Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 1. Adresaci konkursu:
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).
  2. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwane dalej wnioskodawcami.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu:
  1. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy.
  2. Do konkursu dopuszczone są te podmioty, które zgodnie z art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
  3. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł. dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu i 150 000 zł. w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej (art. 20 ust 2, w związku z art. 5 pkt 3, w związku z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615).
  4. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
 3. Dziedziny nauki:

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski z dyscyplin naukowych określonych w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 4. Sposób i termin składania wniosków:
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, którego wnioskodawcą jest podmiot określony w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo – przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk określa załącznik nr 2, natomiast w przypadku gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo – przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 2a do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim) w formie elektronicznej (w systemie OSF - Obsługa Strumieni Finansowania dostępnym na stronie osf.opi.org.pl) należy złożyć na konkurs do dnia 22 grudnia 2011 roku.
  3. Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 3 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) w języku angielskim, dla paneli ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku polskim. Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim.
  4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim podpisany przez osobę reprezentującą wnioskodawcę, z wyłączeniem skróconego i szczegółowego opisu projektu wymienionych w pkt 4.3 należy złożyć do dnia 22 grudnia 2011 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  5. Jednostka naukowa nieotrzymująca dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące: badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.
 5. Sposób i kryteria oceny wniosków:
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą nr 12/2011 z 10 marca 2011 r. z późn. zm. i obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:
   • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki;
   • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
   • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
   • osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
   • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
   • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
   • ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów badawczych finansowanych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty badawcze;
   • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.
 6. Finansowanie:
  1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  3. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  4. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki.
  5. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej, przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
  6. W umowie określa się:
   • zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
   • wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
   • sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
   • wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie wykonawcy do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
   • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
   • sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
   • sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
  7. Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację projektu, zawierającej jego harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
  8. W przypadku przyjęcia do finansowania projektów badawczych związanych z:
   • koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka;
   • koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach;
   • prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną;
   • prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów,

   wnioskodawca wraz z umową przedstawia kopię zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach lub kopię zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych.

 7. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dla dyscyplin i grup dyscyplin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w łącznej kwocie 180 mln zł.