14 września 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 77/2018 z dnia 6 września 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 16 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Wnioski w konkursie OPUS 16 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. 

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.


Uwaga: w dniu 8 listopada 2018 r. Rada NCN przyjęła stanowisko w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.


OPUS 16 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzania konkursu OPUS 16 – tekst
 2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tego projektu – tekst
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich – tekst
  • Zasady oceny wniosków w konkursie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – OPUS (wyciąg z załącznika nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
  • Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (wyciąg z załącznika nr 2 do Regulaminu) – tekst
 4. Panele Narodowego Centrum Nauki – tekst
 5. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 6. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst
 8. Zasady występowania pomocy publicznej – tekst

OPUS 16 – przypomnienie

 • Streszczenie projektu badawczego wymagane jest jedynie w języku angielskim.
 • Skrócony opis projektu badawczego wymagany jest jedynie w języku angielskim.

OPUS 16 – najważniejsze zmiany

 • Osoba na stanowisku typu post-doc musi spełniać dodatkowy warunek: w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Pełna definicja osoby na stanowisku post-doc zawarta jest w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

Informujemy również, że w konkursie OPUS 16 Kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.   

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.


OPUS 16 – wzór umowy