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  5. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 i 10 tej ustawy z wyłączeniem podmiotów złożonych (4) oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
  6. W umowie określa się:
   1. zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   3. sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   4. wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   5. sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   6. sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   7. sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  7. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierający plan badań i kosztorys oraz wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  8. W ramach realizacji projektu badawczego wymagane jest stworzenie strony internetowej prezentującej projekt.
 8. Nakłady finansowe:

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 6 w kwocie 70 mln zł.

Odnośniki

(1) Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować niżej wymienione podmioty, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  1. centra naukowe uczelni;
 6. biblioteki naukowe;
 7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. osoby fizyczne;
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.

(2) Przez stanowisko typu „post-doc” należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

(3) Przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), uczestnika studiów doktoranckich.

(4) Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.