15 marca 2016 r.

Konkurs OPUS 11 projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

OPUS 11 – dokumentacja konkursowa:

 1. Załącznik nr 1 - Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego
 2. Załącznik nr 2 – Panele NCN
 3. Załącznik nr 3 – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 4. Załącznik nr 4 – Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 5. Załącznik nr 5 – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w tym warunki dotyczące kwalifikowalności kosztów w przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej
 6. Załącznik nr 6 – Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk
 7. Załącznik nr 7 – „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) oraz uchwały Rady NCN nr 14/2016 z dnia 3 marca 2016 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 11 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 1. Adresaci konkursu:

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami[1].

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 1. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy[2];
 1. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 17/2016 z dnia 3 marca 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; zob. załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
 1. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauk, załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 1. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 1. Dziedziny nauki:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Sposób i termin składania wniosków:

 1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie OPUS 11 określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące[3]:
 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 czerwca 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami[4], podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs OPUS 11”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
 1. Sposób i kryteria oceny wniosków:

 1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
 2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
 • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter projektu;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
 • sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 grudnia 2016 r.   

 1. Finansowanie:

 1. Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
 1. W przypadku naruszenia procedury konkursowej wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej Rady za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 1. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 1. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, o którym mowa w art.10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na podstawie umowy o realizację i finansowanie tego projektu zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z w/w podmiotem i z kierownikiem projektu.
 1. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego zgłoszonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w podmiotach, o których mowa w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 pkt 1-8 i pkt 10 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów złożonych[5] oraz podmiotów, dla których wnioskowane finansowanie stanowi pomoc publiczną. Środki finansowe przekazywane są podmiotowi zatrudniającemu tę osobę.
 1. Do przyznawania środków finansowych wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami[6] stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1381).
 1. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w Narodowym Centrum Nauki projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan badań i kosztorys i wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.
 1. W umowie określa się:
 • zakres tematyczny projektu badawczego, termin i warunki jego realizacji;
 • wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu badawczego i tryb ich przekazania przez Centrum;
 • sposób zagospodarowania, po zakończeniu realizacji projektu badawczego, zakupionej lub wytworzonej aparatury naukowo-badawczej;
 • wymierne i spodziewane efekty realizacji projektu badawczego, w tym zobowiązanie do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym;
 • sposób i tryb wykonywania przez Centrum nadzoru nad realizacją projektu badawczego;
 • sposób finansowego rozliczenia projektu badawczego;
 • sposób i zakres końcowej oceny merytorycznej projektu badawczego.
 1. Postanowienia uzupełniające:

Począwszy od konkursu OPUS 11 wnioskodawców i kierowników projektów obowiązują zasady rzetelności naukowej sformułowane w dokumencie pt. „Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania”, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

W sprawach dotyczących konkursu OPUS 11 w zakresie nieuregulowanym uchwałą  Rady NCN nr 14/2016 z dnia 3 marca 2016 r. zastosowanie mają przepisy Regulaminu stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 1. Nakłady finansowe:

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu OPUS 11 w kwocie 200 mln zł.[1] Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:     

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r.
  o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby fizyczne;
 5. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

[2] W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 kwietnia 2017 r.

[3] W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane dotyczą podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy.

[4] Dokumenty i oświadczenia wymagane w związku z ubieganiem się danego podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej, określone w załączniku 1 do niniejszego ogłoszenia.

[5] Za podmiot złożony uważa się: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni.

[6] Za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz.1381), w związku z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1).