Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na finansowanie „Staży podoktorskich Narodowego Centrum Nauki”

Na podstawie art. 18 pkt 5 oraz art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na następujących warunkach:

 1. Adresaci konkursu
  1. Z wnioskami o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „stażami podoktorskimi” mogą wystąpić osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) zwane dalej „wnioskodawcami”, które chcą odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.(1).
  2. W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
  3. Wnioski mogą składać również osoby, w przypadku których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2012 r.
 2. Warunki przystąpienia do konkursu
  1. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży podoktorskich, realizowanych w obszarze badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
  2. Do konkursu kwalifikowane są te wnioski o finansowanie stażu podoktorskiego, którego czas trwania wynosi co najmniej 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.
  3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania opiekuna naukowego w jednostce naukowej, w której planuje realizować staż, oraz do przedstawienia oświadczenia tej jednostki o wyrażeniu zgody na odbycie w niej przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego.
  4. Do konkursu kwalifikowane są tylko te wnioski, w których jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, spełnia wszystkie poniższe warunki:
   1. nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
   2. nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat;
   3. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony;
   4. nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora;
   5. nie jest zlokalizowana w ośrodku akademickim, w którym pracuje promotor rozprawy doktorskiej wnioskodawcy.
  5. Wnioskodawca nie może wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki wcześniej niż w okresie ostatnich 9 miesięcy realizacji stażu podoktorskiego.
 3. Forma finansowania stażu
  1. Na zatrudnienie wnioskodawcy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce odbycia stażu, przyznawana jest jednostce naukowej zryczałtowana kwota wsparcia w wysokości:
   • 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu(2);
   • 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu(2);
   • 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu(2).
  2. W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych (w tym na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach, zakup książek, odczynników i materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, na usługi obce, itp., z wyłączeniem możliwości pobierania z tych środków przez wnioskodawcę dodatkowego wynagrodzenia), w kwocie:
   1. nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS;
   2. nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ,

   na każde pełne 12 miesięcy odbywania stażu.

  3. Jednostka naukowa, na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, otrzymuje środki w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie przez cały czas trwania stażu wnioskodawcy, na każdego stażystę.
  4. Środki na prowadzenie badań naukowych, o których mowa w pkt. 3.2, podczas realizacji stażu podoktorskiego mogą być przyznane wyłącznie wtedy jeżeli wnioskodawca nie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
  5. Termin rozpoczęcia stażu podoktorskiego powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 lipca 2012 r. i nie później niż na dzień 1 października 2012 r.
 4. Dziedziny nauki

  Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie staży podoktorskich we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, które stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 5. Sposób i termin składania wniosków
  1. Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego określa załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  2. Do wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego należy dołączyć:
   1. opis planowanych badań naukowych realizowanych podczas stażu;
   2. co najmniej 2 listy referencyjne;
   3. kopię dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora;
   4. w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 1.3:
    1. oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie obrony rozprawy doktorskiej wnioskodawcy;
    2. aktualną wersję rozprawy doktorskiej, w formie załącznika elektronicznego.
  3. Wniosek o finansowanie stażu podoktorskiego w języku polskim wraz z niezbędnymi załącznikami w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie internetowej www.osf.opi.org.pl, należy złożyć na konkurs do dnia 15 marca 2012 roku.
  4. Wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 5.2, w wyłączeniem pkt 4) lit. b) należy złożyć do dnia 15 marca 2012 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
  5. Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum.
 6. Sposób i kryteria oceny wniosków
  1. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późn. zm. i w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
  3. Wnioski złożone w konkursie ocenia się w dwóch etapach obejmujących:
   1. ocenę merytoryczną wniosków;
   2. rozmowę kwalifikacyjną z wnioskodawcą.
  4. Przy ocenie wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego uwzględnia się:
   1. spełnienie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
   2. dotychczasowe osiągnięcia naukowe wnioskodawcy;
   3. wartość naukową planowanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy;
   4. zgodność długości stażu z planowanym harmonogramem badań naukowych;
   5. rangę naukową jednostki naukowej, w tym dorobek naukowy przedstawiciela tej jednostki, pełniącego funkcję opiekuna naukowego wnioskodawcy;
   6. zasadność odbycia stażu, w tym trafność wyboru jednostki naukowej.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie staży podoktorskich.

 8. Finansowanie
  1. Środki na finansowanie staży podoktorskich przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
  2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.3. warunkiem przyznania środków na finansowanie stażu podoktorskiego jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania z Narodowego Centrum Nauki.
  3. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
  4. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
  5. Środki finansowe na realizację stażu podoktorskiego przekazywane są jednostce naukowej, będącej miejscem odbywania stażu, na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z jednostką naukową.
  6. W umowie określa się:
   1. termin i warunki jej wykonania;
   2. wysokość środków finansowych przyznanych na finansowanie stażu;
   3. warunki przekazywania i rozliczania środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 9. Nakłady finansowe

  Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie co najwyżej 50 staży podoktorskich, w kwocie nieprzekraczającej 25 mln zł.

(1) Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów uczelni,
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.),
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytucje naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

nie będące przedsiębiorcami.

(2) Podane kwoty obejmują wszystkie obowiązkowe obciążenia, które zostały narzucone na pracodawcę z tytułu zatrudnienia stażysty, składki i podatek potrącane z wynagrodzenia stażysty oraz wynagrodzenie netto dla stażysty, które wynosi orientacyjnie:

 • ok. 5500 zł netto miesięcznie w okresie od 1 do 12 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6000 zł netto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu;
 • ok. 6500 zł netto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu